Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

تحقیقات بازاریابی

1,000 views

Published on

تحقیقات بازاریابی

Published in: Mobile
 • Be the first to comment

تحقیقات بازاریابی

 1. 1. + تحقیقات بازاریابی http://flickr.com/photos/view/142745616/
 2. 2. تعریف  جستجوی اصولی و علمی اطلاعاتی که برای شناسایی و حل هر مسئله ای در مبحث بازاریابی مناسب است میباشد.  اصولی و علمی
 3. 3. اصولی و علمی یعنی چی؟  عبارتست از فعالیت هایی که قادر به سازماندهی برای کسب اطلاعاتی است که تحقیقات بازاریابی باید روی اونها تصمیم گیری کند و شامل:  محیط  بازاریابی  مشتری های حاضر یا بالقوه
 4. 4. اهداف  شناسایی بازار  ویژگی های بازار  تمایلات بازار  تغییرات بازار  فرصت ها / تهدیدهای بازار  اثربخشی فعالیت های بازاریابی  تحلیل رقابت
 5. 5. روش ها  تجزیه و تحلیل SWOT  نقاط قوت  نقاط ضعف  فرصت ها  تهدیدها
 6. 6. روش ها  اطلاعات ثانویه  اطلاعات اولیه  اطلاعات کمی  اطلاعات کیفی  اطلاعات درون سازمانی  اطلاعات برون سازمانی
 7. 7. داده های پژوهشی  داده های ثانویه، اطلاعاتی است که تاکنون گرد آوری شده اند  ثانویه هستند چون هدف استفاده از اونها برای جمع آوری اطلاعات نیست .  منابع  آژانس های دولتی  پایگاه داده بین المللی  سازمان خودتان  موسسات مالی
 8. 8. داده های پژوهشی  داده های اولیه از منابع اصلی به منظور مطالعه جمع آوری شده اند  سه روش انجام این کار:  مشاهده  آزمایش  بررسی
 9. 9. نیاز به پرسیدن 4 سوال  آیا اطلاعات به هم مرتبط هستند؟  آیا اطلاعات مرسوم و رایج است یا منسوخ و قدیمی؟  چقدر از دقیق بودن آنها اطمینان دارید؟  چقدر از معتبر بودن منابع داده ها مطمئن هستید؟
 10. 10. اطلاعات تحقیقات بازاریابی  کمی یا  کیفی
 11. 11. اطلاعات کمی ” پژوهش در جهت تولید داده هایی است که بتونه تجزیه و تحلیل آماری شود و ارائه نتایجی که بتوانند عددی بیان شوند.“ ]دیب, سیمکین, پراید و فرل 1997 ]  این داده ها سخت هستند.
 12. 12. اطلاعات کیفی ”پژوهشی است که با اطلاعات بیش ازحد دشوار یا گران سروکار دارد و به تعیین یک چنین کمیت های نظریات ذهنی و قضاوت ارزش که به طور معمول در طی مصاحبه ها یا بحث های گروهی کشف میشود میپردازد. “ ]دیب, سیمکین, پراید و فرل, 1997 ] این داده ها ملایم هستند.
 13. 13. تکنیک ها  بررسی  استفاده از پرسشنامه ها  مصاحبه های شخصی  گروه های تمرکز  مشاهده  مصاحبه تلفنی  مصاحبه از طریق ایمیل  آزمایشات  آزمون بازاریابی
 14. 14. پژوهش میتواند :  داخلی باشد : از طریق اطلاعات درون سازمانی یا  خارجی باشد: از طریق اطلاعات برون سازمانی
 15. 15. پژوهش  مستمر  برای تعیین روندهای بلند مدت اجرا میشود  موقت  برای یک هدف خاص انجام میشود
 16. 16. انجام تحقیقات بازار هدف از ایجاد یا هدف از پژوهش )هدف( 1 تعیین اطلاعات موردنیاز 2 انتخاب تکنیک/ روش های مناسب 3 انجام تحقیقات 4 تلفیق، تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها 5 گزارش نتایج 6

×