Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

(Cloud Softwars)SaaS Pricing Strategy

 1. استراتژي هاي قيمت گذاري در نرم افزارهاي ابري زهره ايزدپناه 92131565 تهيه شده در دانشكده مهندس ي كامپيوتر
 2. رايانش ابري • رايانش ابري مدلي براي دسترس ي ساده و آسان به منابع قابل اشتراك گذاري نظير نرم افزار، سخت افزار، سرور و شبكه از طريق شبكه هاي كامپيوتري، در حداقل زمان ممكن مي باشد Cloud Computing Cloud Computing
 3. مدل هاي ارائه سرويس، مدل هاي استقرار،ويژگيها
 4. نرم افزار خدمت Service هزینه پایين تر برای تولید کننده نرم افزار ارائه خدمات با كيفيت بالاتر- پشتیبانی بهتر عدم نیاز مشتری به دانش تخصص ي شبكه عدم محدودیت مکانی و زمانی سرعت راه اندازي بالا محصول Product
 5. استراتژي هاي فعلي قيمت گذاري نرم افزار cost-based pricing قيمت گذاري مبتني بر هزينه value- Based pricing قيمت گذاري مبتني بر ارزش competition pricing قيمت گذاري رقابتي monopoly pricing قيمت گذاري انحصاري
 6. پارامترهاي تاثير گذار بر قيمت گذاري • تعداد تراكنش ها -حافظه مصرفي-تعداد كاربر و... Assessment base ويژگيهاي نرم افزار • درجه اول -بر اساس ميزان تمايل مشتري -سخت • درجه دوم- بر اساس ويژگيهايي نظير كيفيت،خدمات و يا نسخه تقسيم مي SQLServer شوند مثل نسخه هاي مختلف مايكروسافت براي • درجه سوم-تقسيم بازار به دلخواه ارائه دهنده نرم افزار-مثلا قيمتدانش آموزي- استفاده شخص ي و يا تجاري Price قيمت هاي تبعيض ي discrimination • چندين نرم افزار در قالب يك پكيج • ترغيب و يا تشويق به استفاده از نرم افزارهاي تازه توليد شده پكيجي Bundling • در دوره هاي زماني خاص Dynamic Pricing قيمت گذاري پويا
 7. SaaS قيمت گذاري مبتني بر ارزش براي • قيمت گذاري مبتني بر ارزش بر ميزان مبلغي كه مشتري تمايل و توان دارد بپردا زد استوار است. مدلي ساده كه بر اساس پرداخت هاي ماهيانه است :SaaS • مدل نياز به سرمايه گذاري 100 درصد در ابتداي كار ارتباطي مداوم با مشتري و درآمدزايي هميشه و صعودي  داراي 3 مولفه است SaaS قيمت حد پايين قيمت نرم افزار است :services cost • هزينه خدمات competition price • قيمت رقابت حداكثر قيمت :customer’s apperceive value • ارزش نرم افزار از نظر مشتري
 8. و فروش امتياز SaaS مقايسه روش هاي
 9. مدل قيمت گذاري ارزش ي سيبسون Sibson’s Scheme of value pricing مدل مبتني بر مجموع هزينه نرم افزار و ارزش افزوده ايجاد شده براي مشتري است  -1 انتساب وزن بر اساس ارزش)ارزش شامل تجربه ، شهرت ،مهارت های فنی ارائه دهنده خدمات-اعتماد مشت ری ( به هر یک از وجوه سرویس -2 کیفیت سرویس که متناسب با انتظارات مشتری می باشد • نيروی کار ) عمومی / متوسط / پیشرفته تخصص ( • بررس ی خطا ) محدود / سفارش ی / پیشرفته ( بهبود کیفیت • رضایت مشتری بهبود یافته )خدمات گسترده و حمایتمشتري ( • بستر اجرايي نرم افزار نظير زبان برنامه سازي .. •
 10. Sibson پياده سازي مدل از مدل خطي رگرسيون Sibson براي پياده سازي مدل و روش حداقل مربعات استفاده مي شود Linear regression و ضرایب Xi نقطه و يك متغير مستقل N • فرمول تحليل رگرسيوني ساده با خطی است: B0,B1 شماره هر مشاهده )هرجفت i مقدار خطاست و پانویس Ei ، • در هر دو حالت را نشان می دهد. رگرسیون خطی با یک متغير مستقل ) xi,yi
 11. Sibson پياده سازي مدل فرمول قيمت بر اساس يك متغير ارزش Pi = B1 + B2Vi + ui كه در آن قيمت :Pi ارزش ي كه قيمت به آن وابسته است :Vi وزن ارزش :B2 مقدار خطا :ui تعميم فرمول بالا براي چندين متغير ارزش ي Pi = B1+ B2V1i + B3V2i + B4V3i + ui
 12. نتيجه گيري قيمت گذاري يكي از مراحل اصلي در ارائه يك نرم افزار بخصوص نرم  افزارهاي ابري استكه نقش اساس ي در پذيرشآن بازي مي كند.  استراتژي هاي قيمت گذاري به تنهايي كارا نيستند.  استفاده از مدل هاي چانه زني به همراه استراتژي هاي قيمت گذا ري در نرم افزارهاي ابري مي تواند موثرتر باشد.
Advertisement