Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TEÁ - LUẬT ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TP.HCM MOÂN HOÏC TAØI CHÍNH QUOÁC TEÁ GV: TS. NGUYEÃN TIEÁN DUÕNG
TAØI CHÍNH QUOÁC TEÁ Chương 1 : Đại cương về tài chính quốc tế (4 tiết) Chương 2 : Thị trường tài chính quốc tế (12 tiết...
TAØI CHÍNH QUOÁC TEÁ Caùc chuyeân ñeà SV chuaån bò 1: Quản lý ngoại hối và tình trạng đô la hóa tại Việt Nam (N8) (N5B) 2...
TAØI CHÍNH QUOÁC TEÁ 6: Đầu tư nước ngoài của Việt Nam (n6) (N4) 7: Nợ nần của các nước đang phát triển liên hệ đến Việt ...
 
 
 
 
CHÖÔNG I ĐẠI CƯỜNG VỀ TAØI CHÍNH QUOÁC TEÁ
Chöông1: Đại cường về t ài chính quốc tế <ul><li> 1.1. Cơ sở hình thành và phát triển tài </li></ul><ul><li>chính quốc...
Chöông1: Đại cường về t ài chính quốc tế <ul><li>“ Tài chính quốc tế là hoạt động tài chính diễn ra trên bình diện quốc t...
Chöông1: Đại cường về t ài chính quốc tế <ul><li>Hình thức sơ khai: Buôn bán hàng hoá, cống nộp vàng bạc, châu báu…; </li...
Chöông1: Đại cường về t ài chính quốc tế <ul><li>Cơ sở hình thành và phát triển tài chính quốc tế </li></ul><ul><li>Hoạt ...
Chöông1: Đại cường về t ài chính quốc tế <ul><li>* Lợi ích từ thöông maïi quoác teá </li></ul><ul><li>- Khai thác lợi thế...
Chöông1: Đại cường về t ài chính quốc tế <ul><li>* Rủi ro trong tài chính quốc tế </li></ul><ul><li>Rủi ro tự nhiên </li>...
Chöông1: Đại cường về t ài chính quốc tế <ul><li>1.2 Khaùi nieäm veà taøi chính quoác teá </li></ul><ul><li>Tài chính là...
Chöông1: Đại cường về t ài chính quốc tế <ul><li>Thiết chế tài chính cơ sở: </li></ul><ul><li>“ Là các đơn vị làm c...
<ul><li>-Phát hành công cụ tài chính: tiền, cổ phiếu, trái phiếu, thẻ tín dụng, thư tín dụng … </li></ul><ul><li>-Đầu tư t...
<ul><li>Hệ thống tiền tệ và tài chính quốc tế </li></ul><ul><li>“ Hệ thống tiền tệ và tài chính quốc tế là hệ thống các cô...
<ul><li>Thị trường tài chính quốc tế </li></ul><ul><li>“ Thị trường tài chính là nơi công cụ tài chính được chuyển dịch. T...
<ul><li>Các hình thức chuyển dịch tài chính </li></ul><ul><li>Chuyển dịch không đối tác: là dịch chuyển nội bộ hay đ...
Sô ñoà hoaït ñoäng taøi chính quoác teá Hoaït ñoäng TCQT Chuyeån dòch giaù trò taøi chính trong thò tröôøng QT Vaän ñoäng ...
Chöông1: Đại cường về t ài chính quốc tế <ul><li>1.3. Đặc điểm của taøi chính quoác teá n gày nay </li></ul><ul><li>+ T...
Chöông1: Đại cường về t ài chính quốc tế 1.4. Vai troø cuûa TCQT trong neàn kinh teá 1.4.1. Ñoái vôùi neàn kinh teá CÔ SÔ...
Chöông1: Đại cường về t ài chính quốc tế 1.4.2. Ñoái vôùi tổ chức tài chính và ngân hàng Cô sôû chính saùch TC Doanh thu...
Chöông1: Đại cường về t ài chính quốc tế 1.4.3. Ñoái vôùi doanh nghieäp, công ty đa quốc gia vaø caù nhaân Hỗ trợ vốn T...
Thank You !
Caâu hoûi thaûo luaän <ul><li>Lôïi ích vaø ruûi ro khi thực hiện c ác hoạt động taøi chính quoác teá? </li></ul><ul><li>T...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Chuong 1

1,342 views

Published on

tổng quan về tcqt

Published in: Automotive
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Chuong 1

 1. 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TEÁ - LUẬT ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TP.HCM MOÂN HOÏC TAØI CHÍNH QUOÁC TEÁ GV: TS. NGUYEÃN TIEÁN DUÕNG
 2. 2. TAØI CHÍNH QUOÁC TEÁ Chương 1 : Đại cương về tài chính quốc tế (4 tiết) Chương 2 : Thị trường tài chính quốc tế (12 tiết) Chương 3 - Cán cân thanh toán quốc tế và Chu chuyển vốn quốc tế (16 tiết) -Thi giữa kỳ (4 tiết) Chương 4: Xác định tỷ giá hối đoái (12 tiết) Chương 5: Quản trị rủi ro tỉ giá hối đoái (12 tiết)
 3. 3. TAØI CHÍNH QUOÁC TEÁ Caùc chuyeân ñeà SV chuaån bò 1: Quản lý ngoại hối và tình trạng đô la hóa tại Việt Nam (N8) (N5B) 2: Liên minh tiền tệ Châu Âu – EUROZONE (n 10) (N1B) 3: Hệ thống đồng tiền Châu Âu – Eurocurrency ( N 2) (N6B) 4:Hệ thống trái phiếu Châu Âu – Eurobonds (n4) (N8B) 5:Tài khoản quốc gia và cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam(n5) (n10B)
 4. 4. TAØI CHÍNH QUOÁC TEÁ 6: Đầu tư nước ngoài của Việt Nam (n6) (N4) 7: Nợ nần của các nước đang phát triển liên hệ đến Việt Nam (n 1) (N3B) 8: Vai trò của các thiết chế tài chính quốc tế trong chu chuyển vốn và cán cân TTQT (n3) (N2B) 9: Chính sách tỷ giá hối đoái của Việt Nam (n7) (N9B) 10: Khủng hoảng tài chính quốc tế - bài học đối với Việt Nam (n9) (N7)
 5. 9. CHÖÔNG I ĐẠI CƯỜNG VỀ TAØI CHÍNH QUOÁC TEÁ
 6. 10. Chöông1: Đại cường về t ài chính quốc tế <ul><li> 1.1. Cơ sở hình thành và phát triển tài </li></ul><ul><li>chính quốc tế </li></ul><ul><ul><li>1.2. Khái niệm tài chính quốc tế </li></ul></ul><ul><ul><li>1.3. Đặc điểm của tài chính quốc tế </li></ul></ul><ul><ul><li>1.4. Vai trò của tài chính quốc tế </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1.4.1. Đối với nền kinh tế </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>1.4.2. Đối với các tổ chức tài chính, ngân </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>hàng </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>1.4.3. Đối với các doanh nghiệp và công </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ty đa quốc gia </li></ul></ul></ul>3
 7. 11. Chöông1: Đại cường về t ài chính quốc tế <ul><li>“ Tài chính quốc tế là hoạt động tài chính diễn ra trên bình diện quốc tế” </li></ul><ul><li>1.1.1. Cơ sở hình thành và phát triển tài chính quốc tế </li></ul><ul><li>Các hoạt động kinh tế đối ngoại </li></ul><ul><li>Các quan hệ quốc tế giữa các quốc gia về kinh tế, văn hoá, xã hội, chính trị, quân sự… </li></ul><ul><li>Hình thành các điều kiện di chuyển hàng hóa, vốn và tiền tệ giữa các quốc gia từ những hình thức đơn gian đến phức tạp như: </li></ul>
 8. 12. Chöông1: Đại cường về t ài chính quốc tế <ul><li>Hình thức sơ khai: Buôn bán hàng hoá, cống nộp vàng bạc, châu báu…; </li></ul><ul><li>Hình thức ở mức độ cao hơn: thanh toán xuất nhập khẩu, tài trợ và tín dụng quốc tế; </li></ul><ul><li>Hình thức ở mức độ phức tạp: FDI, đầu tư gián tiếp, viện trợ quốc tế không hoàn lại, hợp tác quốc tế về tài chính, mua bán chứng khoán, quản trị rủi ro tài chính quốc tế. </li></ul>
 9. 13. Chöông1: Đại cường về t ài chính quốc tế <ul><li>Cơ sở hình thành và phát triển tài chính quốc tế </li></ul><ul><li>Hoạt động kinh tế gồm : </li></ul><ul><li>* Thöông maïi quoác teá </li></ul><ul><li>1/ Chu chuyeån haøng hoùa </li></ul><ul><li>2/ Chu chuyeån dòch vuï </li></ul><ul><li>* Chu chuyeån voán quoác teá </li></ul><ul><li>1/ Ñaàu tö tröïc tieáp </li></ul><ul><li>2/ Ñaàu tö giaùn tieáp </li></ul><ul><li>3/ Vieän trôï quoác teá </li></ul><ul><li>4/ Thanh toùan quoác teá </li></ul><ul><li>5/ Tín duïng vaø taøi trôï thöông maïi quoác teá </li></ul>
 10. 14. Chöông1: Đại cường về t ài chính quốc tế <ul><li>* Lợi ích từ thöông maïi quoác teá </li></ul><ul><li>- Khai thác lợi thế so sánh và cạnh tranh quốc gia </li></ul><ul><li>- Bù đắp thiếu hụt quốc gia </li></ul><ul><li>- Tăng giá trị GDP </li></ul><ul><li>- Nâng cao và làm phong phú đời sống người dân </li></ul><ul><li>* Lợi ích từ chu chuyeån voán quoác teá </li></ul><ul><li>- Phân bổ nguồn vốn hiệu quả giữa các quốc gia </li></ul><ul><li>- Tạo ra cơ hội phân tán rủi ro trong kinh doanh và đầu tư </li></ul>
 11. 15. Chöông1: Đại cường về t ài chính quốc tế <ul><li>* Rủi ro trong tài chính quốc tế </li></ul><ul><li>Rủi ro tự nhiên </li></ul><ul><li>Rủi ro quốc gia </li></ul><ul><li>Rủi ro chính sách </li></ul><ul><li>Rủi ro tài chính </li></ul>
 12. 16. Chöông1: Đại cường về t ài chính quốc tế <ul><li>1.2 Khaùi nieäm veà taøi chính quoác teá </li></ul><ul><li>Tài chính là gì ? Là họat động quản lý tài sản </li></ul><ul><li>“ Tài chính quốc tế là hoạt động tài chính của các thiết chế tài chính diễn ra trên p haïm vi quốc tế” </li></ul><ul><li>“ Hoạt động tài chính quốc tế là một chuỗi vận động thông qua việc vận hành của ba thành phần: các thiết chế cơ sở, hệ thống tiền tệ và tài chính quốc tế, thị trường tài chính quốc tế” </li></ul>
 13. 17. Chöông1: Đại cường về t ài chính quốc tế <ul><li>Thiết chế tài chính cơ sở: </li></ul><ul><li>“ Là các đơn vị làm cơ sở để chuyển dịch tài chính trong nước bao gồm: </li></ul><ul><li>-Thiết chế nội địa </li></ul><ul><li>-Thiết chế cấp quốc tế </li></ul><ul><li>Thiết chế tài chính nội địa : là các đơn vị tài chính thực hiện các chuyển dịch tài chính trong nước </li></ul><ul><li>Gồm: ngân hàng TW, Cục kho bạc, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, hiệp hội cho vay và tiết kiệm, quỹ tương hỗ, công ty tài chính, công ty bảo hiểm, quỹ hưu trí.. </li></ul><ul><li>Chức năng </li></ul><ul><li>-Trung gian tài chính </li></ul>
 14. 18. <ul><li>-Phát hành công cụ tài chính: tiền, cổ phiếu, trái phiếu, thẻ tín dụng, thư tín dụng … </li></ul><ul><li>-Đầu tư tài chính </li></ul><ul><li>-Thực hiện các dịch vụ tài chính quốc tế </li></ul><ul><li>Thiết chế tài chính quốc tế </li></ul><ul><li>Thường là một tập đoàn cổ phần đa quốc gia, hoặc một tổ chức quốc tế sáng lập (WB, IMF) </li></ul><ul><li>Chỉ thực hiện các dịch vụ ở cấp quốc tế, cấp chính quyền quốc gia, dịch vụ với các tổ chức tài chính </li></ul><ul><li>Là tổ chức cầu nối tài chính ở phạm vi toàn cầu </li></ul><ul><li>Công cụ tài chính của nó được luân chuyển và chấp nhận ở cấp quốc tế </li></ul>Chöông1: Đại cường về t ài chính quốc tế
 15. 19. <ul><li>Hệ thống tiền tệ và tài chính quốc tế </li></ul><ul><li>“ Hệ thống tiền tệ và tài chính quốc tế là hệ thống các công cụ tài chính quốc tế” </li></ul><ul><li>Công cụ tài chính thông thường: tiền giấy, cổ phiếu, trái phiếu, các loại chứng thư tài sản khác </li></ul><ul><li>Công cụ tài chính quốc tế: các công cụ trên khi nó được chấp nhận ở phạm vi quốc tế </li></ul>Chöông1: Đại cường về t ài chính quốc tế
 16. 20. <ul><li>Thị trường tài chính quốc tế </li></ul><ul><li>“ Thị trường tài chính là nơi công cụ tài chính được chuyển dịch. Thị trường tài chính bao gồm người bán, người mua, hàng hoá và cơ chế vận hành” </li></ul>Chöông1: Đại cường về t ài chính quốc tế
 17. 21. <ul><li>Các hình thức chuyển dịch tài chính </li></ul><ul><li>Chuyển dịch không đối tác: là dịch chuyển nội bộ hay điều động tài chính (Unilateral) </li></ul><ul><li>Chuyển dịch tài chính hai đối tác: chuyển dịch tài chính giữa 2 chủ thể ở hai quốc gia (Bilaterals) </li></ul><ul><li>Chuyển dịch tài chính nhiều đối tác: là hình thức chuyển dịch đa phương (Multilaterals) </li></ul>Chöông1: Đại cường về t ài chính quốc tế
 18. 22. Sô ñoà hoaït ñoäng taøi chính quoác teá Hoaït ñoäng TCQT Chuyeån dòch giaù trò taøi chính trong thò tröôøng QT Vaän ñoäng cuûa caùc thieát cheá taøi chính QT Chuyeån dòch cuûa caùc coâng cuï TC Coâng cuï taøi chính noäi ñòa Coâng cuï tieàn teä vaø TCQT - Chuyeån dòch song phöông - Chuyeån dòch ña phöông - Vay, nhaän kyù göûi, phaùt haønh coâng cuï taøi chính - Cho vay, ñaàu tö, phaùt haønh coâng cuï taøi chính -Thöïc hieän dòch vuï mua nôï, aán ñònh nôï -Dòch vuï cô caáu nôï - Chuyeån dòch noäi boä
 19. 23. Chöông1: Đại cường về t ài chính quốc tế <ul><li>1.3. Đặc điểm của taøi chính quoác teá n gày nay </li></ul><ul><li>+ Toøan caàu hoùa vaø töï do hoùa quoác teá </li></ul><ul><li>+ Phaùt trieån nhanh cuûa coâng ngheä-thoâng tin </li></ul><ul><li>+ Hoøan thieän heä thoáng giao dòch chính thöùc vaø khoâng chính thöùc </li></ul><ul><li>+ Hoøan thieän cuûa cô sôû haï taàng kyõ thuaät kh ác </li></ul><ul><li>+ Quùa trình tích tuï haøng hoùa vaø tö baûn taïo neân caùc nhaø ñaàu cô coù aûnh höôûng lôùn ñeán thò tröôøng tài chính quoác teá </li></ul><ul><li>+ Giao dịch lớn, rủi ro luôn dình dập </li></ul><ul><li>+ Phức tạp và nhạy cảm </li></ul>
 20. 24. Chöông1: Đại cường về t ài chính quốc tế 1.4. Vai troø cuûa TCQT trong neàn kinh teá 1.4.1. Ñoái vôùi neàn kinh teá CÔ SÔÛ CUÛA CHÍNH SAÙCH TC QUOÁC GIA THUÙC ÑAÅY HOÏAT ÑOÄNG KTÑN H.QUÛA HOÙA NGUOÀN VOÁN NHAØN ROÃI NAÂNG CAO ÖU TÍN TAØI CHÍNH QUOÁC TEÁ TCQT ÑOÁI VÔÙI NEÀN KINH TEÁ
 21. 25. Chöông1: Đại cường về t ài chính quốc tế 1.4.2. Ñoái vôùi tổ chức tài chính và ngân hàng Cô sôû chính saùch TC Doanh thu vaø lôïi nhuaän Phoøng ngöøa ruûi ro TC Hoãtrôï voán vaø TC töø NN Hoå trôï caùc Hñoäng khaùc TCQT ÑOÁI VÔÙI TỔ CHỨC TAØI CHÍNH V À NGÂN HÀNG Taêng khaû naêng caïnh tranh
 22. 26. Chöông1: Đại cường về t ài chính quốc tế 1.4.3. Ñoái vôùi doanh nghieäp, công ty đa quốc gia vaø caù nhaân Hỗ trợ vốn Taêng nhanh voøng voán Tieát giaûm chi phí Haïn cheá ruûi ro Naâng cao hieäu quaû TCQT ñoái vôùi DN vaø CN Taêng khaû naêng caïnh tranh
 23. 27. Thank You !
 24. 28. Caâu hoûi thaûo luaän <ul><li>Lôïi ích vaø ruûi ro khi thực hiện c ác hoạt động taøi chính quoác teá? </li></ul><ul><li>Taïi sao taøi chính quoác teá ngaøy caøng quan troïng? </li></ul><ul><li>Vai tr ò của tài chính quốc tế đối với các nước đang phát triển cụ thể Việt Nam như thế nào? </li></ul><ul><li>4. Ý nghĩa của tài chính quốc tế đối với doanh nghiệp XNK và các công ty đa quốc gia? </li></ul>

×