Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

έγγραφο1

157 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

έγγραφο1

  1. 1. Αρχικά τα επειςόδια βίασ ξεκινοφν ςυνικωσ με λεκτικζσ αντιπαράκεςεισ που βαςίηονται ςε διαφωνίεσ ςχετικά με τα τρζχοντα ηθτιματα τθσ κακθμερινότθτασ του ηεφγουσ.Τα τρία κυριότερα κζματα που αναφζρονταν από τισ γυναίκεσ, ιταν θ ηιλια του ςυηφγου/ςυντρόφου τουσ, θ οικονομικι διαχείρθςθ και οι διαφορετικζσ προςδοκίεσ όςον αφορά ςτισ οικιακζσ υποχρεϊςεισ των γυναικϊν. Η αντιπαράκεςθ για τα παραπάνω ηθτιματα ςυνικωσ ξεκινά από το ςφηυγο/ςφντροφο. Η αντίδραςθ τθσ γυναίκασ ςτισ λεκτικζσ αντιπαρακζςεισ εςτιάηεται ςτθν προςπακειά τθσ είτε να πείςει με λογικά επιχειριματα το ςφηυγο/ ςφντροφο για τισ κζςεισ τθσ, είτε να διευκετιςει με εναλλακτικοφσ τρόπουσ τθ διαφωνία, χωρίσ να επζλκει θ ςφγκρουςθ. Ανεξάρτθτα, ωςτόςο, από τθν αντίδραςθ τθσ γυναίκασ, το ξζςπαςμα του βίαιου επειςοδίου είναι ςχεδόν αναπόφευκτο, το 70%των ερωτϊμενων γυναικϊν ανζφεραν ότι ςχεδόν πάντα θ ςυχνά, θ διαφωνία κατζλθγε ςε επίκεςθ από το ςφηυγο/ ςφντροφο. Αναφορικά με τον τρόπο αντίδραςθσ των γυναικϊν ςτθ βίαιθ ςυμπεριφορά του ςυηφγου/ ςυντρόφου τουσ, ςτθ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα δεν καταγράφεται ανταποδοτικι βία. Συγκεκριμζνα, αναφζρεται ότι μόνο το 0.03% των γυναικϊν αντιδροφςε το ίδιο βίαια με τον άνδρα ςε κάκε επειςόδειο βίασ , το 33% δεν χρθςιμοποίθςε ποτζ ςωματικι βία εναντίον του ςυηφγου/ςυντρόφου, το 44% ςπάνια το επιχείρθςε , ενϊ το υπόλοιπο 24% απάντθςε το ίδιο βίαια ςε ελάχιςτεσ περιπτϊςεισ. Η ςυνθκζςτερθ αντίδραςθ των γυναικϊν ιταν θ πακθτικι - αμυντικι ςτάςθ απζναντι ςτθν επίκεςθ του ςυντρόφου, ενϊ ςυχνά εμφανιηόμενθ ειναι θ διαμαρτυρία ι/και το ξζςπαςμα ςε κλάματα τθσ γυναίκασ, τα οποία όμωσ, τισ περιςςότερεσ φορζσ πυροδοτοφςαν εντονότερα βίαιθ ςυμπεριφορά. Οι τραυματιςμοί πολφ ςυχνά απαίτθςαν τθν ιατρικι φροντίδα του κφματοσ ι ακόμθ και τθ νοςθλεία του. Η φαρμακευτικι αγωγι και θ νοςθλεία κρίνονται απαραίτθτεσ για το κφμα, αν θ ςωματικι κακοποίθςθ του
  2. 2. ςυμβάλλει ςε οξζα ι χρόνια ψυχολογικά προβλιματα. Όςον αφορά τθν παρουςία τρίτων κατά τθν εξζλιξθ των επειςοδίων βίασ ,θ πλειοψθφία των γυναικϊν (59% ) ανζφερε ότι τα παιδιά τθσ οικογζνειασ ιταν παρόντα ςτα βίαια ξεςπάςματα του ςυηφγου/ ςυντρόφου, ενϊ - εαν θ βία μζςα ςτο γάμο/ ςχζςθ ιταν χρόνια -- πολλαπλαςιάηονταν οι πικανότθτεσ να παρίςτανται αυτόπτεσ μάρτυρεσ των περιςτατικϊν. Η αντίδραςθ των παιδιϊν ιταν ανάλογθ τθσ θλίκιασ τουσ -- ςε μικρι θλικία ςυνικωσ δεν αντιδροφςαν ιταν φοβιςμζνα και ςυγχυςμζνα ωσ προσ το τι ςυνζβαινε, ενϊ ςε μεγαλφτερθ θλικία, παρενζβαιναν και αντιδροφςαν βίαια προσ το δράςτθ, θ του επιτίκενταν λεκτικά. Οι ςυγγενείσ και οι φίλοι -- όταν ιταν μάρτυρεσ των περιςτατικϊν βίασ -- είτε δεν αντιδροφςαν κακόλου, είτε απλά προζτρεπαν το ςφηυγο/ ςφντροφο να ςταματιςει. Η αντίδραςθ τθσ γυναίκασ - κφματοσ βίασ μετά το επειςόδιο, ςυνικωσ ιταν πακθτικοί--παρζμενε ςτο ςπίτι και προςπακοφςε να θρεμιςει το δράςτθ. Επίςθσ, θ ςυναιςκθματικι τθσ κατάςταςθ χαρακτθριηόταν από ζντονθ αναςτάτωςθ, φόβο, ντροπι και κυμό. Ο τελευταίοσ ιταν τόςο εντονότεροσ όςο βιαιότερο ιταν το ξζςπαςμα βίασ του ςυηφγου/ςυντρόφου τθσ γυναίκασ. Ωςτόςο, θ αντίδραςθ του κφματοσ φαίνεται να διαφοροποιείται με το πζραςμα του χρόνου - το 88% ανζφερε ότι κάποια ςτιγμι εγκατζλειπαν το δράςτθ και τθν οικογενειά τουσ. Έντοφτοισ, θ πλειοψθφία των γυναικϊν που φεφγουν από το ςπίτι τουσ, επιςτρζφει λόγω προςωπικϊν ι κοινωνικϊν παραγόντων, όπωσ θ αρνθτικι εικόνα εαυτοφ, θ ζλλειψθ οικονομικϊν πόρων, θ δυςχζρεια εφρεςθσ εργαςίασ,θ δυςκολία ανατροφισ των παιδιϊν και θ πίεςθ από τρίτουσ να μθν προχωριςει το κφμα ςε διαηφγιο. Η μόνθ περίπτωςθ για το κφμα να εγκαταλείψει μόνιμα το δραςτθ, είναι θ κακοποίθςθ (είτε υπό τθν μορφι ςωματικισ ι/και ψυχολογικισ βίασ, είτε υπό τθ μορφι παραμζλθςθσ ) να γενικευτεί και εναντίον των παιδιων τθσ οικογζνειασ. Όςο αφορά ςτθ ςφνδεςθ κακοποίθςθσ ςτθν παιδικι θλικία και μεταγενζςτερθσ βίασ, ζρευνα που διεξιχκθκε ςτισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ Αμερικισ ςε δείγμα φοιτθτριϊν ψυχολογίασ, κατζδειξε με ςυνάφεια τθν ζκταςθ του φαινομζνου τθσ κακοποίθςθσ από ερωτικό ςφντροφο και, παράλλθλλα, τόνιςε τον υψθλό βακμό ςυςχζτιςθσ μεταξφ κακοποίθςθσ ςτθν παιδικι θλικία και ςτθν ενιλικθ ηωι. Συγκεκριμζνα, το 20,% των γυναικϊν που ερωτικθκαν, αναφζρκθκαν ότι ζχουν δεχτεί κάποιου είδουσ κακοποίθςθ ςτθν οικογζνεια προζλευςθσ .Επιπρόςκετα ο 52.3% αναφζρει κάποιασ μορφισ ανεπικφμθτθ ςεξουαλικι επαφι κατά τθν ενιλικθ ηωι και το 26.4% ανεπικφμθτθ ςεξουαλικι πράξθ. Το 25.9% αναφζρει τουλάχιςτον ζνα ςοβαρό ι τουλάχιςτον δφο λιγότερα ςοβαρά περιςτατικά ςωματικισ κακοποίθςθσ. Οι γυναίκεσ με ιςτορικό παιδικισ κακοποίθςθσ εμφανίηεται να ζχουν μεγαλφτερεσ πικανότθτεσ κακοποίθςθσ ωσ ενιλικεσ από τον υπόλοιπο πλθκυςμό.
  3. 3. ϋ

×