Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Ukus i miris Kosmaja

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Bedz2
Bedz2
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 1 Ad
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Ukus i miris Kosmaja

  1. 1. 19ZDRAVQE Vera PONTI Na nedavno odr`anom Sajmu etno hrane i pi}a u Beogradu, na {tandu Privredne komore Beograda, svoje proizvode od hrastovog `ira, sa Kosmaja, izlo`io je Pavle [oji}, magistar tehni~kih nauka, profesor ma{instva u penziji, pronalaza~, poz- navalac lekovitog biqa i zaqubqenik u prirodu. @ivi na Kosmaju, a u Beograd dolazi samo zbog poslovnih obaveza. Jo{kaoprofesorma{inskegrupepredmetauMlade- novcu i Beogradu, direktor Vi{e pedago{ke {kole i Ma{inskog {kolskog centra “Prvi maj”, prou~avao je samoniklolekovitobiqeiwegovuticajnaqudskior- ganizam. Danas je svoju pa`wu usmerio na plodove hrasta lu`waka i cera koje prikupqa i otkupquje na Kosmaju, nedaleko od manastira Tresije. Pr`i, pe~e i meqe `ir. U po~etku je to ~inio samo za svoje pri- jateqe i svoje potrebe, a danas poma`e onima koji imaju poja~anu potrebu za gvo`|em i mineralima iz prirode. Kadganagradskomasfaltuugledatesazelenomkapom, koja je nalik kapi Petra Pana, de~aka koji ne stari, imateutisakdajepredvamaprofesorkojinikadanije ni prestao da podu~ava druge. Samo ovog puta ne o ma{inama, nego o funkcionisawu qudskog organizma, samoniklom biqu, `ivotu u prirodi, kuhiwi na{ih predaka starih Slovena... - Pronalazak “Tehnolo{ki postupak za preradu hras- tovog `ira u obliku mlevene kafe” patentirao sam 2005. godine u Zavodu za intelektualnu svojinu. Zah- vaquju}i pomo}i prijateqa uspeo sam da pokrenem proizvodwu–pri~aprofesor[oji}doknampokazuje prezentaciju “Hrastov `ir u qudskoj ishrani”. Re~ je o potpuno prirodnom proizvodu, koji raste bez upotrebe hemijskih preparata, a oni se ne koriste ni u toku razvoja, sazrevawa, skladi{tewa i prerade za qudsku ishranu. Sadr`i ugqene hidrate, skrob, masti, proteine, antioksidante i sve minerale neopohodne zanormalnofunkcionisawequdskogorganizma(kali- jum, kalcijum, gvo`|e, mangan, fosfor, cink i bakar). Poznat je kao hlebno drvo, jer je kori{}en kao hrana, naro~ito u vreme Drugog srpskog ustanka, u periodu od UKUS I MIRIS KOSMAJA PROF. PAVLE [OJI], PROIZVOA^ KAFE OD @IRA, NA SAJMU ETNO HRANE Vratio kuhiwu starih Slovena u na{ dom, nadu anemi~nim osobama i snagu trudnicama i dojiqama 1813. do 1815. godine. Ima ulogu funkcionalne hrane,kojadu`omupotrebompoboq{avaop{testawe qudskog organizma. Pokazao se delotvoran kod ane- mije,rahiti~nosti,bolovauzglobovima,kodtrudno}e, dojewa i menstrualnih odliva. Reguli{e probavu, uk- lawa gasove, gastritis i nadutost u probavnom sis- temu.Ubrzavametabolizamsagorevawemmastiivr{i redukciju telesne mase, otklawa unutra{we i spoqa{we hemoroide i stabilizuje krvni pritisak. - Neki korisnici kafe od `ira regulisali su rad {titaste `lezde. Va`no je naglasiti da ima bazni karakter i da odstrawuje kiselost organizma. Danas bez tegoba i nadutosti, u devetoj deceniji `ivota, mogu da jedem gra{ak i pasuq, jer pijem kafu s `irom. Smawio sam i {tetan holesterol i pomogao nekim di- jabeti~arima–pri~a[oji},kojijenapraviotridese- takrecepataodsamoniklogbiqazarazneporeme}aje u qudskom organizmu. Sa percepcijom ma{inca nastojao je da doku~i funkcionisawe qudskog organizma, da otvori nepoz- natu“crnukutiju”.UkonsultacijisaprofesoromMed- icinskog fakulteta dr Tomislavom Jovanovi}em, prim dr Milovankom Jan~ev i dr ur|icom uri} napisao studiju“Upoznajsebe”.Danasudevetojdeceniji`ivota nastavqa svoju humanitarnu misiju i poma`e onima koji `ele da u~e o zdravom `ivotu. @IR PODI@E IMUNITET Za{to se `ir vi{e ne koristi u qudskoj ishrani? - To je posledica industrijalizacije hrane i brzog `ivota. Nemate vremena da s mirom doru~kujete kod ku}e, nego kupite kiflu, i popijete kafu. Kafa vam zatvori apetit, pa niste gladni, a va{ organizam pati zbog toga. Nepravilno je jesti jednom dnevno, kad se vratite s posla. Higijena ishrane nala`e da doru~kujete izme|u sedam i osam sati ujutru, ru~ate od 13 do 14 sati i ve~erate oko 17 sati. Najve}u riznicu minerala imate u `iru, pa u svaki obrok, u kiflice, sarmu i u pasuq ubacujem `ir. Na spavawe odlazim u 22 sata i to polupraznog stomaka. Treba da oslu{ku- jete signale svoga tela, jer ono je na{ najboqi lekar i da razmislite o satnici svoje ishrane – savetuje [oji}, koji je do sada podelio vi{e od 600 preporuka o zdravoj ishrani. SVETO DRVO Hrast je drvo posve}eno Perunu – bogu gro- movniku u staroj slovenskoj veri, a narodna medicina mu pripisuje izuzetnu lekovitost. Nekada su se ispod osve{tanog hrasta sa za- pisom ven~avali mladenci, kr{tavala deca i obavqali drugi crkveni obredi. Qudi sa zdravstvenim tegobama no}u su ostavqali ode}u na zapisu, veruju}i da }e im to doneti izle~ewe. Zbog oreola svetosti niko se nije usu|ivao da ga ise~e, jer bi to bilo isto kao da sru{ite crkvu. Veruje se da }e onoga ko se usudi da ga pose~e ili na drugi na~in o{teti zadesiti velika nesre}a. Pr`eni hrastov `ir

×