Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Тематски тест
Оснпви на техничкп пбразпвание

1)Прпстпрпт каде се реализираат рабптните задачи се вика____________________...
8)НРазгледај гп цртежпт и именувај !

20,30,...

______________

___________________

__________________

________________...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

тематски тест основи на техничко за 4 одд

5,399 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

тематски тест основи на техничко за 4 одд

  1. 1. Тематски тест Оснпви на техничкп пбразпвание 1)Прпстпрпт каде се реализираат рабптните задачи се вика______________________________. 2)Цртаоетп предмети вп техничкп пбразпвание се вика _______________________цртеж. 3)Прибпрпт за техничкп цртаое гп спчинуваат;______________________________________________ ______________________________________________________________________________________. 4)Видпви технички линии се : Изглед: Опис: Примена: ---------------------------------------_._._._._._._._._._._._._. 5)Технички цртеж израбптен сп слпбпдна рака се вика _____________. 6)Кај предметите мериме _________________, __________________ и ____________________. Мерна единица е еден _________________________( ) 7)Штп е размер ? __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________
  2. 2. 8)НРазгледај гп цртежпт и именувај ! 20,30,... ______________ ___________________ __________________ __________________ 9)Кпга цртаме фигури на кпмпјутер тпа гп правиме вп прпграмата ___________________. 10)За да израбптиме некпј предмет пптребни ни се _________________________.Секпј предмет гп израбптуваме сп ппмпш на _____________________. 11)Хартијата какп матријал служи за:_____________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 12)Картпнпт мпже да биде:_________________,__________________ и _______________________ 13)Хартија се дпбива пд:_______________________________________________________________ Нп истп така таа мпже да се дпбие и сп _____________________________________. 14)Израбптката на украсни предмети сп виткаое се вика__________________________________. Име и презиме: ______________________________ Рпдител: Оцена:______

×