Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lampiran a dan b(borang maklumat pelajar dan soal selidik) thesis

114,811 views

Published on

THESIS

Published in: Education

Lampiran a dan b(borang maklumat pelajar dan soal selidik) thesis

  1. 1. BORANG SOAL SELIDIKBorang Soal Selidik Ini Adalah Untuk Melengkapkan Kajian Tindakan Program Ijazah Sarjana Muda Pengajaran Dengan Kepujian Fakulti Pendidikan dan Bahasa Open University Malaysia Kuala Lumpur Mei 2011 PANDUAN MENJAWAB BORANG SOAL SELIDIK PELAJAR1. Tujuan kajian ini ialah untuk mendapat maklumat mengenai sikap dan pandangan pelajarterhadap pendaraban dalam Matematik. Maklumat yang diberikan membantu untukmempertingkatkan lagi tahap pengajaran dan pembelajaran Matematik di sekolah-sekolah.2. Borang soal selidik ini bukan satu ujian dan tidak ada jawapan salah atau betul serta bukanbertujuan untuk menguji pelajar.3. Sebarang maklumat yang diberikan dalam boring soal selidik ini akan dianggap rahsia dandigunakan untuk tujuan kajian sahaja.4. Borang soal selidik ini mengandungi empat bahagian iaitu lampiran A dan B.5. Sila tandakan () dengan jujur dan ikhlas berdasarkan pandangan anda yang sebenarkerana maklumat yang anda berikan adalah amat berguna untuk kajian ini.6. Atas kerjasama semua pelajar-pelajar, saya dahului dengan ucapan terima kasih. 75
  2. 2. LAMPIRAN A BORANG MAKLUMAT PELAJAR1. Nama Sekolah: _________________________________________________2. Jantina :  Lelaki ( )  Perempuan ( )3. Bangsa :  Melayu ( )  Cina ( )  India ( )  Lain-lain ( ) Nyatakan : ___________4. Gred mata pelajaran Matematik dalam Peperiksaan Akhir Tahun 2010?  Gred A ( )  Gred B ( )  Gred C ( )  Gred D ( )  Gred E ( ) 76
  3. 3. 5. Apakah tingkat pelajaran ibu / bapa / penjaga yang tertinggi?  Tamat Sekolah Rendah / Tidak Bersekolah ( )  Tamat Tingkatan 3 / SRP / PMR ( )  Tamat Tingkatan 5 / SPM ( )  Diploma / STPM ( )  Ijazah ( )6. Pekerjaan Ibu / Bapa: ________________________________________ (Nyatakan) 77
  4. 4. LAMPIRAN B BORANG SOAL SELIDIKLAMPIRAN B: Soal selidik tentang minat pelajar dan penggunaan alat bantumengajar terhadap proses pengajaran dan pembelajaran dalam tajuk Pendaraban.Arahan : Sila tandakan sejauhmanakah anda bersetuju berdasarkan perasaan dan pendapatanda sendiri tanpa terpengaruh atau disuruh oleh orang lain. Dengan menggunakan skala dari1 hingga 5, sila tandakan () pada satu jawapan sahaja. Sila pastikan anda menanda padasetiap pernyataan. 1 Sangat Tidak Setuju 2 Tidak Setuju 3 Kurang Setuju 4 Setuju 5 Sangat SetujuSikap Dan Minat Pelajar Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Guru MatematikSecara UmumBil Pernyataan 1 2 3 4 51 Saya sangat meminati mata pelajaran Matematik. Pembelajaran mata pelajaran Matematik menggalakkan2 saya berfikir. Pembelajaran mata pelajaran Matematik memberi kesan3 dalam kehidupan saya. 78
  5. 5. Bil Pernyataan 1 2 3 4 5 Penggunaan alat bantu mengajar (Pistol dan Tukul)4 menarik minat saya untuk menjawab soalan darab yang melibatkan pengumpulan semula. Adakah anda suka menjalankan aktiviti individu atau5 berkumpulan semasa proses pembelajaran Matematik dijalankan? Adakah anda berminat menjawab soalan darab secara6 kumpulan / individu? Adakah anda bersetuju mata pelajaran Matematik subjek7 yang sukar? Saya tahu menggunakan alatan (Pistol dan Tukul) dalam8 operasi darab. Penggunaan alatan (Pistol dan Tukul) membantu saya9 meningkatkan kefahaman dalam operasi darab. Penggunaan alatan (Pistol dan Tukul) menjadikan saya10 lebih berminat dalam sesi pembelajaran. Penggunaan alatan (Pistol dan Tukul) membolehkan saya11 mengingat konsep operasi darab. Guru mata pelajaran Matematik saya berjaya12 menghidupkan suasana pembelajaran melalui kaedah ini. 79
  6. 6. Bil Pernyataan 1 2 3 4 5 Pemahaman dalam konsep darab ini akan menjadikan saya13 lebih berkeyakinan dan rajin. Kaedah ini mampu melahirkan pelajar yang kreatif dalam14 mencari ilmu. Kaedah ini sesuai dilaksanakan dalam pengajaran dan15 pembelajaran Matematik. 80

×