Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KESIMPULAN          Kebelakangan ini banyak berita-berita yang menyiarkan mengenai gejala sosial. Gejalasosial adalah satu...
Selain daripada itu, kepentingan serta kekuatan pegangan agama seseorang itu adalahperlu kerana tanpa pegangan agama, maka...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

KESIMPULAN (GEJALA SOSIAL)

21,601 views

Published on

KESIMPULAN (GEJALA SOSIAL)

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

KESIMPULAN (GEJALA SOSIAL)

  1. 1. KESIMPULAN Kebelakangan ini banyak berita-berita yang menyiarkan mengenai gejala sosial. Gejalasosial adalah satu fenomena yang melanda masyarakat kita dan juga masyarakat antarabangsa.Walaupun tahap gejala sosial di Negara ini masih belum diperingkat serius terutamanyadikalangan kanak-kanak dan remaja sekolah, namun kita haruslah mengambil perhatian dalampemantauan isu tersebut sebelum parah dan menular kepada anak-anak kita pada masa akandatang. Diantara gejala sosial yang sering melanda masyarakat hari ini ialah pergaulan bebas,penyalahgunaan dadah, rogol, khalwat, sumbang mahram, tidak menghormati ibu bapa, ajaransesat, pengugut, budaya lepak, mencuri, minum arak, rasuah dan lain-lain lagi. Ada diantaragejala ini yang telah menular kepada anak-anak remaja kita yang telah pun melakukannya. Daripada sinilah perlunya etika diterapkan dari zaman persekolahan malahan juga diuniversiti agar mereka akan lebih banyak berfikir sebelum melakukan sesuatu yang tidakmempunyai faedah terhada diri mereka sendiri di masa akan datang. Di alam persekolahan, guru memainkan tugas dalam menerapkan etika, disiplin sertapendidikan agama dan juga moral kepada kanak-kanak ini. Murid-murid didedahkan dengandisiplin sekolah agar murid akan mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan di sekolah.Sejajar dengan usaha kerajaan untuk membangunkan modal insan, pendidikan memainkanperanan penting dalam usaha membangunkan modal insan yang mempunyai jati diri yang kukuh,berketrampilan, berkeperibadian mulia, berpengetahuan dan berlemahiran tinggi bagi mengisikeperluan negara maju 2020. Modal insan yang ingin dilahirkan perlu mampu untuk berfikirsecara kritis dan kreatif, berkemahiran menyelesaikan masalah, berkeupayaan mencipta peluang-peluang baru, mempunyai ketahanan serta kebolehan untuk berhadapan dengan persekitarandunia global yang sering berubah-ubah.
  2. 2. Selain daripada itu, kepentingan serta kekuatan pegangan agama seseorang itu adalahperlu kerana tanpa pegangan agama, maka akan goyahlah kehidupan manusia. Peranan agamayang paling dominan adalah ia dapat menjadi pemangkin kepada pembangunan manusia.Pegangan agama juga dapat menjadi asas kepada ketamadunan dan acuan kepada latar belakangbudaya masyarakat. Agama adalah merupakan landasan utama bagi manusia untuk menjadimanusia yang baik dan membentuk sebuah masyarakat yang bertamadun. Tiada satu pun agamadi dunia ini mengajar dan menyuruh pengikutnya membuat perkara jahat seperti rasuah,membunuh, menipu, berzina dan sebagainya. Pendidikan agama perlulaha diterapkan dalam dirianak-anak sejak kecil lagi seperti kata pepatah “melentur buluh biarlah dari rebungnya” bagimengelakkan masalah yang lebih serius berlaku kepada anak-anak kita pada masa akan datang. Kesimpulannya, kekacauan dan masalah yang berlaku dalam masyarakat dan negara padahari ini boleh dikatakan berada pada tahap yang agak membimbangkan kerana apa yang telahkita dapat lihat di sini, jenayah etika begitu berleluasa berlaku. Maka dengan ini, kami bersetujubahawa pengajaran etika perlulah diterapkan ke atas pelajar sejak dari zaman persekolahan lagiagar mereka akan menjadi seorang yang berguna serta mempunyai nilai-nilai yang murni sejajardengan Dasar Pendidikan Negara kita Malaysia serta dapat menghasilkan modal insan yangberguna kepada agama, bangsa dan negara sejajar dengan kehendak kerajaan Malaysia dalamRancangan Malaysia yang ke Sembilan (RMK9).

×