Liepājas pilsētas pieredze sadarbībā ar aktīvajiem iedzīvotājiem - NVO

399 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
399
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Liepājā ir tas un tas. Bet pirms sāku stāstīt par Liepājas pieredzi, akcentēju, ka visa pamatā ir vēlme sadarboties un juridiskais pamats pašvaldības un NVO sadarbībai.
 • Lai starp pašvaldību un biedrībām, nodibinājumiem būtu sadarbība , kas vērsta uz dzīves kvalitātes pieaugumu noteiktā kopienā un tās attīstību, ir būtiska vairāku priekšnosacījumu izpilde. Būtiski, lai starp pašvaldību un biedrību pastāv šādi elementi: dialogs –uzticēšanās- atklātība
 • Likums par pašvaldībām nosaka, ka pašvaldībām ir jāpilda autonomās funkcijas un uzdotās jeb deleģētās funkcijas , kā arī likumā ir paredzētas iespējas īstenot brīvprātīgās iniciatīvas . Autonomās funkcijas ir tās, kuras pašvaldība realizē patstāvīgi un ir arī par tām atbildīga. Varētu teikt, ka autonomās funkcijas ir pašvaldības „pamatdarbība ” – kādēļ pašvaldība vispār pastāv. deleģētās funkcijas pašvaldība veic valsts uzdevumā un valsts par tām atbild. Pēc būtības tās ir valsts funkcijas, tās ir nolemts pilnībā vai daļēji deleģēt pašvaldībām. Savukārt, brīvprātīgās iniciatīvas ļauj pašvaldībām brīvi realizēt savas ieceres jomās, kas nav izslēgtas no to kompetences un nav arī ekskluzīvi piešķirtas nevienam citam valsts varas atzaram.
 • Liepājas pilsētas Domes nevalstisko organizāciju konsultatīvā padome ir Domes izveidota patstāvīga, koleģiāla, konsultatīva Liepājas pilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbību koordinējoša institūcija, kuras mērķis ir veicināt saskaņotas pilsoniskās sabiedrības attīstības politikas īstenošanu, kā arī sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.
 • Lai nodrošinātu valsts pārvaldes funkciju efektīvu izpildi, piekritīgā iestāde likumā noteiktajā kārtībā slēdz šādus publisko tiesību līgumus valsts pārvaldes jomā: sadarbības līgumu (61.pants); Publiskas personas sadarbības līgumu slēdz, lai panāktu vismaz vienas līdzējas — publiskas personas kompetencē ietilpstoša pārvaldes uzdevuma efektīvāku veikšanu. administratīvo līgumu (X nodaļa); Administratīvo līgumu slēdz šādos gadījumos: 1) lai izbeigtu tiesisku strīdu, it īpaši tiesas procesu; deleģēšanas līgumu (V nodaļa); Publiska persona var deleģēt privātpersonai un citai publiskai personai (turpmāk — pilnvarotā persona) pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk.   4) līdzdarbības līgumu (VI nodaļa). iestāde savā darbībā iesaista sabiedrības pārstāvjus (sabiedrisko organizāciju un citu organizētu grupu pārstāvjus, atsevišķas kompetentas personas), iekļaujot viņus darba grupās, konsultatīvajās padomēs vai lūdzot sniegt atzinumus.
 • Liepājas pilsētas pieredze sadarbībā ar aktīvajiem iedzīvotājiem - NVO

  1. 1. Uzticēšanās NVO un pašvaldības sadarbībaDialogs Atklātība
  2. 2. Pašvaldības funkcijas• Autonomās – pašvaldība realizē patstāvīgi un ir arī par tām atbildīga• Deleģētās – deleģētās funkcijas pašvaldība veic valsts uzdevumā un valsts par tām atbild• Brīvprātīgās iniciatīvas – brīvprātīgās iniciatīvas ļauj pašvaldībām brīvi realizēt savas ieceres jomās, kas nav izslēgtas no to kompetences un nav arī ekskluzīvi piešķirtas nevienam citam valsts varas atzaram
  3. 3. EK ER S NVO & SABIE Ī BAS INTE Ā CIJAS L TĀS KSP RTS IEDR AS EGR AS IE Ā E SPE T NVO & SAB DRĪ B INT GRĀ CIJ L T S IE no 2001. no 2001. NVO viedokļa Atbalsts NVO datu paušana, - rekomendācijas bāzes aizstāvēšana - atbalsta vēstules veidošana Juridiskais atbalsts : - līdzfinansējums valsts un - biedrību dibināšana uzturēšana pašvaldības - Sabiedriskā labuma statuss Informācija - Gada pārskatu gatavošana līmenī,NVO iesaistīšana - informācijas bāzes par likumdošanas nevalstisko organizāciju darbību Kopprojekti pašvaldībai iniciatīvas - īstenošana veidošana nozīmīgu jomu - datu apkopošana - partnerības veidošana pilnveidošanā - NVO informēšana par - pakalpojumu deleģēšanas iespēju NVO izvērtēšanaVeicināt spēcīgu aktualitātēmNVO veidošanos - semināru organizēšana Konsultācijas - viedokļu izzināšana - aptaujas - projektu rakstīšanā - fondu izvēlē Labdarības Labdarības - sadarbības partneru pasākumi pasākumi izvēlē Pašvaldības -- koordinēšana un NVO koordinēšana un NVOSadarbība funkciju iesaistīšana iesaistīšanadeleģēšana NVO -- Brīvprātīgo kustības - Valsts un pašvaldību iestādes Brīvprātīgo kustības - NVO Latvijā un to apvienības popularizēšana popularizēšana -- NVO godināšana - Citas pašvaldības Projektu konkursi NVO godināšana organizēšana, atbalstīto Priekšlikumu izstrāde projektu īstenošanas - NVO sniegto pakalpojumu ieviešanai pārraudzība - integrācijas veicināšanai
  4. 4. NVO politika LiepājāLiepājas pilsētas pilsoniskās sabiedrības attīstības stratēģija 2009.-2014.gadam Dokuments par pašvaldības sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām
  5. 5. NVO konsultatīvā padome 2009.Uzdevumi:1. izvērtēt situāciju pilsoniskās sabiedrības attīstības politikas īstenošanā un sniegt ieteikumus Domei par prioritārajiem virzieniem pilsoniskās sabiedrības attīstības politikā;2. piedalīties Liepājas pilsētas pilsoniskās sabiedrības attīstības stratēģijas 2009.-2014.gadam īstenošanā, veikt īstenošanas uzraudzību un izstrādāt priekšlikumus tās aktualizēšanai;3. sagatavot iespējami vispusīgu un pilnvērtīgu informāciju Domei lēmumu pieņemšanai par pilsoniskās sabiedrības attīstībai aktuāliem jautājumiem
  6. 6. Padomes sastāvs un atbildībaPadomes sastāvā ir vienpadsmit locekļi:• divi Domes pārstāvji;• deviņi NVO deleģēti pārstāvji• NVO deleģētie Padomes locekļi nodrošina informācijas par Padomes darbu apriti starp pārstāvētajām NVO, saņemto priekšlikumu apkopošanu un iesniegšanu izskatīšanai Padomē
  7. 7. Sabiedriskās saskaņas komisijaIzveidota 2001. gadāMērķis - Veicināt motivētas, aktīvas un līdzatbildīgas pilsētassabiedrības veidošanos•Valodas apguves jauājumi•Pētījums “Pilsoniskums Liepājas vidusskolās”•Konference “Sabiedrības integrācijas process Liepājā, problēmasun perspektīva.” Nepilsoņu apsveikumi liepājniekiem Latvijas neatkarības dienā Jūras svētki ar nacionālo organizāciju piedalīšanos Vasaras muzikālās pēcpusdienas pie Gulbju dīķa
  8. 8. Reliģisko lietu komisija 2005 .Sastāvs: 9 dažādu tradicionālo konfesiju mācītājiUzdevumi: - Kompetenti konsultēt Domi jautājumos, kas skar draudžu dzīvi. - Paust un integrēt teoloģiskās nostādnes jautājumos, kuros Domes viedoklis skar pilsētas sabiedrisko domu morāles, kultūras u.tml. jomās. - Pārstāvēt draudžu intereses Domē
  9. 9. RLK pasākumiAdventa laika ieskaņaspasākumsEkumēniskaispasākums “Krusta ceļš”Ekumēniskiedievkalpojumi
  10. 10. Veiksmīgāko NVO un brīvprātīgo godināšanaGads Saņemtās NVO Brīvprātīgie anketas Ieteiktas Apbalvotas Ieteikti Apbalvoti2011. 243 17 6 42 brīvpr. 20 biedrības2010. 171 14 6 65 brīvpr. 34 biedrības2009. 146 17 8 44 brīvpr. 29 biedrības2008. 110 14 6 31 brīvpr. 30 biedrības2007. 5
  11. 11. PraktikantiSadarbība ar Liepājas UniversitātiBrīvprātīgais darbs
  12. 12. Pašvaldības projektu līdzfinansēšanas konkursi• Bērnu un jauniešu vasaras nometņulīdzfinansēšanas konkurss• Nevalstisko organizāciju projektulīdzfinansēšanas konkurss• Lielo un mazo kultūras projektu līdzfinansēšanaskonkurss• Izglītības projektu konkurss• Konkurss sporta pasākumu atbalstam
  13. 13. Funkciju deleģēšanas tiesiskais pamatsSadarbības līgums• sadarbības līgumu slēdz, lai panāktu vismaz vienas līdzējas — publiskas personas kompetencē ietilpstoša pārvaldes uzdevuma efektīvākuveikšanuAdministratīvais līgums•lai izbeigtu tiesisku strīdu, it īpaši tiesas procesu u.c.Deleģēšanas līgums•publiska persona var deleģēt privātpersonai un citai publiskai personai pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veiktefektīvākLīdzdarbības līgums•iestāde savā darbībā iesaista sabiedrības pārstāvjus (sabiedrisko organizācijuun citu organizētu grupu pārstāvjus vai atsevišķas kompetentas personas),iekļaujot viņus darba grupās, konsultatīvajās padomēs vai lūdzot sniegtatzinumusPakalpojuma līgums• pašvaldība pērk konkrētu pakalpojumu no NVO
  14. 14. Cits pašvaldības līdzfinansējums• Invaliditātes sabiedriskajam ekspertam – Liepājas Neredzīgo biedrība• Pensionāru dienas centru (2) darbības nodrošināšanai – Liepājas Pensionāru biedrība• Sociālo organizāciju aktivitāšu nodrošināšanai – Kaulu un saistaudu slimnieku biedrība, Liepājas Diabētu biedrība, Diakonijas centrs• Senioru atbalstam – Transporta un telpu īre pasākumiem
  15. 15. Finansējums pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm Ls / 1 pašvaldības iedzīvotāju Rīga 4,39 tikai projektu konkursiem Ls 243 000 2,45 2,28 1,8 1,22 1,05 Liepāja 0,7 0,75 0,22 kopējais finansējums Ls 63 000 DS DS E LS ILS A RA US A KN ĪG VA AV PI VA BP IE LD LD ZE AV NO LG LM NO KA SA KU RĒ UG JE VA MA JĒ U DA LS KUTATU Līdzfinansējums pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm un NVO skaists pašvaldībā 7,2 6 4,9 4,9 5,1 4,8 4,39 4,5 3,8 3,9 2,45 2,28 1,8 1,22 1,05 0,7 0,75 0,22 TUKUMA VALMIER JELGAV JĒKABPI TALSU DAUGAV RĒZEKNE SALDUS KULDĪGA NOVADS A A LS NOVADS PILS Ls uz 1 iedz. 4,39 2,45 2,28 1,8 1,22 1,05 0,7 0,75 0,22 NVO skaits uz 1000 iedz. 4,9 4,5 4,8 4,9 7,2 5,1 3,8 6 3,9
  16. 16. Brigita Dreižebrigita.dreize@dome.liepaja.lv 63404721, 29690010

  ×