Cina a jeji mezinarodni obchod

269 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
269
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cina a jeji mezinarodni obchod

 1. 1. M a s a r yk o v a u n i v e r z i t a Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková ekonomika a managementROLE ČÍNY V SOUČASNÉM MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ (KOMODITNÍ A TERITORIÁLNÍ STRUKTURA) Seminární práce Autor: Lenka Janošová Brno, leden 2013
 2. 2. AnotaceSeminární práce ,,Role Číny v současném mezinárodním obchodě‘‘ se zabývá problematikouvývoje zahraničního obchodu v Číně, komoditní strukturou vývozu a dovozu země, a také jejíteritoriální strukturou. Čína již není pouze dovozcem levného textilu a hraček, alev posledních 20 letech prošla řadou reforem, které pomohly liberalizaci jejího obchodu. Prácepopisuje vývoj zahraničního obchodu v posledních letech i dopad finanční a hospodářskékrize. Dále je detailněji rozepsána komoditní a teritoriální struktura a její vývoj, včetněkonkrétního zastoupení jednotlivých zemí a zboží.Klíčová slovaČína, zahraniční obchod, komoditní struktura, teritoriální strukturaArgumentaceToto téma jsem si vybrala z důvodu návaznosti na předmět Mezinárodní obchod, ve kterém sezabýváme především statistickými výkazy dovozu a vývozu jednotlivých zemí, ale i dalšímitématy. Čína je jedním z největších obchodních partnerů evropské unie, proto bylo zajímavésledovat její vývoj v čase, i dopad krize na její ekonomiku. Název práce jsem přizpůsobilaterminologii Světové obchodní organizaci (dále jen WTO), která sleduje v zahraničnímobchodě kromě celkových importů a exportů, hlavně komoditní a teritoriální strukturu. 2
 3. 3. ObsahÚvod ........................................................................................................................................................ 41. Čína a mezinárodní obchod ............................................................................................................. 52. Komoditní struktura ........................................................................................................................ 63. Teritoriální struktura ....................................................................................................................... 8Závěr ...................................................................................................................................................... 10Zdroje .................................................................................................................................................... 11Seznam obrázků .................................................................................................................................... 12Seznam tabulek ..................................................................................................................................... 13 3
 4. 4. ÚvodČínská ekonomika zažívá v posledních 30 letech neustálý ekonomický růst. Po zavedeníreforem v roce 1978, které měly liberalizovat tehdejší izolovanou ekonomiku a nastartovathospodářský růst, se v roce 2010 Číně částečně povedlo splnit cíl svých reforem-dostihnoutnejvýkonnější ekonomiky světa (myšleno ve smyslu absolutní výše HDP)- a předstihlana druhém místě Japonsko. Pokud bude i v budoucnu růst v řádech desítek procent, očekáváSvětová banka, že předstihne USA do roku 2025. Tato práce má za cíl popsat a grafickyznázornit vývoj zahraničního obchodu Číny v posledních letech a představit komoditní ateritoriální strukturu za rok 2011. 4
 5. 5. 1. Čína a mezinárodní obchodNejdůležitější událostí v posledních deseti letech v oblasti mezinárodního obchodu se stalvstup země do WTO v roce 2001. Díky nutnosti splnit přístupové závazky byla přijata změnaZákona o zahraničním obchodě, která posílila harmonizaci čínského obchodního systémus principy WTO zejména uvolněním zahraničně-obchodní regulace a zlepšením ochrany právduševního vlastnictví. 1Obchod představuje téměř polovinu čínského HDP. Podle ekonomického průzkumu,publikovaném organizací OECD v roce 2005, roste čínský export průměrně o 6% ročněod spuštění liberalizačních reforem v roce 1978.2 Po dosažení rekordního obchodníhopřebytku v roce 2006, se Čína stala hlavním světovým vývozcem a druhým největšímsvětovým dovozcem. Čínský vývoz stoupal až do poklesu v důsledku mezinárodní finančníkrize.1 Zahraniční obchod země. In: Ministerstvo zahraničí ČR [online]. [cit. 2012-10-27]. Dostupné z:http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/cina/ekonomika/zahranicni_obchod_zeme.html2 Chinese trade. In: Economy watch [online]. 2010 [cit. 2012-10-27]. Dostupné z:http://www.economywatch.com/international-trade/china.html 5
 6. 6. Obrázek č.1Zdroj:Zpracováno podle Čínského národního statistického úřadu,http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/yearlydata/2. Komoditní strukturaPokud se nejprve zaměříme na postavení Číny ve světové komoditní struktuře, tak zjistíme, žekromě exportu paliv a důlních produktů, zaujímá přední příčky v exportu i importu ve všechtřech sledovaných odvětví-tzn. obchod se zemědělskými produkty, průmyslovými výrobky iimportu paliv a důlních produktů. Na obrázku č. 2 můžeme vidět umístění Číny v exportuzemědělských produktů na 4. místě ze sledovaných zemí (nebereme v potaz EU jako sdruženíněkolika států) a druhém místě v importu těchto produktů. Zajímavý je krizový rok 2009,ve kterém Čína dosáhla nejmenšího meziročního úbytku ze všech sledovaných zemí.Vysvětlit to můžeme zvýšenou poptávkou spotřebitelů, kteří v době krize preferují levnějšízemědělské produkty, čímž tlačí výrobce k minimalizaci nákladů na vstupní suroviny. 6
 7. 7. Obrázek č.2 Obchod se zemědělskými produktyZdroj: WTO. World commodity profiles 2011. 2012.Na dalším obrázku můžeme sledovat jediné odvětví, v němž se Čína neumístila na prvníchmístech mezi exportéry-paliva a důlní produkty. Čína má v důsledku rozvoje průmyslovévýroby problémy s celkově zvýšenou poptávkou po energiích, kterou nedokáže samauspokojit, proto figuruje na druhém místě v importu a naopak vyváží spíše minimálně. Iv poptávce po palivech se Čína projevila jako nejvíce odolná vůči krizi, s meziročnímúbytkem pouze 19%. 7
 8. 8. Obrázek č.3 Obchod s palivy a důlními produktyZdroj: WTO. World commodity profiles 2011. 2012.3. Teritoriální strukturaPo vstupu do WTO, usiluje Čína pro povzbuzení ekonomického růstu o navázání dalšíchobchodních styků prostřednictvím obchodních dohod o volném obchodu (FTA)se zahraničními partnery. Do budoucna by Čína ráda uzavřela dohodu s Indií, Austrálií neboJižní Koreou. V průběhu jsou také jednání o nové Dohodě o partnerské spolupráci (PCA)s EU, která se ale nezabývá pouze obchodními vztahy.3Následující tabulka zobrazuje údaje za celý rok 2011 pro nejdůležitější čínské obchodnípartnery a vybrané země (řazeno dle výše obratu).Tabulka č.1 Zahraniční obchod Číny podle jednotlivých zemí v mld. USD Obrat Vývoz Dovoz SaldoEU 27 celkem 567,2 356,0 211,2 144,8USA 446,7 324,5 122,2 202,3ASEAN 362,9 170,1 192,8 -22,7Japonsko 342,9 148,3 194,6 -46,3Hongkong 281,5 268,0 15,5 252,53 IMF, Trade Statistics . 2004 8
 9. 9. Tabulka č.1 Zahraniční obchod Číny podle jednotlivých zemí v mld. USD Obrat Vývoz Dovoz SaldoKorejská republika 245,6 82,9 162,7 -79,8Tchaj-wan 160,0 35,1 124,9 -89,8Austrálie 116,6 33,9 82,7 -48,8Brazílie 84,2 31,8 52,4 -20,6Rusko 78,9 38,9 40,3 -1,4Indie 73,9 50,5 23,4 27,1Zdroj: Zahraniční obchod země-Čínahttp://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/cina/ekonomika/zahranicni_obchod_zeme.htmlJak pozorujeme v tabulce, největšími obchodními partnery Číny jsou Evropská unie (Čína jetaké druhým největším obchodním partnerem EU), USA a ASEAN. Největší kladné saldo máČína s USA a Evropskou unií (nepočítaje Hongkong). Hodnota vývozu do Hongkongu je takévysoká, ale protože slouží jako přestupní stanice, přes níž proudí zboží do ostatních států,bude skutečný tok zboží do USA a EU vyšší než uvedené údaje. 9
 10. 10. ZávěrZ Číny se stal díky liberalizačním reformám důležitý obchodní partner všech kontinentů.Čínská ekonomika, na rozdíl ekonomik západních roste i v době krize, což otevírá dveřezápadním producentům uspokojit narůstající čínskou poptávku v různých odvětvích. Nejvícedováženou komoditou je ropa a ostatní důlní produkty, které jsou potřeba pro budováníinfrastruktury a pro zajištění dostatku energie nově budovaným průmyslovým výrobám.V Číně už se nevyrábí jen snadno vyrobitelné produkty, jako oděvy a obuv, alese zlepšujícími se právními podmínkami, se stále více prosazuje i výroba sofistikovanějšíchvýrobků, i když vyzkoumaných v zahraničí. Nejvýznamnějším dovozcem i odbytištěm je EU,se kterou se Čína snaží podepsat dohodu o spolupráci nejen v obchodní oblasti. 10
 11. 11. Zdroje[1] ŽÍDEK, L. Dějiny světového hospodářství. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 397 s. ISBN 978-80-7380-184-7. Zdroj je důvěryhodný a odborně kvalitní, je uveden autor textu, autor textu je erudovaný v oboru, text obsahuje odbornou terminologii, informace v textu jsou přesné, objektivní[2] Chinese trade. In: Economy watch [online]. 2010 [cit. 2012-10-27]. Dostupné z: http://www.economywatch.com/international-trade/china.html Zdroj obsahuje aktuální informace, text obsahuje odbornou terminologii, informace v textu jsou přesné, objektivní, text je strukturován pomocí podnadpisů, odstavců[3] National Bureau of Statistics of China. [online]. [cit. 2012-10-27]. Dostupné z: http://www.stats.gov.cn/english Zdroj obsahuje aktuální informace, text obsahuje odbornou terminologii, informace v textu jsou přesné, objektivní, text je strukturován pomocí podnadpisů, odstavců[4] Zahraniční obchod země. In: Ministerstvo zahraničí ČR [online]. [cit. 2012-10-27]. Dostupné z: http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/cina/ekonomika/zahranicni_obchod _zeme.html Zdroj je důvěryhodný, obsahuje aktuální informace, text obsahuje odbornou terminologii, informace v textu jsou přesné, objektivní, text je strukturován pomocí podnadpisů, odstavců[5] WTO. World commodity profiles 2011. 2012. Zdroj je důvěryhodný a odborně kvalitní, obsahuje aktuální informace, text obsahuje odbornou terminologii, informace v textu jsou přesné, objektivní[6] IMF, Trade Statistics . 2004 Zdroj je důvěryhodný a odborně kvalitní, obsahuje aktuální informace, text obsahuje odbornou terminologii, informace v textu jsou přesné, objektivní 11
 12. 12. Seznam obrázkůObrázek č.1 Vývoj zahraničního obchodu Číny v roce 2011 v mil.USD ................................................... 6Obrázek č.2 Obchod se zemědělskými produkty .................................................................................... 7Obrázek č.3 Obchod s palivy a důlními produkty .................................................................................... 8 12
 13. 13. Seznam tabulekTabulka č.1 Zahraniční obchod Číny podle jednotlivých zemí v mld. USD .............................................. 8 13

×