Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

zakon-o-osnovama-sistema-obrazovanja-i-vaspitanja

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

zakon-o-osnovama-sistema-obrazovanja-i-vaspitanja

 1. 1. ЗАКОНЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМАО ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊАОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА (,,Службени гласник РС,, бр. 72/2009)(,,Службени гласник РС,, бр. 72/2009)
 2. 2.  Уставни основ иУставни основ и  Разлози за доношење законаРазлози за доношење закона
 3. 3. Установа имаУстанова има::  органе управљања,органе управљања,  органе руковођења,органе руковођења,  стручне органе истручне органе и  саветодавне органе,саветодавне органе, ОРГАНИ УСТАНОВЕ
 4. 4. Орган управљања у школи јестеОрган управљања у школи јесте школски одбор-Члан 57.школски одбор-Члан 57. 1.1. Састав и именовање органа управљањаСастав и именовање органа управљања 2.2. Мандат органа управљањаМандат органа управљања 3.3. Привремени орган управљањаПривремени орган управљања 4.4. Надлежност органа управљањаНадлежност органа управљања
 5. 5. 1.Састав и именовање органа1.Састав и именовање органа управљањауправљања  Ограничења за предлагање и именовање чланова органаОграничења за предлагање и именовање чланова органа управљања:управљања: - услов неосуђиваности,- услов неосуђиваности, -- заступње интереса више структура, осимзаступње интереса више структура, осим чланова синдиката;чланова синдиката; - послови, дужност или функција неспојиви са- послови, дужност или функција неспојиви са обављањем послова у органу управљања;обављањем послова у органу управљања; - именовање за члана органа управљања друге установе;- именовање за члана органа управљања друге установе; - избор за директора друге установе;- избор за директора друге установе; - у другим случајевима, утврђеним законом.- у другим случајевима, утврђеним законом.
 6. 6. 2. Мандат органа управљања2. Мандат органа управљања 3.Привремени орган управљања3.Привремени орган управљања 4 године4 године Разрешење пре истека мандатаРазрешење пре истека мандата::  На лични захтев и кадаНа лични захтев и када  орган управљања доноси незаконите одлуке или не доноси одлукеорган управљања доноси незаконите одлуке или не доноси одлуке које је на основу закона и статута дужан да доноси;које је на основу закона и статута дужан да доноси;  члан органа управљања неоправданим одсуствовањима иличлан органа управљања неоправданим одсуствовањима или несавесним радом онемогућава рад органа управљања;несавесним радом онемогућава рад органа управљања;  у поступку преиспитавања акта о именовању утврдиу поступку преиспитавања акта о именовању утврди неправилности;неправилности;  овлашћени предлагач покрене иницијативу за разрешење чланаовлашћени предлагач покрене иницијативу за разрешење члана органа управљања због престанка основа по којем је именован уоргана управљања због престанка основа по којем је именован у орган управљањаорган управљања;;  наступи услов из члана 54. став 10. овог закона.наступи услов из члана 54. став 10. овог закона.
 7. 7. 4. Надлежност органа управљања4. Надлежност органа управљања Орган управљања установе:Орган управљања установе: 1.1. // доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на// доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;акт о организацији и систематизацији послова; 2.2. // доноси предшколски, школски, односно васпитни програм (у даљем тексту: програм// доноси предшколски, школски, односно васпитни програм (у даљем тексту: програм образовања и васпитања), развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје ообразовања и васпитања), развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;њиховом остваривању, вредновању и самовредновању; 3.3. утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије; 4.4. доноси финансијски план установе, у складу са законом;доноси финансијски план установе, у складу са законом; 5.5. усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија,усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;односно наставе у природи; 6.6. расписује конкурс и бира директора;расписује конкурс и бира директора; 7.7. // разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања// разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривањеи стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;образовно-васпитног рада; 8.8. // доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом// доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;остваривању; 9.9. одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;одлучује по жалби, односно приговору на решење директора; 10.10. обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.
 8. 8. Савет родитеља:Савет родитеља: Члан 58.Члан 58.  предлаже представнике родитеља деце, односно ученика у орган управљања;предлаже представнике родитеља деце, односно ученика у орган управљања;  предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове установе;предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове установе;  предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада;предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада;  учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника;учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника;  разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада,разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и о самовредновању;извештаје о њиховом остваривању, вредновању и о самовредновању;  разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе;разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе;  предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке задругепредлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља;и прикупљених од родитеља;  разматра и прати услове за рад установе,разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштитууслове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика;деце и ученика;  учествује у поступку прописивања мера из члана 42. овог закона;учествује у поступку прописивања мера из члана 42. овог закона;  даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи идаје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;разматра извештај о њиховом остваривању;  разматра и друга питања утврђена статутом.разматра и друга питања утврђена статутом.
 9. 9. Директор установеДиректор установе Члан 59.Члан 59. Директор установе може да буде лице којеДиректор установе може да буде лице које испуњава услове прописанеиспуњава услове прописане  чланом 8. став 2. ичланом 8. став 2. и  чланом 12чланом 1200. овог закона.. овог закона.
 10. 10. Члан 8.Члан 8. 1)1) на студијама другог степена (дипломскена студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичкеакадемске студије – мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковнеакадемске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о високомстудије) у складу са Законом о високом образовању (образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05,„Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 97/08), почев100/07-аутентично тумачење и 97/08), почев одод 10. септембра 2005. године;10. септембра 2005. године; 2)2) на основним студијама у трајању од најмањена основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређиваочетири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.високо образовање до 10. септембра 2005. године.
 11. 11. Члан 120.Члан 120. У радни однос у установи може да буде примљено лице, подУ радни однос у установи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом и ако:условима прописаним законом и ако:  има одговарајуће образовање;има одговарајуће образовање;  има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом иима психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;ученицима;  није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које јеније осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетногкао и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење,лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично делоза кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правногиз групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићенихсаобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, имеђународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторноза које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;понашање;  има држављанство Републике Србије.има држављанство Републике Србије.
 12. 12. Трећи условТрећи услов  одговарајуће образовање за наставника теодговарајуће образовање за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога иврсте школе и подручја рада, за педагога и психолога,психолога,  дозволу за рад,дозволу за рад,  обуку и положен испит за директораобуку и положен испит за директора установе иустанове и  најмање пет година рада у установи нанајмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, наконпословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.стеченог одговарајућег образовања.
 13. 13. Прелазне одредбе - Члан 183.Прелазне одредбе - Члан 183.  Лице које је положило стручни испит у области образовања, а 25. јуна 2003. године није било уЛице које је положило стручни испит у области образовања, а 25. јуна 2003. године није било у радном односу у установи, сматра се да има лиценцу.радном односу у установи, сматра се да има лиценцу.  Наставник, васпитач и стручни сарадник који је 25. јуна 2003. године био у радном односу уНаставник, васпитач и стручни сарадник који је 25. јуна 2003. године био у радном односу у установи, а имао је прекид радног односа после овог датума, и положио стручни испитустанови, а имао је прекид радног односа после овог датума, и положио стручни испит у областиу области образовања до 25. јуна 2005. године, сматра се да има лиценцу.образовања до 25. јуна 2005. године, сматра се да има лиценцу.  Приправник – волонтерПриправник – волонтер који се годину дана оспособљавао за самосталан образовно-васпитни рад укоји се годину дана оспособљавао за самосталан образовно-васпитни рад у установи и који је положио стручни испитустанови и који је положио стручни испит у области образовања до 25. јуна 2005. године, сматра сеу области образовања до 25. јуна 2005. године, сматра се да има лиценцу.да има лиценцу.  Наставнику, васпитачу и стручном сараднику који је пре заснивања радног односа у установи уНаставнику, васпитачу и стручном сараднику који је пре заснивања радног односа у установи у Републици Србији положио стручни испит у области образовања по прописима Републике ЦрнеРепублици Србији положио стручни испит у области образовања по прописима Републике Црне Горе, положени стручни испит признаје се као лиценца ако је тај испит положен до 16. јуна 2006.Горе, положени стручни испит признаје се као лиценца ако је тај испит положен до 16. јуна 2006. године.године. ----------------------------------------------  Стручном сараднику – библиотекару који нема положен стручни испит у области образовања, а имаСтручном сараднику – библиотекару који нема положен стручни испит у области образовања, а има положен испит у области библиотекарства, на испиту за лиценцу признаје се одговарајући деоположен испит у области библиотекарства, на испиту за лиценцу признаје се одговарајући део положеног испита.положеног испита.  Наставник,Наставник, васпитач и стручни сарадник који је први пут засновао радни однос у установи после 25.васпитач и стручни сарадник који је први пут засновао радни однос у установи после 25. јуна 2003. године и који јејуна 2003. године и који је положио стручни испитположио стручни испит у области образовања до 25. јуна 2005. године,у области образовања до 25. јуна 2005. године, сматра се да нема лиценцу.сматра се да нема лиценцу.  ПриправникПриправник – волонтер који је ангажован у установи после 25. јуна 2003. године и који је положио– волонтер који је ангажован у установи после 25. јуна 2003. године и који је положио стручни испитстручни испит у области образовања до 25. јуна 2005. године, сматра се да нема лиценцу.у области образовања до 25. јуна 2005. године, сматра се да нема лиценцу.
 14. 14. Избор директораИзбор директора  конкурс,конкурс,  Мишљење Наставничког већаМишљење Наставничког већа  одлука -одлука - сагласностсагласност..  решење о избору директорарешење о избору директора
 15. 15. Надлежност и одговорностНадлежност и одговорност директора установедиректора установе Члан 62.Члан 62.
 16. 16. Престанак дужности директораПрестанак дужности директора Члан 63.Члан 63.  Дужност директора установе престаје:Дужност директора установе престаје: - истеком мандата,- истеком мандата, - на лични захтев,- на лични захтев, - стицањем услова за мировање радног- стицањем услова за мировање радног односа,односа, - престанком радног односа и- престанком радног односа и - разрешењем.- разрешењем.
 17. 17. Права директора установе поПрава директора установе по престанку дужностипрестанку дужности Члан 64.Члан 64. распоређује се на послове који одговарајураспоређује се на послове који одговарају степену и врсти његовог образовања.степену и врсти његовог образовања.  остварује права као запослени за чијимостварује права као запослени за чијим радом престане потреба, у складу сарадом престане потреба, у складу са законом.законом.  престаје радни однос без права напрестаје радни однос без права на отпремнину.отпремнину.  престаје радни однос, уз исплатупрестаје радни однос, уз исплату отпремнине, у складу са законом.отпремнине, у складу са законом.
 18. 18.  Заменик директора /Заменик директора /У СЛУЧАЈУ ПРИВРЕМЕНЕ ОДСУТНОСТИ ИЛИУ СЛУЧАЈУ ПРИВРЕМЕНЕ ОДСУТНОСТИ ИЛИ СПРЕЧЕНОСТИ ДИРЕКТОРА ДА ОБАВЉА ДУЖНОСТ, ЗАМЕЊУЈЕ ГА НАСТАВНИК, ВАСПИТАЧСПРЕЧЕНОСТИ ДИРЕКТОРА ДА ОБАВЉА ДУЖНОСТ, ЗАМЕЊУЈЕ ГА НАСТАВНИК, ВАСПИТАЧ И СТРУЧНИ САРАДНИК У УСТАНОВИ НА ОСНОВУ ОВЛАШЋЕЊА ДИРЕКТОРА, ОДНОСНОИ СТРУЧНИ САРАДНИК У УСТАНОВИ НА ОСНОВУ ОВЛАШЋЕЊА ДИРЕКТОРА, ОДНОСНО ОРГАНА УПРАВЉАЊА, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ.ОРГАНА УПРАВЉАЊА, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ.  Помоћник директора/Помоћник директора/Решењем директора на пословеРешењем директора на послове помоћника директора распоређује се наставник, васпитач и стручни сарадник, односнопомоћника директора распоређује се наставник, васпитач и стручни сарадник, односно који има професионални углед и искуство у установи, за сваку школску, односно раднукоји има професионални углед и искуство у установи, за сваку школску, односно радну годину.годину.  Вршилац дужности директораВршилац дужности директора //поставља га органпоставља га орган управљања до избора директора ако директору установе престане дужност, а нијеуправљања до избора директора ако директору установе престане дужност, а није расписан конкурс или орган управљања није донео одлуку о избору или јерасписан конкурс или орган управљања није донео одлуку о избору или је министарминистар донео акт којим је одбијено давање сагласности на одлуку органа управљања.донео акт којим је одбијено давање сагласности на одлуку органа управљања.
 19. 19. Стручни органи, тимови иСтручни органи, тимови и педагошки колегијум установепедагошки колегијум установе Стручни органи школе јесу:Стручни органи школе јесу:  наставничко веће,наставничко веће,  одељењско веће,одељењско веће,  стручно веће застручно веће за разредну наставуразредну наставу,,  стручно веће за области предмета,стручно веће за области предмета,  стручни активи за развојно планирање и за развојстручни активи за развојно планирање и за развој школског програма ишколског програма и  други стручни активидруги стручни активи и тимови,и тимови, у складу сау складу са статутом.статутом.
 20. 20. Секретар установеСекретар установе  Управне, нормативно-правне и другеУправне, нормативно-правне и друге правне послове у установи обављаправне послове у установи обавља секретар, у складу са нормативом којим сесекретар, у складу са нормативом којим се утврђују критеријуми и стандарди заутврђују критеријуми и стандарди за финансирање установе.финансирање установе.  Секретару – приправнику директорСекретару – приправнику директор одређује ментора са листе секретараодређује ментора са листе секретара установа коју утврди школска управа.установа коју утврди школска управа.
 21. 21. ХвалаХвала НаНа Пажњи!Пажњи!

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Views

Total views

771

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

375

Actions

Downloads

4

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×