Successfully reported this slideshow.

Målgruppsanalys öppna data för e-Delegationen och SKL

1,553 views

Published on

Därför går processen att publicera öppna data inom offentlig sektor så långsamt. I den här rapporten pekar vi ut de hinder som finns.

Published in: Business
 • Be the first to comment

Målgruppsanalys öppna data för e-Delegationen och SKL

 1. 1. Målgruppsanalys öppna data E-delegationen och SKL Skapad av Elisabeth Frändestam och Emma Tarandi www.helloziggy.com
 2. 2. UppdragetIdentifiera hinder för ökad publicering av öppnadata inom offentlig sektor – Målgruppsanalys – Effektkarta www.helloziggy.com
 3. 3. Innehållet i presentationen• Identifierade hinder• Effektkartan• Målgrupper• Prioriterade insatser www.helloziggy.com
 4. 4. Om intervjuernaTotalt 20 djupintervjuer – Myndigheter – Kommuner – Landsting – Systemleverantörer – Innovatörer – Blandade roller, t ex IT-chefer, tjänstemän, strateger, informatörer www.helloziggy.com
 5. 5. IDENTIFIERADE HINDER www.helloziggy.com
 6. 6. Tydligt beteende - duckande• Få vågar eller vill uttala sig.• Många har svårt att förstå vad vi frågar om.• Man hänvisar runt men hittar ingen som har ansvaret.Både innovatörernaoch vi möter detta närman ringer och villställa frågor. www.helloziggy.com
 7. 7. Otydlig vision och kunskapsbrist• Många vet inte vad ”öppna data” är• …eller tror att det måste vara stort och svårt.• Pedagogiska problem – Facktermer och brist på exempel.
 8. 8. Otydlig vision och kunskapsbrist”Vi svarar gärna på frågor. Vad villedu prata om sa du?””Vi myndigheter har varit lite förfisförnäma, med begrepp som GIS ochgeodata, istället för att tala klartext omkartor och flygbilder och sånt som folk ochpolitiker begriper”
 9. 9. Brist på goda exempel• Organisationer förstår inte vad öppna data ska användas till - Vad skulle vi få ut av det här?• Man har ingen relevant att jämföra sig med ”Kom inte hit och prata om Stockholm, vi lever i en annan verklighet!” www.helloziggy.com
 10. 10. Brist på eller otydlig styrning• Brist på styrning - Ingen har ansvaret i organisationen - Myndigheter saknar uppdraget• En ickefråga i organisationen www.helloziggy.com
 11. 11. Brist på eller otydlig styrning”Eldsjälar kommer aldrig att kunna ”Det här löser sig inte just nu.driva detta själva. Om inte yttersta Jag måste prata internt hur viledningen vill och tar beslut, då blir ser på detta och vem som skadet ingenting.” vara talesperson.”Organisation som gör mycket Organisation”Fast jag har fått tillstånd att hämtadata har det hänt att jag har blivitavstängd. IT-killen stänger av på egetbevåg vid för många förfrågningar.” Innovatör
 12. 12. Kontraproduktiva incitament• Finansieringsmodell för myndigheter• Omvärdering behövs av ekonomin runt öppna data. - Myndigheternas intäkter vs. skatteintäkter och samhällsnyttiga tjänster• Upplevd risk för eldsjälar
 13. 13. Kontraproduktiva incitament ”Lantmäteriet skulle ha 400 000 kr per”Gör vi det riktigt bra, som vi år. Det är ingenting för Electrolux ochskulle vilja, då går vi inte runt Volvo, men för små aktörer som migekonomiskt.” går det inte. Det innebär att många samhällsnyttiga tjänster inte blir av för att data finns inte tillgängligt.” Myndighet Innovatör”Till skillnad från tidigare kan vi påstå attnyttopotentialen om man släppte våra datafria är så avsevärt mycket större ute isamhället än vad avgifterna ger oss idag.” Myndighet
 14. 14. Juridiska oklarheter föder oro• Rädsla att göra fel• Många frågor om vems ansvaret är…”Vad händer om det samkörsöppna data från olikamyndigheter? Vilka risker finns?” Myndighet www.helloziggy.com
 15. 15. Systemleverantörer Levererar system till offentlig sektor• Leverantörer av system kan upplevas som ett hinder – Det finns ibland ett kunskapsglapp mellan t.ex. små organisationer och systemleverantörer som gör att kommunikationen försvåras. – Mindre organisationer ställer teknikfrågor när man istället borde be om problemlösning och efterfråga effekter.• Systemleverantörerna upplever att de får reda på behov för sent. – ”Ta in oss i diskussionen tidigare, vi kan bidra med vår kompetens!”
 16. 16. Citat systemleverantörerProblem med att få ut data ”Vi vill få vara med och hitta lösningarav era systemleverantörer? på problem men får istället specifika teknikfrågor av kunder. Risken är att deDet är rent nonsens, vi inte kan och frågar efter fel saker, vilkethar aldrig varit med om gör att de får missvisande svar.”det. Inga problem alls! Systemleverantör Stor organisation som gör mycket ”Vi måste vara självkritiska och ändra vårt sätt att kommunicera! Vi skickar ut säljare till kommuner när vi borde skicka ut strateger!” Systemleverantör
 17. 17. Från hinder till effektkartaHinder kan översättas till behov hos målgruppersom uttrycks i effektkartan. www.helloziggy.com
 18. 18. EFFEKTKARTAN www.helloziggy.com
 19. 19. SyfteE-delegationen och SKL ska undanröja hinder ochvara en katalysator som bidrar tillÖKAD PUBLICERING AV ÖPPNA DATA www.helloziggy.com
 20. 20. Goda exempel het att lära av andras Lyfta fram arbete som andra redan gör Vill absolut inte göra fel ar och misstag Ge juridiskt stöd Tillhandahåll omvärldsbevakning Vill inte vara sämst i klassen Innovatören Ingvar Utred ek Beslutsfattare Vill! Kan! Får inte! Lyft fram success-stories Vill? Kan inte? Får. eckling Vill realisera sina affärsidéer Vill se resultat Ser visionen och VILL dit. Har kompetens ochborgare Ta fram konkreta exempel Utred ekonomin runt öppna data Vi måste förstå för att kunna fatta idéer, men kan ha begränsade ekonomiska Gör det skällor rätt beslut. Jobbar med breda resurser. Mycket drivkraft, men får stånga uppgifter inom många områden skallen blodig. Frustrerade. Möter ofta TIllhandahåll omvärldsbevakning Vill hålla sig uppdaterad och saknar ofta specialistkun- svåröppnade dörrar i offentlig sektor och hinder Forum och nätverk skaper. Vill inte känna att de har som inte formellt borde finnas.Konkreta exempel, lokalt hamnat på efterkälken och Behöver goda exempel Vill ha enkel tillgån påverkas av stora förändringar/ exempel, internationellt trender i övriga samhället. iska argument Ska förstå varför öppna data är viktigt tillhandahålla Behöver en tydlig "säljbar" vision Ska fatta beslut för att göra det möjligt för Vill arbeta effektivt andra i egna organisationen att agera Vill enklare hittaer fattarrksamheter hurn Vill ha tydliga ramar och riktlinjerfattare och politker Vill lättare kunna u Avvaktande Anitackade satsningar Vill inte? Kan inte? Får?klistor och mallar Vet en del, gör inget medvetet. Vet att de Vill känna sig trygg att de gör rättbjud juridiskt stöd borde, men har inte tagit tag i frågan. Har att återanvända dåligt samvete, MEN... Har olika orsaker till Vill bidra till utvecklingen av området att inget hänt. Fråga har ramlat mellan ger frågan? Behöver ha en tydlig ansvarsfördelning stolarna och ingen har ansvaret i E-delega onen och SKL ska undanröja hinder och vara enmpel organisationen. katalysator som bidrar ll rder Ska lockas öka sina kunskaper om öppna dataverk Utmaning: Få dem att agera dörröppnare till nätverk istället för dörrstängare ökad publicering av öppna data Vill skapa nytta, t.ex.nya verktyg för insyn erksamhet Ska uppmuntras att hålla sig mer ajour med utvecklingen - X % av offentlig sektor känner ll satsningensbevakning - X % av offentlig sektor säger sig ha ha ny a av satsningen Evangelisten Eva - X % fler offentliga verksamheter har publicerat öppna data Vill! Kan! Får!gument och goda exempel Vill driva arbetet framåt Om fler lägger ut me mpetenshöjande åtgärder Eva arbetar redan med öppna Vill driva på samhällsutvecklingen utvecklingen av tjäns goda exempel data, eller är på gång. Ser stor och mallar visionen klart och tydligt och har Vill känna sig trygg att de gör rättud juridiskt stöd kompetens i organisa onen. Vill Gör det möjligt att Vill dela med sig av sina kunskaper exempel och bidratt återanvända gärna gå före och visa vägen för Lagar och styrning andra för a driva på utvecklin- gen. Har lltro ll a satsningar Gör det möjligt att få glänsa Vill visa att de är duktiga onomin runt öppna data Vill ha mandat att agera Ensamma strategen Elvis leder ll samhällsny a. Trend- Vill! Kan? Får? känslig och vill ligga i framkant. Utse ansvariga Jobbar i en liten organisation eller kommunBehöver omvärldsbevaka Vill hålla sig uppdaterad som IT-strateg eller liknande. Driver frågor Tydlig uppdragsbeskrivning mycket på egen hand. Har många bollar i Vill ha tydlig uppdrag och mandat somument och goda exempel luften litet mandat att agera eller ta beslut. Regellydiga tjänstemannen Rolf gör det möjligt att agera Ramar och riktlinjermpetenshöjande åtgärder Vill lära mer om området Jobbar mycket mot beslutsfattare och för att Vill? Kan! Får inte. Utse ansvariga samordna olika enheter och verksamheter. Rätt arbetsuppgifterndahåll forum och nätverk Har e stort och bre ansvarsområde och Rolf vill gärna följa regler och ramar. Han På rätt sätt Tillhandahål Behöver goda exempel begränsade resurser. fokuserar på det som står i uppdrags- Vill känna sig trygga med att de gör rätt beskrivningen. Han förstår och har Tillhandahål Juridiskt ok Vill få andra att förstå Utmaning: Få honom att agera dörröppnare kompetens, men gör inget utan tydliga Erbjud juridi ver en tydlig "säljbar" vision istället för dörrstängare mandat. Diskussionen pågår i organisa- Vill förstå vad, varför och för vem tionen, men man avvaktar tills förutsät- tningarna är klargjorda.a möjlig nytta för oss lokalt Vill hålla en bra kvalitet på arbetet Veta att de satsar på rätt saker ta som uppstått för andra Vill kunna visa resultat? Utmaning: Få honom att agera dörr-exempel om sådana finns öppnare istället för dörrstängare Ska uppmuntras att ta ett större ansvar Tydliga ramar och direktiv g och hur andra gör Behöver samarbeta med andra från deras närhet www.helloziggy.com
 21. 21. MÅLGRUPPER www.helloziggy.com
 22. 22. Överblick över målgrupperna Utgivare (av öppna data) Innovatörer (användare av öppna data) Beslutsfattare (ej intervjuade) www.helloziggy.com
 23. 23. Evangelisten Eva ”Vi satsar och har massor med planer!”Vill! Kan! Får!Eva arbetar redan med öppna data, eller ärpå gång. Ser visionen klart och tydligt ochhar kompetens i organisationen. Vill gärnagå före och visa vägen för andra för attdriva på utvecklingen. Har tilltro till attsatsningar leder till samhällsnytta.Trendkänslig och vill ligga i framkant. www.helloziggy.com
 24. 24. Evangelisten Eva ”Vi satsar och har massor med planer!” ”Vi har tidigt fått klartecken från ledningen, vi satsar fullt på öppna data. Hade vi inte haft politiskt stöd hade det”Öppna data handlar inte fungerat, det är ett stort arbete!”egentligen aldrig om teknik,det är bara strategi!” ”Vi vill vara en föregångare och ni får gärna citera mig eller använda mig i nätverk.” www.helloziggy.com
 25. 25. Evangelisten Eva ”Vi satsar och har massor med planer!”Viktigaste behov• Vill driva på samhällsutvecklingen• Vill dela med sig av sina kunskaper• Vill visa att de är duktigaExempel på åtgärd• Gör det möjligt att föregå med goda exempel och bidra med kunskap www.helloziggy.com
 26. 26. Regellydiga tjänstemannen Rolf ”Det ingår inte i mitt uppdrag!”Vill? Kan! Får inte.Rolf vill gärna följa regler och ramar. Han fokuserar pådet som står i uppdrags-beskrivningen. Han förstår ochhar kompetens, men gör inget utan tydliga mandat.Diskussionen pågår i organisationen, men manavvaktar tills förutsättningarna är klargjorda. www.helloziggy.com
 27. 27. Regellydiga tjänstemannen Rolf ”Det ingår inte i mitt uppdrag!””Gör bara? Vi sköter inte våra ”Det enda vi kan få förprojekt på det sättet, vi vill veta vad det just nu är cred, ochvi ska uppnå, för vem och varför.” det struntar vi i.” ”Ge oss ett uppdrag och en påse pengar så gör vi det gärna, vi har kompetensen! Men innan vi fått uppdraget kommer inget att hända.” www.helloziggy.com
 28. 28. Regellydiga tjänstemannen Rolf ”Det ingår inte i mitt uppdrag!” Viktigaste behov • Vill ha tydlig uppdrag och mandat som gör det möjligt att agera. • Vill känna sig trygg med att han gör rätt. • Ska uppmuntras att ta ett större ansvar. Exempel på åtgärder • Tillhandahåll tydliga ramar och riktlinjer. • Utse ansvariga inom organisationen. www.helloziggy.com
 29. 29. Ensamma strategen Elvis ”Jag vill, men ingen förstår vad jag pratar om”Vill! Kan? Får?Jobbar i liten organisation eller kommunsom IT-strateg. Driver frågor mycket på egenhand. Många bollar i luften och litet mandatatt agera eller ta beslut. Jobbar mycket motbeslutsfattare och för att samordna olikaenheter och verksamheter. Har ett stort ochbrett ansvarsområde och begränsaderesurser. www.helloziggy.com
 30. 30. Ensamma strategen Elvis ”Jag vill, men ingen förstår vad jag pratar om” ”De tycker att jag kan sköta det där med öppna data själv, men drar sig för att fatta beslut i frågan.””De hoppar gärna på trender utan atttänka. Plötsligt ska alla ha läsplattor,men ingen kan svara på varför.” ”Väljer jag att satsa på det här så tar jag en personlig risk.” www.helloziggy.com
 31. 31. Ensamma strategen Elvis”Jag vill, men ingen förstår vad jag pratar om”Viktigaste behov• Vill driva arbetet framåt.• Vill känna sig trygg att han gör rätt.• Vill ha mandat att agera.Exempel på åtgärder• Tillhandahåll goda exempel.• Visa på tydlig vision och ge pedagogiska argument. www.helloziggy.com
 32. 32. Avvaktande Anita ”Vi har pratat lite om det, men…”Vill inte? Kan inte? Får?Vet en del, gör inget medvetet. Vet att deborde, men har inte tagit tag i frågan. Hardåligt samvete, MEN… Har olika orsakertill att inget hänt. Frågan har ramlatmellan stolarna, och ingen har ansvareti organisationen. www.helloziggy.com
 33. 33. Avvaktande Anita ”Vi har pratat lite om det, men…””Jag ska se om någon kan ”Vi har hört talas om det menvara talesperson i frågan… inte tagit tag i det i vårJag återkommer.” organisation än…” ”Jag har tagit upp frågan om öppna data, men har aldrig fått några svar. jag vet inte vad som händer i frågan.” www.helloziggy.com
 34. 34. Avvaktande Anita ”Vi har pratat lite om det, men…”Viktigaste behov• Behöver en tydlig ansvarsfördelning• Ska lockas öka sina kunskaper om öppna data.Exempel på åtgärder• Verka för att organisationer fattar beslut för sin verksamhet• Bjud in till forum och nätverk• Ge goda exempel på lyckade satsningar www.helloziggy.com
 35. 35. Innovatören Ingvar”Om de gav bort sina data istället skulle planeten gå att rädda snabbare!” Vill! Kan! Får inte! Ser visionen och VILL dit. Har kompetens och idéer, men kan ha begränsade ekonomiska resurser. Mycket drivkraft, men får stånga skallen blodig. Frustrerad och ibland uppgiven. Möter ofta svåröppnade dörrar i offentlig sektor och hinder som inte formellt borde finnas. www.helloziggy.com
 36. 36. Innovatören Ingvar”Om de gav bort sina data istället skulle planeten gå att rädda snabbare!”” Det pågår en stor miljödebatt ”Jag kan programmera och kanom planeten, samtidigt måste se en enorm rikedom i instängdjag köpa tillgång till statistik! Men data liggerkoldioxidsdata och energiåtgång inlåsta i silos hos olikafrån myndigheter som säljer, myndigheter till ingen nytta!”man får köpa dvd:er. Det är heltefterblivet.””Jag efterlyser politisk kraft att skicka tydligadirektiv till myndigheter och kommuner att demåste tillgängliggöra mer öppna data!” www.helloziggy.com
 37. 37. Innovatören Ingvar”Om de gav bort sina data istället skulle planeten gå att rädda snabbare!” Viktigaste behov • Vill realisera sina affärsidéer. • Vill arbeta effektivt. • Vill skapa nytta, t.ex. nya verktyg för insyn i offentlig verksamhet. Exempel på åtgärder • Gör regler och ramar lätta att förstå och tillämpa . • Säkerställ att det finns en ansvarig person för öppna data på offentliga förvaltningar. www.helloziggy.com
 38. 38. BeslutsfattareVill? Kan inte? Får.Måste förstå för att kunna fatta rätt beslut.Jobbar med breda uppgifter inom mångaområden och saknar ofta specialistkunskaper.Vill inte känna att organisationen har hamnatpå efterkälken och påverkas av storaförändringar och trender i övriga samhället. www.helloziggy.com
 39. 39. BeslutsfattareViktigaste behov• Vill absolut inte göra fel.• Ska förstå varför öppna data är viktigt.• Ska fatta beslut för att göra det möjligt för andra i egna organisationen att agera.Exempel på åtgärder• Ge tydliga ramverk och riktlinjer.• Tillhandahåll goda exempel och framgångssagor.• Förse med pedagogiska argument. www.helloziggy.com
 40. 40. Prioriterade insatser ”Både piska och morot!”• Lagar, styrning och uppdrag – Utse ansvariga och ge dem mandat• Kunskapslyft och konkreta exempel• Tydligare vision• Skapa nätverk och samarbeten• Spridning www.helloziggy.com
 41. 41. Tack!Elisabeth Frändestam Emma Tarandielisabeth.frandestam@helloziggy.com emma.tarandi@helloziggy.com www.helloziggy.com

×