ortfolio joranmarijsse .
Figure 1: Réné Magritte, La réproduction interdite, 1937
P O R T F O L I O
“a portfolio is defined in different
ways depending on the context. It
forms the mirror of who you are
a...
Figure 2: Model structure: wooden slats bear a weight of 1 kg at a height of 1m, 2010.
P O R T F O L I O
Personalia		 06							
	Nederlands		08
	Français		10
	English		12
Projects		 14
	 the Village		 16
	Mill...
Figure 3: joranmarijsse, self-portrait, 2010.
P E R S O N A L I A
“A human being is thrown into
life.”; “Its relationship with the en-
vironment is intersubjective.”;
“...
Introductie
Ik ben Joran Marijsse en afgestudeerd als burgelijk ingenieur-architect aan de KU Leuven.
Interesses
Ik ben ge...
Vaardigheden
Ontwerpmethodiek: de denkwijze, creativiteit en het gevolgde proces van de
‘architect(en)’ ondersteunen en co...
Introduction
Mon nom est Joran Marijsse et je suis un ingénieur civil et architecte diplômé de l’Université
Catholique de ...
Compétences
Méthodologie de conception: soutenir et communiquer la pensée, la créativité et le processus
suivi par ‘l’(ou ...
Introduction
I am Joran Marijsse and graduated as an civil engineer-architect at the Catholic University of
Leuven (KU Leu...
Skills
Design Methodology: the thinking, creativity and the process followed by the “architect (s) ‘sup-
port and communic...
Figure 4: The big dipper asterism, the new patterns in the sky.
P R O J E C T
“When we experience our en-
vironment, we not only per-
ceive the physical elements
in it, but also try to m...
THE
VILLAGE
Arnhem (nl)
“I fly through buildings”Landscape + Building + Inclusive design
Ground level
1 Mira, december 2011
An experience for everybody
Moving through the landscape
Flexibility
Genius Loci
MILL
MOULART
Brussels
(be)
1 Mira, juni 2012. in collaboration with P. Hermant & W. Bossier.
FABLAB
Leuven
(be)
2 Mira, december 2012.
ZINNEKE
PARADE
Brussels
(be)
Figure 5: Exterior Maggie’s Cancer Caring Centre London.
M A S T E R T H E S I S
“Certain places and spac-
es can enhance a posi-
tive sense of well-being in
the terms of enabling...
Healing relations in a network:
An architectural analysis of the experiences of visitors in Mag-
gie’s London.
Figure 6: Assembler, Kosmur.
Curriculum Vitae
“Ik had genoeg biografieën van
schrijvers gelezen om te weten dat
iedereeneerstmoetknoeien
om later goed ...
JORAN MARIJSSE
November 3th, 1988 (Kortrijk, Be)
Belgian nationality
Male
Mobile | +32 498 72 91 66
Address | Patersmotest...
Languages
IT -knowledge
Dutch - native language
English - fluent in speaking and writing
French - good knowledge in speaki...
Figure 7: Golconde, René Margritte, 1953.
R E F E R E N C E S
“Research is developed in a net-
workofpeoplethatsurroundus.”
Renato Rosaldo
Figure 8: Directors’ office, Mill Moulart, 2012.
Elina
Karanastasi
Belgium
Crete
The Netherlands
Greece
Margo
Annemans
OSAR architects nv
Belgium
ASRO KU Leuven
Belgium
Di...
Figure 9: The consumption of homeliness, Joker week (2010), University of Ghent, in collaboration
with: Sylvia Duson, Elin...
A D A G I A
“Younger anthropologists have
the notion that anthropology is
too diverse. You can do any-
thing and call it a...
Portfolio joranmarijsse - july 2013
Portfolio joranmarijsse - july 2013
Portfolio joranmarijsse - july 2013
Portfolio joranmarijsse - july 2013
Portfolio joranmarijsse - july 2013
Portfolio joranmarijsse - july 2013
Portfolio joranmarijsse - july 2013
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Portfolio joranmarijsse - july 2013

522 views

Published on

Portfolio joranmarijsse (Joran Marijsse, Kortrijk, Belgium), graduated civil engineer architect at KU Leuven including: personalia, projects, curriculum vitae, references and adagia.

Published in: Career
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
522
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Portfolio joranmarijsse - july 2013

 1. 1. ortfolio joranmarijsse .
 2. 2. Figure 1: Réné Magritte, La réproduction interdite, 1937
 3. 3. P O R T F O L I O “a portfolio is defined in different ways depending on the context. It forms the mirror of who you are and who you want to become.” joranmarijsse.
 4. 4. Figure 2: Model structure: wooden slats bear a weight of 1 kg at a height of 1m, 2010.
 5. 5. P O R T F O L I O Personalia 06 Nederlands 08 Français 10 English 12 Projects 14 the Village 16 Mill Moulart 18 Fablab 20 Zinneke parade 22 Thesis 24 Curriculum vitae 28 References 32 Adagia 36
 6. 6. Figure 3: joranmarijsse, self-portrait, 2010.
 7. 7. P E R S O N A L I A “A human being is thrown into life.”; “Its relationship with the en- vironment is intersubjective.”; “Life is what happens to you while you are busy making other plans” Maurice Merleau-Ponty | Tim Ingold | John Lennon
 8. 8. Introductie Ik ben Joran Marijsse en afgestudeerd als burgelijk ingenieur-architect aan de KU Leuven. Interesses Ik ben geïnteresseerd in innovatieve architectuur die verrassende ervaringen mogelijk maakt voor iedereen. Ik geloof sterk in de dialoog tussen mensen en hun fysieke omgeving en ik besef dat je - als toekomstige architect en ‘regisseur van ruimte’ een zekere verantwoordelijk- heid draagt om de levenskwaliteiten van mensen te verbeteren. Attitude Bij iedere opdracht die ik aanga, neem ik mij voor die tot een goed einde te brengen. Ik ben bereid hard te werken om de vooropgestelde doelstellingen te halen. Daarbij hecht ik veel belang aan de interpretatie van de opdracht en de kwaliteit van het resultaat. Hoewel ik zelfstandig kan werken, hou ik er ook van om als groep opdrachten te verwezenlijken. Ik neem mijn eigen verantwoordelijkheden op, maar graag ook die van een volledige groep. In het dagelijkse leven ben ik steeds op zoek naar verwezenlijking die mijn inzicht in architectuur kunnen verbreden. Hierbij probeer ik naast architectuur ook kunst- takken als muziek, fotografie,... en poezie te verkennen. Ik ben ook bereid om nieuwe kennis snel te verwerken en vaardigheden, bijvoorbeeld met software aan te leren.
 9. 9. Vaardigheden Ontwerpmethodiek: de denkwijze, creativiteit en het gevolgde proces van de ‘architect(en)’ ondersteunen en communiceren via de nodige media als schetsen, maquettes en computertekeningen. Computerondersteund ontwerp: Building information modeling (BIM) en parametrisch ontwer- pen beoogt een grote graad van aanpassing, een (kosten-) efficient en duurzaam ontwerp in de brede zin van het woord. Fenomenologie: de poezie van de ruimte met betrekking tot de materialiteit, articulatie en de verschillende integrale ervaringen, emoties die meespelen en kunnen het ontwerp bepalen, integreren in het concept / programma. Filosofie Verhalen van, en contact met ervaringsdeskundigen, nieuwe materialen en technieken kunnen volgens mij de ruimtelijke poezie binnen het creativiteitsproces inspireren. Naast keuzevakken- binnen bijvoorbeeld de sensoriële antropologie en de ontwerpmethodiek, probeer ik mijn blik te verruimen door als vrijwilliger te participeren in een onbekende leefwereld. Bijvoorbeeld als fluistertolk op het (dis)Ability Filmfestival of als spatial mapper bij Hidden City. Mijn verschillende perspectieven op architectuur en zorg zie ik als een troef om diverse ervar- ingen en emoties te sublimeren tot een aangepast ontwerp. Doel Ik ben op zoek naar een stageplaats die mij een zekere uitdaging kan bieden op het vlak van ontwerpen en het samenwerken in een architectuurbureau. Ik heb een uitgebreide kennis van CAD en BIM en sta open voor een maatschappelijke benadering.
 10. 10. Introduction Mon nom est Joran Marijsse et je suis un ingénieur civil et architecte diplômé de l’Université Catholique de Louvain (KU Leuven). Intérêts Je suis intéressé par la création d’une architecture innovante qui permet des expériences surpre- nantes pour tout le monde. Je crois fort en un dialogue entre les personnes et leur environne- ment physique et je me rends compte que vous, en tant que futur architecte et « directeur de l’espace », avez une certaine responsabilité d’améliorer la qualité de vie des gens. Attitude Je suis impliqué dans chaque projet, j’ai l’intention de livrer un produit final réussi. Je suis prêt à travailler dur pour atteindre les objectifs au mieux. Par conséquent, j’attache une grande impor- tance au respect des consignes et à la qualité du résultat. Bien que je puisse travailler de manière autonome, j’aime aussi réaliser des tâches en groupe. J’aime prendre mes responsabilités, mais également celles de tout un groupe. Dans la vie quotidienne, je suis toujours à la recherche de créations qui peuvent élargir ma compréhension de l’architecture. Outre l’architecture, j’essaie d’explorer des branches de l’art comme la musique, la photographie et la poésie. Je suis également prêt à intégrer de nouvelles connaissances et à acquérir des compétences rapidement, avec des logiciels par exemple.
 11. 11. Compétences Méthodologie de conception: soutenir et communiquer la pensée, la créativité et le processus suivi par ‘l’(ou les) architecte(s)’ à travers les médias appropriés comme les croquis, les ma- quettes et les dessins informatiques. Conception assistée par ordinateur: building information modeling (BIM) et la conception para- métrique visent un degré élevé d’adaptation, un coût de conception efficace et durable au sens large du terme. Phénoménologie: intégrer dans la conception/le programme la poésie de l’espace par rapport à la matérialité, l’articulation et diverses expériences intégrées, et les émotions qui entrent en jeu pour déterminer la conception. Philosophie Des contacts avec des experts et leurs histoires, les nouveaux matériaux et les techniques peu- vent inspirer, à mon avis, la poésie spatiale dans le processus créatif. Avec des cours additionnels, par exemple au sein de l’anthropologie sensorielle et la mé- thodologie de conception, j’essaie d’élargir ma vision en participant au monde inconnu. Par exemple, en tant qu’audio-descripteur au festival du film des handicapés ou en tant que car- tographe à Hidden City. Mes points de vue différents sur l’architecture et les soins médicaux sont considérés comme un atout pour sublimer différentes expériences et émotions dans un design personnalisé. Objectif Je cherche un stage qui peut me proposer un certain défi en terme de design et de travail en groupe dans un bureau d’architecture. J’ai une connaissance approfondie de la CAO et de BIM et je suis prêt pour une approche sociale.
 12. 12. Introduction I am Joran Marijsse and graduated as an civil engineer-architect at the Catholic University of Leuven (KU Leuven). Interests I am interested in the creation of innovative architecture that enables surprising experiences for everyone. I strongly believe in a dialogue between people and their physical environment and I realize that you - as a future architect and ‘director of space’ - bear some responsibility to improve the living qualities of people. Attitude With every project I am involved, I intend to deliver a successful end product. I am willing to work hard to make the objectives right. Therefore, I attach great importance to the interpreta- tion of the brief and the quality of the result. Although I can work independently, I also love to realize assignments in group. I like to take my own responsibilities, but also of an entire group. In daily life, I’m always looking for creations that can broaden my understanding of architecture. Besides architecture, I try to explore art branches like music, photography and poetry. I am also willing to incorporate new knowledge and to learn skills quickly, for example with software.
 13. 13. Skills Design Methodology: the thinking, creativity and the process followed by the “architect (s) ‘sup- port and communicate through appropriate media as sketches, models and computer drawings. Computer aided design: Building information modeling (BIM) and parametric design aim a high degree of adaptation, a (cost) efficient and sustainable design in the broadest sense of the word. Phenomenology: the poetry of space with respect to the materiality, articulation and various integrated experiences, and emotions that come into play to determine the design, integratein the concept / program. Philosophy Stories, and contact with experts, new materials and techniques can inspire in my opinion the spatial poetry within the creative process. Besides electives, for example within the sensory anthropology and design methodology, I try to expand my vision by participating in an unknown world. For example as a whispering inter- preter on the (dis)Ability film festival or as a spatial mapper at Hidden City. My different perspectives on architecture and care are seen as an asset to sublimate various experiences and emotions into a customized design Goal I am looking for an internship that can offer me a certain challenge in terms of dessign and working together in an architecture office. I have an extensive knowledge of CAD and BIM and I am willing for a social approach.
 14. 14. Figure 4: The big dipper asterism, the new patterns in the sky.
 15. 15. P R O J E C T “When we experience our en- vironment, we not only per- ceive the physical elements in it, but also try to make sense of the story it tells.” John Hench
 16. 16. THE VILLAGE Arnhem (nl) “I fly through buildings”Landscape + Building + Inclusive design Ground level 1 Mira, december 2011
 17. 17. An experience for everybody Moving through the landscape Flexibility Genius Loci
 18. 18. MILL MOULART Brussels (be) 1 Mira, juni 2012. in collaboration with P. Hermant & W. Bossier.
 19. 19. FABLAB Leuven (be) 2 Mira, december 2012.
 20. 20. ZINNEKE PARADE Brussels (be)
 21. 21. Figure 5: Exterior Maggie’s Cancer Caring Centre London.
 22. 22. M A S T E R T H E S I S “Certain places and spac- es can enhance a posi- tive sense of well-being in the terms of enabling people to feel more comfortable and at ease, less stressed and calmer.” Esther Sternberg
 23. 23. Healing relations in a network: An architectural analysis of the experiences of visitors in Mag- gie’s London.
 24. 24. Figure 6: Assembler, Kosmur.
 25. 25. Curriculum Vitae “Ik had genoeg biografieën van schrijvers gelezen om te weten dat iedereeneerstmoetknoeien om later goed te worden. Ik was bereid om een tijd te knoeien.” Jonathan Lethem
 26. 26. JORAN MARIJSSE November 3th, 1988 (Kortrijk, Be) Belgian nationality Male Mobile | +32 498 72 91 66 Address | Patersmotestraat 35, 8500 Kortrijk, Belgium joranmarijsse@gmail.com http://joranmarijsse.blogspot.be EDUCATION Higher education 2013 2007 - 2010 High school 2000 - 2006 Art education 1997 - 2006 1998 - 2002 KU LEUVEN (Catholic University of Leuven) Master of Engineering: Architecture Elective courses architecture (ASRO KU LEUVEN) Eindige elementen: 2D staafstructuren; Energie en technische instal- laties: koeling en luchtbehandeling; Bouwkunde, milieu en sociale, culturele duurzaamheid; Ontwerpmethodiek Capita Selecta; Ar- chitectuurtheorie Capita Selecta; Architectuurgeschiedenis Capita Selecta; Cultuurfilosofische thema’s van de stad. Elective courses anthropology (Social sciences KU LEUVEN) Social and cultural anthropology, Ethnographic fieldwork: exempla- ry research; Ethnographic fieldwork: analysis and communication: Culture and disability; Anthropology of the Body; Psychologie m.i.v. psychologie van de waarneming. UGENT (Ghent University) Faculty of Engineering and Architecture Don Bosco college Kortrijk finished in Science and Math Conservatory of Music,Word and Dance Kortrijk Higher grade in general music culture, accompaniment and piano Academy for Fine Arts Kortrijk Mid grade in visual arts
 27. 27. Languages IT -knowledge Dutch - native language English - fluent in speaking and writing French - good knowledge in speaking and writing German - some notions SKILLS Windows platform Office products Mathematics Transcribing Autodesk products McNeel products Adobe products Techniques Word, Excel, Powerpoint, Publisher. Maple, Mathlab Atlas.ti Autocad, Revit, 3ds Max. Rhinoceros 3D, Grasshopper. Photoshop, Illustrator, Indesign, Première, Aftereffects, Acrobat Pro. PP Rasta, Stabil, Powerframe, EPB software, etc. NOTES INTERESTS design in collaboration with user-experts | UD design | graphic design | art culture | theory and design | process | human space | sensorium piano | guitar | singing | drawing | making film and music | poetry monitor for children in holidays for KAZOU | volunteering work running I was selected for the student lecture of Existenz by the design staff of the 1st Master Architecture Design Studio. The lecture was given in the Auditorium in STUK, Leuven on March the 15th 2012 together with Pauline Hermant. During my last year, I’ve got the opportunity of making part of the design-staff as a student-assistant for the students of 1st Master Architecture Design Studio in ASRO KU Leuven 2012-2013 besides the tutors Elina Karanastasi and Mauro Poponcini. I was selected out of 75 subscriptions with 23 other teams of different schools in Flanders and took part in a design contest on April the 13th 2013 about Universal Design (http://www.deadline24.be).
 28. 28. Figure 7: Golconde, René Margritte, 1953.
 29. 29. R E F E R E N C E S “Research is developed in a net- workofpeoplethatsurroundus.” Renato Rosaldo
 30. 30. Figure 8: Directors’ office, Mill Moulart, 2012.
 31. 31. Elina Karanastasi Belgium Crete The Netherlands Greece Margo Annemans OSAR architects nv Belgium ASRO KU Leuven Belgium Diederik Ornelis Belgium director Ex.S Architects, partner bureau89 and visiting professor at KU Leuven exsarchitects.com Dielebergstraat 10, 3690 Zutendaal Phone +32 89207338 | Mobile +32 497372402 Old National road Chania-Kissamos, Mpatsarisakis building A2, 73100 Stalos Phone +30 28210 78987 | Mobile +30 6974319062 Mobile +31 644680834 bureau89.gr Archimedous 39, 11636, Kalimarmaro, Athens Phone +30 2107515210 engineer-architect at OSAR Antwerpen nv. and PhD candidate at ASRO KU Leuven http://www.osar.be Jan Van Rijswijcklaan 162, bus 10, 2020 Antwerpen, Belgium Phone +32 (0)3 226 37 70 http://www.asro.kuleuven.be/aida Dept. of Architecture, Urbanism and Planning - ASRO | Design & Building Methodology Kasteelpark Arenberg 1, box 2431, 3001 Heverlee | Phone: +32 16 32 13 34 site admistrator Hidden City http://www.hiddencity.be Belgium Phone +32497846572
 32. 32. Figure 9: The consumption of homeliness, Joker week (2010), University of Ghent, in collaboration with: Sylvia Duson, Eline Himpe, Sigrid Lievens, Sanna Lootens and Floriaan Nijs.
 33. 33. A D A G I A “Younger anthropologists have the notion that anthropology is too diverse. You can do any- thing and call it anthro- pology.”; “Architecture is a social act and the materi- al theatre of human activity.” Clifford Geertz | Spiro Kostof

×