Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Українська мова: курс довузівської підготовки

5,331 views

Published on

Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка - zologym.co.ua

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Українська мова: курс довузівської підготовки

 1. 1. Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України Депертамент освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації Відділ освіти Золотоніської міської ради та виконавчого комітету Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Золотоніської міської ради Баранник Надія Леонідівна, учитель-методист української мови та літератури вищої категорії Омельченко Ірина Федорівна, старший учитель української мови та літератури вищої категорії Навчальний посібник м. Золотоноша 2014
 2. 2. БББ 74.200 (4Укр – 4 Чск) Н – 84 (Навчально-методичний посібник), 2014 – 329 c. АВТОРИ: Баранник Надія Леонідівна – учитель-методист української мови та літератури вищої категорії Омельченко Ірина Федорівна – старший учитель української мови та літератури вищої категорії РЕЦЕНЗЕНТ: Месевря Ольга Іванівна – завідувач лабораторії гумінатрних дисциплін Черкаського ОІПОПП Січкар Світлана Іванівна – методист лабораторії гумінатрних дисциплін Черкаського ОІПОПП Схвалено до використання методичною радою методичного кабінету відділу освіти Золотоніської міської ради Черкаської області (протокол №3 від 14.02.2014)
 3. 3. Виставка ППД «Освіта Черкащини» Українська мова: курс довузівської підготовки 3 ЗМІСТ МЕТОДИЧНИЙ КОМЕНТАР .................................................. 7 І. ПРОГРАМА ФАКУЛЬТАТИВУ «УКРАЇНСЬКА МОВА: КУРС ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ» 1.1. Пояснювальна записка ......................................................................................... 9 1.2. Основні вимоги до рівня навчальних досягнень учнів з факультативного курсу .................................................................................................................... 10 1.3. Зміст навчального матеріалу та вимоги до навчальних досягнень учнів .. 11 1.4. Орієнтовне календарно-тематичне планування занять курсу ................... 20 1.5. Список рекомендованої літератури .................................................................. 27 ІІ. РОЗРОБКИ ЗАНЯТЬ ЗА ПРОГРАМОЮ ФАКУЛЬТАТИВУ Заняття 1, 2. Мета і завдання факультативного курсу. Про вступне тестування у вищих навчальних закладах. Про зовнішнє тестування з української мови . ........................................................................................... 30 Заняття 3. Розділи науки про мову та одиниці, що в них вивчаються. Фонетика як розділ мовознавчої науки. Звуки мови й звуки мовлення. Голосні та приголосні звуки, їх класифікація. ................................................................ 343 Заняття 4,5. Специфічні випадки подовження приголосних. Фонетична транскрипція. Основні чергування голосних і приголосних звуків. Зміни приголосних. ........................................................................................... 44 Заняття 6. Склад. Складоподіл. Наголос. .............................................................. 60 Заняття 7. Практикум. Виконання тестових завдань за темою «Фонетика». .... 69 Заняття 8. Орфоепія як розділ мовознавчої науки. Сучасні орфоепічні норми. Вимова голосних у наголошеній і ненаголошеній позиціях. Позначення на письмі. ................................................................................................................. 76 Заняття 9. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків. ...... 83 Заняття 10. Уживання літери ґ. Розрізнення літер г і ґ. Спрощення в групах приголосних. ...................................................................................................... 88 Заняття 11.Практикум. Виконання тестових завдань за темою «Орфоепія» 93 Заняття 12. Графіка як розділ мовознавчої науки. Алфавіт. Позначення на письмі голосних і приголосних звуків. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення літер я, ю, є, ї, щ. ............................................................. 100 Заняття 13. Графіка (практикум). ......................................................................... 104 Заняття 14. Орфографія як розділ мовознавчої науки. Орфограма. Принципи українського правопису. Правопис літер, що позначають ненаголошені Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Баранник Н.Л, Омельченко І.Ф.
 4. 4. 4 Виставка ППД «Освіта Черкащини» Українська мова: курс довузівської підготовки голосні [е],[и],[о] в коренях слів. Правила вживання ь. Сполучення йо, ьо. Правила вживання апострофа. ....................................................................... 109 Заняття 15. Правопис великої літери. Лапки у власних назвах. ................. 114 Заняття 16. Написання слів іншомовного походження .................................... 127 Заняття 17. Правопис складних слів .................................................................... 135 Заняття 18. Правопис префіксів і суфіксів. ......................................................... 142 Заняття 19, 20. Правопис відмінкових закінчень іменників і прикметників. Особливості написання числівників і займенників. .................................... 157 Заняття 21. Написання окремо (сполучень прислівникового типу), разом і через дефіс (прислівників, службових частин мови, вигуків) .................... 173 Заняття 22. Правопис н та нн у прикметниках, дієприкметниках, прислівниках. Не і ні з різними частинами мови. ................................................................. 181 Заняття 23. Виконання тестових завдань за темою «Орфографія» (практикум).188 Заняття 24. Лексикологія як учення про слово. Лексичне значення слова. Багатозначні й однозначні слова. Пряме й переносне значення слова. Групи слів за значенням. ................................................................................. 198 Заняття 25. Склад лексики української літературної мови за походженням і використанням. ...................................................................... 206 Заняття 26. Практичне заняття: виконання тестових завдань за темою «Лексикологія» ................................................................................................. 212 Заняття 27, 28. Фразеологія як розділ мовознавства. Фразеологізми. Джерела походження фразеологізмів української мови. Приказки, прислів’я, афоризми. Використання фразеологізмів у різних стилях мови. Робота з фразеологічними словниками. ........................................................................ 224 Заняття 29. Практичне заняття: виконання тестових завдань за темою «Фразеологія» ................................................................................................... 233 Заняття 30. Лексикографія. Загальні відомості про словники. Зародження і розвиток української лексикографії. Сучасні словники української мови.246 Заняття 31. Морфеміка як учення про будову слова. Будова слова. Основа слова й закінчення. Значущі частини слова (морфеми). Розбір слова за будовою. ............................................................................................................ 266 Заняття 32. Словотвір. Твірна основа. Похідна й непохідна основа. Основні способи словотворення в українській мові. Словотворчий розбір. ........... 272 Заняття 33. Залікове заняття за семестр. Виконання тестових завдань. ..... 278 Заняття 34. Аналіз контрольної роботи. Підсумки роботи за I семестр .. 286 Заняття 36. Категорія відмінка. Кличний відмінок іменника. Відміни іменників. Поділ іменників I та II відмін на групи. Закінчення іменників другої відміни (в род. відм. однини). .................................................................................. 32 Заняття 37. Відмінювання іменників, що мають лише форму множини. Невідмінювані іменники в українській мові. Особливості творення іменників 41 Заняття 38. Практикум. Виконання тестових завдань за темою «Іменник» ...... 47 Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Баранник Н.Л, Омельченко І.Ф.
 5. 5. Виставка ППД «Освіта Черкащини» Українська мова: курс довузівської підготовки 5 Заняття 39. Прикметник як частина мови. Розряди за значенням. Творення і правопис ступенів порівняння прикметників. Повна й коротка форми якісних прикметників. Особливості відмінювання, творення прикметників. Перехід прикметників в іменники.......................................................................................... 53 Заняття 40. Практикум. Виконання тестових завдань з теми «Прикметник» ... 61 Заняття 41. Числівник як частина мови. Розряди числівників за значенням. Групи числівників за будовою. Типи відмінювання кількісних числівників ..... 68 Заняття 42. Порядкові числівники, особливості їх відмінювання. Зв'язок числівників з іменниками. Творення числівників ................................................. 76 Заняття 43. Практикум. Виконання тестових завдань за темою «Числівник» .. 80 Заняття 44. Займенник як частина мови. Розряди займенників за значенням, особливості відмінювання. Творення займенників ............................................... 87 Заняття 45. Практикум. Виконання тестових завдань за темою «займенник» . 91 Заняття 46. Дієслово як частина мови. Форми дієслова. Безособові дієслова. Вид та час дієслова .................................................................................................... 97 Заняття 47, 48. Способи дієслова. Творення форм умовного і наказового способів дієслів. Поділ дієслів на дієвідміни ....................................................... 106 Заняття 49. Практикум . Виконання тестових завдань за темою «дієслово» .. 110 Заняття 50. Дієприкметник як особлива форма дієслова. Творення активних і пасивних дієприкметників. Відмінювання дієприкметників. Дієприкметниковий зворот. Безособові форми на –но, -то. ................................................................... 116 Заняття 51. Дієприслівник як особлива форма дієслова. Дієприслівники доконаного і недоконаного виду, їх творення. Дієприслівниковий зворот ...... 127 Заняття 52. Прислівник як частина мови. Розряди за значенням. Творення ступенів порівняння прислівників. Правильне наголошення прислівників ..... 129 Заняття 53. Практикум. Виконання тестових завдань за темами «Дієприкметник», «Дієприслівник», «Прислівник» ............................................ 139 Заняття 54. Морфологічні ознаки службових частин мови та вигуку. Групи прийменників за походженням та будовою. Групи сполучників за значенням, уживанням і за будовою. Формотворчі, словотворчі, заперечні та модальні частки. Групи вигуків за значенням. Кома і знак оклику при вигуках. ............ 147 Заняття 55. Правопис службових частин мови та вигука .................................. 158 Заняття 56. Практикум. Виконання тестових завдань за темою «Службові частин мови та вигук» ............................................................................................. 169 Заняття 57. Словосполучення як одиниця синтаксису. Типи словосполучень. Види підрядного зв’язку між словами в словосполученні. ............................... 176 Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Баранник Н.Л, Омельченко І.Ф.
 6. 6. 6 Виставка ППД «Освіта Черкащини» Українська мова: курс довузівської підготовки Заняття 58, 59. Речення як основна синтаксична одиниця. Типи речень. Граматична основа речення. Головні та другорядні члени речення та способи їх вираження. Порівняльний зворот. ......................................................................... 190 Заняття 60. Різновиди односкладних речень, способи вираження головного члена в них. Повні й неповні речення ................................................................... 218 Заняття 61. Однорідні члени речення та розділові знаки при них. Речення зі звертаннями та вставними конструкціями, розділові знаки при них ................ 233 Заняття 62. Речення з відокремленими членами, розділові знаки при них ..... 247 Заняття 63. Практичне заняття. Виконання тестових завдань. ......................... 258 Заняття 64. Поняття про складне речення. Типи складних речень. Складносурядні речення. Сполучники та смислові зв’язки між частинами складносурядного речення. Розділові знаки в них .............................................. 267 Заняття 65. Складнопідрядне речення, його будова. Основні види підрядних речень. Складнопідрядні речення з кількома підрядними, їх типи за характером зв’язку між частинами ............................................................................................. 277 Заняття 66. Безсполучникове складне речення. Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку. Пунктуація в таких реченнях .................................................................................................................... 298 Заняття 67. Практичне заняття. Виконання тестових завдань .......................... 306 Заняття 68. Пряма й непряма мова. Речення з прямою мовою. Заміна прямої мови непрямою. Цитата як різновид прямої мови. Діалог. Розділові знаки при прямій і непрямій мові, цитатах, діалозі ............................................................... 317 Список використаної та рекомендованої літератури ..... 576 Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Баранник Н.Л, Омельченко І.Ф.
 7. 7. Виставка ППД «Освіта Черкащини» Українська мова: курс довузівської підготовки 7 МЕТОДИЧНИЙ КОМЕНТАР Призначення пропонованого посібника – допомогти вчителеві системно і якісно підготувати одинадцятикласників до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови, а також абітурієнтів – до майбутнього вступного випробування на іспитах до вищих навчальних закладів. Довідник укладено за авторською програмою факультативу «Українська мова: курс довузівської підготовки», затвердженою вченою радою ЧОІПОПП, та програмними вимогами зовнішнього незалежного оцінювання з української мови, розробленими Українським центром оцінювання якості освіти. Посібник містить розробки 70 занять факультативного курсу (I, II семестр). Перша частина факультативу «Українська мова: курс довузівської підготовки» вийшла друком у журналі «Українська мова та література» (№ 9 – 12, 2010 р.) Кожне заняття структуровано згідно з його метою та завданнями. Переважають уроки повторення, поглиблення і систематизації засвоєних у попередніх класах знань, умінь і навичок. Кожна тема завершується уроком закріплення знань та умінь – практичним заняттям, на якому учні виконують тестові завдання різного плану: - з вибором однієї правильної відповіді; - з вибором кількох правильних відповідей; - на встановлення відповідностей. Деякі тестові завдання містять роботу з невеликими текстами. Чимало завдань розроблено на основі вступного тестування у Національному університеті «Києво-Могилянська академія» попередніх років. Подані завдання мають різний рівень складності і передбачають здійснення необхідних аналітичних операцій, зокрема розпізнавання мовних явищ, їх кваліфікацію, групування та класифікацію, з’ясування диференційних Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Баранник Н.Л, Омельченко І.Ф.
 8. 8. 8 Виставка ППД «Освіта Черкащини» Українська мова: курс довузівської підготовки ознак, визначення правильності тверджень, виявлення порушень мовних норм тощо. Кожне заняття, вміщене в посібнику, представлене детальним поурочним планом, у якому відбито структуру заняття, зафіксовано кожен із його етапів, конкретизовано прийоми роботи, зміст питань та завдань для організації пізнавальної діяльності учнів, зміст навчальних проблем, перевірку та корекцію. Окремі заняття містять аналіз типових помилок, яких припускаються учні, виконуючи тестові завдання. Найбільш важливі теоретичні відомості згруповані під назвами «Вузлики напам’ять» чи «Це треба знати». Деякі розробки занять містять таблиці та схеми, що допомагають узагальнити правила українського правопису. Поряд із теоретичним матеріалом у посібнику подані різноманітні практичні вправи та завдання, кількість яких свідомо збільшена, що дасть можливість учителю вибрати той дидактичний матеріал, який відповідає рівневі підготовки та інтересам учнів кожного конкретного класу. Перевірити правильність виконання тестових завдань за тією чи іншою темою допоможуть «Правильні відповіді», вміщені після запропонованих варіантів тестів. Довідник може бути корисним учителям, що викладають українську мову у класах різного профілю, а особливо знадобиться в роботі з учнями класів поглибленого вивчення української мови чи гуманітарного профілю. Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Баранник Н.Л, Омельченко І.Ф.
 9. 9. Виставка ППД «Освіта Черкащини» Українська мова: курс довузівської підготовки 9 І. ПРОГРАМА ФАКУЛЬТАТИВУ «УКРАЇНСЬКА МОВА: КУРС ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ» 1.1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Програма розрахована на поглиблення обізнаності одинадцятикласників щодо шкільного курсу української мови в системі довузівської підготовки і містить перелік навчальних тем, рівень засвоєння яких підлягає зовнішньому незалежному оцінюванню та тестуванню на вступних іспитах до вищих навчальних закладів. Основна мета факультативного курсу – повноцінна та кваліфікована підготовка одинадцятикласників до тестових випробувань як під час зовнішнього незалежного оцінювання, так і під час вступних іспитів до ВНЗ. Звідси випливають найважливіші навчальні завдання курсу: - ознайомити одинадцятикласників з інформаційними матеріалами про проходження вступного і зовнішнього тестування; - відновити і поглибити, закріпити і розширити, систематизувати і узагальнити знання учнів з основних розділів української мови; - виробити практичні уміння і навички виконувати тестові завдання різного формату, різного рівня складності; - удосконалювати орфографічну та пунктуаційну грамотність, що є основою розвитку комунікативної компетенції кожного випускника; - виховувати потребу вивчати рідну мову, плекати повагу до неї. Крім того, узагальнення відомостей з різних розділів науки про мову дає змогу здійснювати й загальнопедагогічні завдання: - виховувати в учнів почуття патріотизму, власної людської гідності; - активізувати розумову діяльність учнів, виробляти в них уміння спостерігати, систематизовувати, аналізувати явища й робити відповідні висновки; розвивати пам'ять ; - формувати навички самостійно здобувати знання, працювати зі словниками, довідковою літературою. Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Баранник Н.Л, Омельченко І.Ф.
 10. 10. 10 Виставка ППД «Освіта Черкащини» Українська мова: курс довузівської підготовки Виконання всіх цих завдань забезпечується змістом і структурою курсу «Українська мова: курс довузівської підготовки», який розрахований на викладання в 11класі (насамперед з поглибленим вивченням рідної мови чи гуманітарного профілю) протягом 70 навчальних годин (2 заняття на тиждень). Тематично програмовий матеріал розподіляється за такими основними розділами: «Вступ», «Фонетика», «Орфоепія», «Графіка», «Орфографія», «Лексикологія», «Фразеологія», «Лексикографія», «Будова слова», «Словотвір», «Морфологія», «Синтаксис і пунктуація», «Робота над темами, визначеними вчителем». Лінгвістику тексту, відомості зі стилістики свідомо не введено для повторення, оскільки цей матеріал достатньо розглядається впродовж вивчення основного курсу рідної мови у 9 та 11 класах (за програмою для шкіл (класів) із поглибленим вивченням українськоі мови, ліцеїв та гімназій гуманітарного профілю / В.Тихоша. – К.: Пед. преса, 2004. – 56с.). Найефективнішими формами уроків під час підготовки одинадцятикласників до ЗНО можуть бути уроки-лекції, семінарські заняття, уроки-практикуми, уроки-ділові ігри, уроки-заліки та ін., на яких учні навчаться всім тонкощам виконання тестових завдань з вибором однієї чи кількох правильних відповідей, завдань на встановлення відповідностей, ознайомляться з типовими помилками, які допускають випускники при виконанні робіт із зовнішнього оцінювання. Оцінювання здобутих знань і набутих умінь доречно було б здійснювати тематично. Поряд із використанням традиційних критеріїв оцінювання рівня навчальних досягнень школярів можуть застосовуватися й альтернативні підходи, які забезпечать якісний результат навчання. 1.2. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСУ «Українська мова: курс довузівської підготовки» Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Баранник Н.Л, Омельченко І.Ф.
 11. 11. Виставка ППД «Освіта Черкащини» Українська мова: курс довузівської підготовки 11 Після закінчення курсу учні повинні: - знати зміст мовних понять і термінів; - розпізнавати мовні явища й закономірності; - групувати та класифікувати вивчені мовні явища; - визначати істотні ознаки мовних явищ; - розуміти значення й особливості функціонування мовних одиниць; - установлювати причинно-наслідкові зв’язки мовних явищ; - застосовувати знання з фонетики, лексики, фразеології, морфеміки, словотвору, морфології, синтаксису в практичних ситуаціях; - оцінювати мовлення з погляду дотримання основних орфоепічних, лексичних, морфологічних, синтаксичних норм української мови; - відрізняти випадки правильного використання мовних засобів від помилкових; - оформлювати мовлення відповідно до орфографічних, пунктуаційних і граматичних норм української мови. 1.3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ТА ВИМОГИ ДО НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ (70 год, 2 год. на тиждень) Зміст навчального матеріалу Вступ (2 год) Мета і завдання факультативного курсу. Про вступне тестування у вищих навчальних закладах. Про зовнішнє тестування з української мови. Ознайомлення із зразком тестового зошита. Інструкція щодо роботи в тестовому зошиті, щодо заповнення бланків відповідей А і Б. Критерії оцінювання змісту та мовленнєвого оформлення власного висловлювання. Вимоги до рівня підготовки учнів Учень:  знає мету і завдання факультативного курсу, особливості тестових завдань, які пропонуються абітурієнтам ВНЗ; мету зовнішнього тестування, як готуватися до участі в зовнішньому тестуванні; коли, де і як проводиться зовнішнє тестування, як забезпечується анонімність та «чесність» зовнішнього тестування;  ознайомлений з правилами проходження зовнішнього Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Баранник Н.Л, Омельченко І.Ф.
 12. 12. 12 Виставка ППД «Освіта Черкащини» Українська мова: курс довузівської підготовки тестування. Розділи науки про мову та одиниці, що в них вивчаються. Учень: знає, що вивчають основні розділи мовознавчої науки. Фонетика (6год) Фонетика як розділ мовознавчої науки про звуковий склад мови. Звуки мови і звуки мовлення. Голосні звуки, їх роль і значення. Поділ голосних звуків за місцем творення (переднього та заднього ряду). Приголосні звуки, їх класифікація. Подовжений приголосний звук як поєднання двох звуків. Специфічні випадки подовження приголосних. Фонетична транскрипція. Знаки фонетичної транскрипції. Чергування голосних. Типи чергувань. Позиційне чергування у-в, і-й. Чергування приголосних. Зміни проголосних перед суфіксами –ськ(ий), -ств(о), - ин(а), -енко(о). Поняття складу. Основні закономірності складоподілу. Типи складів. Складоподіл. Особливості наголошування в українській мові. Роль наголосу в розрізненні слів. Головний та побічний наголоси. Слова з наголосом рухомим та нерухомим. Учень: знає, що вивчає фонетика; розрізняє ненаголошені й наголошені голосні, голосні переднього і заднього ряду; тверді і м’які; дзвінкі і глухі приголосні звуки; уміє записувати слова в фонетичній транскрипції; ділити слова на склади, правильно наголошувати слова; визначає основні випадки чергування голосних і приголосних звуків; використовує словник наголосів та орфоепічних для самоконтролю вимови. Орфоепія (4год) Орфоепія як розділ мовознавчої науки, що вивчає систему загальноприйнятих правил літературної вимови. Сучасні орфоепічні норми. Вимова голосних у ненаголошеній і наголошеній позиціях. Позначення на письмі. Вимова дзвінких і глухих приголосних. Уподібнення приголосних звуків. Уживання літери Ґ. Розрізнення літер Ґ і Г. Вимова м’яких і твердих приголосних. Вимова сполучень кількох приголосних. Спрощення в групах приголосних. Учень:  знає, що вивчає орфоепія;  вимовляє звуки у словах відповідно до орфоепічних норм;  знаходить і виправляє орфоепічні помилки на вивчені правила;  використовує орфоепічний словник для самоконтролю вимови;  розпізнає у словах і словосполученнях явища уподібнення, спрощення. Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Баранник Н.Л, Омельченко І.Ф.
 13. 13. Виставка ППД «Освіта Черкащини» Українська мова: курс довузівської підготовки 13 Графіка (2 год) Графіка як розділ мовознавчої науки. Абетка. Позначення на письмі голосних і приголосних звуків. Співвідношення між літерами абетки та звуками. Літери на позначення голосних і приголосних звуків. Звукове значення літера я, ю, є , ї, щ та буквосполучень дз, дзь, дж, ждж. Позначення на письмі м’якості приголосних. Учень:  знає, що вивчає графіка;  знає алфавіт;  уміє застосовувати набуті знання на практиці. Орфографія (8 год) Орфографія як розділ мовознавчої науки, що вивчає систему загальноприйнятих правил написання та переносу слів. Різновиди орфограм. Орфографічна помилка. Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні е, и, о в коренях слів. Правила вживання ь. Сполучення йо, ьо. Правила вживання апострофа. Правопис великої літери. Лапки у власних назвах. Правопис префіксів і суфіксів. Написання слів іншомовного походження. Написання складних слів разом і через дефіс. Правопис складноскорочених слів. Основні правила переносу слів з рядка в рядок. Графічні скорочення слів. Правопис відмінкових закінчень іменників і прикметників. Особливості написання числівників і займенників. Написання окремо (сполучень прислівникового типу), разом і через дефіс. Правопис н та нн у прикметниках, дієприкметниках і прислівниках Не і ні з різними частинами мови. Учень:  знає, що вивчає орфографія;  правильно пише і обґрунтовує слова з вивченими орфограмами;  знаходить і виправляє орфографічні помилки на вивчені правила;  користується орфографічним словником. Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Баранник Н.Л, Омельченко І.Ф.
 14. 14. 14 Виставка ППД «Освіта Черкащини» Українська мова: курс довузівської підготовки Лексикологія (3 год) Предмет і завдання лексикології. Слово як основна одиниця лексичної системи. Лексика. Лексичне значення слова. Багатозначні й однозначні слова. Пряме та переносне значення слова. Омоніми – поняття і значення: а) омофони; б) омоформи; в) омографи. Міжмовні омоніми. Пароніми. Синоніми. Синонімічний ряд. Антоніми. Склад лексики української літературної мови за походженням і використанням: власне українські слова; лексичні засвоєння зі слов’янських і неслов’янських мов; загальновживані слова та стилістично забарвлені: - діалектні слова; - професійні слова; - застарілі (архаїзми й історизми) та нові слова. Нейтральна й емоційно забарвлена лексика. Запозичення з інших мов. Учень:  знає, що вивчає лексикологія;  визначає лексичне значення слова, належність слів до певної лексичної категорії, стилістичну роль діалектизмів, професійних слів, термінів, архаїзмів і неологізмів у художньому та науково-публіцистичному стилях:  користується словником іншомовних слів, синонімів, антонімів та ін.;  редагує тексти з лексичними помилками;  уміє доречно вживати у власному мовленні вивчені пласти лексики. Фразеологія (3 год) Фразеологія як розділ мовознавства. Поняття про стійкі сполуки слів і вирази. Фразеологізми. Джерела формування фразеологізмів української мови. Приказки, прислів’я, афоризми. Використання фразеологізмів у різних стилях мови. Учень:  знає, що вивчає фразеологія;  визначає фразеологізми, їх роль у тексті;  пояснює значення стійких сполучень слів;  користується фразеологічним словником. Лексикографія (1 год) Загальні відомості про словники. Зародження і розвиток лексикографії. Сучасні словники української мови. Учень:  знає, що вивчає лексикографія, типи сучасних словників української мови;  користується різними типами словників. Будова слова. Словотвір (2 год) Морфеміка як учення про будову слова. Будова слова. Основа слова й Учень:  знає, що вивчає морфеміка і словотвір; Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Баранник Н.Л, Омельченко І.Ф.
 15. 15. Виставка ППД «Освіта Черкащини» Українська мова: курс довузівської підготовки 15 закінчення. Значущі частини слова (морфеми). Корінь і афікси (префікс, суфікс, інтерфікс, постфікс,закінчення). Спільнокореневі слова і форми слова. Словотвір як розділ мовознавчої науки. Твірні основи при словотворенні. Основа похідна й непохідна. Основні способи словотворення в українській мові. Складання слів або основ, перехід з однієї частини мови в іншу. Основні способи творення іменників, прикметників, дієслів, прислівників. Складні слова. Сполучні голосні в них.  визначає у словах значущі частини;  визначає способи творення слів;  розрізняє спільнокореневі слова і форми;  уміє утворювати слова різними способами,  користуватися словотвірними чи морфемними словниками. Граматика. Морфологія.(24 год) Частини мови. Іменник (4 год) Іменник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль . Лексико-граматичні розряди: - власні та загальні назви; - назви істот чи неістот; - конкретні, абстрактні та збірні іменники. Категорія роду іменників. Іменники спільного роду. Число іменників. Іменники, що мають лише форму однини чи множини. Категорія відмінка. Кличний відмінок іменника. Відміни іменників. Поділ іменників першої та другої відмін на групи. Особливості вживання та написання відмінкових форм. Букви – а (-я), -у(-ю) в закінченнях іменників другої відміни (в род. відм. одн). Відмінювання іменників, що мають лише форму множини. Невідмінювані іменники в українській мові. Особливості творення іменників. Учень:  знає, з яких частин складається граматика, що вивчає морфологія, принципи поділу слів на частини мови, лексичне значення , морфологічні ознаки, синтаксичну роль іменника, особливості відмінювання іменників кожної відміни;  знаходить іменники в реченні;  правильно визначає його ознаки;  уміє правильно відмінювати, визначати форму іменника в реченні, утворювати іменники різними способами. Прикметник (2 год) Прикметник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди прикметників за значенням. Явище взаємопереходу прикметників з одного Учень:  знає лексичне значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль прикметника,  уміє їх розрізняти:  відмінює прикметники твердої і Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Баранник Н.Л, Омельченко І.Ф.
 16. 16. 16 Виставка ППД «Освіта Черкащини» Українська мова: курс довузівської підготовки розряду в інший. Якісні прикметники. Ступені порівняння прикметників, способи їх творення. Зміни приголосних при творенні ступенів порівняння. Повні й короткі форми якісних прикметників. Особливості відмінювання прикметників (тверда та м’яка групи). Творення прикметників, перехід прикметників в іменники. м’якої груп;  утворює правильно форми вищого і найвищого ступенів порівняння прикметників;  розрізняє якісні, відносні, присвійні прикметники. Числівник (3 год) Числівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль . Розмежування числівників та інших слів з кількісним значення. Розряди числівників за значенням. Групи числівників за будовою. Типи відмінювання кількісних числівників. Порядкові числівники, особливості їх відмінювання. Зв’язок числівників з іменниками. Творення числівників. Учень:  знає загальне значення числівника, його морфологічні ознаки, синтаксичну роль;  уміє знаходити числівники в тексті, визначати їх граматичні ознаки;  утворює і вживає правильно відмінкові форми числівників;  поєднує правильно числівники з іменниками. Займенник (2 год) Займенник як частина мови. Співвіднесеність займенника з іменниками, прикметниками та числівниками. Розряди займенників за значенням, особливості їх відмінювання. Творення займенників. Учень:  знає значення, морфологічні ознаки і синтаксичну роль займенника;  знаходить займенники в тексті;  визначає їх ознаки й роль у реченні, утворює неозначені й заперечні займенники;  правильно відмінює всі займенники. Дієслово (4 год) Дієслово як частина мови. Форми дієслова. Безособові дієслова. Види дієслів. Творення видових форм. Часи дієслова. Способи дієслова. Творення форм умовного і наказового способів дієслів. Поділ дієслів на дієвідміни. Особові і числові форми дієслів. Родові й числові форми дієслів. Словотвір. Учень:  знає загальне значення дієслова, його морфологічні ознаки, синтаксичну роль;  уміє знаходити дієслово в реченні, визначати його форми, граматичні ознаки, належність до певної дієвідміни, засоби творення видових пар;  конструює речення з дієсловами в усіх часах і особових формах. Дієприкметник (1 год) Учень: Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Баранник Н.Л, Омельченко І.Ф.
 17. 17. Виставка ППД «Освіта Черкащини» Українська мова: курс довузівської підготовки 17 Дієприкметник як особлива форма дієслова. Активні і пасивні дієприкметники. Творення активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу. Відмінювання дієприкметників. Дієприкметниковий зворот. Безособові форми на -но, -то.  знає значення дієприкметника, його морфологічні ознаки, синтаксичну роль;  уміє відрізняти дієприкметник від прикметника, визначати дієприкметники активного й пасивного стану, засоби їх творення;  знаходить у реченні дієприкметники й дієприкметникові звороти, безособові форми на -но, -то. Дієприслівник (1 год) Дієприслівник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Дієприслівники доконаного й недоконаного виду, їх творення. Дієприслівниковий зворот. Учень:  знає значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль дієприслівника;  знаходить дієприслівник та дієприслівниковий зворот у реченні;  відрізняє дієприслівник від дієприкметника. Прислівник (2 год) Прислівник як частина мови. Розряди прислівників за значенням. Ступені порівняння прислівників: вищий і найвищий. Зміни приголосних при творенні прислівників вищого та найвищого ступенів. Правильне наголошення прислівників. Учень:  знає загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль прислівника;  знаходить прислівник у реченні, відрізняючи його від омонімічних і паронімічних частин мови;  уміє утворювати ступені порівняння, правильно наголошувати прислівники. Прийменник ( 1год) Прийменник як службова частина мови. Групи прийменників за походженням: непохідні (первинні) й похідні (вторинні). Групи прийменників за будовою: прості, складні, складені. Зв’язок прийменника з непрямими відмінками іменника. Учень: знаходить прийменники в реченні; відрізняє їх від сполучників і часток, визначає непохідні чи похідні прийменники, правильно поєднує з іменниками, вміє застосовувати правила правопису прийменників Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Баранник Н.Л, Омельченко І.Ф.
 18. 18. 18 Виставка ППД «Освіта Черкащини» Українська мова: курс довузівської підготовки Сполучник (1год) Сполучник як службова частина мови. Групи сполучників за значенням і синтаксичною роллю: сурядні і підрядні. Групи сполучників за вживанням (одиничні, парні, повторювані) та за будовою (прості, складні, складені). Учень:  знаходить сполучники у реченні, відрізняє їх від прийменників і часток, визначає групи сполучників за функцією в простому і складному реченні;  вживає сполучники у власних висловлюваннях. Частка (1 год) Частка як службова частина мови. Групи часток за значенням і вживанням: формотворчі, словотворчі, заперечні, модальні. Правопис часток. Учень:  знаходить частки в реченні;  відрізняє від інших службових частин мови;  визначає частки за їх роллю в реченні;  правильно пише частки. Вигук (1 год) Вигук як особлива частина мови. Групи вигуків за значенням: емоційні, волевиявлення (спонукальні), етикетні, звуконаслідувальні слова. Правопис вигуків. Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при вигуках. Учень: знаходить вигуки в реченні; відрізняє їх від часток, правильно пише вигуки, розставляє розділові знаки при них. Синтаксис (12 год) Словосполучення (1год) Словосполучення як одиниця синтаксису. Типи словосполучень за видами синтаксичного зв’язку між компонентами: сурядні і підрядні. Типи словосполучень за морфологічним вираженням головного слова. Словосполучення непоширені й поширені. Види підрядного зв’язку між словами в словосполученні. Учень:  розрізняє головне і залежне слово у словосполученні;  визначає види словосполучень, тип підрядного зв’язку між словами в словосполученні. Речення. Просте речення, його будова, члени простого речення, розділові знаки в ньому. Односкладні речення. Ускладнені речення (5 год). Речення як основна синтаксична одиниця. Типи речень. Учень :  знає речення різних типів, будову простого речення, способи вираження головних і другорядних членів речення;  визначає види односкладних речень;  знаходить речення з однорідними Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Баранник Н.Л, Омельченко І.Ф.
 19. 19. Виставка ППД «Освіта Черкащини» Українська мова: курс довузівської підготовки 19 Граматична основа речення. Підмет та способи його вираження. Типи присудків. Способи їх вираження. Другорядні члени речення. Означення узгоджені й неузгоджені. Прикладка як різновид означення. Додаток прямий і непрямий. Типи обставин за значенням. Способи вираження другорядних членів речення. Порівняльний зворот. Функції порівняльного звороту в реченні. Різновиди односкладних речень. Способи вираження головного члена односкладних речень. Повні й неповні речення. Речення з однорідними членами. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами. Речення зі звертаннями. Звертання непоширені й поширені. Речення зі вставними словами, словосполученнями й реченнями, їх значення. Речення з відокремленими членами. Відокремлені означення, прикладки, додатки, обставини. Відокремлені уточню вальні члени речення. Розділові знаки при відокремлених членах. членами, звертаннями, вставними конструкціями, відокремленими членами;  уміє правильно ставити розділові знаки при вивчених конструкціях, обґрунтовувати їх, моделювати і трансформувати речення, до складу яких входять ускладнювальні компоненти. Складне речення (4 год) Граматичні ознаки складного речення. Засоби зв’язку простих речень у складному. Типи складних речень. Складносурядні речення. Сполучники у них. Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення. Розділові знаки в них. Складнопідрядне речення, його будова. Основні види підрядних речень. Складнопідрядні речення з кількома підрядними, їх типи за характером зв’язку між частинами. Безсполучникове складне речення, його типи за характером смислових Учень:  розрізняє структурні відмінності простих і складних речень,  знаходить у тексті різні типи складних речень;  визначає види складних речень,  засоби зв’язку між частинами речення у складному;  правильно ставить розділові знаки і обґрунтовує їх,  правильно інтонує складні речення. Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Баранник Н.Л, Омельченко І.Ф.
 20. 20. 20 Виставка ППД «Освіта Черкащини» Українська мова: курс довузівської підготовки відношень між складовими частинами- реченнями. Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку. Розділові знаки в ньому. Способи відтворення чужого мовлення (2 год) Пряма й непряма мова. Речення з прямою мовою. Слова автора. Заміна прямої мови непрямою. Цитата як різновид прямої мови. Діалог. Розділові знаки при прямій мові, цитаті, діалозі. Учень:  знаходить речення з прямою й непрямою мовою, з цитатами, репліками діалогу;  визначає їх особливості, виражальні можливості;  правильно ставить розділові знаки при прямій мові, цитаті, діалозі й обґрунтовує їх;  замінює пряму мову непрямою. Робота над темами, визначеними вчителем1 (2 год) 1Бажано ці години відвести на залікові заняття в кінці першого та другого семестрів. 1.4. ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЗАНЯТЬ КУРСУ Пор. № Зміст програмового матеріалу К-сть годин Дата 1,2 I семестр Вступ (2 год) Мета і завдання факультативного курсу. Про вступне тестування у вищих навчальних закладах. Про зовнішнє тестування з української мови. 2 Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Баранник Н.Л, Омельченко І.Ф.
 21. 21. Виставка ППД «Освіта Черкащини» Українська мова: курс довузівської підготовки 21 3 Фонетика (6год) Розділи науки про мову та одиниці, що в них вивчаються. Фонетика як розділ мовознавчої науки. Звуки мови й звуки мовлення. Голосні та приголосні звуки, їх класифікація. 1 4, 5 6 Специфічні випадки подовження приголосних. Фонетична транскрипція. Основні чергування голосних і приголосних звуків. Зміни приголосних. Склад. Складоподіл. Наголос, наголошені й ненаголошені склади. 2 1 7 Практикум. Виконання тестових завдань за темою «Фонетика». 1 8 Орфоепія (4 год) Орфоепія як розділ мовознавчої науки. Сучасні орфоепічні норми. Вимова голосних у наголошеній і ненаголошеній позиціях. Позначення на письмі. 1 9 Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків. 1 10 11 Уживання літери г. Розрізнення літер г і г. Спрощення в групах приголосних. Практикум. Виконання тестових завдань за темою «Орфоепія». 1 1 12 Графіка (2 год) Графіка як розділ мовознавчої науки. Алфавіт. Позначення на письмі голосних і приголосних звуків. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення літер я,ю, є, ї,щ. 1 13 Графіка. (Практикум) 1 14 Орфографія (8 год) Орфографія як розділ мовознавчої науки. Орфограма. Принципи українського правопису. Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів. Правила вживання ь. Сполучення йо, ьо. Правила вживання апострофа. 1 Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Баранник Н.Л, Омельченко І.Ф.
 22. 22. 22 Виставка ППД «Освіта Черкащини» Українська мова: курс довузівської підготовки 15 Правипис великої літери. Лапки у власних назвах. 1 16 Написання слів іншомовного походження. 1 17 Правопис складних слів. 1 18 Правопис префіксів і суфіксів. 1 19, 20 Правопис відмінкових закінчень іменників і прикметників. Особливості написання числівників і займенників. 2 21 Написання окремо (сполучень прислівникового типу), разом і через дефіс (прислівників, службових частин мови, вигуків) 1 22 Правопис н та нн у прикметниках, дієприкметниках, прислівниках. Не і ні з різними частинами мови. 1 23 Виконання тестових завдань за темою «Орфографія». (Практикум) 1 24 Лексикологія (3 год) Лексикологія як учення про слово. Лексичне значення слова. Багатозначні й однозначні слова. Пряме й переносне значення слова. Групи слів за значенням. 1 25 Склад лексики української літературної мови за походженням і використанням. 1 26 Практичне заняття: виконання тестових завдань за темою «Лексикологія». 1 27,28 Фразеологія (3 год) Фразеологія як розділ мовознавства. Фразеологізми. Джерела походження фразеологізмів української мови. Приказки, прислів’я, афоризми. Використання фразеологізмів у різних стилях мови. Робота з фразеологічними словниками. 2 Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Баранник Н.Л, Омельченко І.Ф.
 23. 23. Виставка ППД «Освіта Черкащини» Українська мова: курс довузівської підготовки 23 29 Практичне заняття: виконання тестових завдань за темою «Фразеологія». 1 30 Лексикографія (1 год) Загальні відомості про словники. Зародження і розвиток української лексикографії. Сучасні словники української мови. (Урок-лекція). 1 31 Будова слова. Словотвір (2год) Морфеміка як учення про будову слова. Будова слова. Основа слова й закінчення. Значущі частини слова (морфеми). Розбір слова за будовою. 1 32 Словотвір. Твірна основа. Похідна й непохідна основа. Основні способи словотворення в українській мові. Словотворчий розбір. 1 33 Залікове заняття за семестр. Виконання тестових завдань. 1 34 Аналіз контрольної роботи. Підсумки роботи за перший семестр. 1 35 II семестр Морфологія Іменник (4 год) Іменник як частина мови. Лексико-граматичні розряди іменників. Категорія роду та числа іменників. 1 36 Категорія відмінка. Кличний відмінок іменника. Відміни іменників. Поділ іменників I та II відмін на групи. Особливості вживання та написання відмінкових форм. Закінчення іменників другої відміни (в род. відм. одн.). 1 37 Відмінювання іменників, що мають лише форму множини. Невідмінювані іменники в українській мові. Особливості творення іменників. 1 38 Практикум. Виконання тестових завдань за темою «Іменник». 1 Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Баранник Н.Л, Омельченко І.Ф.
 24. 24. 24 Виставка ППД «Освіта Черкащини» Українська мова: курс довузівської підготовки 39 Прикметник (2 год) Прикметник як частина мови. Розряди за значенням. Творення і правопис ступенів порівняння прикметників. Повна й коротка форми якісних прикметників. Особливості відмінювання (тверда та м’яка групи), творення прикметників. Перехід прикметників в іменники. 1 40 Практикум. Виконання тестових завдань за темою «Прикметник». 1 41 Числівник (3 год) Числівник як частина мови. Розряди числівників за значенням. Групи числівників за будовою. Типи відмінювання кількісних числівників. 1 42 Порядкові числівники, особливості їх відмінювання. Зв'язок числівників з іменниками. Творення числівників. 1 43 Практикум. Виконання тестових завдань за темою «Числівник». 1 44 Займенник (2 год) Займенник як частина мови. Розряди займенників за значенням, особливості відмінювання. Творення займенників. 1 45 Практикум. Виконання тестових завдань за темою «Займенник». 1 46 Дієслово (4год) Дієслово як частина мови. Форми дієслова. Безособові дієслова. Вид та час дієслова. 1 47,48 Способи дієслова. Творення форм умовного і наказового способів дієслів. Поділ дієслів на дієвідміни. Особові і числові форми дієслів. Родові й числові форми дієслів. Словотвір. 2 49 Практикум. Виконання тестових завдань за темою «Дієслово». 1 50 Дієприкметник (1год) Дієприкметник як особлива форма дієслова. Творення 1 Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Баранник Н.Л, Омельченко І.Ф.
 25. 25. Виставка ППД «Освіта Черкащини» Українська мова: курс довузівської підготовки 25 активних і пасивних дієприкметників. Відмінювання дієприкметників. Дієприкметниковий зворот. Безособові форми на -но, -то. 51 Дієприслівник (1год) Дієприслівник як особлива форма дієслова. Дієлрислівники доконаного й недоконаного виду, їх творення. Дієприслівниковий зворот. 1 52 Прислівник (2год) Прислівник як частина мови. Розряди за значенням. Творення ступенів порівняння прислівників. Правильне наголошення прислівників. 1 53 Практикум. Виконання тестових завдань за темами «Дієприкметник», «Дієприслівник», «Прислівник». 1 54 Службові частини мови та вигук (3год) Морфологічні ознаки службових частин мови та вигука. Групи прийменників за походженням та будовою. Групи сполучників за значенням, уживанням і за будовою. Формотворчі, словотворчі, заперечні та модальні частки. Групи вигуків за значенням. Кома і знак оклику при вигуках. 1 55 Правопис службових частин мови та вигука. 1 56 Практикум. Виконання тестових завдань за темою «Службові частини мови та вигук». 1 57 Синтаксис Словосполучення (1год) Словосполучення як одиниця синтаксису. Типи словосполучень. Види підрядного зв’язку між словами в словосполученні. 1 58, 59 Речення. Просте речення, його будова, розділові знаки в ньому. Односкладні речення. Ускладнені речення (5 год) Речення як основна синтаксична одиниця. Типи речень. Граматична основа речення. Головні та другорядні члени речення та способи їх вираження. Порівняльний зворот. 2 60 Різновиди односкладних речень, способи вираження головного члена в них. Повні й неповні речення. 1 Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Баранник Н.Л, Омельченко І.Ф.
 26. 26. 26 Виставка ППД «Освіта Черкащини» Українська мова: курс довузівської підготовки 61 Однорідні члени речення та розділові знаки при них. Речення зі звертаннями та вставними конструкціями, розділові знаки при них. 1 62 Речення з відокремленими членами, розділові знаки при них. 1 63 Практичне заняття: виконання тестових завдань 1 64 Складне речення (4год) Поняття про складне речення. Типи складних речень. Складносурядні речення. Сполучники та смислові зв’язки між частинами складносурядного речення. Розділові знаки в них. 1 65 Складнопідрядне речення, його будова. Основні види підрядних речень. Складнопідрядні речення з кількома підрядними, їх типи за характером зв’язку між частинами. 1 66 Безсполучникове складне речення. Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку . Пунктуація в таких реченнях. 1 67 Практичне заняття: виконання тестових завдань за темою. 1 68 Способи відтворення чужого мовлення (1год) Пряма й непряма мова. Речення з прямою мовою. Заміна прямої мови непрямою. Цитата як різновид прямої мови. Діалог. Розділові знаки при прямій і непрямій мові, цитатах, діалозі. 1 69 Залікове заняття : виконання тестових завдань. 1 70 Аналіз контрольної роботи. Підсумки роботи за рік. 1 Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Баранник Н.Л, Омельченко І.Ф.
 27. 27. Виставка ППД «Освіта Черкащини» Українська мова: курс довузівської підготовки 27 1.5. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. — К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001. 2. Вихованець І. Р., Городенська К. Г., Грищенко А. П. Граматика української мови. — К.: Рад. школа, 1982. 3. Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис: Підручник. — К.: Либідь, 1993. 4. Ганич Д. І., Олійник І. С. Словник лінгвістичних термінів. — К.: Вища шк, 1985. 5. ГДІ.Тестування. Українська мова /Автор: Н.В.Невінчана. – К.: Майстер- клас, 2006. – 240 с. 6. Головашук С. 1. Складні випадки наголошення: Словник-довідник. — К.: Либідь, 1995. 7. Жовтобрюх М. А. Українська літературна мова. — К.: Наук, думка, 1984. 8. Демська О., Кульчицький І. Словник омонімів. – Львів: Фенікс, 1996. 9. Жайворонок В.В. Велика чи мала літера? Словник-довідник. – К.: Наукова думка, 2004. 10. Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови: Морфологія. — Донецьк, 1998. 11. Загнітко А. П. Український синтаксис: Науково-теоретичний і навчально- практичний комплекс: Навч. посібник. — Ч. 1,2.— К., 1996. 12. Історія української мови: Хрестоматія / Упорядники С. Я. Єрмоленко, А. К. Мойсієнко. — К.: Либідь, 1996. 13. Козачук Г. О., Шкуратяна В. Г. Практичний курс української мови: Посібник. — 2-е вид. — К.: Вища шк., 1994. 14. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства: Підручник. — К.: ВЦ «Академія», 2000. 15. Мацько Л. І., Сидоренко О. М. Українська мова: Посібник. — 2-е вид. - К.: Либідь, 1996. Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Баранник Н.Л, Омельченко І.Ф.
 28. 28. 28 Виставка ППД «Освіта Черкащини» Українська мова: курс довузівської підготовки 16. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник. - К.: Либідь, 1993. 17. Новосьолова В.І. Українська мова. Зб. тестових завдань для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання: 11 клас / В.І.Новосьолова, Л.В.Скуратівський, Л.В.Плетньова. – К.: Генеза, 2007. – 104 с. 18. Словник синонімів української мови: У 2 т. / А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк, С. І. Головащук та ін. — К.: Наук, думка, 1999— 2000. 19. Словник труднощів української мови / Д. Г. Гринчишин, А. О. Ка- пелюшний, О. М. Пазяк та ін.; За ред. С. Я. Єрмоленко. — К.: Рад. школа, 1989. 20. Словник української мови: В 11 т. — К.: Наук, думка, 1970— 1980. 21. Сучасна українська літературна мова: Вступ. Фонетика / За заг. ред. І. К. Білодіда. — К.: Наук, думка, 1969. 22. Сучасна українська літературна мова: Лексика. Фразеологія / За заг. ред. І. К. Білодіда. — К.: Наук, думка, 1973. 23. Сучасна українська літературна мова: Морфологія / За заг. ред. І. К. Білодіда. — К.: Наук, думка, 1969. 24. Сучасна українська літературна мова: Синтаксис / За заг. ред. І. К. Білодіда. — К.: Наук, думка, 1972. 25. Сучасна українська літературна мова: Підручник / А. П. Грищенко, Л. І. Мацько, М. Я. Плющ та ін.; За ред. А. П. Грищенка. — 2-е вид. — К.: Вища шк., 1997. 26. Сучасна українська літературна мова: Підручник / М. Я. Плющ, С. П. Бевзенко, Н. Я. Грипас та ін.; За ред. М. Я. Плющ. — 3-є вид. — К.: Вища шк., 2001. 27. Сучасна українська мова: Довідник / Л. Ю. Шевченко, В. В. Різун, Ю. В. Лисенко; За ред. О. Д. Пономаріва. — 2-е вид. — К.: Либідь, 1996. 28. Сучасна українська мова: Підручник / О. Д. Пономарів, В. В. Різун, Л. Ю. Шевченко та ін.; За ред. О. Д. Пономарева. — 2-е вид. — К.: Либідь, 2001. Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Баранник Н.Л, Омельченко І.Ф.
 29. 29. Виставка ППД «Освіта Черкащини» Українська мова: курс довузівської підготовки 29 29. Тоцька Н. І. Сучасна українська мова. Фонетика. Орфоепія. Графіка і орфографія: Посібник. — К.: Вища шк., 1995. 30. Українська мова: Енциклопедія. — К.: «Українська енциклопедія», 2000. 31. Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Птебні; Інститут української мови. — К.: Наук, думка, 2002. 32. Українська мова і література. Репетитор / Шабельник Т.М., Паращич В.В.: Навч. посібн. – Х.: Факт, 2008. – 288 с. 33. Українська мова та література. Тренувальні завдання / Шабельник Т.М., Паращич В.В.: Навч. посібн. – Х.: Факт, 2008. – 112с. 34. Фразеологічний словник української мови: У 2 т. / Уклад. В.М.Білоноженко, В. О. Винник, І. С. Гнатюк та ін. — К.: Наук, думка, 1993. 35. Шевельов Ю. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900—1941): Стан і статус. — Б. м.: Сучасність, 1987. 36. Шкуратяна Н. Г., Шевчук С. В. Сучасна українська літературна мова: Навч. посібник. — К.: Літера, 2000. 37. Ющук І. П. Вступ до мовознавства: Навч. посібник. — К.: Рута, 2000. 38. Ющук І. П. Мова наша українська: Статті, виступи, роздуми. — К.: ВЦ «Просвіта», 2001. 39. Ющук І. П. Практикум з правопису української мови. — 5-е вид. — К.: Освіта, 2002. Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Баранник Н.Л, Омельченко І.Ф.
 30. 30. 30 Виставка ППД «Освіта Черкащини» Українська мова: курс довузівської підготовки ІІ. РОЗРОБКИ ЗАНЯТЬ ЗА ПРОГРАМОЮ ФАКУЛЬТАТИВУ ЗАНЯТТЯ 1, 2 ТЕМА: МЕТА І ЗАВДАННЯ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСУ. ПРО ВСТУПНЕ ТЕСТУВАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. ПРО ЗОВНІШНЄ ТЕСТУВАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. МЕТА:  ознайомити одинадцятикласників з основною метою та навчальними й загальнопедагогічними завданнями факультативного курсу;  дати загальну інформацію про тестування на вступних іспитах до ВНЗ та про незалежне зовнішнє оцінювання з української мови, акцентуючи увагу учнів на принципах створення тестових завдань, захисті від несподіванок тестування, правилах проходження пробного та власне тестування;  ознайомити із зразком тестового зошита, Інструкцією щодо роботи в ньому та критеріями оцінювання власного висловлювання;  розвивати пам'ять, спостережливість, увагу; Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Баранник Н.Л, Омельченко І.Ф.
 31. 31. Виставка ППД «Освіта Черкащини» Українська мова: курс довузівської підготовки 31  зацікавити випускників факультативом «Українська мова: курс довузівської підготовки»,  виховувати пізнавальний інтерес до української мови та прагнення поглиблювати знання про неї. ХІД ЗАНЯТТЯ I. Мотивація навчання школярів 1. Вступне слово вчителя  «Мінялися правителі, як козли на водопої, а ми все стоїмо…»  «Я бачу вашого роззявленого рота і витріщені очі, коли ви читаєте моє красномовство, бо я видушую 100 слів».  «М. Рильський – філософ XVII ст. сказав: «Людина без минулого – це пусте місце».  «У минуле не слід заглядати дуже широко і глибоко».  «Я, звичайно, погано знаю українську літературу, але здогадався, що Марко Вовчок – це чоловік, тому, однозначно, прізвище його – Панько Куліш».  «Пойду найду собі вищу неелітну навчальну роботу».  «Кожна людина з самого дитинства починає думати про своє майбутнє і буде іті не озираючись на зад, поки ні виконає свое бажання».. Ось такі «блискучі перли» «видали» випускники 11-х класів на ЗНО з української мови та літератури у квітні 2008 року, коли писали власне творче висловлювання на тему «До майбутнього ми йдемо, озираючись на минуле». На жаль, не всі твори відповідали темі, до того ж рясніли різноманітними помилками. Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Баранник Н.Л, Омельченко І.Ф.

×