Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SPSS : Корреляци ба Регресс                                       Analyze»Correlati ...
Цэгэн диаграм        Цэгэн диаргам:        Graphs»Scatter        Командыг        сонгоно. ...
Model summary:                                    Корреляци,              ...
Дасгал 1.  1. Хамааралыг цэгэн диаграмын тусламжтайгаар дүрсэлж, тэг эрэмбийн пирсоны   корреляцийн коэффициентийг ол....
8. Үлдэгдлийн анализыг тооц.Дасгал 2. 25-34 насны 20 гэрлэсэн хүний систолын даралт хэмжээ өгөгджээ.1. Даралт ба хүйсийн х...
6. Детерминацийн коэффициентийг тайлбарла, детерминацийн коэффициент юуг  илэрхийлдэг вэ7. Т тестийн үр дүнг тайлбарла8. ...
6. Загвар ач холбогдолтой эсэхийг шинж  7. Налалтын коэффициентүүд ач холбогдолтой эсэхийг шинжил  8. Үлдэгдлийн анализы...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

дасгал корреляци регресс

13,350 views

Published on

 • Be the first to comment

дасгал корреляци регресс

 1. 1. SPSS : Корреляци ба Регресс Analyze»Correlati on »Bivariate Хамаарлыг судлах хувьсагчдаа бүгдийг оруулах 6-н янзын корреляций н коэфф бодогдоно. Диагналаас дээш хэсэг шаардлагаг үй Корреляци, хамаарлын хүч, чиглэлийг харуулдаг. 0.05-с бага байвал ач холбогдолт ой гэж үзнэ. Ажиглалты н тоо. Статистик таамаглалууд:Absense ба testscr ач холбогдол бүхий Testscr ба SAT нь ач холбогдол бүхийхамааралтай байна. хамааралгүй байна.
 2. 2. Цэгэн диаграм Цэгэн диаргам: Graphs»Scatter Командыг сонгоно. Хамааран хувьсагч Үл хамааран хувьсагч
 3. 3. Model summary: Корреляци, детерминаци, засварлагдсан детерминаци Coefficients: Тогтмол гишүүн, налалт, тэдгээрийн стандарт алдаа, р утгыг харуулдаг.Регрессийн шугаман загвар :Х-н дурын утгын тусламжтайгаар Y-н утгыг таамаглах боломжтой боллоо.
 4. 4. Дасгал 1. 1. Хамааралыг цэгэн диаграмын тусламжтайгаар дүрсэлж, тэг эрэмбийн пирсоны корреляцийн коэффициентийг ол. 2. Нас болон LVEF-ийн хамаарлыг шугаман регрессээр дүрслэ 3. 45 настай өвчтөн дундажаар ямар LVEF-тэй байх вэ 4. F тестийн үр дүнг тайлбарла 5. Детерминацийн коэффициентийг тайлбарла, детерминацийн коэффициент юуг илэрхийлдэг вэ 6. Т тестийн үр дүнг тайлбарла 7. Налалт болон тогтмол гишүүний 95%-н итгэх интервалыг тооц
 5. 5. 8. Үлдэгдлийн анализыг тооц.Дасгал 2. 25-34 насны 20 гэрлэсэн хүний систолын даралт хэмжээ өгөгджээ.1. Даралт ба хүйсийн хооронд ач холбогдолтой хамаарал байгаа эсэхийг шинжил.Дасгал 3.1. Хамааралыг цэгэн диаграмын тусламжтайгаар дүрсэлж, тэг эрэмбийн пирсоны корреляцийн коэффициентийг ол.2. Нас болон пульсийн хамаарлыг шугаман регрессээр дүрслэ3. 12 настай хүүхэд дундажаар ямар пульстэй байх вэ4. 12 настай хүүхэд 75 пульстай байсан бол регрессийн таамагласан утгыг харьцуул5. F тестийн үр дүнг тайлбарла
 6. 6. 6. Детерминацийн коэффициентийг тайлбарла, детерминацийн коэффициент юуг илэрхийлдэг вэ7. Т тестийн үр дүнг тайлбарла8. Налалт болон тогтмол гишүүний 95%-н итгэх интервалыг тооц9. Үлдэгдлийн анализыг тооц.Дасгал 3. Эх, эцэг, хүүхдийн систолын даралтын хэмжээ өгөгджээ.1. Эцэг, эхийн систолын даралтаар цэгэн диаграм байгуулж хамааралгүй болохыг харуул.2. Эх, эцэгийн систолын даралт болон хүүхдийн систолын даралтыг илэрхийлсэн цэгэн диаграм байгуулж, тэг эрэмбийн пирсоны корреляцийн коэффициентийг үнэл.3. Эх, эцэг, хүүхдийн систолын даралтыг харуулсан нийлбэр корреляци, хэсгийн корреляциудыг тооцож, дүгнэлт өг.4. Олон хүчин зүйлийн регрессийн шинжилгээгээр шугаман загварыг байгуул.5. Налалтын коэффициентүүдийг тайлбарла.
 7. 7. 6. Загвар ач холбогдолтой эсэхийг шинж 7. Налалтын коэффициентүүд ач холбогдолтой эсэхийг шинжил 8. Үлдэгдлийн анализыг тооц.Дасгал 4. Систолын даралтын зөрүүг хоѐр жил дараалан судлажээ. 1. Хамаарлыг тооцохдоо ямар төрлийн корреляцийн коэффициентоор тооцох бэ 2. Хамаарлыг үнэлж дүгнэлт хий.Дасгал 5. Нярайн эндэгдэл, 1000 амьд төрөлт тутамд, 1960-1979 1. Хамаарлыг цэгэн диаграмаар дүрсэлж, пирсоны тэг эрэмбийн корреляцийг тооцож, дүгнэлт хий 2. Регрессийн шинжилгээ хий.

×