Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
19ZDRAVQE
Vera PONTI
Na nedavno odr`anom Sajmu etno hrane i pi}a u
Beogradu, na {tandu Privredne komore Beograda,
svoje pr...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Ukus i miris Kosmaja

Download to read offline

Intervju sa g. Pavlom Šojićem prirodnjakom i proizvođačem preparata za zdravlje od hrastovog žira sa Kosmaja.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Ukus i miris Kosmaja

  1. 1. 19ZDRAVQE Vera PONTI Na nedavno odr`anom Sajmu etno hrane i pi}a u Beogradu, na {tandu Privredne komore Beograda, svoje proizvode od hrastovog `ira, sa Kosmaja, izlo`io je Pavle [oji}, magistar tehni~kih nauka, profesor ma{instva u penziji, pronalaza~, poz- navalac lekovitog biqa i zaqubqenik u prirodu. @ivi na Kosmaju, a u Beograd dolazi samo zbog poslovnih obaveza. Jo{kaoprofesorma{inskegrupepredmetauMlade- novcu i Beogradu, direktor Vi{e pedago{ke {kole i Ma{inskog {kolskog centra “Prvi maj”, prou~avao je samoniklolekovitobiqeiwegovuticajnaqudskior- ganizam. Danas je svoju pa`wu usmerio na plodove hrasta lu`waka i cera koje prikupqa i otkupquje na Kosmaju, nedaleko od manastira Tresije. Pr`i, pe~e i meqe `ir. U po~etku je to ~inio samo za svoje pri- jateqe i svoje potrebe, a danas poma`e onima koji imaju poja~anu potrebu za gvo`|em i mineralima iz prirode. Kadganagradskomasfaltuugledatesazelenomkapom, koja je nalik kapi Petra Pana, de~aka koji ne stari, imateutisakdajepredvamaprofesorkojinikadanije ni prestao da podu~ava druge. Samo ovog puta ne o ma{inama, nego o funkcionisawu qudskog organizma, samoniklom biqu, `ivotu u prirodi, kuhiwi na{ih predaka starih Slovena... - Pronalazak “Tehnolo{ki postupak za preradu hras- tovog `ira u obliku mlevene kafe” patentirao sam 2005. godine u Zavodu za intelektualnu svojinu. Zah- vaquju}i pomo}i prijateqa uspeo sam da pokrenem proizvodwu–pri~aprofesor[oji}doknampokazuje prezentaciju “Hrastov `ir u qudskoj ishrani”. Re~ je o potpuno prirodnom proizvodu, koji raste bez upotrebe hemijskih preparata, a oni se ne koriste ni u toku razvoja, sazrevawa, skladi{tewa i prerade za qudsku ishranu. Sadr`i ugqene hidrate, skrob, masti, proteine, antioksidante i sve minerale neopohodne zanormalnofunkcionisawequdskogorganizma(kali- jum, kalcijum, gvo`|e, mangan, fosfor, cink i bakar). Poznat je kao hlebno drvo, jer je kori{}en kao hrana, naro~ito u vreme Drugog srpskog ustanka, u periodu od UKUS I MIRIS KOSMAJA PROF. PAVLE [OJI], PROIZVOA^ KAFE OD @IRA, NA SAJMU ETNO HRANE Vratio kuhiwu starih Slovena u na{ dom, nadu anemi~nim osobama i snagu trudnicama i dojiqama 1813. do 1815. godine. Ima ulogu funkcionalne hrane,kojadu`omupotrebompoboq{avaop{testawe qudskog organizma. Pokazao se delotvoran kod ane- mije,rahiti~nosti,bolovauzglobovima,kodtrudno}e, dojewa i menstrualnih odliva. Reguli{e probavu, uk- lawa gasove, gastritis i nadutost u probavnom sis- temu.Ubrzavametabolizamsagorevawemmastiivr{i redukciju telesne mase, otklawa unutra{we i spoqa{we hemoroide i stabilizuje krvni pritisak. - Neki korisnici kafe od `ira regulisali su rad {titaste `lezde. Va`no je naglasiti da ima bazni karakter i da odstrawuje kiselost organizma. Danas bez tegoba i nadutosti, u devetoj deceniji `ivota, mogu da jedem gra{ak i pasuq, jer pijem kafu s `irom. Smawio sam i {tetan holesterol i pomogao nekim di- jabeti~arima–pri~a[oji},kojijenapraviotridese- takrecepataodsamoniklogbiqazarazneporeme}aje u qudskom organizmu. Sa percepcijom ma{inca nastojao je da doku~i funkcionisawe qudskog organizma, da otvori nepoz- natu“crnukutiju”.UkonsultacijisaprofesoromMed- icinskog fakulteta dr Tomislavom Jovanovi}em, prim dr Milovankom Jan~ev i dr ur|icom uri} napisao studiju“Upoznajsebe”.Danasudevetojdeceniji`ivota nastavqa svoju humanitarnu misiju i poma`e onima koji `ele da u~e o zdravom `ivotu. @IR PODI@E IMUNITET Za{to se `ir vi{e ne koristi u qudskoj ishrani? - To je posledica industrijalizacije hrane i brzog `ivota. Nemate vremena da s mirom doru~kujete kod ku}e, nego kupite kiflu, i popijete kafu. Kafa vam zatvori apetit, pa niste gladni, a va{ organizam pati zbog toga. Nepravilno je jesti jednom dnevno, kad se vratite s posla. Higijena ishrane nala`e da doru~kujete izme|u sedam i osam sati ujutru, ru~ate od 13 do 14 sati i ve~erate oko 17 sati. Najve}u riznicu minerala imate u `iru, pa u svaki obrok, u kiflice, sarmu i u pasuq ubacujem `ir. Na spavawe odlazim u 22 sata i to polupraznog stomaka. Treba da oslu{ku- jete signale svoga tela, jer ono je na{ najboqi lekar i da razmislite o satnici svoje ishrane – savetuje [oji}, koji je do sada podelio vi{e od 600 preporuka o zdravoj ishrani. SVETO DRVO Hrast je drvo posve}eno Perunu – bogu gro- movniku u staroj slovenskoj veri, a narodna medicina mu pripisuje izuzetnu lekovitost. Nekada su se ispod osve{tanog hrasta sa za- pisom ven~avali mladenci, kr{tavala deca i obavqali drugi crkveni obredi. Qudi sa zdravstvenim tegobama no}u su ostavqali ode}u na zapisu, veruju}i da }e im to doneti izle~ewe. Zbog oreola svetosti niko se nije usu|ivao da ga ise~e, jer bi to bilo isto kao da sru{ite crkvu. Veruje se da }e onoga ko se usudi da ga pose~e ili na drugi na~in o{teti zadesiti velika nesre}a. Pr`eni hrastov `ir
  • zomikan

    Feb. 9, 2017

Intervju sa g. Pavlom Šojićem prirodnjakom i proizvođačem preparata za zdravlje od hrastovog žira sa Kosmaja.

Views

Total views

1,496

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1,304

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×