โครงการ กังหันน้ำ

4,036 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,036
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงการ กังหันน้ำ

 1. 1. นางสาว สุชานาฎ เรียงเสนาะ ม.4/7 เลขที่ 9
 2. 2. ปัจจุบันภาวะมลพิษอันเกิดจากน้้าเน่าเสียมีอัตราและปริมาณสูงขึ้นจนยากแก่ ก ารแก้ ไ ขให้ บ รรเทาลงได้ แ ต่ ก ลั บ มี แ นวโน้ ม รุ น แรงมากขึ้ นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชด้าเนินทอดพระเนตรสภาพน้้าเสียในพื้ น ที่ ห ลายแห่ ง หลายครั้ ง ทั้ ง ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ปริ ม ณฑล และต่างจังหวัด ทรงตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้นและทรงห่วงใยต่อพสกนิกรที่ต้องเผชิญในเรื่องดังกล่าว นางสาว สุชานาฎ เรียงเสนาะ ม.4/7 เลขที่ 9
 3. 3. เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2531 ได้พระราชทานพระราชด้าริในการแก้ไขปัญหาน้้าเสีย ด้วยการใช้เครื่องกลเติมอากาศ โดยพระราชทานรูปแบบสิ่งประดิษฐ์ที่เรียบง่าย แต่มีประสิทธิภาพสูงในการบ้าบัดน้้าเสียซึ่ ง เป็ น ที่ รู้ จั ก กั น ดี ใ นชื่ อ กั ง หั น น้้ า ชั ย พั ฒ นา โดยการน้ า มาใช้ ใ นการปรับปรุงคุณภาพน้้าตามสถานที่ต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาค นางสาว สุชานาฎ เรียงเสนาะ ม.4/7 เลขที่ 9
 4. 4. การศึกษาวิจัย และพัฒนา กรมชลประทานรับสนองพระราชด้าริในการศึกษาและสร้างต้นแบบ โดยดัดแปลงเครื่องสูบน้้าพลังน้้าจาก "กังหันน้้าสูบน้้าทุ่นลอย" เปลี่ ย นเป็ น "กั ง หั น น้้ า ชั ย พั ฒ นา" และได้ น้ า ไปติ ด ตั้ ง ใช้ ใ นกิ จ กรรมบ้ า บั ด น้้ า เสี ย ที่ โ รงพยาบาลพระมงกุ ฎ เกล้ า เมื่ อ วั น ที่ 1พฤษภาคม 2532 และที่วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2532เพื่อศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบบ้าบัดน้้าเสีย เป็นระยะเวลา 4-5 ปี นางสาว สุชานาฎ เรียงเสนาะ ม.4/7 เลขที่ 9
 5. 5. คุณสมบัติ กังหันน้้าชัยพัฒนา หรือเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้้าหมุนช้าแบบทุ่นลอย (Chaipattana Low Speed Surface Aerator) ซึ่งเป็นModel RX-2 หมายถึง Royal Experiment แบบที่ 2 มีคุณสมบัติในการถ่ายเทออกซิเจนได้สูงถึง 1.2 กิโลกรัมของออกซิเจน/แรงม้า/ชั่วโมงสามารถน้ า ไปใช้ ใ นกิ จ กรรมปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้้ า ได้ อ ย่ า งอเนกประสงค์ ติดตั้งง่าย เหมาะส้าหรับใช้ในแหล่งน้้าธรรมชาติ ได้แก่สระน้้า หนองน้้า คลอง บึง ล้าห้วย ฯลฯ ที่มีความลึกมากกว่า 1.00เมตร และมีความกว้างมากกว่า 3.00 เมตร นางสาว สุชานาฎ เรียงเสนาะ ม.4/7 เลขที่ 9
 6. 6. หลักการและวิธีการท้างานของกังหันน้าชัยพัฒนา โครงกังหันน้้ารูป 12 เหลี่ยม ติดตั้งซองพรุนบรรจุน้าโดยรอบจ้านวน 6 ซอง รูพรุนของซองน้้าเมื่อขับเคลื่อนด้วยเกียร์มอเตอร์ จะหมุนรอบ ท้าให้ซองน้้าวิดตัก น้้า โดยสามารถวิดน้้าลึกลงไปจากใต้ผิวน้้าประมาณ 0.50 เมตร เมื่อซองน้้าถูกยกขึ้น น้้าจะสาดกระจายเป็นฝอยเหนือผิวน้้า ได้สูงถึง 1 เมตร ท้า ให้มีพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างน้้ากับอากาศมาก ท้าให้ออกซิเจนสามารถละลายเข้า ไปในน้้า ได้อย่างรวดเร็ว น้้าที่ตกลงมายังผิวน้้านั้นจะเกิดฟองอากาศ จมตามลงไปใต้ผิวน้้าด้วย ในขณะที่ ซองน้้าก้าลังเคลื่อนที่ลงสู่ผิวน้้าแล้วกดลงไปใต้ผิวน้้านั้น จะเกิดการอัดอากาศ ภายในซองน้้าจนกระทั่งซองน้้าจมน้้าเต็มที่ท้าให้เพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายเท ออกซิเจนได้สูงขึ้น นางสาว สุชานาฎ เรียงเสนาะ ม.4/7 เลขที่ 9
 7. 7.  กั ง หั น น้้ า ชั ย พั ฒ นาได้ น้ า มาติ ด ตั้ ง ใช้ ง านกั บ ระบบบ้ า บั ด น้้ า เสี ย ตามสถานที่ ต่างๆ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2532 และได้มีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่ ตลอดเวลาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่จะให้มีการบ้าบัดน้้าเสียอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกในการใช้งาน ประหยัดค่าใช้จ่าย และบ้ารุงรักษาได้ง่าย ตลอดจนมีอายุ การใช้งานที่ยาวนาน การบ้ า บั ด มลพิ ษ ในน้้ า ด้ ว ยการใช้ เ ครื่ อ งกลเติ ม อากาศ กั ง หั น น้ า ชั ย พั ฒ นา ได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจ ท้าให้น้าใสสะอาดขึ้น ลดกลิ่นเหม็นลงได้มากและมี ปริมาณออกซิเจนในน้้าเพิ่มขึ้น สัตว์น้าสามารถอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัย และ สามารถบ้าบัดความสกปรกในรูปของมวลสารต่างๆ ให้ลดต่้าลง ได้ตามเกณฑ์ มาตรฐานที่ก้าหนดโครงการ กังหันน้าชัยพัฒนา นางสาว สุชานาฎ เรียงเสนาะ ม.4/7 เลขที่ 9
 8. 8. เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 เครื่องกลเติมอากาศ กังหันน้าชัยพัฒนา ได้รับการพิจารณาและทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย นับเป็นสิ่งประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศเครื่องที่ 9 ของโลกที่ได้รับสิทธิบัตร และเป็นครั้งแรกที่ได้มีการรับจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรให้แก่พระบรมราชวงศ์ด้วย จึงนับได้ว่าเป็น สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยและเป็นครังแรกของโลก นางสาว สุชานาฎ เรียงเสนาะ ม.4/7 เลขที่ 9
 9. 9. นอกจากนี้ ส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้ประกาศให้กังหันน้้าชัยพัฒนาได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทรางวัลผลงานคิดค้นหรือสิ่งประดิษฐ์ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ ประจ้าปี 2536 และทูลเกล้า ฯ ถวายรางวัลนี้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกวาระหนึ่ง ปัจจุบัน ได้มีการวิจัยเพื่อประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศ 9 รูปแบบ คือ1.เครื่องกลเติมอากาศระบบเป่าอากาศลงไปใต้น้าและกระจายฟอง2.เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้้าแบบหมุนช้า หรือ "กังหันน้้าชัยพัฒนา"3.เครื่องกลเติมอากาศระบบเป่าอากาศหมุนใต้น้า หรือ "ชัยพัฒนาซุปเปอร์ฟองแอร์"4.เครื่องกลเติมอากาศแรงดันน้้า หรือ "ชัยพัฒนาเวนจูรี่" นางสาว สุชานาฎ เรียงเสนาะ ม.4/7 เลขที่ 9
 10. 10. 5.เครื่องกลเติมอากาศระบบอัดและดูดอากาศลงใต้น้า หรือ "ชัยพัฒนาแอร์เจท6.เครื่องกลเติมอากาศแบบตีน้าสัมผัสอากาศ หรือ "เครื่องตีน้าชัยพัฒนา"7.เครื่องกลเติมอากาศแบบดูดและอัดน้้าลงไปที่ใต้ผิวน้้า หรือ "ชัยพัฒนาไฮโดรแอร์"8.เครื่องมือจับเกาะจุลินทรีย์ หรือ "ชัยพัฒนาไบโอ"9.เครื่องกลเติมอากาศแบบกระจายน้้าสัมผัสอากาศ หรือ "น้้าพุชัยพัฒนา" นางสาว สุชานาฎ เรียงเสนาะ ม.4/7 เลขที่ 9
 11. 11. จัดท้าโดยนางสาว สุชานาฎ เรียงเสนาะ ชั้น ม.4/7 เลขที่ 9 เสนอ ครูอารีย์ บุญรักษา นางสาว สุชานาฎ เรียงเสนาะ ม.4/7 เลขที่ 9

×