Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

дадлагын тайлан

91,442 views

Published on

 • Hi there! I just wanted to share a list of sites that helped me a lot during my studies: .................................................................................................................................... www.EssayWrite.best - Write an essay .................................................................................................................................... www.LitReview.xyz - Summary of books .................................................................................................................................... www.Coursework.best - Online coursework .................................................................................................................................... www.Dissertations.me - proquest dissertations .................................................................................................................................... www.ReMovie.club - Movies reviews .................................................................................................................................... www.WebSlides.vip - Best powerpoint presentations .................................................................................................................................... www.WritePaper.info - Write a research paper .................................................................................................................................... www.EddyHelp.com - Homework help online .................................................................................................................................... www.MyResumeHelp.net - Professional resume writing service .................................................................................................................................. www.HelpWriting.net - Help with writing any papers ......................................................................................................................................... Save so as not to lose
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2F4cEJi ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2F4cEJi ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2LaDVgK ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2LaDVgK ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

дадлагын тайлан

 1. 1. Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Боловсрол Судлалын Сургууль Нийгмийн ажлын тэнхим4-р күрс : Мэргэшүүлэх дадлагаДадлага хийсэн байгууллага : Нийгмийн халамж үйлчилгээний ерөнхий газарДадлага удирдсан багш..............................М.Нямдорж Дадлага хийсэн оюутан...............................Д.ЗоригтболдДадлага удирдагч.........................................С.Отгондэлгэр Улаанбаатар хот 2013он
 2. 2. Тайлангийн агуулгаТайлангийн ерөнхий хэсэг Дадлага хийсэн байгууллага Дадлага хийсэн хугацаа Дадлага удирдагч Дадлага удирдагч багш Дадлага хийсэн оюутанТайлангийн үндсэн хэсэг Дадлага ажлын ерөнхий зорилго Дадлага ажлын тусгай зорилго Дадлага ажлын хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн ажлууд Дадлагаас сурсан мэдсэн ур чадварТайлангийн төгсгөл хэсэг Дадлага ажлын давуу тал Дадлага ажлын сул тал Дадлагын явцад тулгарсан хүндрэл бэрхшээл Санал зөвлөмж ДүгнэлтТайлангийн хавсралтууд Үнэлгээний маягтууд Суралцах төлөвлөгөө Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Байгууллагын танилцуулга Нэмэлт материал
 3. 3. Ерөнхий мэдээлэлОюутны нэр: Д.ЗоригтболдСургууль анги күрс: МУБИС-БоСС НА 4БДадлагын байгууллага: Нийгмийн халамж үйлчилгээний ерөнхий газарЧиглэл: Халамжийн нийгмийн ажилДадлага удирдагч: С.ОтгондэлгэрДадлага удирдсан багш: М.НямдоржДадлагын хугацаа: 2013.01.28-2013.03.08Дадлага ажлын ерөнхий зорилго: оюутнууд янз бүрийн нөхцөл байдалд ажиллахчадвар , бусад ажилтнуудтай хамтран ажиллах чадвар орон нутгийн бусаднөөцтэй холбогдох, холбоо тогтоох чадвар, бусад мэргэжлийн үйл ажиллагаатайажлаа уялдуулан явуулах нийгмийн ажлын макро түвшний ур чадвар, дадалэзэмшихэд чиглэгдэнэ.Дадлага ажлын тусгай зорилго: Халамжийн нийгмийн ажил үйлчилгээнийонцлогийг таньж мэдэх иргэд олон нийттэй ажиллах арга зүйд суралцах, нийгмийнажилтны үзүүлж буй үйл ажиллагаатай танилцаж судлах.Дадлага ажлын зорилт Байгууллаын дүрэм ѐс зүйн хэм хэмжээг сахин ажиллах Хувь хүн болон мэргэжилтний хувьд өөрийгөө үнэлж сурах Онолын мэдлэгээ практикт ашиглах Хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдүүдийн нийгэм сэтгэд зүйн онцлогийг танин мэдэх Нийгмийн ажилтны үүрэг үйл ажиллагаатай танилцах Байгууллагын үйл ажиллагаанд идэвхитэй оролцох
 4. 4. Мэргэжлийн ѐс зүйд нийцүүлэн ажиллаж сурах Үйл ажиллагаанд идэвхитэй оролцох Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний талаар судлах хэрэгжилтийг нь ажиглах Зорилтот бүлэгээс сонгож ажиллахДадлага ажлын хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн үйл ажиллагаа Байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцсан бөгөөд байгууллагын дотоод дүрэм журам үндсэн үйл ажиллагаа боловсролын нийгмийн ажилтны хийж гүйцэтгэдэг үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл авсан Албан бичиг баримттай танилцаж нийгмийн халамжийн ерөнхий газрын ажлын тайлан боршур ном зэргийн талаар судлаж мэдээлэл солилцож дадлага удирдагч байгштайгаа хамтарч анализ хийж ярилцсан Суралцах төлөвлөгөөг боловсруулсан бөгөөд дадлагын хугацаанд юу сурч мэдэх ямар ур чадвараа хөгжүүлэх зэрэг олон зорилго зорилт тавин ажилласан Төв аймгийн Батсүмбэр суман дахь Ахмадын асрамжийн газартай очиж танилцаж нэг өдрийн үйл ажиллагаа зохион байгуулалаа.МУБИС, БОСС -ИЙН НИЙГМИЙН АЖИЛТНЫ 4-Р АНГИЙН ОЮУТНУУДЫНБАТСҮМБЭР ДЭХЬ АСРАМЖИЙН ГАЗАР, БАТГЭРЭЛТ ИРЭЭДҮЙ ТББ хөгжлийнбэрхшээлтэй иргэдийн асрамжийн газарт хийсэн дадлага ажлын ерөнхий тайланНийгмийн халамжийн хуульд зааснаар нийгмийн халамж асрамжийн үйлчилгээгулс бүс, орон нутгийн асрамжийн газар, тасаг үзүүлж, нийгмийн халамжийнүйлчилгээг аймаг, нийслэл, дүүргийн халамжийн үйлчилгээний байгууллага сумхорооны нийгмийн ажилтан зохин байгуулна гэсэн байдаг. Нийгмийн халамжийнүйлчилгээний талаар танилцах, дадлага туршлага олж авах зорилгоор бид Улсынасрамжийн газар болох БАТСҮМБЭР дэх асрамжийн газартай нэг хоногийнхугацаатайгаар ажилласан юм.
 5. 5. Батсүмбэр дэхь ахмадын улсын асрамжийн газрын товч танилцуулгаТус улсын асрамжийн газар нь 1924 онд байгуулагдсан бөгөөд 89 жилийн туршөндөр настнуудыг асарч, халамжлах ажлыг гүйцэтгэж байна. Улсын асрамжийнгазар нь улсаас санхүүждэг бөгөөд Улсын их хурлаас баталсан “Нийгмийнхаламжийн тухай” хуулийн дагуу үйл ажиллагаа явуулдаг ахмад настны төрөлжсөнасрамжийн газар юм.Төв аймгийн Батсүмбэр сумын 3-р багийн нутаг “Баянгол” хэмээх газар оршдог.Нийслэл Улаанбаатар хотоос 10 км-т байрладаг. Тус байгууллагын үүрэг нь асранхамгаалах, харгалзан дэмжих төрөл, садангүй бөгөөд бие даан амьдрахчадваргүй, ганц бие, байнгын эмчилгээ, асаргаа шаардагдах ахмад настан болонхөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг байрлуулан хоол, хувцас, эмнэлэг, соѐл, ахуй,сэтгэл зүй, асаргаа сувилахуйн үйлчилгээ үзүүлэх, тэдний амьдралын хэвийннөхцөлийг бүрдүүлэх, хууль ѐсны эрх ашгийг нь хууль тогтоомжид заасны дагуухамгаалах үйл ажиллагааг явуулах үүрэгтэй.Асрамжийн газарт үйлчлүүлэхээр ирсэн үйлчлүүлэгч нар ихэвчлэн 2-3 төрлийнсуурь өвчлөлтэй өөрөөр хэлвэл зүрх судасны тогтолцоо, цусны даралт ихсэх, хоолболовсруулах эрхтний эмгэг, шээс ялгаруулах үйл ажиллагаа, түрүү булчирхайнэмгэг, хавдартай ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд ирж байдаг.Тиймээс тэдэнд асаргаа сувилгаа үзүүлэх ажил нь асрамжийн газрын гол үйлажиллагаануудын нэг юм.Батсүмбэр дэх асрамжийн газарт хийгдсэн үйл ажиллагаа , тайлан ТанилцахАч холбогдол: Батсүмбэр асрамжийн газрын үйл ажиллагаа, зорилго, зорилт,бүтэц, үйлчилгээ, үйлчлүүлэгч, тулгамдаж буй асуудал зэрэгтэй танилцан асрамжхаламжийн үйлчилгээний талаарх ойлголтоо нэмэгдүүлэх, танилцах
 6. 6. “Хүслийн гэр” төлөвлөгөө Ач холбогдол: Тухайн байгууллагын хөгжлийн явц, хөгжлийг хамгийн сайнмэддэгийнхээ хувьд тухайн олон нийтийн туулж өнгөрүүлсэн бодит амьдрал,тодорхой цаг хугацааны явцад болж өнгөрсөн үйл явдал, олон нийтийн хөгжилдэвшил, ололт амжил, саад бэрхшээлийг тодруулахад оршино.Энэ нь нийгмийн ажлын үйлчилгээ, аргазүйн хувьд хэд хэдэн асуудлыг хамарч,хамтран шийдвэрлэхэд ашиг тустай бөгөөд шинэ удирдлага, шинэ бүтэцтэйболоод удаагүй тус байгууллага өөрсдийгөө таниж мэдэх, өөр өнцөгөөс харах,асуудлаа өөрсдийн нөөц бололцоогоороо шийдвэрлэх зэрэг боломжийг олгосонюм.Тус үйл ажиллагаа нь байгууллагын удирдлагад ямар хэрэгтэй вэ?Орон нутгийн хүмүүсийн оролцоонд тулгуурлан тэдний амьдралын түүхийнхэрэгцээ, орон нутгийг түүхийн хөгжил дэвшлийг тодруулахОрон нутагт ямар давуу тал, нөөц боломж байгааг хамтдаа тодорхойлохТус үйл ажиллагаа нь байгууллагын асруулагчдад ямар хэрэгтэй вэ? Гишүүд өөрсдийнхөө түүх, нөхцөл байдлын өөрчлөлт, орчин, одоо байгаа нөхцөл зэргийн талаар хамтдаа ярилцаж, санаа бодлоо солилцон нэгэн зүйлд баярлаж, бахархан, мөн санаа зовж явдаг нь тод илрэх бөгөөд ингэснээр хамдтаа ажиллах нь илүү их үр өгөөжтэй, Өөрсдийнхөө давуу тал, саад бэрхшээлийг олж хардагаараа онцлог Спортын өдөрлөгАч холбогдол: Гишүүдийг идэвхижүүлэх, цагийг зугаатай өнгөрүүлэх, идэвхитэй,хөдөлгөөний дутагдалаас сэргийлэх, хөгжилтэй байдлаар зохиогдох арга хэмжээ. Presentation тавих
 7. 7. Ач холбогдол: Гишүүдэд мэдээлэл хүргэх, амьдралыг өөр өнцөгөөс харах, давуутал, нөөц боломжоо олж харахад нь туслах “Залуус дүү нартай хүргэх нь” уулзалтАч холбогдол:Гишүүдийн амьдралын туршлага, бахдамж амжилт, үлгэр дууриалтамьдралын талаарх зөвөлгөө, уулзалт Маань хөгжөөх цаг:Ач холбогдол: Бурханы өрөөнд маань хөгжөөн өөрийн болон бусдын өмнөөсзалбиран буян хурааж, ирээдүйн сайн сайхны төлөө залбирах цаг.Дүгнэлт:Уг нэг хоногийн хугацаанд асрамжийн үйлчилгээтэй танилцах, мэдлэг мэдээлэлтэйболох, нийгмийн ажлын үүрэг үйл ажиллагааны талаарх практик дадлага олж авах,нийгмийн ажлын мэргэжлийг сурталчилах мөн нийгмийн үйлчилгээний өнөөгийнбайдлыг мэдэрсэн онцлог давуу тал ихтэй өдөр болж өнгөрсөн юм.Дадлагын явцад ахмад настан, асруулагч нар нийгмийн идэвхи сайн байж, зохионбайгуулагдаж буй ажилд оролцон өөрсдийн санал бодлоо тусгаж байсан юм.Ингэснээрээ тэд байгууллагын өөрчлөлт, шинэчлэлт өөрсдийн биеэр оролцож,асуудлыг хамтран шийдвэрлэх боломжтой болсон юм. Ахмад настантай ажиллахад өөрийн гэсэн арга барил хэрэгтэй гэдэг нь угдадлагын явцаас мэдэрсэн бөгөөд хөгжлийн бэрхшээлтэй ахмад настангуудтайхэрхэн харьцах, улмаар сэтгэлзүйд эерэгээр нөлөөлсөн урмыг үгс, тайтгаруулж,халамжлах дулаан яриаг тэдний дунд өрнүүлж байх нь ганцаардаж, хаягдсанмэдрэмжээс түр ч атугай салгах нөхцөл болох юм гэдгийг ухаарсан.Мөн ахмадууд хэдийгээр нас өндөр болсон боловч тэдний нөр их хөдөлмөр,зүтгэл, арга туршлага хэзээд залуучууд бидэнд сургамжтай, дадлага болдогыг
 8. 8. “Залуус дүү нартай хүргэх уулзалт”-аас мэдрэх боломжтой бол спортын өдөрлөг,тоглоом наадам, амралт зугаалга нь тэднийг сэтгэлзүйн хямралаас ангижруулж,оюун ухаан, ухаан бодолд нь дасгал болсон юм.Тус асрамжийн газарт тулгамдаж буй асуудлуудаас дурьдвал орон байрныасуудал хурцаар тавигдаж байсан бөгөөд уг үйл ажиллагаанд оролцсон ахмадуудөөр өөрсдийн санаа бодлоо хуваалцан бүгд санал нийлж байсан юм. Мөн хамтдаааялж, зугаалахад зориулагдсан автобус, гадаа талбайг тохижуулах, мэдээмэдээллийн сүлжээний асуудлуудыг ч мөн гаргаж ирсэн. Бид тэднийг өөрсдийнбайгууллага дээр дүн шинжилгээ хийлгэж яриулсны дараа тус байгууллагадхүлээлгэж өгсөн юм. Батсүмбэр дэх асрамжийн газартай танилцаж, нэг хоногхамтран ажилласнаар бидэнд олон сайхан туршлагыг туулах нөхцөл байсанбилээ.Монгол улсад асрамжийн үйлчилгээг улсын байгууллагууд үзүүлэхээс гадна мөниргэн, хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж, төрийн бус байгууллага нийгмийн халамж,асрамжийн үйлчилгээ үзүүлж болдог. Нийгмийн халамжийн тухай хууль, 26.2Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, хүүхдүүдэд асрамжийн үйлчилгээгүзүүлж буй байгууллагуудын дотроос БАТГЭРЭЛТ- ИРЭЭДҮЙ ТББ-ийг сонгонажиллав.Дадлагын үеэр хийж гүйцэтгэсэн ажлууд :Батгэрэлт ирээдүй ТББ-ийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асрамжийн газартхийгдсэн үйл ажиллагааний талаарх товч тайланУг байгууллагат бид 7 хоногийн хугацаатай ажиллаж дараах ажлыг гүйцэтгэсэн.Энэхүү төлөвлөгөө нь тус байгууллагыг асруулагчдын тулгамдаж буй асуудал,шийдвэрлэх арга зам, амьдралын идэвхитэй байдал, бүтээлч сэтгэхүй, тэмцэхчадварыг хөгжүүлэхийн тулд зохиогдсон бөгөөд үйлчлүүлэгч нар баяртайгаархүлээн авч идэвхитэй оролцож байв. Дасгалын цаг “Эрүүл биед саруул ухаан оршино.” “Урлагийн бэсрэг наадам ”
 9. 9. Оюун ухааныг сэргээх “АХА тэмцээн” Сургалт № 1 /Тамхины хор уршгийг таниулах/ Сургалт №2 /Архины хор уршгийг таниулах/ Сургалт № 3 /Амьдрах ухааны сургалт/ фокус бүлгийн ярилцлага Байгууллагын үйлчилгээний талаарх сэтгэл ханамжийн судалгаа Асруулагчдийн хөгжлийн төлөвлөгөө буюу кейс файл нээхДасгалын цаг “Эрүүл биед саруул ухаан оршино.”Ач холбогдол: Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хувьд хөдөлгөөн хийнэ гэдэгхүндрэлтэй боловч өөрийн давуу тал, идэвх дээрээ тулгуурлан хичээж чадаваасамжилтанд хүрдэг. Энэ ч утгаараа хөдөлж байх нь биеийн эрүүл мэндэд сайн тулбид 5 тоот 5 цулын дасгал, 16 тоот хөнгөн дасгалыг өдөр болгон хийлгэж цаашдааөдөр бүр хийж байхаар тогтоцгоосон юм.“Урлагийн бэсрэг наадам ”Ач холбогдол: Энэ нь асруулагчдыг идэвхижүүлэх, тэднийг үнэлж өөртөө итгэлтэйболоход нь туслах, оролцуулах, өөрсдийгөө хэрэгтэй хүн гэж мэдрэхэд нь туслах,үүрэг хариуцлагатай байж амьдралын сайхныг олж харахад нь туслах зорилготойзохиогдсон урлаг соѐлын арга хэмжээ байсан.Уг наадамд 4 баг оролцсоноосАялгуу баг ялж өөрсдийн авхаалж самбаа, урлагынавьяасаараа тэргүүлсэн юм. Энэхүү наадамд оролцох гэж хүн бүр хичээл зүтгэлгарган 5 хоногийн турш завгүй байсан билээ.“Оюун ухааныг сэргээх “АХА тэмцээн”Ач холбогдол: Оюун ухааныг сэргээх, мэдлэгээ сорих тэмцээн.Уг тэмцээнд асруулагч Дэлгэрмаа түрүүлж, үнэ бүхий зүйлээр шагнуулан их лбаяртай байсан билээ.Байгууллагын үйлчилгээний талаарх сэтгэл ханамжийн судалга
 10. 10. Асруулагч нарын сэтгэл ханамжийн судалгааЗорилго: Байгууллагын үйлчилгээ болон орчны байдалд үйлчлүүлэгч нарынсэтгэл хангалуун байдлыг судлах, үүнд тулгуурлан давуу болон сул тал, нөөцболомж, аюул занал, асуудлыг гаргаж ирэхэд оршино.Жич: Та бүхэн уг асуулгыг үнэн зөв бөглөнө үү?АсуулгаХүйс:........... Байгууллагын орчин нөхцөл хэр тав тухтай вэ? А. 5 б. 3 в. 12. Та асрамжийн үйлчилгээнд ....................А. Б. В.3. Та байгууллагынхаа хоолонд ямар үнэлгээ өгөх вэ? А. 3 б. 5 в. 14. Таны байгууллагын үйлчилгээний харилцаанд ямар үнэлгээ өгөх вэ?А. Б. В.5. Та байгууллагаа хэрхэн өөрчилмөөр байна вэ?
 11. 11. Судалгааны дүгнэлтНийт судалгаанд 23 хүн оролцсон: -14 нь эрэгтэй, - 9 нь эмэгтэй 1. Байгуулгын орчин нөхцөл хэр тав тухтай вэ? А.5-гэж хариулсан-3 хүн Б.3- гэж хариулсан-3 хүн В. 1- гэж хариулсан-18 хүн 2. Та асрамжийн үйлчилгээнд .................... А.Сэтгэл хангалуун-18 хүн Б. Дунд зэрэг-2 хүн В. Муу-3 хүн 3. Та байгууллагынхаа хоолонд ямар үнэлгээ өгөх вэ? А. 5-гэж хариулсан-16 хүн Б. 3-гэж хариулсан-6 хүн В. 1- гэж хариулсан-1 хүн 4. Таны байгууллагын үйлчилгээний харилцаанд ямар үнэлгээ өгөх вэ? А.Сэтгэл хангалуун-21 хүн Б. Дунд зэрэг-2 хүн В. Муу-0 хүн 5. Та байгууллагаа хэрхэн өөрчилмөөр байна вэ?/Асруулагчдаас гарсансанал / - Зориулалтын тохилог, нэг өрөөнд 2-3 хүн байхаар байртай болмоор байна. - Үйлчлүүлэлчдийн харилцаа холбоог сайжруулах
 12. 12. - Номын сантай болж, олон номтой болох - Өрөө болгонд ширээтэй болох - Оршин байгаа байр болон Хоолны төсөв санхүүг төсвөөс нэмэх шаардлагатай байна.ДүгнэлтТус асрамжийн газраар үйлчлүүлж буй асруулагчдын дунд үйлчилгээ, хоол,харилцааны асуудал дээр өндөр сэтгэгдэлтэй байгаа нь тус судалгаагаархарагдаж байна. Судалгааны явцад үйлчлүүлэгч нар асрамжийн газрынүйлчилгээнд баярлаж талархаж явдагаа дамжуулж байв. Уг судалгаанаас харахадасруулагчдийн дунд үйлчилгээний чанарт 80% нь онц сайн гэсэн үнэлгээ өгчбайна. Мөн тус асрамжийн газар нь орчин нөхцөл орон байрны асуудлыганхааралдаа авах шаардлагатай байгаа нь уг судалгаанд хамрагсдийн нээлттэйасуултаас харагдаж байна. Үүнд : -Зориулалтын тохилог, нэг өрөөнд 2-3 хүн байхаар байртай болмоор байна. - Үйлчлүүлэлчдийн харилцаа холбоог сайжруулах - Номын сантай болж, олон номтой болох - Өрөө болгонд ширээтэй болох - Оршин байгаа байр болон Хоолны төсөв санхүүг төсвөөс нэмэх шаардлагатай байна гэх мэт санал сэтгэгдлүүд орж байна.Тус судалгааны “Байгууллагаа хэрхэн өөрчилхийг хүсч байгаа бэ” гэсэн асуулгынүр дүн нь орон байраа тохижуулах, ногоо тарих, мал маллах, аж ахуй эрхлэх,байраа шинэчлэх, хувь хүний хөгжлийн талаарх асуудлыг хөндөж байна.
 13. 13. Судалгааны үр дүнд асруулагчдийн сэтгэл ханамжийн байдал 70-80% нь онц сайнгэсэн үнэлгээ өгч, 12% нь дунд, үлдсэн хувь нь муу гэсэн үнэлгээ өгч байна.Эцэст нь дүгнэж хэлхэд судалгааны үр дүнгээс асруулагчдийн сэтгэл ханамжөндөр байгааг харуулж байна.Санал зөвлөмж:- Хувь хүний хөгжлийн талаарх мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэх- Материалаг туслалцаа үзүүлэх бус сэтгэлзүйн болоод асруулагчдийн давуу талнөөц боломжинд тулгуурласан үйлчилгээ үзүүлэх.- Халамжийн үйлчилгээ болон халамжийн хуулийн талаар мэдээлэл хийхшаардлагтай байна.Асруулагчдийн хөгжлийн төлөвлөгөө буюу кейс файл нээхБид тус байгууллагын дөрвөн асруулагч нартай тулж ажилан хөгжлийнтөлөвлөгөөний загвар гаргасан бөгөөд энэ нь дараах ач холбогдолтой билээ.Хөгжлийн төлөвлөгөө гаргаж кейс файл үүсгэнэ гэдэг нь үйлчлүүлэгчид тулгарсанасуудал, түүний байгаа нөхцөл байдал болон тухайн нөхцөл дэх хүнийгтодорхойлохийг хэлнэ. Энэ нь хэд хэдэн үе шаттай бөгөөд богино хугацаанд бидүйлчлүүлэгчтэй дадлагын бүхий л хугацаанд уулзан, мөн бусад үйл ажиллагааныүед хамтран ажиллаж байсан билээ.Нөхцөл байдлын үнэлгээ гэдэг нь хувийн ерөнхий мэдээлэл, сэтгэл зүй, занбайдлын онцлог, эрүүл мэндийн байдал ,сэтгэцийн эрүүл мэндийн байдал,үйлчлүүлэгчийн амьдралын нөхцөл байдал, асуудлын талаар мэдээлэл : Юутохиолдсон, хэр удсан, юу нөлөөлсөн гэж үзэж байна?,үйлчлүүлэгч юу хүсч байна?, гэр бүлийн мэдээлэл гэх мэт мэдээллүүдийг цуглуулж файл үүсгэн уг хүндшаардлагатай үйлчилгээг төлөвлөхийг хэлнэ.Бид үйлчлүүлэгчийн кейс файлтайажилан нөхцөл байдлын үнэлгээ хийж, хөгжлийн төлөвлөгөө гарган угбайгууллагын нийгмийн ажилтанд хүлээлгэж өгөв.
 14. 14. Үйлчлүүлэгчийн кейсҮйлчлүүлэгч СБ нь 22 настай эрэгтэй. Говь-Алтай аймагт төрсөн. 2006 онд БАТГЭРЭЛТ ИРЭЭДҮЙ ТББ-ын харьяахөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асрамжийн газарт ирсэн. Энд одоог хүртэл амьдарч байгаа асруулагч. Хамаатансадан байхгүй , ажил хийж байгаагүй бариа заслийн сургалтанд сууж төгссөн.Харааны бэрхшээлтэй сүрьеэгийнэмчийн хяналтанд байдаг.Тулгамдаж буй асуудал нь хулгай хаяа хийдэг , хувиа хичээдэг, биеэ дайчлах чадвармуу, биеэ тоосон залхуу бусдыг хуурах, залилан мэхлэж үйлдэл хэд хэдэн удаа хийж байсан. Бусдын дунд худлааярьж хов зоодог . Жудо бөхөөр хичээллэдэг ,хөгжим сонсох дуртай .
 15. 15. Анхны уулзалтын төлөвлөгөөЗорилго: Анхны уулзалтын зорилго нь үйлчлүүлэгчийн тулгамдаж буй асуудлыг илрүүлэх түүнчлэн асуудлынхамрах хүрээ , нөхцөл байдлыг ойлгоход чиглэгдэнэ. Үйлчлүүлэгчид итгэл төрүүлж дахин уулзах боломжийг олжавах .Уулзах Ярилцлагын агуулга Уулзалтанд Хаана уулзах Юу ашиглах Анхаарах зүйлсөдөр цаг хэн хэнхугацаа оролцох2013.02.25 Үйлчлүүлэгчтэй харилцаа Нийгмийн БАТГЭРЭЛТ Бичгийн хэрэгс эл -нийгмийн холбоо тогтоон асуудлыг ажилтан ИРЭЭДҮЙ ТББ- ажилтан тодорхойлох үйлчлүүлэгч ын харьяа харилцаандаа үйлчлүүлэгчийн итгэлийг хагжлийн анхаарах төрүүлэх шаардлагатай бэрхшээлтэй -үйлчлүүлэгчийн зүйл дээр зөвлөгө өгөх иргэдийн онцлогтйг асуудлын шалтгаан асрамжийн анхаарах ойлгож нөхцөл байдлыг газрын мэдрэх тодруулах нийгмийн - ажилтны өрөөнд Төлөвлөгөө гаргасан нийгмийн ажилтан Д.Зоригтболд
 16. 16. АВС загвар Гэр бүлийн хүмүүжил Сэтгэл зүйн тогтворгүй байдал Бага насны суурь хүмүүжил Анхаарал халамж дутмагА Асрамжийн газар нь анхаарал халамж дутмаг Хариугаа авдаг Бусдын нөлөөнд автахдаа амархан Дээрэнгүй Өөрийгөө илэрхийлэх чадвар сул Амархан уурлаж бухимддаг Уучлалт гуйх дургүйВ Хүлээцгүй зантай Сэтгэл хөдлөл өндөртөй Биеэ барих чапвар сул Гэмт хэрэгт өртөх эрсдэл өндөр Хүмүүсийг гомдоохдоо амархан Ирээдүйд гэр бүлээ хүчирхийлэх магадлал өндөр Бусад хүмүүс өөрийг нь хүндлэхгүй байх магадлалтай Нийгэмд байр сууриа олоход хүндрэлтэй Аливаа эрсдэлд өртөх нь их Хариуцлагагүй зан хэвшиж болзошгүйС Хүмүүстэй учраа олоход бэрх хүндрэлтэй Өөртөө итгэх итгэлгүй болно
 17. 17. Зан үйлийн матриц Одоо байгаа зан үйл Байхгүй буюу хэвшүүлвэл зохих зан үйлЭерэг буюу Цоглогтохиромжтой зан үйл Хүндэтгэдэггүй байсан одоо Бусдыг хүндэлдэг Алиа хошин , тоглодог Нийтэч Хичээлдээ сайн байсан Дотно хүндээ итгэдэг Тууштай заавал дуусгадаг Өөрийгөө илэрхийлэх чадвар сайнСөрөг буюу Хариугаа авдаг Дээрэнгүй бус байхын тулд хүмүүстэй Бусдын нөлөөнд автахдаа амархан харилцахдаа эелдэг нөхөрсөг хүлээцтэйтохиромжгүй зан үйл Дээрэнгүй хандах Амархан уурлаж бухимддаг Уурлаж бухимдахгүй байхын тулд өөрийгөө Хүлээцгүй зантай хянах биеэ барих чадварт сургах Сэтгэл хөдлөл өндөртөй Сэтгэл хөдлөлөө зөв зохистой үед гаргах Биеэ барих чадвар сул Өөртөө итгэлтэй байхын тулд зоригтой Ичэмхий өөрийгөө илэрхийдэг үзэл бодолдоо үнэнч Хорт зуршил хэрэглэдэг байх Бусдын нөлөөнд автахгүй байхын тулд өөрийгөө захирч сурах
 18. 18. Нийгмийн дэмжлэгийн сүлжээний торҮйлчлүүлэгч Дуга Ямар Өгөгдлүүдийн ойр ар хүрээнд 1.маш ховор 1.аль 1.тиймч 1.жилд 1.1жилээ Нийтдотны хамаараг 2.заримдаа алиндаа дотно нэг с бага оноохүмүүс дах 3.үргэлж 2.таниас биш удаа 2.нэгээс тэрлүү 2.ер н 2.сар 5жил 3.тэднээ дотно тутам 3.5-с с 3.их 3.7хоно дээш таньруу дотно г бүр 4.өдөр бүр Материа Сэтгэл Мэдээ Шүүм Туслам Ойр Хэр Хэр ллаг санааны лэл жлэлт жийн дотны олон удаан буюу дэмжлэг байр чиглэл байдал удаа харилца бодит уулздаг атай дэмжлэг байгаа Роза 1 Захирал 3 3 3 3 1 2 4 2 21
 19. 19. Нөхцөл байдлын үнэлгээҮндсэн мэдээлэлҮйлчлүүлэгчийн нэр:Д.СосорбарамТөрсөн он сар өдөр: 1991.10.17Нас : 22Үйлчлүүлэгчийн код: СБГэрийн хаяг: СХД 8-р хороо 6.10Утасны дугаар: 88909489Тухайн байгуулагад ирсэн он сар өдөр :2013.02.25Нийгмийн ажилтан :Д.ЗоригтболдТодорхойлолт бичсэн он сар өдөр:2013.02.26Үндсэн хэсэг:Асуудал шалтгаан: Үйлчлүүлэгч СБ нь Харааны бэрхшээлтэй сүрьеэгийн эмчийн хяналтанд байдаг.Тулгамдаж буйасуудал нь хулгай хаяа хийдэг , хувиа хичээдэг, биеэ дайчлах чадвар муу, биеэ тоосон залхуу бусдыг хуурах,залилан мэхлэж үйлдэл хэд хэдэн удаа хийж байсан. Бусдын дунд худлаа ярьж хов зоодог .
 20. 20. Үйлчлүүлэгчийн одоогийн нөхцөл байдал : үйлчлүүлэгч СБнь сэтгэл санаа тогтворгүй хүмүүстэй таарамж муу хараалхэлдэг бусдад өөрийгөө засарч байгаа гэсэн боловч гарсан өөрчлөлт бага зэргийн байгаа.Мэдээллийн эх сурвалж: үйлчлүүлэгчтэй уулзаж нарийн тодорхой мэдээллийг авсан бөгөөд мөн нийгмийн ажилтан захиралхамт олноос нь авсан.Үйлчлүүлэгчийн гэр бүлийн байдал : Хүүхэд байхаасаа асрамжийн газраар амьдарч ирсэн.2006 онд БАТГЭРЭЛТИРЭЭДҮЙ ТББ-ын харьяа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асрамжийн газарт ирсэн. Энд одоог хүртэл амьдарчбайгаа асруулагч. Хамаатан садан байхгүйЭрүүл мэндийн байдал: бүрэн хараагүй өмнө нь хүнд өвчин тусч байгаагүй энгийн эдгэрэхэд хөнгөн бага зэргийн өвчлөлавч байсан, одоогоор сүрьеэ өвчнөөр эмчийн хяналтанд байгаа.Оюун ухааны байдал: сэтгэн бодох чадвар сайн оюун ухааны хөгжил хэвийнСэтгэл хөдлөлийн байдал:сэтгэл хөдлөлөө барьж чаддагүй шартай ичэмхий ууртайХүмүүс хоорондын нийгмийн харилцаа: хүмүүстэй ойр дотно харилцдагч хааяа маргалдах муудалцах уурлах үе гардагбусад хүмүүстэй хэвийн харилцаатай хүнд амархан итгээд байдаггүй.Давуу тал болон асуудлаа шийдвэрлэх чадвар:бусадтай өрсөлдөх чадвартай дуулах ,барилдах сонирхолтой амжилтгаргаж байсан. асуудал тулгарсан өөрөө асуудлаа шийдвэрлэдэг бөгөөд хаяаа асуудла даван туулах чадвар сулЭдийн засгийн байдал : Сард халамжийн сангаас 103600 төгрөгийн тэтгэмж авдаг 70%-г асрамжийн байгууллага авдаг.
 21. 21. Үйлчлүүлэгчтэй ажиллаж буй зорилго: Үйлчлүүлэгчийн тулгамдаад байгаа асуудлыг шийдвэрлэх нийгмийн үйлчилгээүзүүлэх харилцаа болон ааш занг нь засах хүүхдийг зөв хүмүүжилтэй болгох асуудал тохиолдоход даван туулах чадвартсургах зан байдлыг нь өөрчлөх хэвийн харилцаатай болгохДүгнэлт : Үйлчлүүлэгчийн зан характор болон уур бухимдлаа барих чадварт сургах хүмүүстэй эерэгээр харилцах сэтгэлхөдлөл тогтворгүй.
 22. 22. Амдралын түүхийн тор Он Нас Байршил Гэр бүл Сургууль Эрүүл мэнд Үйл ажиллагаа Асуудал1991 1 Говь-Алтай 1.9 кг дутуу төрсөн төрөлхийн хараагүй1992 2 =1993 3 =1994 4 =1995 5 = Салхин цэцэг өвчин туссан1996 6 =1997 7 = 6настай 1-р Шар өвчин тусч сургууль байсан элсэн орсон 1В ангийн багш Гавалмаа1998 8 = =1999 9 = Вакцин хийлгэсэн =2000 10 = =
 23. 23. 2001 11 = Ханиад хүрсэн = эмчилгээ хийлгэсэн2002 12 = = =2003 13 = = =2004 14 = =2006 15 Төв Аймаг Ууртай биеэ Батсүмбэр сум барих чадвар сул улсын харилцааны асрамжийн асуудалтай газар2007 16 = Харааны бэрхшээлтэй хүүхдийн 29-р сургууль2008 17 = = Худлаа ярьдаг2009 18 = = Хулгай хийсэн2010 19 = =2011 20 = Сэргээн засах үндэсний төвд
 24. 24. суралцсан эрүүл ахуй массажист2012 21 Улаанбаатар МХҮХ-ны Сүрьеэ өвчин Хүүхэд залилан хот Нөхөн сэргээх туссан хийсэн БАТГЭРЭЛТ- сургалтын ИРЭЭДҮЙ Бариа засал АСРАМЖИЙН ГАЗАР2013 22 =
 25. 25. + ТУЛГУУР ОРЧИН -Нэгдмэл загвар + ДЭМЖЛЭГИЙН ОРЧИН - + ХҮН -Хүн Дэмжлэгийн орчин Тулгуур орчин+ эерэг - Сөрөг + - Сөрөг + - Сөрөг Цоглог Хариугаа авдаг -асрамжийн төвөөс -асрамжийн газрын -Төрөөс түүнд -Төрөөс Бусдыг Бусдын нөлөөнд амьдрах орчин зарим хүмүүстэй сурах цалин мөнгө хүндэлдэг автахдаа амархан Тусархаг Дээрэнгүй нөхцөл болон бусад тааламжгүй боломжийг бага өгдөгтөй Алиа хошин Өөрийгөө эд зүйлсээр хангаж харилцаатай байдаг олгож байгаа холбоотой Нийтэч илэрхийлэх Гэнэн чадвар сул өгдөг. -Уур бухимдлаа бөгөөд сурах цайлган Амархан барьж чаддаггүй орчин таатай Хорт зуршил -зарим үед зодоон байгаа хэрэглэдэг хийдэг
 26. 26. Үйлчилгээг төгсгөх 1. Интервенци зорилгодоо хүрсэн үү? 2. Үйлчилгээ үзүүлэхээр төлөвлөсөн цаг хугацаа дууссануу? 3. Үйлчилгээ авахаар ирж байсан асуудал буюу нөхцөл байдал хангалттай шийдвэрлэгдсэн үү? 4. Нийгмийн ажилтан болон нийгмийн үйлчилгээний байгууллага нь тохиромжтой цаг хугацаа хүч энерги ур чадвараа зориулсан уу? 5. Нийгмийн ажилтан үйлчлүүлэгч аль аль нь цаашдын харилцаа холбооноос ямар нэгэн ашиг хонжоо харахааргүй байдалд очиж чадсан уу ? 6. Үйлчлүүлэгч нийгмийн үйлчиогээний байгууллага болон нийгмийн ажилтнаас тохиромжтой буюу зохисгүй байдлаар хараат болсон уу ?Дүгнэлт: үйлчлүүлэгч С.Б нь асуудлууд нь бага ч болов шийдэгдсэн бөгөөд 7 хоногийн хугацаанд ажиллахад хангалттайхугацаа биш байсан учраас зарим асуудлыг шийдвэрлэх түшгинд ажиллаж чадаагүй юмаа. Ахливаа үйл ажиллагаандидэвхитэй оролцдог нь үйлчлүүлэгчийн давуу юм. Ингэснээр үйлчлүүлэгч давуу талууд дээрээ тулгуурлан их олон зүйлийгхйиж чаддаг нь харагдсан юм. Үйлчлүүлэгчийн хөгжлийн төлөвлөгөө хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд байгууллагад хүлээлгэнөгсөн ингэснээр үйлчлүүлэгч цаашид хөгжих боломж нөхцөл бүрдэх юмаа.
 27. 27. Үйлчилгээний төлөвлөгөөЗорилго : Д.Сосорбарам хүмүүжил төлөвшил, харилцааны асуудлыг шийдвэрлэх мөн хуплаа хэлдэг хулгай хийдэг зангнь арилгах, сэтгэлзүйн тогтвортой байдлыг бий болгохЗорилт1 Хэн хариуцах Хугацаа Нөөц хэрэглэгдэхүүн Үр дүн  Ганцаарчилсан Нийгмийн Боршур гарынц авлага Зан храктор сайжирч зөвлөгөө өгөх ажилтан цай өдрийн хоол эерэг зөв сэтгэлзүйн хувьд хүмүүжилтэй болон тогтворжуулах ааш төлөвших хандлага занг нь засах бий болгох сургалтанд суулгахЗорилт2  Худлаа хэлэхгүй байх Нийгмийн Уулзалт Уулдаж ярилцаж бусдын эд зүйлсийг ажилтан зөьлөгөө өгснөөр дураар авахгүй байх үйлчлүүлэгч засрахЗорилт 3  Үйл ажиллагаанд Нийгмийн Аливаа үйл идэвхитэй оролцуулах ажилтан ажиллаганд нийгмийн идэвхитэн идэвхитэй оролцох гишүүн болгох
 28. 28. Дадлагын хугацаанд эзэмшсэн ур чадварууд Мэргэжлийн ѐс зүйн хэм хэмжээг баримталж ажиллахад суралцсан Багаар ажиллах чадвар нэмэгдсэн Цаг баримталж сурах үйл ажиллагааг төлөвлөх төлөвлөсөн ажлаа цаг тухай бүрт нь хэргжүүлж байх чадварт суралцсан Халамжийн нийгмийг ажилтны үйл ажиллагаа болон юу хйидэг ямар үйлчилгээ үзүүлдэг талаар мэдлэгтэй болсон Бүлэг хамт олоныг зохион байгуулах тэдэнтэй харилцах харилцааны ур чадвараа нэмэгдүүлсэн Хувь хүнтэй ажиллах арга зүйд суралцсан Бүлэг хамт олонг идэвхжүүлэх судалгаа авах судалгааг боловсруулах бичгитйн ур чадвар дээшилсэн Үйлчлүүлэгчтэй ажиллахдаа давуу болон сул талыг нь олж харах чадвартай болсон Үйлчлүүлэгчтэй ажиллах явцад үйлчлүүлэгчийг сонсох мэдрэх ур чадвар нэмэгдсэн
 29. 29. Дадлага ажлын давуу тал Дадлага удирдагч нь мэргэжлийн дадалага упирдах арга зүйд суралцсан хүн байсан учраас люутнуудад мэдлэг чадварт суралцуулахад чухал нөлөө үзүүлсэн Дадлагын байгууллагын орчин нөхцөл нөөц хэрэглэгдэхүүн сайн байсан үйл ажиллагаа зохион байгуулахад хангамж өндөр байсан Халамжийн салбарт ажиллахад давуу болон сул тал нь юу байв энэ чиглэлээр ажиллахад хувь хүн болон мэргэжилтний зүгээс ямар ямар мэдлэг ур чадвар шаардлагатайг ойлгож авсан Дадлагажигч оюутантай хамтран гарсан нь давуу талтай Санал зөвлөмж Оюутан хувийн бэлтгэлээ сайтар хангах хэрэгтэй Дадлагын оюутан өөрийгөө бүх талаар хөгжүүлэх шаардлагатай
 30. 30. ДүгнэлтДадалага ажлыг 2013.01.28-2013.03.08 дуустал 6-н долоо хоногийн хугацаанд Засгийн газрын хэрэгжүүлэгчагентлаг Нийгмийн халамж үйлчилгээний ерөнхий газарт амжилттай хийж гүйцэтгэлээ. Дадлагын эхний өдрүүдэдбайгууллагатай танилцах дүрэм журам судлах байгууллагын ажилчид болон дарга нартай танилцах гээдерөнхийд нь байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцсан . төлөвлөгөө гаргаж бусад хүмүүстэй хамтран ажиллахмөн хувь хүн бүлэгтэй ажиллаж ихийг мэдэж авлаа. Халамжийн нийгмийн ажилтны олон хүнтэй харицахшаардлага гардаг ба харилцааны чадвар болон сонсох ярих зэрэг чадваруудаа хөгжүүлсэн нь давуу тал ихтэйбайлаа. .хамгийн гол зүйл нь хувь хүн бүлэг олон нийттэй ажиллах арга зүйд суралцсан нь давуу талтай бөгөөдүйлчлүүлэгчид зөвлөгөө өгөх ярилцах тулгамдаж буй асуудлыг нь шийдвэрлэж өгөх мөн бүлэгтэй ажиллах аргазүйд суралцсанаар нийгмийн ажилтанд байх олон мэдлэг ур чадваруудаас бага ч болов эзэмшиж суралцажчадлаа. Мөн цаашид ажиллах мэргэжилтнийхувь юуг илүү сурч мэдэх юун дээр илүү анхаарах хэрхэн алдаагаргахгүй гүйцэтгэлтэй сайн ажиллах талаар мэдээлэлтэй болж чадсан. Тус байгууллагын үйл ажиллагаандидэвхитэй оролцсон бөгөөд дадалага удирдагч аливаа үйл ажиллагаанд биднийг идэвхитэй хамруулж зохионбайгуулалт сайтай идэвхи зүтгэлтэй ажиллаж байсан нь сайшаалтай юмаа.
 31. 31. Дадлага ажилыг хийх хугацаанд хүндрэлтэй зүйлүүд байсан ч түүнээсээ суралцаж алдааг гаргахгүй байхнийгмийн ажилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах ямар байдгийг мэдэж авсан их үр дүнтэй өгөөжтөй сайндадлага болсон гэж үзэж байна.

×