Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ระเบียบ ข้อบังคับ นิติบุคลหมู่บ้านปาริชาต 345

4,569 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ระเบียบ ข้อบังคับ นิติบุคลหมู่บ้านปาริชาต 345

 1. 1. ข้อบังคับ นิ ติบุคคลหมู่บานจัดสรรปาริ ชาต 345 ้ ................................................................................................ หมวดที่ 1 บททัวไป ่ข้อ 1.ข้อบังคับนี้ เรี ยกว่า “ข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บานจัดสรรปาริ ชาต 345” ้ข้อ 2.ในข้อบังคับนี้“นิตบุคคลหมู่บ้านจัดสรร”หมายความว่า”นิตบุคคลหมู่บ้านจัดสรรปาริชาต 345”เขียนเป็ นภาษาอังกฤษว่า ิ ิ“PARICHATJURISTIC PERSON” “หมู่บ้าน” หมายความว่า”โครงการหมู่บานจัดสรรปาริ ชาต 345” ้ “คณะกรรมการหมู่บานจัดสรร”หมายความว่าบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อ 10 ของข้อบังคับนี้ มีฐานะเป็ น ้ผูแทนของนิ ติบุคคลหมู่บานจัดสรร ในกิจการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก และดาเนินการใดๆ ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของ ้ ้ข้อบังคับ และพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน “สิ ทธิในที่ดิน”หมายความว่า กรรมสิ ทธิ์ และให้หมายความรวมถึงสิ ทธิ ครอบครองด้วย “ผู้จัดสรรทีดน”หมายความว่าผูได้รับใบอนุญาตให้ทาการจัดสรรที่ดินคือ บริ ษท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ่ ิ ้ ั“ผู้ซื้อทีดนจัดสรร”หมายความว่า ผูทาสัญญากับผูจดสรรที่ดิน เพื่อให้ได้มาซึ่ งที่ดินจัดสรร และให้หมายความรวมถึงผูรับโอนสิ ทธิ ใน ่ ิ ้ ้ั ้ที่ดินคนต่อไปด้วย“สมาชิก”หมายความว่า ผูซ้ื อที่ดินจัดสรร และผูจุดสรรที่ดินในกรณี ที่ยงถือกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดินจัดสรรแปลงย่อยที่ยงไม่มีผซ้ื อใดซื้ อหรื อ ้ ้ ั ั ู้ได้รับโอนกลับมาเป็ นของผูจดสรรที่ดิน ้ั“สาธารณูปโภค”หมายความว่า ระบบหรื อการบริ การที่ได้ให้มีข้ ึน เพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาตเช่นถนน สวน สนามเด็กเล่น ระบบระบายน้ า ระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง และระบบประปา เป็ นต้น“ค่ าใช้ จ่าย” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการบารุ งรักษาสาธารณูปโภค การดูแลรักษาความปลอดภัย ความสะอาด และค่าบริ หารการจัดการนิ ติบุคคลหมู่บานจัดสรร ้“บริการสาธารณะ”หมายความว่า การให้บริ การหรื อสิ่ งอานวยความสะดวกในหมู่บาน ตามที่กาหนดไว้ในโครงการที่ขออนุญาต ้จัดสรรที่ดิน หรื อที่จดให้มีข้ ึนภายหลัง เพื่อประโยชน์ของสมาชิกโดยรวม เช่น การบริ การดูแลรักษาความปลอดภัย รักษาความสะอาด ัจัดเก็บขยะ เป็ นต้น“คณะกรรมการ”หมายความว่า คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน ซึ่ งเป็ นผูปฏิบติการในการจดทะเบียนสิ ทธิ์ และนิติกรรม ้ ัพระราชบัญญัติการจัดการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543“พนักงานเจ้ าหน้ าที่”หมายความว่า เจ้าพนักงานที่ดินซึ่ งเป็ นผูปฏิบติการในการจดทะเบียนสิ ทธิ์ และนิ ติกรรมตามประมวลกฎหมาย ้ ัที่ดิน“พระราชบัญญัติ”หมายความว่า พระราชบัญญัติการจัดการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543“เงินกองทุน”หมายถึง เงินทุนที่ซ้ื อที่ดินจัดสรร ชาระให้กบนิ ติบุคคลหมู่บานจัดสรรโดยมีวตถุประสงค์ดงนี้ ดงนี้ ั ้ ั ั(1) เพื่อเป็ นทุนหมุนเวียนในการบริ หารจัดการนิ ติบุคคลหมู่บานจัดสรรในกรณี ที่เงินอื่นมีไม่พอเพียง ้(2) เพื่อเป็ นทุนในการซ่อมแซมสาธารณูปโภคในกรณี ฉุกเฉิ นเร่ งด่วนตามความจาเป็ น
 2. 2. “ทีประชุ มสมาชิก”หมายความว่า การประชุมใหญ่ที่ครบองค์ประชุมโดยมีสมาชิกร่ วมประชุมไม่นอยกว่าหนึ่ ง ่ ้ในห้าของจานวนสมาชิกทั้งหมด การนับให้รวมถึงผูมีหนังสื อรับรองมอบฉันทะแสดงต่อที่ประชุมด้วย อาจ ้เป็ นการประชุมสามัญหรื อวิสามัญก็ได้ข้อ 3. การใช้ประโยชน์ภายในแปลงที่ดินจัดสรร ภายในหมู่บานทุกแปลง ให้ใช้เพื่อการอาศัยเท่านั้น ยกเว้น ที่ดินและ ้อาคารสาหรับบริ การสาธารณะสามารถประกอบกิจการเชิงพาณิ ชย์ สาหรับการให้บริ การกับสมาชิกในหมู่บาน โดยมี ้ค่าบริ การตามอัตราที่ผดาเนิ นกิจการเรี ยกเก็บ และประกอบการนั้นจะต้องไม่ขดต่อกฎหมายหรื อศีลธรรมอันดี หรื อความ ู้ ัสงบเรี ยบร้อยข้อ 4. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงคับในวันถัดไปจากวันที่จดทะเบียนจัดตั้งนิ ติบุคคลหมู่บานจัดสรร ปาริ ชาต มีผลตามกฏหมาย ั ้และให้บงคับให้กบผูจดสรรที่ดิน สมาชิกพร้อมทั้งบริ กาคณะกรรมการหมู่บาน ผูจดการนิ ติบุคคลหมู่บานจัดสรร หรื อ ั ั ้ั ้ ้ั ้ผูแทนทุนคน และให้รวมถึงผูบริ การอื่นๆให้หมู่บานด้วย การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับนี้ ให้เป็ นไปตามมติที่ประชุม ้ ้ ้สมาชิกภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 และข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงเมื่อมีมติถูกต้องแล้วให้คณะกรรมการหมู่บานนาไปจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานหน้าที่และเมื่อเจ้าพนักงานที่ดินได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแล้ว ้จึงให้มีผลสมบูรณ์บงคับใช้ ัข้อ 5. นอกจากที่ได้ตราไว้ในข้อบังคับแล้วให้ใช้บทบัญญัติ, กฎกระทรวง, ระเบียบของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางเป็ นข้อบังคับของนิติบุคคลหมู่บานจัดสรรปาริ ชาต 345 ้ข้อ 6. ให้คณะกรรมการหมู่บานเป็ นผูรักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอานาจกาหนดระเบียบหรื อข้อกาหนดต่างๆ เกี่ยวกับ ้ ้การบริ หารนิ ติบุคคลหมู่บานจัดสรรขึ้นใช้บงคับหรื อเป็ นแนวทางปฏิบติเท่าที่ไม่ขดข้องหรื อขัดแย้งข้อบังคับนี้ บรรดา ้ ั ั ัระเบียบวาระหรื อข้อกาหนดให้มีผลบังคับในวันถัดไปจากวันที่ประกาศใช้ หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์ข้อ 7. นิ ติบุคคลหมู่บานปาริ ชาต จัดตั้งขึ้นโดยมีวตถุประสงค์เพื่อรับโอนทรัพย์สินและบริ การอันเป็ นสาธารณูปโภคหรื ้ ับริ การสาธารณะผูที่จดสรรที่ดินได้จดให้มีข้ ึนเพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผัง และโครงการที่ได้รับอนุญาต และ ้ ั ัดาเนิ นการด้านการบริ หารจัดการวสาธารณูปโภคและการบริ การสาธารณะที่ได้รับโอนหรื อที่ได้จดขึ้นใหม่ ให้มีประสิ ทธิ์ ัภาพและเกิดสัมฤทธิ ผล ตลอดจนการกระทาการใดๆ ภายใต้บทบัญญัติแห่งพรราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 หมวดที่ 3 ทีต้งสานักงาน ่ ัข้อ 6. สานักงานนิติบุคคลหมู่บานจัดสรรปาริ ชาต ตั้งอยูเ่ ลขที่ 108 หมู่ 5 ถนนสะพานนนทบุรี-บางบัวทอง ตาบลบางคูวด อาเภอเมือง ้ ัจังหวัดปทุมธานี หมวดที่ 4 คณะกรรมการหมู่บ้าน
 3. 3. ข้อ 9. นิติบุคคลหมู่บานจัดสรร มีคณะกรรมการหมู่บานเป็ นผูดาเนินกิจการตามบทบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 และข้อบังคับ ้ ้ ้ภายใต้การควบคุมดูแลของที่ประชุมใหญ่คณะกรรมการหมู่บานเป็ นผูแทนของนิติบุคคลหมู่บานจัดสรร ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ้ ้ ้ข้อ 10. คณะกรรมการหมู่บาน มีจานวนไม่นอยกว่า 12 คน แต่ไม่เกิน 15 คน โดยต้องได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิก ตามมติของที่ประชุม ้ ้สมาชิกข้อ 11. การเลือกตั้งคณะกรรการหมู่บาน ให้กาหนดเขตเลือกตั้งเป็ นหน่วยเลือกตั้งย่อย ตามที่คณะกรรมการหมู่บานกาหนด โดยถือหลัก ้ ้เฉลี่ยให้คณะกรราการหมู่บานกระจ่ายครอบคลุมพื้นที่ในหมู่บานอย่างทัวถึง ้ ้ ่ข้อ 12. คุณสมบัติและลักษณะของบุคคลผูมีสิทธิ ได้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ ้ 1. ผูเ้ ป็ นสมาชิก หรื อคู่สมรสของสมาชิก ่ 2. เป็ นบิดา มารดา หรื อบุตร โดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกซึ่ งบรรลุนิติภาวะแล้ว และมีช่ืออยูในทะเบียนบ้านภายใน หมู่บานโดยได้รับมอบอานาจจากสมาชิก ้ 3. เป็ นผูจดการหรื อผูแทนในกรณี ที่สมาชิกนั้นเป็ นนิติบุคคล โดยจะต้องระบุช่ือให้ทราบ เลือกตั้งเป็ นคณะกรรมการในที่ ้ั ้ ประชุมสมาชิก 4. ไม่ติดค้างชาระค่าใช้จ่ายในการบารุ งรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค ค่าบริ การสาธารณะ หรื อค่าใช้จ่ายอื่นๆทุก ประเภท ที่นิติบุคคลหมู่บานจัดสรรเรี ยกเก็บ เกินกว่า 2 เดือน นับแต่วนที่ทางนิ ติบุคคลหมู่บานจัดสรรทวงถาม ้ ั ้ 5. ไม่ดารงตาแหน่งเป็ นผูจดการนิ ติบุคคลหมู่บานจัดสรร ปาริ ชาต 345 ้ั ้ข้อ 13. ให้คณะกรรมการหมู่บาน ดารงตาแหน่งวาระ ละ 2 ปี นับจากวันที่ได้รับการเลือกตั้ง ซึ่ งเมื่อครบ 1 ปี ในการดารงตาแหน่งของ ้คณะกรรมการหมู่บานชุดแรก ให้คณะกรรมการหมู่บานออกจากตาแหน่งกึ่งหนึ่งของจานวนคณะกรรมการหมู่บานทั้งหมดโดยใช้ ้ ้ ้วิธีการจับฉลาก หากมีจานวนเป็ นเศษให้ปัดทิ้ง และให้ถือว่าเป็ นการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ และให้ที่ประชุมสมาชิกเลือกตั้ง ่กรรมการเข้ามาดารงตาแหน่งแทนกรรมการที่วางลง โดยกรรมการส่ วนที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาใหม่ มีวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปีนับตั้งแต่วนที่ได้รับการเลือกตั้งได้อีก ักรรมการที่พนจากตาแหน่งตามวาระในวรรคแรก มีสิทธิ ได้รับการเลือกตั้งได้อีก ้กรรมการหมู่บานจะต้องไม่อยูในตาแหน่งเป็ นเวลาเกิน 4 ปี ติดต่อกัน ้ ่ข้อ 14. ให้คระกรรมการหมู่บาน พ้นจากตาแหน่งในกรณี ต่อไปนี้ ้ 1. ตาย 2. ขาดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามข้อ 12 3. ต้องคาพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย 4. ได้รับต้องโทษจาคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรื อความผิด ลหุโทษ 5. เป็ นคนวิกลจริ ต หรื อศาลสังให้เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ ่ 6. ขาดการประชุมตามข้อ 16. ติดต่อกัน 3 ครั้งขึ้นไป โดยไม่แจ้งเหตุผลเป็ นลายลักษณ์อกษร ั 7. ครบวาระการดารงตาแหน่ง 8. ลาออกโดยแสดงความจานงเป็ นหนังสื อต่อประธานคณะกรรมการหมู่บานหรื อผูทาการแทน ้ ้ 9. ที่ประชุมสมาชิกมีมติให้ออก เนื่องจากกระทาความผิดอันก่อให้เกิดผลเสี ยหายแก่นิติบุคคลหมู่บานจัดสรรถ้าตาแหน่ง ้ คณะกรรมการหมู่บานว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการหมู่บานสรรหาบุคคลที่จะสมควรเป็ นกรรมการ ้ ้ หมู่บานที่ทาหน้าที่แทนและเสนอให้ที่ประชุมสมาชิกรับทราบในโอกาสแรก ในกรรี ที่กรรมการหมู่บานลดลง จนไม่ครบ ้ ้
 4. 4. องค์ประชุม กรรมการหมู่บานที่ดารงตาแหน่งอยูจะประชุมดาเนินการใดๆ ไม่ได้ตองจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญขึ้น ้ ่ ้ เพื่อพิจารณาโดยเร็ วกรณี ตาแหน่งประธานคณะกรรมการหมู่บานว่างลงก่อนการออกตามวาระในวรรคแรก ให้ปราน ้ คณะกรรมการทาหน้าที่แทน หากไม่มีคระกรรมการหมู่บานอาจพิจารณาเลือกคณะกรรมการหมู่บานผูอ่ืนทาหน้าที่แทน ้ ้ ้ ชัวคราว จนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ และกรรมการหมู่บาน ซึ่ งได้รับการแต่งตั้งขึ้นแทนตาแหน่งที่วางดังกล่าว .ให้อยูใน ่ ้ ่ ่ ตาแหน่งนั้นได้เพียงเท่ากับระยะเวลาของผูที่ตนแทนเท่านั้น ้ข้อ 15. คณะกรรมการหมู่บาน เป็ นผูรับผิดชอบการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ในหมวดที่ 2 โดยมีอานาจและหน้าที่ดงนี้ ้ ้ ั 1. กากับดูแลการบริ หารงานของนิ ติบุคคลหมู่บานจัดสรรโดยรวม และออกกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนแนวทางใช้ ้ ประโยชน์ในที่ดินของนิติบุคคลหมู่บานจัดสรร ที่อยูในขอบเขตของกฎหมายและข้อบังคับ ้ ่ 2. กาหนดนโยบายและให้คาแนะนาแก่ผจดการนิ ติบุคคลหมู่บานจัดสรร เพื่อเป็ นแนวทางบริ หารจัดการ ู้ ั ้ 3. อนุมติค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกินกว่างบประมาณที่ต้ งไว้ ซึ่ งได้พิจารณาแล้วมีความจาเป็ นอย่างยิงต่อนิ ติบุคคลหมู่บาน ั ั ่ ้ จัดสรร หรื อแล้วนาเสนอให้ที่ประชุมสมาชิกทราบ 4. กาหนดค่าจ้างหรื อผลตอบแทนอย่างอื่นของผูจดการนิ ติบุคคลหมู่บานจัดสรรหรื อพนักงานหรื อลูกจ้างของนิ ติ ้ั ้ บุคคลหมู่บานจัดสรร ้ 5. กระทานิ ติกรรมในนามนิติบุคคลหมู่จดสรร กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริ ษท ห้างร้าน หรื อ ั ั บุคคลภายนอก 6. แต่งตั้งและถอดถอนผูจดการนิติบุคคลหมู่บานจัดสรร รวมถึงพนักงานต่างๆ ของนิติบุคคลหมู่บานจัดสรร ้ั ้ ้ ่ 7. วินิจฉัย ตัดสิ น และระงับปั ญหาข้อขัดแย้งต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการอยูอาศัยร่ วมกันของสมาชิกหรื อ การปฏิบติ ั ตาม ระเบียบข้อบังคับ และนาเสนอให้ที่ประชุมสมาชิกรับทราบหรื อลงในกรณี ที่จาเป็ นต้องให้ที่ประชุมลงมติ 8. ควบคุม กากับดูแล และประเมินผลการปฏิบติงานของผูจดการนิ ติบุคคลหมู่บานจัดสรร อันอยูในความรับผิดชอบ ั ้ั ้ ่ และหน้าที่ของผูจดการนิ ติบุคคลหมู่บานจัดสรร ที่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับหรื อตามกฎหมาย หรื อตามมติที่ ้ั ้ ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมสมาชิก 9. วินิจฉัยชี้ขาดการกระทาใดๆ ที่อาจขัดแย้งหรื อแย้งต่อกฎ ระเบียบข้อบังคับ หรื อระเบียบนิติบุคคลหมู่บานจัดสรร ้ ที่ได้ผานการพิจารณาของคณะกรรมการหมู่บานเพราะกิจที่แต่งตั้งเพื่อการนั้น ่ ้ 10. เบิก-ถอนกองทุนเพื่อนาไปใช้ในกิจการตามวัตถุประสงค์ขอบังคับ ้ 11. ระงับการตกแต่งต่อเติมอาคารสถานที่ ที่มีผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภคและบริ การสาธารณะหรื อมี ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในการอยูอาศัย ่ 12. กาหนดค่าปรับจากการกระทาที่ขดต่อระเบียบหรื อข้อบังคับ ั 13. ประกาศรายชื่อสมาชิกผูฝ่าฝื นกกระเบียบข้อบังคับในที่สาธารณะ ้ 14. แจ้งความร้องทุกข์ฟ้องร้องดาเนินคดีตามอานาจหน้าที่ 15. เรี ยกประชุมสมาชิก และประชุมอื่นๆ ตามแต่ความจาเป็ นเร่ งด่วน ่ 16. พิจารณาเรื่ องอื่นๆ ที่อยูในขอบเขตตามกฎหมายและข้อบังคับข้อ 16. การประชุมคณะกรรมการหมู่บาน กาหนดให้มีข้ ึนอย่างน้อย 1 ครั้ง ภายในเวลา 2 เดือน โดยกาหนดให้มีการประชุม ต้องมี ้กรรมการหมู่บานร่ วมประชุมไม่นอยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการหมู่บานทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม ้ ้ ้ ในการประชุมคณะกรรมการหมู่บาน หากประธานไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้รองประธานฯ หรื อกรรมการอื่นผูที่ประชุม ้ ้เห็นชอบทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุมแทน
 5. 5. มติที่ประชุมคณะกรรมการหมู่บาน ให้ถือตามคะแนนเสี ยงข้างมากของคณะกรรมการหมู่บานที่เข้าประชุมกรรมการแต่ละคนลงมติ ้ ้ได้หนึ่งเสี ยง ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธารในที่ประชุมออกเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด กรรมการหมู่บานอาจมอบอานาจให้กรรมการท่าน ้ใดท่านหนึ่งเข้าร่ วมประชุมได้ ในกรณี องค์ประชุมภายใต้บทบังคับของวรรคหนึ่ง ต้องมีกรรมากรหมู่บานมาร่ วมประชุมด้วยตนเอง ไม่ ้น้อยกว่าหนึ่ งในสามของคณะกรรมการหมู่บานทั้งหมด ้ หมวดที่ 5 บัญชีและการเงินข้อ 17. ให้นิติบุคคลหมู่บานจัดสรร รายงานกิจการ งบดุล บัญชีรายรับ-รายจ่าย ซึ่ งผูสอบบัญชีได้รับรองแล้วต่อคณะกรรมการภายใน ้ ้สามเดือนนับแต่วนสิ้ นงวดการบัญชีและประกาศรายงานดังกล่าวโดยเปิ ดเผยให้สมาชิกทราบ ัรอบบัญชีของนิ ติบุคคลหมู่บานจัดสรรฯ ให้นบจากวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกรอบปี ปฏิทิน ้ ัข้อ 18. ในกรณี ที่พบข้อพกพร่ องเกี่ยวกับการเงินหรื อบัญชี ตามรายงานของนิ ติบุคคลหมู่บาสนจัดสรรข้อ 17. หรื อคระหรรมหารกระทา ้การใดๆ ไม่ถูกต้องในการปฏิบติหน้าที่จนทาให้เกิดความเสี ยผลประโยชน์ของนิ ติบุคคลหมู่บานจัดสรหรื อของสมาชิกเมื่อได้รับแจ้งจาก ั ้คณะกรรมการเป็ นหนังสื อ ให้คณะกรรมการหมู่บาน ดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่ องตามวิธีที่คณะกรรมการกาหนดคณะกรรมการหมู่บาน ้ ้ในนามนิติบุคคลหมู่บานจัดสรร ต้องดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่ องให้แล้วเสร็ จภายใน 30 วันนับแต่วนที่ได้รับแจ้ง ้ ัข้อ 19. ในการจัดเก็บค่าใช้จ่าย ให้ผรับเงินออกหลักฐานเป็ นหนังสื อให้แก่ผชาระเงินทุกครั้ง โดยหลักฐานดังกล่าวทุกฉบับให้มีสาเนา ู้ ุ้อย่างน้อยหนึ่งฉบับ หลักฐานตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ (1) ชื่อของสานักงานผูรับชาระเงิน ้ (2) วัน เดือน ปี ที่รับชาระ (3) ชื่อผูชาระเงิน ้ (4) จานวนเงินที่รับชาระทั้งตัวเลขและตัวอักษร (5) ข้อความที่ระบุวาได้รับเงินค่าใช้จ่ายประจาเดือนใดไว้เป็ นการถูกต้อง ่ ่ (6) ข้อความที่ระบุวาได้รับเงินค่าปรับประจาเดือนใดไว้เป็ นการถูกต้อง (ถ้ามี) (7) ลายมือชื่อผูรับเงิน พร้อมตราประทับ (ถ้ามี) ้กรณี มีบทบัญญัติตามกฎหมายอื่นกาหนดให้นิติบุคคล ซึ่ งเป็ นผูจดเก็บค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งดาเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการรับเงินไว้ ้ัโดยเฉพาะ ให้นิติบุคคลดังกล่าวดาเนิ นการไปตามกกหมายนั้น แต่ตองมีรายกาการวรรคสองด้วย ้ข้อ 20. เมื่อเริ่ มจัดเก็บค่าใช้จ่าย ให้คณะกรรมการหมู่บานจัดทาบัญชีในแต่ละเดือนเก็บไว้ ณ ตามข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บานจัดสรร ว่า ้ ้ด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับการดาเนิ นการบัญชีและการเงิน การจัดทาบัญชีดงกล่าวต้องมีรายการแสดงงบ รายรับ รายจ่ายตามหลักฐาน ัหลักการบัญชี และงบดุลเกี่ยวกับสิ นทรัพย์ หนี้ สินและส่ วนของสมาชิกด้วยข้อ 21. ในกรณี ผมีหน้าที่ชาระเงินมีความประสงค์จะขอตรวจหรื อสาเนาเอกสารการบัญชีหรื อรายงานในส่ วนที่ตนเกี่ยวข้องโดยอาจ ู้เรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อการนี้ ได้เท่าที่จาเป็ น หมวดที่ 6 สิ ทธิและหน้ าที่ของสมาชิกข้อ 22. สมาชิกมีสิทธิ ดงต่อไปนี้ ั 1. ประโยชน์ได้จากสาธารณูปโภค และได้รับบริ การสาธารณูปโภค และได้รับบริ การสาธารณะเท่าที่ไม่ขดต่อข้อบังคับ ั
 6. 6. หรื อระเบียบที่คณะกรรมการหมู่บานกาหนด ้ 2. เข้าชื่อกันไม่นอยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนสมาชิกทั้งหมด ร้องขอให้มีการประชุมสมาชิก ้ 3. เข้าร่ วมการประชุมสมาชิกและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสมาชิก หรื อเสนอแนะเรื่ องการบริ หารการจัดการด้านการ บริ การต่างๆ 4. ลงมติในที่ประชุมสมาชิก 5. สมัครรับเลือกตั้งเป็ นคณะกรรมการหมู่บาน หรื ออนุกรรมการหมู่บาน หรื อที่ปรึ กษาคณะกรรมการหมู่บาน ้ ้ ้ 6. ร้องขอให้นิติบุคคลหมู่บานจัดสรร ดาเนิ นการใดๆ แทนสมาชิกตั้งแต่ 10 รายขึ้นไป เกี่ยวกับกรณี กระทบสิ ทธิ หรื อ ้ ประโยชน์ของสมาชิก 7. ร้องขอให้นิติบุคคลหมู่บานจัดสรร ดาเนิ นการบาบัดหรื อบรรเทากรณี การกระทาอันก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญหรื อ ้ ่ ละเมิดสิ ทธิ ในการอยูอาศัยที่วญญูชนพึงมี ิข้อ 23. สมาชิกมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 1. ชาระค่าใช้จ่ายบารุ งรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค และค่าบริ การสาธารณะ และชาระเงินกองทุน ตามที่ที่ประชุม สมาชิกมีมติเห็นชอบให้เรี ยกเก็บ 2. ไม่กรกะทาการใดๆ ที่อาจก่อความเดือดร้อนราคาญแก่ผอยูอาศัยในหมู่บาน และพึงปฏิบติตามข้อบังคับนี้ หรื อกฏระเบียบที่ ู้ ่ ้ ั ได้ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการหมู่บาน หรื อที่ประชุมสมาชิก ่ ้ 3. ให้ความร่ วมมือแก่คณะกรรมการหมู่บานในการดาเนิ นการใดๆ ตามอานาจและหน้าที่ ้หน้าที่ของสมาชิกข้างต้น นอกากมีขอผูกพันกับสมาชิกแล้วยังมีขอผูกพันกับบริ วารของสมาชิก หรื อผูได้รับมอบหรื อได้รับ อนุญาตจาก ้ ้ ้สมาชิกให้ใช้ผลประโยชน์ในหมู่บานด้วยแล้วแต่กรณี เช่น ผูเ้ ช่า เป็ นต้นในกรณี ที่สมาชิกท่านใดไม่สามารถใช้สิทธิ ดวยตนเอง ได้ ้ ้ยกเว้นสิ ทธิ ตาม ข้อ 22.(5) สมาชิกผูน้ นอาจมอบอานาจให้บุคคลต่อไปนี้ใช้สิทธิ แทนตนก็ได้ ้ ั 1. คู่สมรสของสมาชิกที่จดทะเบียนถูกต้องตามกกหมาย 2. บุคคลผูที่ได้รับมอบอานาจจากสมาชิกให้ใช้สิทธิแทน ้ 3. ผูมีอานาจหรื อผูแทน ในกรณี ที่นิติบุคคลเป็ นสมาชิก ้ ้ หมวดที่ 7 การประชุ มสมาชิก ข้อ 24. นิติบุคคลหมู่บานจัดสรรต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง โดยครั้งแรกกาหนดให้คณะกรรมการนิติ ้บุคคลจัดให้มีข้ ึนภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ได้รับหนังสื อรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งเป็ นนิ ติบุคคลหมู่บานจัดสรร และการประชุม ้ประจาปี ครั้งต่อไปให้มีข้ ึนภายใน 4 เดือน นับแต่วนสิ้ นงวดบัญชี ัข้อ 25. นิติบุคคลหมู่บานจัดสรร จะเรี ยกประชุมใหญ่วสามัญได้ในกรณี ดงต่อไปนี้ ้ ิ ั 1. สมาชิกจานวนไม่นอยกว่าหนึ่ งในห้าของจานวนสมาชิกทั้งหมดทาหนังสื อร้องขอต่อคณะกรรมการหมู่บานให้มีการประชุม ้ ้สมาชิกและในหนังสื อร้องขอนั้นต้องระบุวตถุประสงค์ในการเรี ยกประชุมได้ดวย ั ้ เมื่อคณะกรรมการหมู่บานได้รับหนังสื อร้องขอให้มีการประชุมความวรรคแรก ให้คณะกรรมการหมู่บานจัดให้มีการประชุม ้ ้ ภายในสามสิ บวันนับแต่วนที่ได้รับจดหมาย ัถ้าคณะกรรมการหมู่บานไม่จดให้มีการประชุมภายในระยะเวลาตามข้อ 1 วรรคสอง สมาชิกของผูร้องขอให้มีการประชุมหรื อสมาชิก ้ ั ้หรื อสมาชิกอื่นจานวนไม่นอยกว่าที่กาหนดไว้ในข้อ 1 วรรคหนึ่ ง จะจัดให้มีการประชุมสมาชิกเองก็ได้ และในกรณี เช่นนี้ให้ที่ประชุม ้เลือกสมาชิกผูเ้ ข้าร่ วมประชุมคนหนึ่งเป็ นประธานการประชุม 2. คณะกรรมากรหมู่บานเห็นเป็ นการสมควรจะให้มีการประชุม ้
 7. 7. ข้อ 26. องค์ประชุมของการประชุมสมาชิก และการลงมติให้ถือตามข้อ 2. ข้อ 28. ข้อ 29. โดยอนุโลมข้อ 27. การจัดให้มีการประชุมสมาชิก ผูจดให้มีการประชุมต้องส่ งหนังสื อนัดประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสมาชิกทุกคนก่อน ้ัการประชุม ไม่นอยกว่า 7 วัน ยกเว้นการปนระชุมเร่ งด่วนให้ส่งล่วงหน้าไม่นอยกว่า 1 วัน หนังสื อนัดประชุมดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุ ้ ้วันเวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมข้อ 28. ในการประชุมสมาชิกครั้งใด ถ้าไม่ครบเป็ นองค์ประชุม ตามที่กาหนดไว้และการประชุมสมาชิกนั้นเกิดขึ้นตามคาร้องขอของสมาชิก ก็ให้งดการประชุมสมาชิกที่คณะกรรมการหมู่บานเป็ นผูจดให้มีการเรี ยกประชุมอีกครั้งหนึ่ง โดยจัดให้มีข้ ึนภายในสามสิ บวัน ้ ้ันับแต่วนที่นดประชุมสมาชิกครั้งแรก การประชุมครั้งหลังนี้ ตองมีสมาชิกเข้าร่ วมประชุมไม่นอยกว่าหนึ่ งในสิ บของจานวนสมาชิก ั ั ้ ้ทั้งหมด และมีสมาชิกเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองไม่นอยกว่าสิ บรายจึงจะครบองค์ประชุม ้ สมาชิกอาจมอบฉันทะเป็ นหนังสื อให้ผอื่นประชุมและออกเสี ยงแทนตนได้ แต่ผรับมอบฉันทะคนหนึ่งจะรับมอบฉันทะให้ ู้ ู้ออกเสี ยงในการประชุมครั้งหนึ่ งเกิน 10 รายมิได้ การนับจานวนสมาชิก ให้นบชื่อจากการถือครองกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดินแปลงจัดสรร 1 แปลง เท่ากับ 1 เสี ยง ัการใช้หนังสื อมอบฉันทะของสมาชิกที่ลงนาม โดยเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ในแปลงที่ดินจัดสรร หรื อผูมีอานาจ ต้องแสดงเอกสารที่มีรูปถ่าย ้ประกอบตามที่ทางราชากรออกให้แนบในการมอบฉันทะ จึงจะถือว่าเป็ นการมอบฉันทะ จึงจะถือว่าเป็ นการมอบฉันทะที่ถกต้องแล้ว ูตามข้อบังคับนี้ข้อ 29.การลงมติในที่ประชุมสมาชิกให้ถือปฏิบติดงนี้ ั ั 1. ให้ใช้เสี ยงเอกฉันท์ของสมาชิกในการพิจารณาควบคุมนิติบุคคลหมู่บานจัดสรร หรื อการยกเลิกนิ ติบุคคลหมู่บานจัดสรร ้ ้ 2. ให้ใช้เสี ยงไม่นอยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกที่เข้าร่ วมประชุม ในการพิจารณาลงมติตาม ข้อ 23. (1) ข้อ 30.(3) และข้อ 32. ้ แห่งข้อบังคับนิ ติบุคคลหมู่บานจัดสรร ้ 3. ให้ใช้เสี ยงข้างมากของสมาชิกที่ร่วมประชุมในการลงมติเรื่ องอื่น ๆข้อ 30.ในการประชุมสมาชิกครั้งใด ถ้ามีการจัดการประชุมหรื อมีการลงมติโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรื อข้อบังคับ สมาชิกอาจร้องขอให้ศาลสังเพิกถอนมติในการประชุมครั้งนั้นได้ โดยต้องร้องขอต่อศาลภายในสามสิ บวันนับแต่วนที่ ที่ประชุมสมาชิกมีมติที่ประชุมสมาชิก ่ ัมีอานาจหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย ควบคุมและประเมินผล ในการดาเนินกิจการของนิติบุคคลหมู่บานจัดสรร ซึ่ งรวมทั้งในข้อ ้ต่อไปนี้ 1. พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนคณะกรรมการหมู่บาน ้ 2. รับทราบผลการดาเนิ นการประจาปี ของนิติบุคคลหมู่บานจัดสรรจากคณะกรรมการหมู่บาน ้ ้ 3. พิจารณาอนุมติ กาหนดอัตราการเรี ยกค่าใช้จ่ายจากสมาชิก ั 4. พิจารณาอนุมติงบดุลและบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจาปี ของนิ ติบุคคลหมู่บานจัดสรร ั ้ 5. อนุมติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปี ของนิติบุคคลหมู่บานจัดสรร ั ้ ้ื 6. พิจารณากาหนดวงเงินซึ่ งนิติบุคคลอาจกูยมหรื อค้ าประกัน 7. พิจารณาการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บานจัดสรร ้ 8. พิจารณาข้อกาหนดบาเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบติงานของคณะกรรมการหมู่บาน ั ้ 9. พิจารณาการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บานจัดสรร ้ 10. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงานของนิติบุคคลหมู่บานจัดสรร ้
 8. 8. หมวดที่ 8 การเปลียนแปลงแก้ไขข้ อบังคับ ่ข้อ 31.คะแนนเสี ยงเห็นชอบในการลงมติของที่ประชุมสมาชิกในการพิจารณาแก้ไขข้อบังคับ กาหนดดังนี้ 1. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 3. จะต้องมีคะแนนเสี ยงเกินกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนสมาชิกทั้งหมด 2. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ นอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 31. (1) จะต้องมีคะแนนเสี ยงข้างมากของสมาชิกที่เข้าร่ วม ประชุมสมาชิกข้อ 32.บุคคลต่อไปนี้มีสิทธิ ในการเสนอขอแก้ไขข้อบังคับ 1. คณะกรรมการหมู่บาน ้ 2. ผูจดการนิ ติบุคคลหมู่บานจัดสรรเสนอผ่านคณะกรรมการหมู่บาน ้ั ้ ้ 3. สมาชิกจานวนไม่นอยกว่าหนึ่ งในห้าของจานวนสมาชิกทั้งหมด ทาหนังสื อร้องขอต่อคณะกรรมการหมู่บาน ้ ้ข้อ 33.กรณี ที่นิติบุคคลหมู่บานจัดสรรมีความประสงค์ที่จะจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ ให้คณะกรรมการหมู่บานยืนคาขอ ้ ้ ่ตามแบบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกาหนด ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรื อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาแห่งท้องที่ซ่ ึ งที่ดินนั้น ่ตั้งอยูพร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้ 1. รายงานการประชุมสมาชิกที่มีมติให้เปลี่ยนแปลงข้อบังคับ 2. สาเนาข้อบังคับที่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรื อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาจะทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับแล้ว ให้ขอบังคับที่ ้ เปลี่ยนแปลงมีผลใช้บงคับได้ ั หมวดที่ 9 การยกเลิกนิตบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ิข้อ 34.เมื่อนิ ติบุคคลหมู่บานจัดสรรจดทะเบียนจัดตั้งแล้ว ต่อมาที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ยกเลิกนิ ติบุคคลหมู่บาน ้ ้จัดสรร ให้คณะกรรมการหมู่บานยืนคาขอจดทะเบียนยกเลิกนิ ติบุคคลหมู่บานจัดสรร ตามแบบที่คณะกรรมการที่ดินกลางกาหนด ต่อเจ้า ้ ่ ้พนักงานที่ดินจังหวัดหรื อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาแห่งท้องที่ซ่ ึ งที่ดินนั้นตั้งอยู่ พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้ 1. หนังสื อสาคัญการจดทะเบียนจัดตั้งนิ ติบุคคลหมู่บานจัดสรร ้ 2. รายงานการประชุมที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกที่มีมติให้ยกเลิกนิ ติบุคคลหมู่บานจัดสรร ้ 3. บัญชีท่ีดินอันเป็ นสาธารณูปโภค บริ การสาธารณะ และทรัพย์สินอื่นของนิติบุคคลหมู่บานจัดสรร ้ 4. บัญชีหนี้หรื อภาระผูกพันของนิ ติบุคคลหมู่บานจัดสรรและหนังสื อยินยอมของเจ้าหน้าที่ให้ยกเลิกนิติบุคคลหมู่บาน ้ ้ จัดสรร (ถ้ามี) 5. หลักฐานการจัดตั้งนิ ติบุคคลตามกฎหมายอื่นเพื่อรับโอนที่ดินอันเป็ นสาธารณูปโภคบริ การสาธารณะและทรัพย์สินอื่น ตาม (3) ไปจัดการและดูแลบารุ งรักษา (ถ้ามี)ข้อ 35.เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด หรื อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา จดทะเบียนยกเลิกนิติบุคคลหมู่บานจัดสรรแล้ว ให้นิติบุคคล ้หมู่บานจัดสรรเป็ นอันยกเลิก ้ ให้ที่ประชุมสมาชิกนิ ติบุคคลหมู่บานจัดสรร ตั้งผูชาระบัญชีภายในสิ บสี่ วนนับแต่วนที่จดทะเบียนยกเลิกนิติบุคคลหมู่บาน ้ ้ ั ั ้ ่จัดสรรและให้นาบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิ ชย์วาด้วยการชาระบัญชีหางหุ นส่ วน และบริ ษทจากัดมาใช้บงคับแก่การ ้ ้ ั ัชาระของนิติบุคคลหมู่บานจัดสรร โดยอนุโลมทั้งนี้หามมิให้ผชาระบัญชีจาหน่ายที่ดินอันเป็ นสาธารณูปโภค และบริ การสาธารณะเว้น ้ ้ ู้แต่เป็ นมติของการประชุมสมาชิกและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
 9. 9. ผูชาระบัญชีตองจัดการชาระบัญชีของนิ ติบุคคลหมู่บานจัดสรรให้เสร็ จภายในหนึ่งปี นับแต่วนที่ที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกนิติ ้ ้ ้ ับุคคลหมู่บานจัดสรรตั้งตามวรรคสอง เว้นแต่คณะกรรมการจะกาหนดระยะเวลาไว้เป็ นอย่างอื่น ้ข้อ 36.ที่ดินอันเป็ นสาธารณูปโภคและบริ การสาธารณะ รวมทั้งทรัพย์สินของนิ ติบุคคลหมู่บานจัดสรรที่เหลือจากการชาระหนี้ ให้ผชาระ ้ ู้หนี้ ให้ผชาระบัญชีโอนที่ดินและทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่นิติบุคคลอื่นตามกฎหมายอื่นที่จดตั้งขึ้น ู้ ั ในกรณี ที่นิติบุคคลหมู่บานจัดสรรมิได้จดตั้งนิติบุคคลตามกฎหมายเพื่อรับโอนที่ดินและทรัพย์สินดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ ้ ัชาระบัญชีดาเนิ นการดังต่อไปนี้ 1. จดทะเบียนรับโอนที่ดินอันเป็ นสาธารณูปโภคให้เป็ นสาธารณะประโยชน์ หรื อให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น 2. จดทะเบียนโอนที่ดินอันเป็ นบริ การสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นทั้งนี้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นผูรับ ้ โอนต้องไม่ดาเนิ นการใดๆ อันเป็ นการเปลี่ยนแปลงหรื อส่ งผลกระทบต่อการได้รับบริ การหรื อใช้ประโยชน์ในสิ่ งอานวย ความสะดวกเดิมของผูถือครองที่ดินจัดสรร ้ 3. ทรัพย์สินอื่นให้แบ่งแก่สมาชิกของนิติบุคคลหมู่บานจัดสรรตามอัตราส่ วนค่าใช้จ่ายในการบารุ งรักษาและจัดการ ้ สาธารณูปโภค หมวดที่ 10 ผู้จัดการนิตบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ิข้อ 37. คณะกรรมการหมู่บานดาเนินการคัดสรร และแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคล เป็ นผูจดการนิ ติบุคคลหมู่บานจัดสรรทาหน้าที่ ้ ้ั ้บริ หารและจัดการดาเนินงานของนิติบุคคลหมู่บานจัดสรรแทนคณะกรรมการหมู่บาน ทั้งนี้ ตองเป็ นไปตามนโยบายของคณะกรรมการ ้ ้ ้หมู่บาน และอยูในกรอบของวัตถุประสงค์ของข้อบังคับนี้ ้ ่ข้อ 38. ในกรณี แต่งตั้งนิ ติบุคคลใดเป็ นผูจดการนิ ติบุคคลหมู่บานจัดสรร นิติบุคคลนั้นต้องมีประสบการณ์ในด้านการบริ หารการจัดการ ้ั ้หมู่บานจัดสรร และจัดการดาเนิ นงานของนิ ติบุคคลธรรมดาเป็ นผูดาเนินการแทนในฐานะผูจดการ โดยบุคคลที่จะมาดารงตาแหน่ง ้ ้ ้ัผูจดการหรื อผูช่วยผูจดการ แลไม่มีลกษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ ้ั ้ ้ั ั 1. ต้องคาพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย 2. เป็ นคนวิกลจริ ตหรื อศาลสั่งให้เป็ นบุคคลไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถการพ้นจากตาแหน่งให้เป็ นไปตามสัญญาว่าจ้างหรื อคณะกรรมการหมู่บานมีมติให้พนจากตาแหน่งอันเนื่องจากประพฤติตนขัดต่อ ้ ้ศีลธรรมอันดี หรื อความสงบเรี ยบร้อยของบ้านเมืองข้อ 39. ผูจดการนิติบุคคลหมู่บานจัดสรร มีอานาจหน้าที่คณะกรรมการกาหนดไว้ ้ั ้ หมวดที่ 11 บทบังคับแก่ ผ้ ูไม่ ปฏิบัติตามข้ อบังคับหรือระเบียบนิตบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ิข้อ 40. ในกรณี สมาชิกค้างชาระค่าใช้จ่ายของนิ ติบุคคลหมู่บานจัดสรร ตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป หรื อกรณี ที่ใช้เช็คชาระค่าใช้จ่ายดังกล่าว ้ให้แก่ นิติบุคคลหมู่บานจัดสรร แล้วถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วาด้วยกรณี ใดๆ สมาชิกต้องรับผิดชอบดังนี้ ้ ่ 1 .ต้องรับผิดชอบชาระค่าบอกกล่าวทวงถามให้แก่นิติบุคคลหมู่บานจัดสรร ครั้งละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ทุกครั้ง ้ ที่ทวงถามโดยชาระในวันเดี่ยวกันกับการชาระค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 2 .กรณี ที่ชาระใช้จ่ายรายเดือนตามข้อ 42. ล่าช้ากว่าเวลาที่กาหนดสมาชิกจะต้องเสี ยค่าปรับในอัตราร้อยละ 10 ของจานวนเงิน ที่คางชาระ ้ 3. หากค้างชาระตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป ให้นิติบุคคลหมู่บานจัดสรร โดยคณะกรรมการหมู่บาน มีอานาจในการระงับการ ้ ้ ให้บริ การสาธารณะ หรื อการใช้สิทธิ ในสาธารณูปโภคแล้วแต่กรณี
 10. 10. 4. และถ้าหากค้างชาระตั้งแต่หกเดือนข้นไป ให้คณะกรรมการหมู่บานฯโดย ประธานคณะกรรมการฯ ทาหนังสื อแจ้งเจ้า ้ พนักงานที่ดิน เพื่อระงับการจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมในที่ดินจัดสรรของผูคางชาระ จนกว่าจะชาระให้ครบถ้วนและ ้้ ให้ถือว่าหนี้ค่าบารุ งรักษาและจัดการสาธารณูปโภคนี้เป็ นหนี้บุริมสิ ทธิ ในมูลรักษาอสังหาริ มทรัพย์เหนือที่ดินจัดสรรของ ผูคางชาระ ้้ข้อ 41. สมาชิกหรื อผูใช้ประโยชน์ที่ฝ่าฝื นไม่ปฏิบติตามข้อบังคับนี้ หรื อทาความเสี ยหายให้เกิดขึ้นแก่สาธารณูปโภค หรื อบริ การ ้ ัสาธารณะ ผูจดการนิติบุคคลหมู่บานจัดสรร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหมู่บานหรื อที่ประชุมสมาชิก มีอาอาจในการงดการ ้ั ้ ้ให้บริ การสาธารณะ หรื อการใช้สิทธิในสาธารณูปโภคล้วนแล้วแต่กรณี หมวดที่ 12 วิธีการเรียกเก็บค่ าบารุ งรักษาและค่ าจัดการสาธารณูปโภค และค่ าบริการสาธารณะข้อ 42. ภายใต้บทบัญญัติของระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ว่าด้วยการกาหนดค่าใช้จ่ายในการบารุ งรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค พ.ศ.2545 ให้คณะกรรมการหมู่บานประกาศอัตราเรี ยกเก็บอย่างอื่น (ถ้ามี) ให้สมาชิกทราบอย่างน้อย 7 วันก่อนจะมีการ ้เก็บจริ ง อัตราการเรี ยกเก็บตามข้างต้น กาหนดให้สมาชิกชาระเป็ นรายเดือน และสมาชิกต้องชาระให้กบนิติบุคคลหมู่บานจัดสรร ั ้ภายในวันที่ 3 ของทุกเดือน โดยสมาชิกต้องมีหน้าที่มาติดต่อชาระ ณ สานักงานที่ต้ งของนิติบุคคลหมู่บานจัดสรร ั ้ หมวดเฉพาะกาลข้อ 43. ในระหว่างการจัดนิ ติบุคคลหมู่บานจัดสรร และยังไม่มีอตราการเรี ยกเก็บประกาศใช้ ให้สมาชิกชาระค่าใช้จ่ายในการจัดการ ้ ับารุ งรักษาสาธารณูปโภคและค่าบริ การสาธารณะดังนี้ 1. บ้านพักอาศัยประเภทบ้านแถว (ทาวน์เฮ้าส์ ) พื้นที่ (ตารางวา ) x 5 + 200 บาท / เดือน 2. บ้านพักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว พื้นที่ ( ตารางวา ) x 5 + 200 บาท / เดือน 3. ส่ วนที่เกิด 100 ตารางวา คิดตารางวาละ 1 บาทข้อ 44. ในช่วงแรกของการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บานจัดสรร ให้คณะผูดาเนินการจัดตั้งนิ ติบุคคลหมู่บานจัดสรรทาหน้าที่เป็ น ้ ้ ้คณะกรรมการหมู่บานเป็ นการชัวคราวจนกว่าจะมีคณะกรรมการหมู่บานตามข้อ 10. ทั้งนี้ตองไม่เกน 6 เดือน นับแต่ขอบังคับนี้มีผล ้ ่ ้ ้ ้บังคับใช้

×