Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

[Slideshare] history-of-da'wah-education-islam-singapira(updated-april-2013)

2,544 views

Published on

Published in: Spiritual, Education

[Slideshare] history-of-da'wah-education-islam-singapira(updated-april-2013)

 1. 1. IN TTHHEE NNAAMMEE OOFF AALLLLAAHH,, MMOOSSTT CCOOMMPPAASSSSIIOONNAATTEE,, MMOOSSTT MMEERRCCIIFFUULL.. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013)) TTAASSAAWWWWUURR IISSLLAAMM UUPPDDAATTEEDD AAPPRRIILL 22001133
 2. 2. TTAASSAAWWWWUURR IISSLLAAMM ““INTRODUCTION TTOO TTHHEE SSTTUUDDYY OOFF FFIIQQHH ”” IInntteerrmmeeddiiaattee LLeevveell IIssllaammiicc ccoouurrssee iinn EEnngglliisshh ffoorr AAdduullttss ccoonndduucctteedd bbyy UUssttaazz ZZhhuullkkeefflleeee HHjj IIssmmaaiill IINN TTHHEE NNAAMMEE OOFF AALLLLAAHH,, MMOOSSTT CCOOMMPPAASSSSIIOONNAATTEE,, MMOOSSTT MMEERRCCIIFFUULL.. Extracted from: All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013)) UUPPDDAATTEEDD AAPPRRIILL 22001133
 3. 3. ““Invite (all) to the way of thy LLoorrdd wwiitthh wwiissddoomm ((BBIILL--HHIIKKMMAAHH)) aanndd bbeeaauuttiiffuull pprreeaacchhiinngg ((MMAAUU--’’IIZZAAHH--HHAASSAANNAAHH));; aanndd aarrgguuee wwiitthh tthheemm iinn wwaayyss tthhaatt aarree bbeesstt aanndd mmoosstt ggrraacciioouuss ((JJAAAADDIILL--HHUUMM--BBIILL--LLAATTII --HHIIYYAA AAHHSSAANN)):: ffoorr tthhyy LLoorrdd kknnoowwss,, bbeesstt wwhhoo hhaavvee ssttrraayyeedd ffrroomm HHiiss PPaatthh,, aanndd wwhhoo rreecceeiivvee gguuiiddaannccee.. ““ ((QQuurr’’aann:: aann--NNaahhlluu:: 1166:: 112255)) All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 4. 4. ““O Prophet! Truly We have sent tthheeee aass aa WWiittnneessss ((SSHHAAAAHHIIDDAAHH)),, aa BBeeaarreerr ooff GGllaadd TTiiddiinnggss ((MMUUBBAASS--SSHHIIRRAAHH)),, aanndd aa WWaarrnneerr ((NNAADDZZEEEERRAAHH))―― AAnndd aass oonnee wwhhoo iinnvviitteess ttoo AAllllaahh''ss ((GGrraaccee)) bbyy HHiiss lleeaavvee ((DDAAAA--’’IIYYAANN IILLAALLLLAAAAHH)) ,, aanndd aass aa LLaammpp sspprreeaaddiinngg LLiigghhtt ((SSIIRRAAAAJJAANN MMUUNNEEEERRAAHH))..”” ((QQuurr’’aann:: AAhhzzaabb:: 3333:: 4455--4466)) PPRREEVVIIOOUUSSLLYY EEXXPPLLAAIINNEEDD All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 5. 5. NNOOWW TTOO CCOONNTTIINNUUEE …….. PPRREEVVIIOOUUSSLLYY EEXXPPLLAAIINNEEDD All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 6. 6. STRATEGIC LOCATION OF THE NUSANTARA SSIINNGGAAPPUURRAA All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 7. 7. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 8. 8. Historically, Temasik belonged as part of the ancient Malay kingdom of Langkasuka-Pattani which referred to as as “Hujung Tanah” (Tip of the hinterland, Peninsula) or “Pulo Ujung” (island at the tip). It was already known for its strategic position and was prized by subsequent power of the Siamese, Srivijaya, Majapahit and the Malaka Sultanate – long before the coming of the Western imperialists. It was renamed SSiinnggaappuurraa bbyy aa pprriinnccee SSAANNGG NNIILLAA UUTTAAMMAA ((SSrrii MMaahhaarraajjaa SSaanngg NNiillaa UUttaammaa PPaarraammeesswwaarraa BBaattaarraa SSrrii TTrrii BBuuaannaa)) ffrroomm PPaalleemmbbaanngg ffrroomm tthhee wwaanniinngg SSRRIIVVIIJJAAYYAA eemmppiirree.. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 9. 9. There were several Maharajah(kings) tthhaatt rruulleedd SSiinnggaappuurraa -- rreeffeerreennccee ""SSeejjaarraahh RRaajjaa--rraajjaa MMeellaayyuu SSiinnggaappuurraa"" ((bbyy HHaajjii AAggooeess SSaalliimm)) ((11)) SSaanngg NNiillaa UUttaammaa aa..kk..aa.. SSrrii MMaahhaarraajjaa SSaanngg NNiillaa UUttaammaa PPaarraammeesswwaarraa BBaattaarraa SSrrii TTrrii BBuuaannaa (( 11229999--11334477 MM)) ((22)) RRaajjaa KKeecciill BBeessaarr aa..kk..aa,, PPaadduukkaa SSeerrii PPiikkrraammaa WWiirraa ((11334477--11336622 MM)) ((33)) RRaajjaa MMuuddaa aa..kk..aa.. SSeerrii RRaannaa WWiirraa KKeerrmmaa ((11336622--11337755 MM)) ((44)) DDaassiiaa RRaajjaa aa..kk..aa.. PPaadduukkaa SSeerrii MMaahhaarraajjaa ((11337755--11338888 MM)) ((55)) PPaadduukkaa SSrrii MMaahhaarraajjaa PPaarraammeesswwaarraa aa..kk..aa.. RRaajjaa IIsskkaannddaarr SShhaahh ((11338888-- 11339911 MM)) All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 10. 10. It was this last king of Singapura that fflleedd tthhee iissllaanndd ffoorr MMUUAARR,, jjuusstt bbeeffoorree tthhee MMAAJJAAPPAAHHIITT uunnddeerr PPAATTIIHH GGAAJJAAHH MMAADDAA,, ccaammee ttoo aattttaacckk iitt.. TThhiiss llaasstt kkiinngg,, wwaass tthhee PPAARRAAMMEESSWWAARRAA wwhhoo ffoouunnddeedd MMAALLAAKKAA .. HHee llaatteerr eemmbbrraacceedd IIssllaamm aanndd tthhiiss SSuullttaannaattee bbeeccaammee ddoommiinnaanntt wwiitthh tthhee pprrootteeccttiioonn ooff tthhee CChhiinneessee EEmmppeerroorr ffrroomm tthhee tthhrreeaatt ooff SSIIAAMMEESSEE iinnvvaassiioonn.. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 11. 11. WWhheenn MMAALLAAKKAA ffeellll ttoo tthhee PPoorrttuugguueessee iinn 11551111CCEE,, tthhee llaasstt SSuullttaann ooff MMAALLAAKKAA rreettrreeaatteedd ttoo JJOOHHOORR LLAAMMAA ((KKoottaa TTiinnggggii)) aanndd ssttaarrtteedd tthhee JJOOHHOORR-- RRIIAAUU--LLIINNGGGGAA eemmppiirree.. SSiinnggaappuurraa wwaass aallrreeaaddyy aann iimmppoorrttaanntt ttrraaddiinngg ppoorrtt ffoorr tthhiiss kkiinnggddoomm wwiitthh tthhee SSuullttaann’’ss SSHHAAHHBBAANNDDAARR ((HHaarrbboouurr MMaasstteerr ttoo ccoolllleecctt ttaaxxeess ffrroomm sshhiippss ttrraaddiinngg iinn tthhiiss rreeggiioonn)) ssttaattiioonneedd aatt TTaannjjuunngg RRhhuu ((aaccccoorrddiinngg ttoo aa PPoorrttuugguueessee mmaapp –– rreeff:: EEmmeerriittuuss PPrrooff.. KKhhoooo KKaayy KKiimm)).. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 12. 12. This Melaka Sultanate which had relocated in Johore LLaammaa ccoonnttiinnuueedd uunnttiill iittss llaasstt SSuullttaann MMaahhmmuudd wwaass aassssaassssiinnaatteedd iinn KKoottaa TTiinnggggii.. HHee ddiieedd lleeaavviinngg nnoo hheeiirr ttoo ccoonnttiinnuuee tthhee lliinnee.. WWiitthh ccoonnssuullttaattiioonnss aammoonngg tthhee OORRAANNGG BBEESSAARR,, eessppeecciiaallllyy tthhee TTeemmeennggggoonngg ooff MMuuaarr wwhhoo wwaass tthhee llaattee SSuullttaann’’ss uunnccllee,, tthheeyy cchhoossee BBeennddaahhaarraa AAbbdduull JJaalliill ooff PPaahhaanngg ttoo ssuucccceeeedd aass tthhee nneeww SSuullttaann ooff JJOOHHOORR-- RRIIAAUU--LLIINNGGGGAA,, wwhhiillsstt tthhee kkiinnggddoomm wweerree ddeecceennttrraalliizzeedd ttoo bbee aaddmmiinniisstteerreedd uunnddeerr ffiieeffddoomm ooff tthhee RRAAJJAA TTEEMMEENNGGGGOONNGG ooff MMuuaarr,, TTEEMMEENNGGGGOONNGG ooff JJoohhoorr bbaasseedd iinn SSiinnggaappoorree,, aanndd tthhee YYAAMM TTUUAANN MMUUDDAA oovveerrsseeeeiinngg RRiiaauu.. TThhiiss wwaass sshhoorrtt--lliivveedd wwhheenn RRAAJJAA KKEECCHHIIKK ffrroomm SSuummaattrraa iinnvvaaddeedd ttoo ccllaaiimm tthhee tthhrroonnee aafftteerr ddeeppoossiinngg tthhee SSuullttaann AAbbdduull JJaalliill,, wwhhoo wwaass llaatteerr aassssaassssiinnaatteedd iinn PPaahhaanngg.. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 13. 13. TThhee rroollee ooff tthhee BBuuggiiss pprriinncceess aanndd tthheeiirr iinnfflluueennccee uuppoonn tthhee MMaallaayy SSuullttaannaatteess mmuusstt bbee nnootteedd.. WWiitthh tthheeiirr hheellpp,, tthhee SSuullttaannaattee ooff JJOOHHOORR--RRIIAAUU-- LLIINNGGGGAA wwaass rreessttoorreedd bbaacckk ttoo tthhee BBeennddaahhaarraa AAbbdduull JJaalliill’’ss lliinnee.. SSiinnccee tthheenn,, rreellaattiivvee ppeeaaccee wwaass rreessttoorreedd aanndd iinn tthhee RRIIAAUU iissllaanndd uunnddeerr tthhiiss SSuullttaannaattee,, ssppeecciiffiiccaallllyy iinn BBIINNTTAANN--PPEENNYYEENNGGAATT,, iitt bbeeccaammee oonnee ooff tthhee cceennttrree ooff IIssllaammiicc lleeaarrnniinngg aanndd MMaallaayy lliitteerraarryy wwoorrkkss,, wwhhiicchh ggrreeww iinn iimmppoorrttaannccee.. AAss hhaass bbeeeenn eexxppllaaiinneedd,, IIssllaammiicc sscchhoollaarrss ooff tthhee NNUUSSAANNTTAARRAA wwaass ffrreeeellyy eennggaaggeedd iinn sspprreeaaddiinngg IIssllaamm tthhrroouugghhoouutt tthhee rreesstt ooff tthhee aarrcchhiippeellaaggoo.. AAlllliiaanncceess ffoorrggeedd bbyy MMuusslliimm pprriinncceess wwiitthh ootthheerr rreeggiioonnaall cchhiieeffttaaiinnss,, eexxppaannddeedd tthheeiirr sspphheerree ooff iinnfflluueennccee,, aass wweellll aass ffoorr IIssllaammiicc DDaa’’wwaahh.. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 14. 14. Thus it was, that with the coming of the Western iimmppeerriiaalliisstt,, tthhee sspprreeaadd ooff IIssllaamm ttoo oouutteerr ppaarrttss rreecceeiivveedd ttrreemmeennddoouuss iimmppeettuuss –– iinnttoo tthhee NNAATTUUNNAASS,, BBRRUUNNEEII,, SSUULLUU,, ZZAAMMBBOOAANNGGAA,, MMAAKKAASSSSAARR,, eettcc.. SSttaammffoorrdd RRaafffflleess wwhhoo hhaadd ddeeeepp kknnoowwlleeddggee ooff JJAAVVAA aanndd tthhee NNUUSSAANNTTAARRAA,, hhaadd bbeeeenn kkeeeenn ttoo ccoolloonniissee SSiinnggaappoorree ffoorr tthhee BBrriittiisshh eemmppiirree.. HHiiss ooppppoorrttuunniittyy ccaammee wwhheenn tthhee llaasstt SSuullttaann MMaahhmmuudd ooff tthhee BBeennddaahhaarraa AAbbdduull JJaalliill’’ss DDyynnaassttyy wwhhiicchh aasscceennddeedd tthhee JJoohhoorr--RRiiaauu--LLiinnggggaa SSuullttaannaattee bbaasseedd iinn PPaahhaanngg aanndd llaatteerr iinn LLiinnggggaa,, ddiieedd.. TThhiiss llaasstt SSuullttaann ddiieedd lleefftt tthhee tthhrroonnee ttoo ddiissppuutteedd bbyy ttwwoo ooff hhiiss ssoonnss:: TTEENNGGKKUU LLOONNGG ((HHUUSSSSAAIINN)) aanndd yyoouunnggeerr bbrrootthheerr TTEENNGGKKUU AABBDDUULL RRAAHHMMAANN wwhhoo wwaass mmuucchh ffaavvoouurreedd bbyy ccoouurrttiieerrss hhoollddiinngg tthhee ““RRooyyaall RReeggaalliiaa”” iinn BBIINNTTAANN.. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 15. 15. IInn 11881199 RRaafffflleess bbrroouugghhtt TTEENNGGKKUU HHUUSSSSAAIINN wwiitthh tthhee TTEEMMEENNGGGGUUNNGG ((tthhee CChhiieeffttaaiinn ggoovveerrnniinngg SSiinnggaappuurraa ffoorr tthhee SSuullttaann)),, ttoo hhaavvee hhiimm iinnssttaalllleedd aass SSuullttaann ooff SSiinnggaappoorree,, aalltthhoouugghh hhee wwaass nneevveerr rreeggaarrddeedd aass ssuucccceessssoorr ooff tthhee JJOOHHOORR--RRIIAAUU--LLIINNGGGGAA SSuullttaannaattee bbaasseedd iinn PPeennyyeennggaatt.. TThhiiss wwaass ssoo tthhaatt aa ttrreeaattyy cceeddiinngg tthhee iissllaanndd ttoo tthhee BBrriittiisshh ccoouulldd bbee ssiiggnneedd aanndd sseeaalleedd.. AAlltthhoouugghh SSuullttaann HHuussssaaiinn wwaass nneevveerr rreeccooggnniisseedd aass ssuucccceessssoorr ttoo tthhee JJOOHHOORR tthhrroonnee,, aanndd hhiiss ccoorroonnaattiioonn wwaass wwiitthhoouutt tthhee iimmppoorrttaanntt cceerreemmoonniiaall ““RRooyyaall RReeggaalliiaa”” ((AAllaatt PPeennoobbaattaann DDii--RRaajjaa)) rreeqquuiirreedd bbyy MMaallaayy ccuussttoomm,, tthhiiss ddiidd nnoott wwoorrrryy tthhee BBrriittiisshh.. EEvveenn tthhee DDuuttcchh hhaadd rreejjeecctteedd wwhhaatt RRaafffflleess hhaadd ddoonnee.. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 16. 16. But plan was underway by the British and the Dutch ttoo nneeggoottiiaattee tthhee AANNGGLLOO--DDUUTTCCHH TTRREEAATTYY ((11882244)),, wwhhiicchh iinncclluuddeedd sspplliittttiinngg tthhee rreeggiioonn,, eessppeecciiaallllyy tthhee JJOOHHOORR--RRIIAAUU--LLIINNGGGGAA ddoommiinniioonn bbeettwweeeenn tthheemm.. TThheeyy eexxcchhaannggeedd MMAALLAAKKAA ffoorr BBEENNCCOOOOLLEENN ssoo tthhaatt aa cclleeaarr bboouunnddaarryy ccoouulldd bbee aaggrreeeedd rreeggaarrddiinngg tthheeiirr rreessppeeccttiivvee sspphheerree ooff iinnfflluueennccee iinn ccoolloonniizziinngg tthhee rreeggiioonn –– ttoo tthhee nnoorrtthh bbyy tthhee BBrriittiisshh aanndd tthhee SSoouutthh,, tthhee DDuuttcchh.. TThhuuss tthhee ccoolloonniizzeedd SSiinnggaappoorree wwaass ggiivveenn rreessppiittee.. AAlltthhoouugghh aa SSuullttaann wwaass iinnssttaalllleedd iinn SSiinnggaappoorree,, JJOOHHOORR wwaass ssttiillll lleefftt uunnddeerr tthhee rruullee ooff tthhee TTEEMMEENNGGGGUUNNGG.. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 17. 17. MAP OF THE OLD JOHOR-RIAU-LINGGA SULTANATE WITH ITS CAPITAL AT KOTA TINGGI Arbitrary line which the Anglo-Dutch Treaty (1824CE) had imposed upon this region. Separating Singapore and Johor from Riau-Lingga in the south with the rest of Indonesia to be dominated by the Dutch East Indies Company. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 18. 18. In installing SSuullttaann HHuussssaaiinn,, RRaafffflleess ddeessiiggnnaatteedd tthhee aarreeaa iinn KKAAMMPPOONNGG GGEELLAAMM ffoorr hhiimm –– ppllaannnniinngg aann eennccllaavvee aallmmoosstt ssiimmiillaarr ttoo tthhee JJAAVVAANNEESSEE KKRRAATTOONN.. WWiitthh aa wwaalllleedd ccoommppoouunndd ((KKOOTTAA)) aanndd IISSTTAANNAA,, aaddjjooiinniinngg sseettttlleemmeenntt lliikkee tthhee KKAAUUMMAANN,, bbuutt mmoossttllyy ppooppuullaatteedd bbyy JJAAVVAANNEESSEE ((tthhuuss iittss ppooppuullaarr nnaammee KKAAMMPPUUNNGG JJAAWWAA)),, aa mmoossqquuee eettcc.. llooccaatteedd nneeaarr aann oolldd eexxiissttiinngg MMaallaayy//MMuusslliimm cceemmeetteerryy.. TThhiiss aarreeaa ssoooonn bbeeccaammee aa vviibbrraanntt MMuusslliimm QQuuaarrtteerr,, aa ttrruullyy ccoossmmooppoolliittaann ccoommmmuunniittyy ooff MMuusslliimmss.. HHiiss lliieeuutteennaanntt,, FFAARRQQUUHHAARR,, aallssoo bbrroouugghhtt tthhee MMaallaaccccaann MMaallaayyss wwhhoo aallssoo ssttaarrtteedd aa sseettttlleemmeenntt oonn tthhee bbaannkk ooff SSiinnggaappoorree rriivveerr ((KKAAMMPPUUNNGG MMEELLAAKKAA)),, wwhheerree oonnee ooff tthhee oollddeesstt mmoossqquuee bbuuiilltt bbyy SSYYEEDD ‘‘OOMMAARR BBIINN ‘‘AALLII AALLJJUUNNIIEEDD iinn tthhaatt ppeerriioodd,, nnooww ssttiillll ssttaannddss.. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 19. 19. Although installed aass SSuullttaann iinn SSiinnggaappoorree,, TTEENNGGKKUU HHUUSSSSAAIINN hhaadd nnoo ccoonnttrrooll oovveerr tthhee rreesstt ooff tthhee rreeaallmm lleefftt bbyy tthhee llaasstt SSuullttaann MMaahhmmuudd;; aass wweellll hhiiss iinnssttaallllaattiioonn wwaass ooppppoosseedd bbyy tthhee MMaallaayyss iinn BBIINNTTAANN--RRIIAAUU.. TThhee TTEEMMEENNGGGGUUNNGG ccoonnttiinnuueedd ttoo lliivvee oonn SSiinnggaappoorree iissllaanndd,, bbuutt dduuee ttoo ffrriiccttiioonn wwiitthh SSuullttaann HHuussssaaiinn,, hhee aanndd hhiiss ffoolllloowweerrss llaatteerr wweerree ddeessiiggnnaatteedd TTEELLOOKK BBEELLAANNGGAA ddiissttrriicctt.. AA mmoossqquuee,, tthhee llaanndd aanndd aa rrooyyaall ffaammiillyy ttoommbb aanndd cceemmeetteerryy ssttiillll eexxiisstt eevveenn ttiillll tthhiiss ddaayy,, bbeelloonnggiinngg ttoo tthhiiss rrooyyaall ffaammiillyy.. TThhee TTEEMMEENNGGGGUUNNGG AABBDDUULL RRAAHHMMAANN wwaass lleefftt ttoo ccoonnttiinnuuee ttoo aaddmmiinniisstteerr tthhee rreeaallmm ooff JJOOHHOORREE oonn hhiiss oowwnn,, aalltthhoouugghh ccuutt--ooffff ffrroomm tthhaatt ooff BBIINNTTAANN-- RRIIAAUU.. HHee wwaass ssuucccceeeeddeedd bbyy hhiiss ssoonn,, TTEEMMEENNGGGGUUNNGG DDAAIINNGG IIBBRRAAHHIIMM.. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 20. 20. HHiiss ssuucccceessssoorr,, WWAANN AABBUU BBAAKKAARR BBIINN TTEEMMEENNGGGGUUNNGG DDAAIINNGG IIBBRRAAHHIIMM,, llaatteerr sshhiifftteedd aanndd bbuuiilltt aa nneeww aaddmmiinniissttrraattiivvee ccaappiittaall aatt TTAANNJJUUNNGG PPUUTTEERRII,, rreennaammeedd JJOOHHOORR BBAAHHRRUU.. WWiitthh ppaattrroonnaaggee ffrroomm tthhee tthheenn SSuullttaann AAbbdduull HHaammiidd IIII ooff TTUURRKKEEYY aanndd QQuueeeenn VViiccttoorriiaa ooff BBRRIITTAAIINN,, aanndd bbeeiinngg ccoonnnneecctteedd ttoo tthhee rrooyyaall lliinneeaaggee oonn tthhee BBEENNDDAAHHAARRAA ssiiddee,, hhee llaatteerr pprrooccllaaiimmeedd hhiimmsseellff aass tthhee MMAAHHAARRAAJJAA,, tthheenn SSUULLTTAANN,, ooff tthhee whole JOHORE state. This was after Sultan Ali Iskandar Shah bin Hussain Muazzam Shah failed to gain the recognition from the British as the legitimate Sultan of JOHORE. Meanwhile Singapore remained as an important colonial capital of the British Straits Settlement. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 21. 21. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 22. 22. Generally, Islamic education is singular and comprehensive program, which does not dichotomise the worldly concern from the religious concern of man. It seeks ultimately to developing of a good man, as servant of Allah. Its primary driver – motivation - is “a religious imperative ” (obligation), as opposed to the “economic-pragmatic ” considerations of today’s education ‘industry ’. The core in Islamic education is the religious sciences (revealed knowledge) termed (‘ulum al-Deeniyat ), which sets the whole paradigm and purpose of a Muslim’s development. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 23. 23. Yet , this core knowledge of the DEEN is insufficient and necessitate a Muslim to also acquire the other knowledge (‘ulum al-ukhra) of the world and the universe termed (‘ulum al-duniyawiyat). The term “‘‘uukkhhrraawwiiyy ““ has been much misunderstood by Muslims here, and wrongly applied to the knowledge of the DEEN, as though Islam’s concern is only for the other world (Hereafter). Whereas all types of knowledge religious and worldly are intrinsically linked, guided by a divine command to seek every beneficial knowledge (‘ilm an-naa-fi’.) The most important categorization regarding kowledge pertains to a Muslim’s responsibility (TAKLIF) towards these knowledge and life, should be religiously (SHARI’AH) based. Alas, this later was neglected. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 24. 24. Imam Abu Hamid al-Ghazalie’s divides it into FARDHU-’AIN Knowledge – knowledge which each Muslim is personally obligated to learn; and FARDHU’ KIFAAYAH knowledge, which is obligatory upon the community to ensure there are sufficient Muslims who possess them. So, every Muslim must be inculcated with FARDHU-’AIN knowledge which is intrinsically linked to knowledge of the religion (‘ULUM-UD-DEEN). This will be quite broad and eclectic, adequately to prepare them their needs. FARDHU ‘AIN knowledge includes the other (AAKHAR - UKHRA) worldly sciences and skills, in keeping with the current standards and needs in life. Yet, it is always the (DEENIYAT) knowledge and philosophy of Islamic education that determines how a Muslim is to be developed. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 25. 25. The FARDHU KIFAAYAH knowledge, are usually those pertaining to fields of specialization – both worldly and religious sciences . When the colonialists introduced conventional (secular) education, the Muslims regarded this as useful and important for their children; although still regarded as insufficient for they needed to ensure that the Muslim children be taught (be anchored to) their religion too. Thus the DUALISTIC system of education of the Muslims, one by the national school and the other, their religious instruction. Although the latter has to be provided for by the community itself, the Muslims have never neglected this in every generation. Usually conducted outside their normal school hours, at home, in madrasah, associations or in mosques. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 26. 26. To ensure adequate teachers for this, that was how the traditional FULL-TIME MADRASAH (Islamic religious schools) begun where intensive study of the religious sciences were conducted for a few cohorts. The number of students is significantly small (cohorts never exceeded 4% of total annual Muslim students), and these MADRASAH were totally independent schools built and funded by endowment established by Muslim philatrophists and supported through donations. Not unlike the Seminary, the full-time MADRASAH has been producing the Islamic religious teachers , scholars, preachers and propagators of Islam for the community. This is in accordance with a command in the Qur’an: All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 27. 27. ““Nor should the Believers all go forth together: if aa ccoonnttiinnggeenntt ffrroomm eevveerryy eexxppeeddiittiioonn rreemmaaiinneedd bbeehhiinndd,, tthheeyy ccoouulldd ddeevvoottee tthheemmsseellvveess ttoo ssttuuddiieess iinn rreelliiggiioonn ((LLIIYYAATT--TTAAFFAAQQ--QQAAHHUU--FFIIDD--DDEEEENN)) aanndd aaddmmoonniisshh tthhee ppeeooppllee wwhheenn tthheeyy rreettuurrnn ttoo tthheemm―― tthhaatt tthhuuss tthheeyy ((mmaayy lleeaarrnn)) ttoo gguuaarrdd tthheemmsseellvveess ((aaggaaiinnsstt eevviill))..”” ((QQuurr’’aann:: TTaauubbaahh:: 99:: 112222)) All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 28. 28. ““AAnndd tthhoossee wwhhoo ((JJAAAAHHAADDUU)) ssttrriivvee iinn OOuurr ((ccaauussee)),,-- WWee wwiillll cceerrttaaiinnllyy gguuiiddee tthheemm ttoo oouurr PPaatthhss ((SSUUBBUUUULLAANNAA)) :: FFoorr vveerriillyy AAllllaahh iiss wwiitthh tthhoossee wwhhoo ddoo rriigghhtt..”” ((QQuurr’’aann:: AAhhnnkkaabbuutt:: 2299:: 6699)) All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 29. 29. ““AAmmoonngg tthhee bbeelliieevveerrss aarree mmeenn wwhhoo hhaavvee [[aallwwaayyss]] bbeeeenn ttrruuee ttoo wwhhaatt tthheeyy hhaavvee vvoowweedd bbeeffoorree AAllllaahh:: OOff tthheemm ssoommee hhaavvee ffuullffiilllleedd tthheeiirr oobblliiggaattiioonnss ((wwiitthh tthheeiirr lliivveess)),, aanndd ssoommee ooff tthheemm aarree ssttiillll wwaaiittiinngg ((ffoorr iittss ffuullffiillllmmeenntt)) wwiitthhoouutt hhaavviinngg cchhaannggeedd [[tthheeiirr rreessoollvvee]] iinn tthhee lleeaasstt..”” ((QQuurr’’aann:: aall--AAhhzzaabb:: 3333:: 2233)) All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 30. 30. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 31. 31. MORPHOLOGICAL TRANSFORMATION DRAWN BY DR. IIMMRRAANN BB TTAAJJUUDDEEEENN All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 32. 32. GGuuddaanngg PPiinnaanngg GGeedduunngg KKuunniinngg KKaammppoonngg KKaajjii ((HHaajjii)) KKoottaa RRaajjaa cclluubb Kandahar street KKaammppoonngg SSeelloonngg ((CCeeyylloonn)) Bussorah street Arab street Bagdad street MMaassjjiidd SSuullttaann KKaammppoonngg TTeemmbbaaggaa SSeekkoollaahh MMeellaayyuu KKaammppoonngg GGeellaamm MMaaddrraassaahh AAlljjuunneeiidd Sungei Road MMaassjjiidd BBaawweeaann RRuummaahh ‘‘BBuujjaannggaann’’ ((JJaawwaa)) All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 33. 33. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 34. 34. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 35. 35. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 36. 36. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 37. 37. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 38. 38. PPeerriioodd 11882200 -- 11994455 ESTABLISHMENT OF KAMPONG GELAM AS A MUSLIM QUARTER EXTENDED WITH ANOTHER MOSQUE KIYAI MUHAMMAD ABDULLAH AS-SUHAIMI KIYAI MA’ROF (CLYDE STREET) BBeeffoorree iitt wwaass ddeemmoolliisshheedd iinn 11999955 All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 39. 39. Built in 1870 by the Javanese and the Bugis people living in the area, it was also known as Masjid Bahru (New Mosque) since it was built much later compared to another mosque close to it, the famous Masjid Sultan, built in 1823. It was named after its first Imam, Haji Ma'aruf, a pious Javanese man. When he died, Shaykh Muhammad bin 'Abdullah as- Suhaimi became the Imam and taught his students, consisting mainly of Javanese Muslims, there. He also taught there everyday in the morning and after 'Asr. Among the books he taught were the Tafsir al-Jalalain, the Fath al-Qarib of Imam Ibn Qasim al-Ghazzi, the Fath al-Mu'in of Imam Zain al-Din al-Malibari, the Minhaj al-Qawim of Imam Ibn Hajar al- Haytami, the Salalim al-Fudala (sharh of Imam Zain al-Din al-Malibari's Hidayat al-Adhkiya' ila Tariq al-Awliya') of Shaykh Nawawi al-Jawi, his own books and many more. He also had two houses in front of the mosque. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 40. 40. PPeerriioodd 11882200 -- 11994455 ‘ULAMA (ISLAMIC SCOLARS) TEACHING IN KAMPONG GELAM MUSLIM QUARTER KIYAI YUNUS (BAGHDAD STREET) IMAM HAJI YUSUF ( FIRST CHIEF QADHI ) KH HASSAN B AHMAD (HASSAN BANDUNG) All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 41. 41. ‘AL-MANAR’ REFORMIST MOVEMENT PPeerriioodd 11882200 -- 11994455 HAJI ABBAS BIN TAHA AL-AZHARI  Was instrumental in settling the differences on some “Khilafiyah” controversy inadvertently raised by Ibu Guru Hjh Fatimah Abdul Majid from Muhammadiyyah of Bukit Tinggi.  Engaged in intellectual public debate with Tuan Imam Yusuf at Victoria Memorial Hall – on the issue “Masaalah Anjing”  Initiated a reformist newspaper “Al-Imam” together with Sheikh Tahir Jalaluddin, Syed Syeikh Al-Hadi. et al.  Became second ‘Chief Qadhi’ of Singapore.  Later was appointed by the Sultan of Terengganu to become Mufti there. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 42. 42. PPeerriioodd 11882200 -- 11994455 ‘ULAMA (ISLAMIC SCOLARS) TEACHING IN KAMPONG GELAM MUSLIM QUARTER TUAN HAJI YUNUS AL-WALIDI (ACHEH) KIYAI MUHAMMAD ASHIK KIYAI HAMDI KIYAI HJ MUHAMMAD SA’ID BIN HJ ARSHAD (SEMARANG) (Founder first Madrasah @ Kg Gelam) Madrasatus-Sibyan (Bussorah street) All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 43. 43. USTAZ MUHAMMAD BIN MUHAMMAD SA’ID (SEMARANG) (One of my mentor)  His father Muhammad Sa’id bin Arshad Semarang ((sscchhoollaarr-- lliitthhooggrraapphheerr--pprriinntteerr))..  BBoorrnn –– 8822 AArraabb ssttrreeeett –– ((11990099)) mmoovveedd ttoo BBuussssoorraahh ssttrreeeett ((11991100)) mmoovveedd ttoo JJaallaann MMuussccaatt ssttrreeeett ((11991144))  ““MMaajjaallllaahh aall--IIssllaamm”” ((11991144))  ““MMuukkaaddddaamm AAlliiff--BBaa--TTaa”” ((11991188))  SSttaarrtteedd tteeaacchhiinngg iinn ffaatthheerr’’ss MMaaddrraassaahh aall--SSiibbyyaann aall--MMuuhhaammmmaaddiiaahh –– ((11992222))  SSeenniioorr TTeeaacchheerr iinn MMaaddrraassaahh AAlljjuunniieedd aall--IIssllaammiiyyaahh  MMoovveedd ttoo KKaammppuunngg BBuunnggaa RRaayyaa,, LLoorroonngg EEnnggkkuu AAmmaann  ““KKiittaabb PPeerruukkuunnaann”” All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 44. 44. PPeerriioodd 11882200 -- 11994455 ‘ULAMA (ISLAMIC SCOLARS) TEACHING IN KAMPONG GELAM MUSLIM QUARTER TUAN GURU HAJI ABDUL LATIFF (MELAKA) DR. BURHANUDDIN AL-HELMY All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 45. 45. MUTAWWIF (Sheikh Haji) All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 46. 46. NOW -2012 All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 47. 47. BEFORE All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 48. 48. Rumah Bujangan Warong Nasi Wak Pandi BEFORE All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 49. 49. MUTAWWIF (Sheikh Haji) All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 50. 50. SSAAWWMMIILLLL MMUUSSLLIIMM CCEEMMEETTAARRYY PELEMBANG ROAD JAVA ROAD MINTO ROAD JALAN SULTAN PPHHOOTTOO FFRROOMM IIMMRRAANN BB TTAAJJUUDDEEEENN All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 51. 51. SEKOLAH MMEELLAAYYUU KKOOTTAA RRAAJJAA MMAASSJJIIDD MMAALLAABBAARR VVIICCTTOORRIIAA SSCCHHOOOOLL JJAALLAANN BBEESSAARR SSTTAADDIIUUMM MMAADDRRAASSAAHH AALLSSAAOOFFFF AAHHMMAADDIIAAHH PPRREESSSS KKOOTTAA NNOONNGGCCHHIIKK ((AALLSSAAGGOOFFFF)) MMAASSJJIIDD HHAAJJJJAAHH FFAATTIIMMAAHH SSAAWWMMIILLLL MMUUSSLLIIMM CCEEMMEETTAARRYY PELEMBANG ROAD JAVA ROAD MINTO ROAD JALAN SULTAN MMAADDRRAASSAAHH AALLJJUUNNEEIIDD PPHHOOTTOO FFRROOMM IIMMRRAANN BB TTAAJJUUDDEEEENN Annotated to highlight Important landmarks RRUUMMAAHH BBEESSAARR HHJJ OOMMRR AAMMBBOO’’ SSOOOOLLOOHH All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 52. 52. MMaassjjiidd HHaajjjjaahh FFaattiimmaahh JAVA ROAD PALEMBANG ROAD SSyyeedd MMuuhhaammmmaadd AAhhmmaadd AAllssaaggooffff (( NNoonnggCChhiikk )) All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013)) Photo from Berita Harian
 53. 53. MMaassjjiidd HHaajjjjaahh FFaattiimmaahh JAVA ROAD PALEMBANG ROAD SSyyeedd MMuuhhaammmmaadd AAhhmmaadd AAllssaaggooffff (( NNoonnggCChhiikk )) All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013)) Photo from Berita Harian
 54. 54. MMaassjjiidd HHaajjjjaahh FFaattiimmaahh KKoottaa AAllssaaggooffff ((NNoonnggCChhiikk)) JAVA ROAD MMaassjjiidd HHaajjjjaahh FFaattiimmaahh UUssttaazz HHjj DDaauudd AAllii PALEMBANG ROAD JJAALLAANN SSUULLTTAANN SSUUMMBBAAWWAA RROOAADD HHjj AAmmbbookk SSoooolloohh Photo from Berita Harian PPRROOMMIINNEENNTT RREESSIIDDEENNTTSS All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013)) SSyyeedd MMuuhhaammmmaadd AAhhmmaadd AAllssaaggooffff (( NNoonnggCChhiikk ))
 55. 55. ROLE OF SYED MUHAMMAD BIN AHMAD AL-SAGOFF (NONG CHIK) PPeerriioodd 11882200 -- 11994455  He built “Kota Nong Chik (Java Rd) “ with a prominent landmark being the mosque in his grandmother’s name “ Masjid Hajjah Fatimah”.  Initiated “Halaqah ” specifically in Islamic religious studies by bringing Islamic scholars-teachers ( ‘Ulama-Fuqaha) from Hadramawt. Originally meant for his family but later opened to the rest of the Muslim community.  “Kota Nong Chik” and Java Road then became center for learning Islam which attracted students from the Nusantara. He also established many other welfare institutions – free clinic, orphanage, etc. including instruction towards building a Madrasah on Jalan Sultan. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 56. 56. MADRASAH ALSAGOFF AL-ARABIYYAH (1912) built in 1912 Built aass oonnee ooff tthhee WWaaqqff ooff SSyyeedd MMuuhhaammmmaadd AAhhmmaadd AAllssaaggooffff (( NNoonnggCChhiikk )) All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013)) PPhhoottoo cciirrccaa 11005500’’ss –– oorriiggiinnaallllyy,, ccoohhoorrtt oonnllyy ffoorr bbooyyss
 57. 57. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 58. 58. built in 1912 Sheikh Muhammad Fadlullah as-Suhaimi One of the Mudir Madrasah Alsaqoff al-Arabiyyah, Kulliyatul Attas (Johor), Madrasah al-Ma’rif (Ipoh Lane) All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013)) MADRASAH ALSAGOFF AL-ARABIYYAH (1912)
 59. 59. built in 1927 Built as by Syed Abdul RRaahhmmaann AAlljjuujjnniieedd FFrroomm tthhee WWaaqqff ooff SSyyeedd OOmmaarr bbiinn AAllii AAlljjuunniieedd Sayyid Abu Bakar Bin Taha As-Saqqaff (First Mudir Madrasah Aljunied al-Islamiyyah) All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013)) MADRASAH ALJUNIED AL-ISLAMIYYAH (1927)
 60. 60. built in 1927 Sayyid Abdullah bin Syeikh bin Muhammad Balfagih (Second Mudir Madrasah Aljunied al-Islamiyyah) All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 61. 61. PHOTO NOT AVAILABLE built in 1927 Sayyid Muhammad bin Alwi al-’Eydrus (Third Mudir Madrasah Aljunied al-Islamiyyah) All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 62. 62. built in 1927 Sayyid ‘Abdullah bin Hassan al-Shatrie (Senior teacher of Madrasah Aljunied al-Islamiyyah) All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 63. 63. Tuan Imam Hj Yusuf (First Chief Qadhi) Sheikh Hj Abbas bin Muhammad Taha al-Azhari (Second Chief Qadhi) Tuan Imam Haji Ali bin Muhammad Sa’id Salleh (Third Chief Qadhi) All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 64. 64. "Photos are with courtesy All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013)) from Encik Daing Farhan"
 65. 65. Hashim bin Syukore Tawajok, (clerk of the registry) Imam Hj Ali bin Muhammad Sa’id Salleh, (3rd CHIEF QADHI of Singapura) Sheikh Hj Abbas bin Hj Muhammad Taha "Photos are with courtesy from Encik Daing Farhan" All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013)) Al-Azhari, (2nd CHIEF QADHI of Singapura)
 66. 66. "Photos are with courtesy All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013)) from Encik Daing Farhan"
 67. 67. Hashim bin Syukore Tawajok, (clerk of the registry) "Photos are with courtesy from Encik Daing Farhan" Imam Hj Ali bin Muhammad Sa’id Salleh, (3rd CHIEF QADHI of Singapura) All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 68. 68. Kiyai Abdul Halim bin Karto (Qadhi of Telok Blanga) All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 69. 69. Habib ‘Alwi bin Tahir al-Haddad (Mufti of Johore) All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 70. 70. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 71. 71. Maulana Shah Abdul ‘Aleem as-Siddiqey (Eminent Da-’ie of Islam) Visited Singapore in 1930 to spread the message and beauty of Islam. He delivered numerous lectures in Singapore and attracted many people to Islam. He pioneered the establishment of the All Malaya Muslim Missionary Society, now known as “Jam’iyah”, in 1932 All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 72. 72. He was the prime mover for the establishment of: ALL MALAYA MUSLIM MISSIONARY SOCIETY (1932) ( JAM’IYYATUD- DA’WAH AL-ISLAMIYAH ) INTER-RELIGIOUS ORGANIZATION (1949) (PLATFORM FOR INTER-FAITH DA’AWAH ) PREMIER ISLAMIC COLLEGE IN KLANG (1957) ( KOLEJ ISLAM KELANG MALAYA) All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 73. 73. SINCE TO COLONIAL PERIOD, MUSLIM ADVISORY BOARD THE BRITISH HAD ACCOMODATED THE RELIGIOUS NEEDS OF ITS Advising the British ruler SUBJECT. regarding Muslim’s needs BEFORE INDEPENDENCE in their religious matters All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 74. 74. SINCE TO COLONIAL PERIOD, MUSLIM ADVISORY BOARD THE BRITISH HAD ACCOMODATED THE RELIGIOUS NEEDS OF ITS SUBJECT. Advising the British ruler regarding Muslim’s needs in their religious matters AFTER INDEPENDENCE MUSLIM LEADERS SOUGHT PARLIAMENT TO ENACT THE A.M.L.A. A.M.L.A. Administration of Muslim Law Act (1966) PPrrooff.. TTaann SSrrii DDaattuukk AAhhmmaadd IIbbrraahhiimm ((SSiinnggaappoorree’’ss FFiirrsstt AAttttoorrnneeyy GGeenneerraall)) MMaaiinn ddrraauugghhttssmmaann ooff tthhee AAcctt IInn ccoonnssuullttaattiioonn wwiitthh tthhee ‘‘UUllaammaa,, CChhiieeff QQaaddhhii,, MMaasshhaayyyyiikkhh,, MMuusslliimm lleeaaddeerrss eettcc.. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 75. 75. MUIS Islamic Religious Council SHARI’AH COURT REGISTRY OF MUSLIM MARRIAGE MUSLIM ADVISORY BOARD Advising the British ruler regarding Muslim’s needs in their religious matters Administering Muslim Family & Personal Law After AMLA this role of advising the government is to be carried out by: PRESIDENT PRESIDENT REGISTRAR MUFTI Representatives from the Muslim community AFTER INDEPENDENCE A.M.L.A. Administration of Muslim Law Act (1966) All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 76. 76. Third CHIEF QADHI of Singapura Tuan Imam Hj Ali bin Muhammad Said Salleh First MUFTI of Singapura Acting PRESIDENT of SHARI’AH COURT Tuan Hj Sanusi Mahmood Ustaz Muhammad Taha As-Suhaimi Ustaz Haji Abu Bakar Bin Haji Hashim All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013)) First REGISTRAR OF MUSLIM MARRIAGES
 77. 77. First MUFTI of Singapura Tuan Hj Sanusi Mahmood First PRESIDENT of SHARI’AH COURT Ustaz Haji Abu Bakar Bin Haji Hashim Second REGISTRAR OF MUSLIM MARRIAGES Ustaz Haji Pasuni Bin Maulan All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 78. 78. Second MUFTI of Singapura Syed Isa Bin Semait Second PRESIDENT of SHARI’AH COURT Ustaz Haji Sallim Bin Jasman Third REGISTRAR OF MUSLIM MARRIAGES Ustaz Syed Ahmad bin Muuhammad al-’Aidid Photo not available All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 79. 79. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 80. 80. USTAZ AMIR RAIS USTAZ PASUNI MULAN USTAZ SALLIM JASMAN USTAZ ABU BAKAR HASHIM All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 81. 81. Ustaz Mohd Kamil bin Fadlullah as- Suheimi Ustaz Taha bin Fadlullah as-Suheimi Ustaz Amin Muslim All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 82. 82. Ustaz Haji Abu Bakar Hashim (President Shari’ah court and President PERGAS) Ustaz al-Habib Sayyid ‘Abdillah bin Ahmad al-Jufrie (Mudir Madrasah Al-Juneid and President PERGAS) All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 83. 83. Ustaz Syed Abdul Rahman Alkaff Ustaz SyedAhmad bin Muhammad Sumait All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 84. 84. Ustaz Amir bin Muhammad Ra-is Ustaz Muhammad Tarmidzi Haji Ehsan Ustazah Sharifah Badriyah Binte Syed Ali Alsaqoff All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 85. 85. ““INTRODUCTION TTOO TTHHEE SSTTUUDDYY OOFF FFIIQQHH ”” IInntteerrmmeeddiiaattee LLeevveell IIssllaammiicc ccoouurrssee iinn EEnngglliisshh ffoorr AAdduullttss ccoonndduucctteedd bbyy UUssttaazz ZZhhuullkkeefflleeee HHjj IIssmmaaiill IINN TTHHEE NNAAMMEE OOFF AALLLLAAHH,, MMOOSSTT CCOOMMPPAASSSSIIOONNAATTEE,, MMOOSSTT MMEERRCCIIFFUULL Extracted from: All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 86. 86. Independent – by community Government controlled HHAALLAAQQAAHH VVIISSIITTIINNGG IISSLLAAMMIICC SSCCHHOOLLAARRSS KKUUTTTTAABB QQUURR’’AANN SSCCHHOOOOLL MMOOSSQQUUEE All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 87. 87. Independent – by community Government controlled HHAALLAAQQAAHH VVIISSIITTIINNGG IISSLLAAMMIICC SSCCHHOOLLAARRSS KKUUTTTTAABB QQUURR’’AANN SSCCHHOOOOLL MMOOSSQQUUEE BBRRIITTIISSHH EENNGGLLIISSHH SSCCHHOOOOLLSS EENNGGLLIISSHH SSCCHHOOOOLLSS SSeeeenn aass aalliieenn ((aanndd CChhrriissttiiaann)),, ggeenneerraallllyy tthhee iinnddiiggeennoouuss MMaallaayy--MMuusslliimmss tthheenn,, wweerree aaffrraaiidd ttoo sseennddiinngg tthheeiirr cchhiillddrreenn ttoo BBrriittiisshh sscchhoooollss All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 88. 88. Independent – by community Government controlled HHAALLAAQQAAHH VVIISSIITTIINNGG IISSLLAAMMIICC SSCCHHOOLLAARRSS KKUUTTTTAABB QQUURR’’AANN SSCCHHOOOOLL MMOOSSQQUUEE BBRRIITTIISSHH EENNGGLLIISSHH SSCCHHOOOOLLSS EENNGGLLIISSHH SSCCHHOOOOLLSS VVEERRNNAACCUULLAARR SSCCHHOOOOLLSS TToo rreemmoovvee tthhee ffeeaarr,, tthhee BBrriittiisshh ccoolloonniiaall GGoovveerrnnmmeenntt IInnttrroodduucceedd VVeerrnnaaccuullaarr sscchhoooollss rreeffeerrrreedd ttoo aass ‘‘SSeekkoollaahh MMeellaayyuu’’ All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 89. 89. Independent – by community Government controlled HHAALLAAQQAAHH VVIISSIITTIINNGG IISSLLAAMMIICC SSCCHHOOLLAARRSS KKUUTTTTAABB QQUURR’’AANN SSCCHHOOOOLL MMOOSSQQUUEE BBRRIITTIISSHH EENNGGLLIISSHH SSCCHHOOOOLLSS EENNGGLLIISSHH SSCCHHOOOOLLSS VVEERRNNAACCUULLAARR SSCCHHOOOOLLSS AARRAABBIICC SSCCHHOOOOLL (( MMaaddrraassaahh)) YYeett,, ffuullll--ttiimmee sscchhoooollss tteeaacchhiinngg IIssllaamm ccoonnttiinnuueedd bbuutt ttoo ddiiffffeerreennttiiaattee iitt,, bbeeggaann ttoo bbee rreeffeerrrreedd ttoo aass ‘‘SSeekkoollaahh AArraabb’’ All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 90. 90. Independent – by community Government controlled HHAALLAAQQAAHH VVIISSIITTIINNGG IISSLLAAMMIICC SSCCHHOOLLAARRSS KKUUTTTTAABB QQUURR’’AANN SSCCHHOOOOLL MMOOSSQQUUEE BBRRIITTIISSHH EENNGGLLIISSHH SSCCHHOOOOLLSS EENNGGLLIISSHH SSCCHHOOOOLLSS VVEERRNNAACCUULLAARR SSCCHHOOOOLLSS AARRAABBIICC SSCCHHOOOOLL (( MMaaddrraassaahh)) SSEEKKOOLLAAHH AAGGAAMMAA ((MMaaddrraassaahh)) MMoorree ssuucchh sscchhooooll tteeaacchhiinngg tthhee rreelliiggiioonn sspprroouutteedd.. AAnndd ttoo eemmpphhaassiizzee iittss rreelliiggiioouuss oorriieennttaattiioonn,, tthheessee sscchhoooollss tthheenn wweerree ssiimmppllyy ccaalllleedd ““SSeekkoollaahh AAggaammaa”” oorr tthhee AArraabbiicc ““MMaaddrraassaahh”” All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 91. 91. Independent – by community Government controlled HHAALLAAQQAAHH VVIISSIITTIINNGG IISSLLAAMMIICC SSCCHHOOLLAARRSS KKUUTTTTAABB QQUURR’’AANN SSCCHHOOOOLL MMOOSSQQUUEE BBRRIITTIISSHH EENNGGLLIISSHH SSCCHHOOOOLLSS EENNGGLLIISSHH SSCCHHOOOOLLSS VVEERRNNAACCUULLAARR SSCCHHOOOOLLSS AARRAABBIICC SSCCHHOOOOLL (( MMaaddrraassaahh)) AAssaaaattiizzaahh aabbssoorrbbeedd bbyy MM..OO..EE iinnttoo vveerrnnaaccuullaarr sscchhoooollss ttoo tteeaacchh II..RR..KK.. SSEEKKOOLLAAHH AAGGAAMMAA ((MMaaddrraassaahh)) ((IIssllaammiicc RReelliiggiioouuss kknnoowwlleeddggee)) All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 92. 92. Independent – by community Government controlled HHAALLAAQQAAHH VVIISSIITTIINNGG IISSLLAAMMIICC SSCCHHOOLLAARRSS KKUUTTTTAABB QQUURR’’AANN SSCCHHOOOOLL MMOOSSQQUUEE BBRRIITTIISSHH EENNGGLLIISSHH SSCCHHOOOOLLSS EENNGGLLIISSHH SSCCHHOOOOLLSS VVEERRNNAACCUULLAARR SSCCHHOOOOLLSS AARRAABBIICC SSCCHHOOOOLL (( MMaaddrraassaahh)) AAssaaaattiizzaahh aabbssoorrbbeedd bbyy MM..OO..EE iinnttoo vveerrnnaaccuullaarr sscchhoooollss ttoo tteeaacchh II..RR..KK.. ((IIssllaammiicc RReelliiggiioouuss kknnoowwlleeddggee)) SSEEKKOOLLAAHH AAGGAAMMAA ((MMaaddrraassaahh)) WWiitthh tthhee aavvaaiillaabbiilliittyy ooff lleessssoonn oonn IIssllaamm,, tthhee ggeenneerraall MMaallaayy--MMuusslliimm ppooppuullaattiioonn’’ss ccoonncceerrnn ffoorr tthheeiirr cchhiillddrreenn’’ss IIssllaammiicc eedduuccaattiioonn wweerree ppaacciiffiieedd aanndd aassssuurreedd.. FFuullll--ttiimmee MMaaddrraassaahh iinnttaakkee ddeecclliinneedd.. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 93. 93. Independent – by community Government controlled HHAALLAAQQAAHH VVIISSIITTIINNGG IISSLLAAMMIICC SSCCHHOOLLAARRSS BBRRIITTIISSHH EENNGGLLIISSHH SSCCHHOOOOLLSS EENNGGLLIISSHH SSCCHHOOOOLLSS KKUUTTTTAABB VVEERRNNAACCUULLAARR SSCCHHOOOOLLSS QQUURR’’AANN SSCCHHOOOOLL MMOOSSQQUUEE AARRAABBIICC SSCCHHOOOOLL ((MMaaddrraassaahh)) AAssaaaattiizzaahh aabbssoorrbbeedd bbyy MM..OO..EE iinnttoo vveerrnnaaccuullaarr sscchhoooollss ttoo tteeaacchh II..RR..KK.. SSEEKKOOLLAAHH AAGGAAMMAA ((MMaaddrraassaahh)) ((IIssllaammiicc RReelliiggiioouuss kknnoowwlleeddggee)) All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013)) IINNTTEEGGRRAATTEEDD SSCCHHOOOOLLSS ((IINNTTRROODDUUCCEEDD))
 94. 94. Independent – by community Government controlled HHAALLAAQQAAHH VVIISSIITTIINNGG IISSLLAAMMIICC SSCCHHOOLLAARRSS BBRRIITTIISSHH EENNGGLLIISSHH SSCCHHOOOOLLSS EENNGGLLIISSHH SSCCHHOOOOLLSS VVEERRNNAACCUULLAARR SSCCHHOOOOLLSS QQUURR’’AANN SSCCHHOOOOLL MMOOSSQQUUEE AARRAABBIICC SSCCHHOOOOLL ((MMaaddrraassaahh)) IINNTTEEGGRRAATTEEDD SSCCHHOOOOLLSS FFUULLLL EENNGGLLIISSHH MMEEDDIIUUMM SSCCHHOOOOLLSS KKUUTTTTAABB AAssaaaattiizzaahh aabbssoorrbbeedd bbyy MM..OO..EE iinnttoo vveerrnnaaccuullaarr sscchhoooollss ttoo tteeaacchh II..RR..KK.. SSEEKKOOLLAAHH AAGGAAMMAA ((MMaaddrraassaahh)) ((IIssllaammiicc RReelliiggiioouuss kknnoowwlleeddggee)) All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 95. 95. Independent – by community Government controlled HHAALLAAQQAAHH VVIISSIITTIINNGG IISSLLAAMMIICC SSCCHHOOLLAARRSS BBRRIITTIISSHH EENNGGLLIISSHH SSCCHHOOOOLLSS EENNGGLLIISSHH SSCCHHOOOOLLSS VVEERRNNAACCUULLAARR SSCCHHOOOOLLSS QQUURR’’AANN SSCCHHOOOOLL MMOOSSQQUUEE AARRAABBIICC SSCCHHOOOOLL ((MMaaddrraassaahh)) IINNTTEEGGRRAATTEEDD SSCCHHOOOOLLSS FFUULLLL EENNGGLLIISSHH MMEEDDIIUUMM SSCCHHOOOOLLSS KKUUTTTTAABB AAssaaaattiizzaahh aabbssoorrbbeedd bbyy MM..OO..EE iinnttoo vveerrnnaaccuullaarr sscchhoooollss ttoo tteeaacchh II..RR..KK.. ((IIssllaammiicc RReelliiggiioouuss kknnoowwlleeddggee)) TTEEAACCHHIINNGG II..RR..KK TTOOTTAALLLLYY SSCCRRAAPPPPEEDD SSEEKKOOLLAAHH AAGGAAMMAA ((MMaaddrraassaahh)) All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 96. 96. Independent – by community Government controlled HHAALLAAQQAAHH VVIISSIITTIINNGG IISSLLAAMMIICC SSCCHHOOLLAARRSS BBRRIITTIISSHH EENNGGLLIISSHH SSCCHHOOOOLLSS VVEERRNNAACCUULLAARR SSCCHHOOOOLLSS QQUURR’’AANN SSCCHHOOOOLL MMOOSSQQUUEE AARRAABBIICC SSCCHHOOOOLL ((MMaaddrraassaahh)) IINNTTEEGGRRAATTEEDD SSCCHHOOOOLLSS FFUULLLL EENNGGLLIISSHH MMEEDDIIUUMM SSCCHHOOOOLLSS TTEEAACCHHIINNGG II..RR..KK TTOOTTAALLLLYY SSCCRRAAPPPPEEDD MMAADDRRAASSAAHH HHoommee--bbaasseedd ssttuuddyy cciirrcclleess;; FFaammiillyy ttrruusstt;; MMUUIISS -- mmoossgguueess;; IIssllaammiicc oorrggaanniizzaattiioonnss;; pprriivvaattee sscchhoooollss ;; iinnddiivviidduuaall sscchhoollaarrss;; eettcc.. EENNGGLLIISSHH SSCCHHOOOOLLSS KKUUTTTTAABB AAssaaaattiizzaahh aabbssoorrbbeedd bbyy MM..OO..EE iinnttoo vveerrnnaaccuullaarr sscchhoooollss ttoo tteeaacchh II..RR..KK.. ((IIssllaammiicc RReelliiggiioouuss kknnoowwlleeddggee)) All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 97. 97. Independent – by community Government controlled HHAALLAAQQAAHH VVIISSIITTIINNGG IISSLLAAMMIICC SSCCHHOOLLAARRSS BBRRIITTIISSHH EENNGGLLIISSHH SSCCHHOOOOLLSS VVEERRNNAACCUULLAARR SSCCHHOOOOLLSS QQUURR’’AANN SSCCHHOOOOLL MMOOSSQQUUEE AARRAABBIICC SSCCHHOOOOLL ((MMaaddrraassaahh)) AAssaaaattiizzaahh aabbssoorrbbeedd bbyy MM..OO..EE iinnttoo vveerrnnaaccuullaarr sscchhoooollss ttoo tteeaacchh II..RR..KK.. IINNTTEEGGRRAATTEEDD SSCCHHOOOOLLSS FFUULLLL EENNGGLLIISSHH MMEEDDIIUUMM SSCCHHOOOOLLSS TTEEAACCHHIINNGG II..RR..KK TTOOTTAALLLLYY SSCCRRAAPPPPEEDD MMAADDRRAASSAAHH HHoommee--bbaasseedd ssttuuddyy cciirrcclleess;; FFaammiillyy ttrruusstt;; MMUUIISS -- mmoossgguueess;; IIssllaammiicc oorrggaanniizzaattiioonnss;; pprriivvaattee sscchhoooollss ;; iinnddiivviidduuaall sscchhoollaarrss;; eettcc.. EENNGGLLIISSHH SSCCHHOOOOLLSS continues … KKUUTTTTAABB challenge And the TTHHEE ‘‘WWAAQQFF’’ –– AAccqquuiissiittiioonn aanndd LLaanndd LLeeaassee iissssuuee TTHHEE CCOOMMPPUULLSSOORRYY EEDDUUCCAATTIIOONN PPSSLLEE BBEENNCCHHMMAARRKK AANNDD LLIIMMIITTAATTIIOONN OOFF CCOOHHOORRTTSS TTHHEE JJ..MM..SS.. IISSSSUUEE AASSAAAATTIIZZAAHH –– TTEEAACCHHEERRSS-- TTRRAAIINNIINNGG …….. EETTCC.. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 98. 98. ** As conveyed ttoo mmee bbyy aall--UUssttaazz AAhhmmaadd SSoonnhhaaddjjii MMuuhhaammmmaadd MMiillaattuu ((AAllllaahhyyaarrhhaammhhuu)) All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 99. 99. Madrasah Islah Islamiyyah Pepys Rd. off Pasir Panjang Rd. Ma’ahadul Irsyad 67-6 Hindhede Rd. Madrasatul Haq Al-Islamiyyah 97-C West Coast Road. Madrasah Addiniyah Al-Islamiyah Kg. Bahru Road. NO MORE IN EXISTENCE All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 100. 100. Madrasah Al-Hidayah Al-Islamiyah 26, Block 24, Tanglin Halt. Madrasah Ar-Ridwan Lot G, Jalan Madrasah Madrasah Khairah Block 60, Canberra Road. Madrasah Attarbiyah Addiniyah 27, Lorong Mekola off Jalan Kayu. Madrasah Al-Islamiyah Sembawang 51, Andrew Avenue. NO MORE IN EXISTENCE All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 101. 101. Madrasah Abu Kassim Lorong Abu Kassim, Pasir Panjang Road. Madrasah Taman Jurong Block 54, 45/47 Yung An Road. Madrasah Asriyah 56, Lorong Melayu. Madrasah Al-Hidayah Lorong 21, Geylang Road. Madrasah Bustanul Arifin Coronation Road. NO MORE IN EXISTENCE All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 102. 102. Madrasah Kampung Paya Goyang Somerset Road. Madrasah Al-Wataniyah Kampung Paya, Jalan Serai. Madrasatus-Sibyan Kg. Bunga Raya, Lorong Engku Aman. Madrasah al-Saedatul Islamiyyah West Coast Rd , 81/4 ms. Madrasatul Islamiyah 2A, Kampung Berih Rd off Chua Chu Kang NO MORE IN EXISTENCE All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 103. 103. Madrasah Tahdzibiyah Islamiyah 15, Jalan Ulu Seletar, Nee Soon. Madrasah Diniyah Ellis Road. Madrasatul Mabtadi 120, Block 14, Stirling Road. Madrasah Ahmad Yahya Masjid Ahmad, South Buona Vista Madrasah Azamiyah Islamiyah c/o Penjara Changi. NO MORE IN EXISTENCE All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 104. 104. Madrasah Attariah Al-Islamiyah 97A Estate off Jalan Woodbridge Madrasah Tengku Abdul Jalil Kampung Pahang, Pulau Tekong Sekolah Ugama Pulau Seking Pulau Seking. Taman Pendidikan Islam 14, Jalan Kunyit. Sekolah Ugama Radin Mas 47A, Raden Mas, Telok Blanga. NO MORE IN EXISTENCE All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 105. 105. Sekolah Ugama Penjara Singapura 48, Jalan Penjara off Margaret Drive Sekolah Ugama Kampung Bedok 11, Jalan Bilal off Bedok Road. Sekolah Ugama Rakyat Jurong Jalan Majapahit, Upper Jurong Road. Sekolah Ugama Rakyat Naval Base Canada Road, Naval Base, Sembawang. Sekolah Rakyat Islam Jalan Eunos. NO MORE IN EXISTENCE All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 106. 106. Sekolah Ugama Bukit Gombak Lorong 4, Bukit Gombak. Sekolah Ugama Surau Akhyar Lorong Lompang. NO MORE IN EXISTENCE All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 107. 107. STILL EXISTING - AS IN 2011 Madrasah Al-Khairiyah Islamiyyah 152, Still Road.(as part-time) Madrasah Aljunied Al-Islamiyyah 395, Victoria Street. (built in 1927) 30, Victoria Lane (relocated) Madrasah Wak Tanjong 589-D Sims Avenue. (built in 1987) Madrasah Alsagoff Al-Arabiyyah 111, Jalan Sultan. (built in 1912) All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 108. 108. STILL EXISTING - AS IN 2011 Madrasah Al-Arabiyyah No 12, Jalan Selamat. Lorong 13 Geylang Road. (relocated) Madrasah Al-Ma’arif No.14, Ipoh Lane. (built 1939) No.3 Lorong 39, Geylang Road (relocated) Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah No.6 Hindhede Road No. 9 Winstedt Road Islamic Hub, 277 Braddel Road (relocated) All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 109. 109. STILL EXISTING - AS IN 2011 PART-TIME MADRASAH MANAGED BY PERGAS AND OTHER MUSLIM ASSOCIATIONS. PART-TIME MADRASAH IN LOCAL MOSQUES THROUGHOUT SINGAPORE. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 110. 110. STILL EXISTING - AS IN 2011 ISLAMIC RELIGIOUS CLASSES, HALAQAH, CONDUCTED BY INDIVIDUAL TEACHERS. PRIVATE ISLAMIC EDUCATIONAL CENTRES. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 111. 111. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 112. 112. PPeerriioodd 11882200 -- 11994455 ESTABLISHMENT OF KAMPONG GELAM AS A MUSLIM QUARTER TThhee iimmmmeennssee ccoonnttrriibbuuttiioonnss ooff tthhee IIssllaammiicc sscchhoollaarrss,, tteeaacchheerrss,, pphhiillaanntthhrrooppiissttss,, ddeevveellooppeerrss,, tthhee eeaarrllyy ppiioonneeeerriinngg ttrraaddeerrss,, wwoorrkkeerrss,, sseettttlleerrss –– ggaallvvaanniizzeedd iinnttoo ffoorrggiinngg aa hheeggeemmoonnyy bbaasseedd oonn IIssllaamm.. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 113. 113. PPeerriioodd 11882200 -- 11994455 KAMPONG GELAM As a hub for pilgrimage, it attracted Muslims from the whole region of the Nusantara as transit to Makkah All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013)) MUTAWWIF (Sheikh Haji)
 114. 114. PPeerriioodd 11882200 -- 11994455 KAMPONG GELAM As a hub for pilgrimage and establishment of Madrasah and learning centres, it also became conducive for publication and printing houses for Islamic books All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))  Most notably “Al-Ahmadiah Press” – established its building in Jalan Sultan in 1903 by the Royal household of the Sultanate of Riau. They also ran the “ Ahmadi & Co., Midai, Pulau Tujuh, Natuna – Indonesia, from here. OTHERS  “Royal Press” (Northbridge road-Jalan Kledek)  “Malaysia Press” (Northbridge road) BOOK HOUSES  Sulaiman Mar’ie (Bussorah street)  Toko Hj Hashim B Abdullah (Arab street)
 115. 115. ALL MALAYA MUSLIM MISSIONARY SOCIETY (1932) ( JAM’IYYATUD- DA’WAH AL-ISLAMIYAH ) INTER-RELIGIOUS ORGANIZATION (1949) ( PLATFORM FOR INTER-FAITH DA’AWAH ) PREMIER ISLAMIC COLLEGE IN KLANG (1957) ( KOLEJ ISLAM KELANG MALAYA) PPeerriioodd 11882200 -- 11994455
 116. 116. ALL MALAYA MUSLIM MISSIONARY SOCIETY ( JAM’IYYATUD- DA’WAH AL-ISLAMIYAH ) PERGAS Y.W.M.A. (PPIS) MUHAMMADIYYAH HIMPUNAN PERDAUS BELIA ISLAM KUMPULAN SAUDARA BARU (DARUL ARQAM) PERTAPIS PERMUSI (FAMSA) MUHAMMADAN STARLIGHT CLUB BUSTANUL ARIFIN ISLAMIC FELLOWSHIP 4 PM (LITERARY) MAJLIS PUSAT (CULTURAL) LBKM (SCHOLARSHIP) SEKAWAN DESA DDAARRUULL IIHHSSAANN AMP Campus Muslim Societies NUSMS NTUMS SPMS SKML (INDIAN) ‘AIN SOCIETY INTER-RELIGIOUS ORGN. PERPENSIS C.C.I.S. R.I.M.A. ANGKATAN ISLAM AL-WEHDAH List is not exhaustive ... All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 117. 117. ALL MALAYA MUSLIM MISSIONARY SOCIETY ( JAM’IYYATUD- DA’WAH AL-ISLAMIYAH ) - 1932 ROLE OF THE TRADITIONAL ‘ULAMA USTAZ HAJI DAUD ALI PPeerriioodd aafftteerr 11994455 USTAZ EMBOK MUSA PERGAS (PERSATUAN GURU-GURU AGAMA SINGAPURA) - 1957 All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013)) KIYAI ZUHRI MUTAMMIM
 118. 118. PPeerriioodd aafftteerr 11996600’’ss ROLE OF THE TRADITIONAL ‘ULAMA CLASSES AND STUDY CIRCLES BY INDIVIDUAL SCHOLARS USTAZ HAJI MUHAMMAD BIN RA-IS IIMMAAMM OOFF MMAASSJJIIDD SSUULLTTAANN KIYAI HAJI SHUKOR USTAZ MUHAMMAD BIN DIAB MOULANA ABU BAKAR AL-MALABARI IIMMAAMM OOFF MMAASSJJIIDD MMAALLAABBAARR All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 119. 119. ROLE OF THE TRADITIONAL ‘ULAMA CLASSES AND STUDY CIRCLES BY INDIVIDUAL SCHOLARS PPeerriioodd aafftteerr 11996600’’ss SHEIKH AL-’ALLAMAH SIDI RASHID HABIB SYED MUHAMMAD BIN SALIM AL-ATTAS IIMMAAMM OOFF MMAASSJJIIDD BBAA--’’AALLAAWWII USTAZ HUSSIN MAKDUM SHEIKH UMAR BIN ABDULLAH AL-KHATIB
 120. 120. PPeerriioodd aafftteerr 11996600’’ss ROLE OF THE TRADITIONAL ‘ULAMA PERDAUS (PERSATUAN PELAJAR-PELAJAR ISLAM DEWASA) - 1963 USTAZ HAJI IBRAHIM USTAZ OSMAN B JANTAN USTAZ HAFI B HAKIM USTAZ EMBEK ALI ALMAS (ALUMNI MADRASAH ALJUNIED SINGAPURA) All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 121. 121. ROLE OF THE TRADITIONAL ‘ULAMA PPeerriioodd aafftteerr 11994455 USTAZ AHMAD SONHADJI MUHAMMAD MILATU MADRASAH BUSTANUL ‘ARIFIN (CORONATION ROAD) - 1946 USTAZ MUHAMMAD TAHA AS-SUHAIMI PERSATUAN ISLAM DAN PENCAK SILAT (PERIPENSIS) - 1963 USTAZ MOULAVI BABU SAHIB All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 122. 122. MA’AHAD AL-IRSHAD AL-ISLAMIYYAH - (1947) MADRASAH WAK TANJONG AL-ISLAMIYAH (1958) MADRASAH AL-ARABIYAH MADRASAH AL-KHAIRIYAH SEKOLAH AGAMA RADIN MAS All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013)) And many mmoorree aass pprreevviioouussllyy eexxppllaaiinneedd……
 123. 123. REFORMIST INSPIRED ORGANIZATION TAJDID – ‘ANSAR –ASSUNNAH’ PPeerriioodd 11997700’’ss -- ANGKATAN ISLAM SINGAPURA PERSATUAN MUHAMMADIYAH SINGAPURA SEKAWAN DESA HIMPUNAN BELIA ISLAM (HBI) PERMUSI – (now ‘FAMSA ’ ) All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013)) Originally, PAS - Dr. Burhanuddin al-Helmy KNOWN ASAATIZAH AT THE TIME WERE Ustaz Ya’kob Alias Ustaz Abdul Rahman Harun Ustaz Yasin Amin Sahib Ustaz Abu Bakar Ta’al Ibu Guru Maisarah Hilal Ustaz Maktum Mahmood Ustaz Latif (Embong) Ustaz Wan Salleh Abdullah
 124. 124. INFLUENCE OF THE SAUDI ARABIAN GOVERNMENT PPeerriioodd 11997700’’ss W.A.M.Y. ( World Assembly of Muslim Youth ) I.F.S.O. ( International Federation of Student Union ) I.I.I.T. ( International Institute of Islamic Thought )  Dissemination of free books and literature.  Full sponsorship of Singapore students to study Islam in - University of Medina, Ummul Quro’ Makkah, University Imam Muhammad Ibnu Sa’ud All Rights RReisyeravedd h©. Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 125. 125. PPeerriioodd 11998800’’ss INFLUENCE OF THE IRANIAN REVOLUTION  Iranian government sponsored visits to Iran for young activists and leaders of Muslim organizations notably, from “Persatuan Muhammadiyyah” and HBI (“Himpunan Belia Islam” ).  Dissemination of free books and literature.  Full sponsorship of Singapore students to study Islam in Qom, Iran. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 126. 126. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 127. 127. DEVIANT TEACHINGS WITHIN THE COMMUNITY JJAAMMAA--’’AAHH AAHHMMAADDIIYYYYAA ((““QQAADDIIAANNIIYY ““)) SSYYNNCCRREETTIICC MMYYSSTTIICCIISSMM ““ KKEEJJAAWWEENN ““ OORR ““ ‘‘IILLMMUU KKEEBBAATTIINNAANN ”” CCUULLTTSS AANNDD RREELLIIGGIIOOUUSS CCHHAARRLLAATTAANNTTSS AANNTTII--HHAADDIITTHH ((““ IINNGGKKAARR SSUUNNNNAAHH ””)) IINNNNOOVVAATTIIOONN ((IINNFFIILLTTRRAATTIIOONN)) OOFF ‘‘NNEEWW--WWAAVVEE’’ RREELLIIGGIIOONN All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 128. 128. EXTREMIST INTERPRETATIONS CCOONNFFUUSSIIOONN IINN KKNNOOWWLLEEDDGGEE LLOOSSSS OOFF AADDAABB AANNDD ((UUSSUURRPPAATTIIOONN)) -- RRIISSEE OOFF FFAALLSSEE LLEEAADDEERRSS BBLLIINNDD AANNDD FFAANNAATTIICCAALL IINN FFOOLLLLOOWWIINNGG AA MMAADDZZHHAABB RREEJJEECCTTIIOONN OOFF TTHHEE IIMMPPEERRAATTIIVVEE TTOO FFOOLLLLOOWWIINNGG MMAADDZZHHAABB RREEDDUUCCTTIIOONNIISSTT TTEENNDDEENNCCIIEESS IINN WWOORRLLDDVVIIEEWW OOFF IISSLLAAMM All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 129. 129. ORIENTALIST’S ISLAM AADDVVOOCCAATTIINNGG TTHHEE LLEEAARRNNIINNGG OOFF IISSLLAAMM AASS SSUUBBJJEECCTTSS –– ((MMuusslliimmss ttoo rreemmaaiinn nneeuuttrraall bbyy bbeeiinngg ‘‘ OObbjjeeccttiivvee’’ wwhheenn lleeaarrnniinngg IIssllaamm’’)) IINNVVAALLIIDDIITTYY OOFF AALLLL ‘‘TTRRUUTTHH--CCLLAAIIMM’’ –– AAnntthhrrooppoollooggiiccaall -- rreelliiggiioonn aass ssoocciiaall ccoonnssttrruucctt,, nneeeedd ttoo eevvoollvvee,, eettcc.. TTRRAANNCCEENNDDAANNTTAALL UUNNIITTYY OOFF RREELLIIGGIIOONN –– ((RRiiggiidd bbllaacckk//wwhhiittee ddiicchhoottoommyy ooff IInncclluussiivvee vvss.. EExxcclluussiivvee)) MMAANNYY TTYYPPEESS OOFF IISSLLAAMM ((LLaabbeelliinngg)) –– LLiibbeerraall,, PPrrooggrreessssiivvee,, MMooddeerraattee,, RReeffoorrmmeedd ((PPrrootteessttaanntt)),, PPaacciiffiisstt,, MMooddeerrnniisstt,, eettcc.. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 130. 130. SECULARIZATION OF MUSLIM BBRREEAAKKDDOOWWNN IINN OOUURR AADDHHEERRAANNCCEE TTOO IISSLLAAMMIICC TTRRAADDIITTIIOONN -- FFAAIILLUURREE TTOO FFUULLLLLLYY BBEENNEEFFIITT FFRROOMM TTHHEE ‘‘DDUUAALLIISSTTIICC EEDDUUCCTTIIOONNAALL SSYYSSTTEEMM’’ RREEMMOOVVAALL OORR DDIISSAAPPPPEEAARRAANNCCEE OOFF ““DDAA’’WWAAHH--IISSLLAAHH”” SSPPIIRRIITT –– FFAAIILLUURREE TTOO RREESSPPOONNDD TTOO CCOONNTTEEMMPPOORRAARRYY CCHHAALLLLEENNGGEESS RREEGGAARRDDIINNGG VVAALLUUEESS.. TTHHEE PPAASSSSIIVVEE MMOODDEE TTOOWWAARRDDSS MMEEDDIIAA EEXXPPOOSSUURREE AANNDD TTHHEE EENNCCRROOAACCHHMMEENNTT OOFF ‘‘SSEECCUULLAARRIISSMM’’ IINN AA MMUULLTTII--RREELLIIGGIIOOUUSS SSPPAACCEE.. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 131. 131. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013))
 132. 132. AAllll wweellccoommee ttoo vviissiitt mmyy wweebb--bblloogg:: http://an-nnaasseeeehhaahh..bbllooggssppoott..ccoomm// hhttttpp::////iinnttrroodduuccttiioonnttoottaauuhhiidd..bbllooggssppoott..ccoomm// hhttttpp::////ooyyoouubbeelliieevveerrss..bbllooggssppoott..ccoomm// hhttttpp::////aall--aammtthhaaaall..bbllooggssppoott..ccoomm// hhttttpp::////zzhhuullkkeefflleeee--aarrcchhiivvee..bbllooggssppoott..ccoomm// hhttttpp::////ccrriitteerriiaaffoorraahhoollyybbooookk--qquurraann..bbllooggssppoott..ccoomm// hhttttpp::////wwiitthh--tthhee--ttrruutthhffuull..bbllooggssppoott..ccoomm// hhttttpp ::////mmuuqqaaddddaamm--nnuurruull..bbllooggssppoott..ccoomm// All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2013)) 132

×