01

1,433 views

Published on

iŞÇİ kÖYLÜ sAYI 1

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

01

  1. 1. Enternasyonal iflçi-köylü Demokratik Halk ‹ktidar› ‹çin Stepan fiahumyan ko- mutas›ndaki 26 Bakü siyasi komiserinin, ‹ngiliz emper- yalistleri ve onlar›n sad›k uflaklar› Esserler ve Men- flevikler taraf›ndan 20 Ey- www.iscikoylu.org lül 1918 flafa¤›nda Aflka- umutyayimcilik@ttnet.net.tr bat’ta kurfluna dizilerek kat- 01 ledilmesinin y›ldönümü ile il- Say›: 2007-01 *Y›l:1 * 5-18 Ekim 2007 *Fiyat›: 1 YTL *ISSN: 1303-9350 gili yaz›n›n ikinci ve son bölü- münü yay›nl›yoruz. Sayfa 10 Komprador sermaye, evdeki S›n›r ötesi operasyon bulgurdan olmak istemiyor! 盤l›klar›ndan Rejimin yap›sal krizini çözmek ve de ayn› za- geriye kalanlar Güngören manda konjonktürel ihtiyaca göre yeniden fle- 29 Eylül tarihli gazete sayfalar›na bakt›¤›- Belediyesi’nde killendirmek ad›na ortaya at›lan “Anayasa de- n›z zaman Irak ve TC aras›nda imzalanan son ¤iflikli¤i”ne iliflkin tart›flmalar, bu defa TÜS‹AD Hak-‹fl’in oyunlar› anlaflma ile ilgili çok fley bulamam›fls›n›zd›r. gibi patron örgütlenmelerini de içine alarak sü- tutmuyor! Kiral›k kalemflorlar›n bu konuda suskun kal- rüyor. Sayfa 8 mas› dikkat çekici ve anlaml›d›r. Sayfa 8 ‹flte devlet terörü Güngören Belediye- si’nde hareketli günler yaflan›- yor. Hak-‹fl Sendikas›’n›n yetki almak için Belediye’de yürüttü¤ü çal›flmalar, tansiyo- Dersim-Hozat’›n Boydafl (Samûfle-Amutka) k›rsal›nda odun toplamaya nun yükselmesine neden ol- mufl durumda. giden Bülent Karatafl ve Ali R›za Çiçek isimli vatandafllara “Dur ihtar›na Hak-‹fl, müdürlerle birlikte uymad›klar› ve kaçt›klar›” gerekçesiyle atefl açan askerler Karatafl’› iflçiler üzerinde bask› kuruyor ve Belediye’de yetkiyi alarak katletti. Bu kaç›nc› “Dur” ihtar›, bu kaç›nc› katliam? sözleflme imzalamak için her yolu deniyor. Sayfa 2 Katledilmek kadar do¤al› var m› bu ülkede! Tar›m iflçilerinin Tüm sömürücü, zorba egemenlerin yöntemidir Yarg›s›z infazlar›n en yo¤un oldu¤u bölgelerin ba- dünyas›... infazlar. Bunlar, kimi zaman devletin mahkemelerin- fl›nda gelir Kürt illeri. Yüzlerce yurtsever, devrim- Sabah 6.30’da bir telafl de yarg›lanma sonucu verilen cezalarla karar yüzü- ci ve halktan insan bu infazlarda yaflam›n› yitirdi. bafllar, herkes bir tarafa kofl- nüze okunarak “yasal” olarak gerçeklefltirilmekte “Dur” ihtar›na uymamak (duymamak, sa¤›r olmak turur. Kimisi atefli yakar, kimi- kimi zaman da yarg›lama gibi bir komediye dahi ge- vs. bahane de¤ildir!) durumunda hemen anl›k bir si yere bir çul serer, kimisi rek duyulmadan sokak ortas›nda, da¤ bafl›nda ya da “yarg›lamayla” atefl aç›l›r. Bir de “terörist” “sa- odun getirir. Ama bunlar evinizde hemen orac›kta, önceden kesinleflmifl ce- n›larak” katledilmek vard›r buralarda. “Terörist” yavafl yavafl de¤il, tam zan›z infaz ediliverilir. olunca her fley müstehak ya... tersine çok h›zl› bir flekil- Tuzla flehitlerinden Hasanpafla’ya, Niflan- Yarg›l› ya da yarg›s›z tüm infazlar› durdurmak bi- de yap›l›r. Sonra kahvalt› ha- tafl›’ndan Maltepe’ye onlarca devrimci bu flekilde zim elimizde. “Dur” ihtarlar›yla gelen ölümle- z›rlan›r. Ve yafllar› 4–5 olan katledildi. Ad›n› da biz bulduk: Yarg›s›z ‹nfaz... re son vermek için örgütlenmekten baflka yol çocuklar uyand›r›l›r. Hep be- raber, h›zl› bir flekilde kahvalt› yap›l›r. Saat 7.30 oldu¤undaS›n›fsal Yaklafl›m traktörler veya kamyonlar ça- Lenin daima Lenin Mahalle de¤il, devlet bask›s› d›rlar›n önüne gelir. Sayfa 5 Sayfa 3 Büyükan›t’›n toplu Ülkemizin önemli sosyologlar›ndan fie- mezarlar›!Emekçinin Gündemi rif Mardin’in Hürriyet ve Vatan gazete- leri için verdi¤i röportajlar üzerinden kopa- Sendikal harekette r›lan gürültüyle halk›m›z bir kez daha suni re(kabet)zalet ve sonuçlar› korkular yarat›larak, farkl› ç›kar gruplar› Sayfa 4 aras›ndaki güç savafl›na ortak edilmeye çal›- fl›l›yor. Türban meselesi, ülkemizin MalezyaPusula olup olmayaca¤›, AKP’nin ülkeye fleriat ge- tirme amaçl› gizli emellerinin var olup ol- Korku devleti Yüzlerce faili meçhul cina- mad›¤› ve buna karfl› tek güvencenin ordu Sayfa 11 yet ve gözalt›nda kay›plar›n ya- ve onun dayand›¤› 12 Eylül Cunta Ana- fland›¤› Diyarbak›r’da, Genel- yasas› oldu¤u üzerine yaz›lara bolca rastl›-Evrensel Bak›fl kurmay Baflkan› Yaflar Büyüka- yoruz. Sayfa 3 n›t’›n da bir dönem görev yap- ‹flgallerin büyüttü¤ü t›¤› J‹TEM üssü olarak bili- “kirli” sektörler nen 7. Kolordu Komutanl›- Sayfa 13 ¤›’nda toplu mezar ortaya ç›k- 81 kad›n iflçi bir y›ld›r direniyor! t›. Sayfa 6‹flçi köylü’den F Tiplerinde zorla Novamed, iflçi ö¤üten bir vamed yönetiminin bask›c› dürüyorlar. sevk dönemi bafllad› fabrika. Buradaki çal›flma ko- tutumundan dolay›, bir anlafl- Novamed grevi 1. y›l›n› Gazetemiz (Demokratik Halk ‹kti- 15 Eylül günü 70 tutsak Sin- flullar› birçok serbest üretim maya var›lamad›. doldururken, ‹stanbul’daki ka-dar› ‹çin) ‹flçi köylü’nün ilk say›s›yla bera- can 2 No’lu F Tipi K›r›kkaleberiz. Partizan, Yeni Demokrasi ve Özgür bölgesi iflyerinde oldu¤u gibi Fresenius ve Novamed yö- d›n örgütleri, kad›n çevreleri F Tipi Hapishanesi’ne zorlaGelecek’ten sonra yay›n hayat›na bafllad›¤› son derece vahfli. Fabrikada neticilerinin kat› tutumu ne- ile sendika ve demokratik kit- nakledildi. Gardiyanlar›n tut-2001y›l›ndan bu yana gazetemiz, sizlerin de ço¤unlu¤u oluflturan kad›n ifl- deniyle T‹S görüflmelerinde le örgütlerinden kad›nlar tara- saklar› “Buras› K›r›kkale, ai-bildi¤i gibi çeflitli kapatma davalar›, Yaz›iflleri çilere yönelik bask›larsa daha uzlaflma sa¤lanamay›nca iflçi- f›ndan oluflturulan “Nova- lelerinize söyleyin burayaMüdürlerimize aç›lan yüzlerce dava, çal›flan- da zorlu. ‹nsan yerine ko- ler, insana yak›fl›r çal›flma ve med Greviyle Dayan›flma gelmesinler” fleklinde tehdit-lar›m›z›n u¤rad›¤› silahl› sald›r›, gözalt›, tu- nulmayan kad›n iflçiler, ça- yaflam koflullar› için 26 Eylül Kad›n Platformu” grevci lerle karfl›lad›¤› hapishanede, ifl-tuklama vb. birçok sald›r›, bürolar›m›za ge- l›flma koflullar›na isyan 2006 günü greve ç›kt›lar. kad›n iflçilerle ilgili bir dayan›fl- kence yap›ld›¤› da ö¤renildi.ce-gündüz yap›lagelen bask›nlarla karfl› kar- ederek Petrol-‹fl Sen- Greve ç›kan 84 iflçinin 82’sini ma kampanyas› bafllatt›. Ve bu Tutsaklar götürüldükleri ha-fl›ya kald›. Hedefi yüksek, cüreti büyük, dikas›’nda iki y›ll›k bir oluflturan kad›n iflçiler, 1 y›l›n› kampanya çerçevesinde pek pishanede gardiyanlarca dövü-cesareti örnek bir davan›n bir parças› ola- örgütlenme mücadelesi- dolduran grevde bütün hayat- çok eylem ve etkinlik düzen- lerek, a¤za al›nmayacak küfürle-rak karfl›laflt›¤›m›z hiçbir bask›, sald›r› karfl›- ne bafllad›lar. Sendika çe- lar›n› de¤ifltiren bir deneyim ledi. Son olarak da çeflitli iller- re maruz kalm›fl, hapishane he-s›nda (iflçi, köylü, emekçi, halk gençli¤i vd. kimine ç›karak darp edildikleri- flitli zorluklar› aflarak 19 yaflayarak, hem sisteme hem den platform bileflenleri dire-tüm ezilenlerin sesi olma iddias›nda olan her ni belirtip, darp izleri göster- Nisan 2006 tarihinde top- de erkek egemenli¤ine karfl› niflin 1. y›l›nda Novamed iflçi-yay›n›n yapt›¤› ve yapmas› gerekti¤i gibi) se- melerine ra¤men rapor alama- lu sözleflme yapma yetkisini mücadeleyi grev çad›rlar›nda, leriyle dayan›flmak amac›ylasimizi susturmalar›na izin vermedik. Sayfa 2 m›flt›r. Sayfa 7 ald›. Ancak Fresenius-No- dayan›flma etkinliklerinde sür- Antalya’ya gittiler. Sayfa 12
  2. 2. Yaşamın İçinden İşçi-köylü 2 5-18 Ekim 2007Demokrasi mücadelesinden işçi-köylü’denemekli olunmaz! Merhaba Gazetemiz (Demokratik Halk ‹ktidar› ‹çin) ‹flçi köylü’nün ilk say›s›yla beraberiz. Partizan, Yeni Demokrasi ve Emeklilerin, ekonomik-demokra- nan sorunlardan kopuk olmad›¤›na, kamuoyunda yank› bulmas›n›n en Özgür Gelecek’ten sonra yay›n hayat›na bafllad›¤› 2001y›l›ndantik talepleri etraf›nda birleflti¤i örgüt- kendilerinin sendikal anlay›fllar›n›n ise önemli nedeni, sol, yani devrimci ba- bu yana gazetemiz, sizlerin de bildi¤i gibi çeflitli kapatmalülükleri Emekli-Sen, kuruldu¤u 1995 s›n›f sendikac›l›¤› oldu¤una vurgu ya- s›n›n gösterdi¤i ilgidir. Çeflitli demok- davalar›, Yaz›iflleri Müdürlerimize aç›lan yüzlerce dava, ça-y›l›ndan bu yana fiili olarak faaliyetle- p›ld›. ratik kurumlar›n da oldukça büyük l›flanlar›m›z›n u¤rad›¤› silahl› sald›r›, gözalt›, tutuklama vb.rini sürdürse de, önündeki yasal pro- Ancak Emekli-Sen’in 20 Eylül’de katk›s› oldu. En son 20 Eylül’de du- birçok sald›r›, bürolar›m›za gece-gündüz yap›lagelen bas-sedür henüz kalkm›fl de¤il. Emekçi y›- Ankara’da yap›lan duruflmas›, karfl› ruflma vard› Ankara’da. Ülkenin her k›nlarla karfl› karfl›ya kald›. Hedefi yüksek, cüreti büyük,¤›nlar›n örgütlenerek, hak arama mü- taraf›n, yani ‹çiflleri Bakanl›¤› avukat›- yerinden emekliler geldi. Bu çok cesareti örnek bir davan›n bir parças› olarak karfl›laflt›¤›-cadelelerini büyütmesinden korkan n›n mazaret bildirmeden gelmemesi umut vericiydi. Ancak ‹çiflleri Bakanl›- m›z hiçbir bask›, sald›r› karfl›s›nda (iflçi, köylü, emekçi, halkegemen s›n›flar, emeklilere sendikal nedeniyle görülemedi. Yasaya göre 1 ¤›’n›n avukat› gelmedi, bu durumda gençli¤i vd. tüm ezilenlerin sesi olma iddias›nda olan herörgütlenme hakk›n› vermemekteki ›s- ay içinde mazeret bildirilmedi¤i tak- yasal olarak davan›n düflmesi gereki- yay›n›n yapt›¤› ve yapmas› gerekti¤i gibi) sesimizi susturma-rar›n› ise, Emekli-Sen’e dönük açt›¤› dirde davan›n düflmesi gerekiyordu. yordu. lar›na izin vermedik. Her seferinde daha yüksek sesle ger-kapatma davas›yla göstermiflti. Ancak hemen ertesi günlerde yap›lan - Peki yasal statü niçin çekleri, (burjuva-medya taraf›ndan çokça allan›p pullanan ‹flte bu davan›n sürdü¤ü bu kadar önemli? Baflbakan Hizmet- sahte objektiflik kayg›s›yla da de¤il) ama ezilen halk›n pen-günlerde, 20 Eylül’de - Her fleyden önce ya- ‹fl’in kongresinde flöyle ceresinden duyurmaya çabalad›k. Bu çabam›z hedefe var›n-Ankara’da yap›lan du- sal konuma kavufluyorsu- demiflti: “Türkiye’de bir dönem caya kadar -ismimiz de¤iflse de- büyüyerek devam ede-ruflmadan önce, bira- nuz ve muhatap al›nmama sendikal haklar ve özgürlüklerle cek ve hedefin büyüklü¤üne lay›k bir yay›nla sizlerleraya gelen Emekli-Sen sorunu ortadan kalk›yor. ilgili her fley öcü olarak görülü- buluflmak için eme¤imizi büyütece¤iz.üyeleri, 17 Eylül tari- Ayr›ca kamuoyunda da yordu. Örgütlenmenin önünde Gazetemizin ismiyle birlikte sayfalar›nda da bir dizi de-hinde, saat 12:00’de resmi olarak kabul görmek engeller vard›. Bundan esas ola- ¤iflikli¤e gittik. Bu de¤ifliklikleri bir süredir içerde, d›flar›da,Kad›köy ‹skele Meyda- anlam›na geliyor bu. An- rak o dönemin siyasetçileri so- semtte, okullarda, fabrikalarda, yurtd›fl›nda vd. alanlardakin›’nda bir bas›n aç›kla- cak flunu vurgulamak ge- rumludur. Ancak biz bu engelleri okurlar›m›zdan gelen öneri ve elefltiriler do¤rultusundamas› yapt›lar. rekiyor ki; biz kendimizi kald›raca¤›z.” Evet, Baflbakan afla- gerçeklefltirmeye çal›flt›k. Örne¤in “Gö¤ün yar›s›” olan ‹skele Meydan›’na zaten meflru görüyoruz. ¤› yukar› bunlar› söylemiflti. Ama kad›nlar›m›za yönelik özel bir sayfan›n olmay›fl› uzun za-kadar bir yürüyüfl ger- O noktada bir s›k›nt›m›z bir taraftan bunlar söyleniyor, di- mand›r okurlar›m›zdan gelen bir elefltiriydi. Bu say›m›zlaçeklefltiren Emekli-Sen yok. Yasal statüyü ayr›ca ¤er taraftan sendikalar› kapatma birlikte 12. sayfam›z› emekçi kad›nlar›n sorunlar›na ay›rd›k.üyeleri, yürüyüfl s›ras›n- masaya oturma flans›n› davalar› aç›l›yor. ‹flte bu tutars›zl›- Bunun yan› s›ra, yine gerçekte özel bir sayfas› olmas›nada üzerinde “Emekli- yakalayabilmek için isti- ¤›n üzerine gitmek gerekiyor. Biz karfl›n içeri¤i anlam›nda sürekli de¤ifliklikler yapt›¤›m›zSen Kapat›lamaz- yoruz. de bunu yapaca¤›z. Bize dönük bu Kürt Ulusal Sorununa iliflkin sayfam›z› tamamen, mücade-Tüm Emekli-Sen fiubeleri” yaz›l› yeni bir baflvuru nedeniyle Emekli- - Emeklilerin yaflam koflullar› sald›r› genel sald›r›lar›n bir parça- lemizin en dinamik ö¤elerinden olan Kürt halk›na yönelikbir pankart açt›lar ve “Emekli- Sen davas›na kald›¤› yerden devam nas›l? s›d›r. Ve bunun için de, bir yan- olarak ç›karmaya bafll›yoruz. Bu ve buna benzer-ba¤l› de¤i-Sen’i kapatmak istiyorlar-Sendi- edilecek. - Tüm emekçilerin oldu¤u gibi, ya- dan tüm emeklileri örgütlü müca- fliklik ve yenilikleri tüm sayfalarda bulabileceksiniz.kama dokunma!” dövizleri ‹flçi-Köylü Gazetesi olarak Emek- flam koflullar› çok zor. Pazara ç›kama- deleye ça¤›r›rken, tüm duyal› ka- Kuflkusuz elefltiri ve öneride bulunmak okurlar›m›zlatafl›d›lar. li-Sen’in sürecine iliflkin, sendikan›n yan emekliler var. Emeklilerin büyük muoyunu da Emekli-Sen’i sahip- gazetemiz aras›ndaki en önemli diyalog araçlar›ndan biri- ‹skele Meydan›’na gelindi¤inde, aktif bir üyesi olan Ali Kolafl ve Kar- bölümü asgari ücretin alt›nda ücret- lenmeye ça¤›r›yoruz. dir. Ancak bunun di¤er bir yan› da tüm bu önerile-kitle ad›na Kartal fiube Baflkan› Y›l- tal fiube Baflkan› Y›lmaz Gündo¤du lerle bir yerlerde çal›flmak zorunda ri ancak sizlerle birlikte gerçeklefltirebilece¤imizmaz Gündo¤du taraf›ndan bir bas›n ile görüfltük. kal›yor. Hele de kendi evleri yoksa, nin ard›ndan, Emekli-Sen Kartal fiube olgusudur. Bu noktada okurlar›m›zdan bir dizi talebimizaç›klamas› yap›ld›. Aç›klamada, emek- kira veriyorlarsa durum daha da kö- Baflkan› Y›lmaz Gündo¤du’yla da de mevcut. Daha nitelikli ve s›n›f mücadelesinde önemli birlilerin yaflad›¤› sorunlar›n ülkede yafla- Ali Kolafl: Meflruluk tü. Ben eminim ifl imkan› olsa, emek- k›sa bir söylefli yapt›k. yere sahip (olmas› gereken) bir gazete ç›karmam›z için ön- sorunumuz yok! lilerin % 70-80’i çal›fl›r. fiimdi sadece - Emekli- Sen önümüzdeki süre- celikle gazetenin kolektif örgütleyici, ajitasyon ve propa- - Emekli-Sen’in bugüne kadarki ifl bulabilenler çal›fl›yor. ‹nsanlar›n ce nas›l haz›rlan›yor? gandist misyonunun do¤ru bir flekilde kavranmas› gerek- sürecini anlat›r m›s›n›z? hiçbir sosyal yaflam› yok. Sinema, ti- - Bildi¤iniz gibi, 20 Eylül’deki du- mektedir. Bu noktada gazetemizin sizlerden gelecek yaz›- -Bizim 12 y›ll›k bir sürecimiz var. yatro gibi faaliyetleri izlemeye gidemi- ruflmaya, karfl› taraf›n avukatlar› kat›l- lar, haberler, okur mektuplar›yla beslenmesi önemlidir. 12 y›ld›r fiili olarak faaliyet sürdürü- yorlar. Maafllar enflasyona ba¤l› ola- mam›flt› ve davan›n düflmesi söz ko- Daha nitelikli bir yay›n için gördüklerimizi, yaflad›klar›m›z›, yoruz. Ancak kurulufltan itibaren sen- rak art›yor. Ancak siz de biliyorsunuz nusuydu. Ancak bu arada avukatlar deneyimlerimizi, bilgi ve birikimlerimizi birlefltirmek duru- dikam›z tan›nmama sorunu yaflamak- ki, resmi art›flla gerçek art›fl aras›nda mazeret bildirdi¤i için davaya devam munday›z. Kolektif ç›kan bir yay›nla 5-10 kiflinin ç›kartaca- tad›r. Bu tan›nmama sorununa ra¤- büyük fark var. ediliyor. 9 Ekim’de Ankara Asliye Hu- ¤› bir yay›n aras›ndaki nitelik fark› küçümsenemez. Yani men, çok genifl bir örgütlenme olufl- - 20 Eylül’deki duruflmadan kuk Mahkemesi’nde yeni bir duruflma her okurumuz ayn› zamanda muhabirimiz, ayn› zamanda turulmufl durumda. Biz ekonomik ve sonra ‹çiflleri Bakanl›¤›’n›n avukat- var. yazar›m›z olmal›d›r. K›sacas› Lenin’in Proletarya Kültürü demokratik mücadelenin yan› s›ra bir lar› tekrar baflvuru yapt› ve bu du- Devletin sendikay› kapatma ›srar› adl› eserinde bahsetti¤i ve ad›na “yar› Oblomovcu, yar› ç›- de yasal statü mücadelesi veriyoruz, rumda dava sürecek. Son olarak, sürüyor. Ancak bu arada flöyle bir karc› eski Rus ilkesi” dedi¤i “Yazar, can› isteyince ya- ancak buna karfl›n genifl bir örgütlen- bununla ilgili ve de genel anlamda Biz sadece kendi durum ç›kt› ortaya. ‹çiflleri Bakanl›¤› zar; okuyucu ifline gelirse okur” tarz›na son vermeli- me yakalad›k. Uluslararas› sözleflme- söyleyece¤iniz bir fley var m›? ekonomik-demokra- davay› biz açmad›k diyor. Antep Em- yiz. Bizler madem ki kendimizi büyük bir davaya adad›k, ler bize örgütlenme hakk› vermesine - Bu mücadeleye tüm duyarl› ke- tik taleplerimiz için mücadele niyet Müdürlü¤ü’nün Hazine’ye bafl- madem ki gecemizle-gündüzümüzle bu onurlu yaflam› seç- karfl›n, hükümetler (ve bununla bir- simlerin destek vermesini bekliyoruz. etmiyoruz. Bir bütün olarak vurusu üzerine aç›lm›fl. Bunlar bize tik o takdirde “can›m›z isteyince/iflimize gelince” de- likte devlet) örgütlenmemizin Bu tüm hak alma mücadelesinin bir tüm toplumsal talepler için de söylendi¤inde “madem davay› siz ¤il ihtiyaçlar do¤rultusunda yapmam›z gerekenleri yapmak önüne sürekli engel ç›karmay› sürdü- parças›d›r. Emekli-Sen olarak daha mücadele ediyoruz. yani, Tür- açmad›n›z, çekilin o zaman da- durumunday›z. rüyorlar. En son kapat›lmam›z için güçlü olmak için de, özellikle sendika- kiye gündeminin öncelikleri bi- vadan” dedik. Meselenin ikinci yan› da yay›n›m›z›n kitlelere ulaflma mahkemeye baflvuruldu. Yerel mah- lar›n emekli olan üyelerini Emekli- zim de önceliklerimizdir. Ör- - Emeklilerin örgütlenmesinin meselesidir. Bizler ne kadar önemli konular üzerinde ne keme kapatmama yönlü karar almas›- Sen’e yönlendirmelerini bekliyoruz. ne¤in, iflgaller, hapishaneler, önünde yasal bir engel yok bildi¤i- kadar de¤erli yorumlar da yapsak; en etkili örgütlenme na ra¤men, hükümet Yarg›tay’a gitti. Çünkü demokrasi mücadelesinden iflsizlik vb. sorunlar için de so- miz kadar›yla. Peki kapatmak iste- ça¤r›lar›nda da bulunsak, çok do¤ru perspektifler de sun- Yarg›tay ise kapat›labilir karar› ver- emekli olunmaz! ka¤a ç›k›yoruz. Yani genel ta- medeki bu ›srar›n nedeni nedir siz- sak bunlar sadece ka¤›t üzerinde kal›r, kitlelere ulaflmazsa di. Tüm bu dava sürecinde Emekli- leplere gücümüz oran›nda kat- ce? yazd›klar›m›z›n çok da bir anlam› olmaz. Okurlar›m›z, faali- Sen, kendini anlatmaya çal›flt›. Kapatma ›srar› sürüyor k› sunmaya çal›fl›yoruz. - Ortada devlet ciddiyetiyle ba¤- yetçiler gazetemizi elinin ulaflabilece¤i her yere götürmeli, Emekli-Sen’in mücadelesinin genifl Ali Kolafl ile yapt›¤›m›z görüflme- daflmayan bir durum var. Hem ulusla- kitlelerle kurulacak ba¤›n önemli ve kolektif bir arac› ola- raras› sözleflmelerde hem de anaya- rak gazetemizi emekçi kitlelere ulaflt›rmal›d›r. Bizlerin bel- “Sendikam›za sahip ç›kaca¤›z” sada böyle bir engel yok. Zaten bizim için flu an önemli olan uluslararas› sözleflmeler veya anayasa de¤il, dev- ki de 1-2 saat içinde anlatmaya çal›flt›klar›m›zdan çok daha fazlas›n› bulabilece¤i ve bizi ifade eden bir yay›n›n kitle fa- aliyeti içinde kullan›lmamas› anlafl›lmaz gelmelidir herke- Emekli-Sen’in kapat›lmas› ile il- A‹HM’e baflvuraca¤›z. Arkas›n› b›- hat›rlatarak, “Baflbakan iflçiye, letin tutumu. se. Da¤›t›m konusunda küçük bir uyar› yapmadan geçme-gili olarak sendika üyelerinden ulafla- rakmayaca¤›z, mücadelemize devam emekçiye ‘anan› da al git!’ di- - 9 Ekim’deki duruflmaya dönük yelim. Gazetemizin da¤›t›m› derken kitlelere gitmenin,bildiklerimizle konu üzerine sohbet edece¤iz” fleklinde konuflan emekli- yorsa bu da bizlere verilen de- bir haz›rl›k söz konusu mu? onlarla iletiflim içine girmenin, bizlerin k›sa bir sürede söy-ettik. Y›llard›r mücadele eden emek- ler, hükümetin örgütlü bir toplum ¤erin en bariz örne¤idir” dedi- - Biz bu duruflmaya da tüm gücü- leyebilece¤inden çok daha fazlas›n›n gazete sayfalar›nda yerliler, hükümetin onlar› y›ld›rmak için istemedi¤inin alt›n› özellikle çiziyor- ler. müzle kat›lmaya çal›flaca¤›z. Ancak 9 almas›n›n yani k›sacas› kitleleri örgütlemenin bir arac› ola-elinden geleni yapt›¤›n›, fakat bu sal- lar. Devletin ›srarla Emekli-Sen’e dö- Ekim’deki duruflmaya toplu kat›l›m rak kullan›lmas›ndan bahsediyoruz. Bunun baflar› ölçütü ded›r›lar›n onlar› etkilemedi¤ini belirti- “Bizler emeklileriz, bu ülkenin nük kapatma davas› açmas›n› sadece noktas›nda sorunlar yaflanabilir. 20 (yabana at›lmamas› gerekmekle birlikte) kaç gazeteyorlar. “Bizler çal›flt›¤›m›z süre y›llard›r çal›flm›fl, vergisini ödemifl, Emekli-Sen’e yönelik bir politika ola- Eylül’de gidildi ve otobüs tutuldu. K›- “satt›¤›m›z” de¤il, gazetemizle kaç kifliyi örgütledi¤imiz,içinde sömürülmeye karfl› mü- bütün yarat›lan de¤erlerde al›nteri rak alg›lamayan emekliler, hayat›n sa süre içinde yeniden otobüs tutmak kaç örgütlülük yaratabildi¤imizdir.cadele verdik. Kimimizin saçla- ve eme¤i olan insanlar›y›z. Bizim in- tüm alanlar›nda bask›lar›n sürdü¤ü- mümkün olacak m› bilmiyoruz. Bu iki noktada (yani gazetemizin beslenmesi ver›na ak düflmüfl, kimimiz sakat, sanca yaflam talebimizi sa¤lamas› ge- nü eklediler. Bunun d›fl›nda, bir dizi etkinlik da¤›t›m›) ortak-kolektif hareket etmedi¤imiz sürece nite-kimimizin beli bükük ama, bu reken yer siyasi iktidard›r. Ancak “Önümüzde duran bir Tuzla ger- program› ç›kard›k. Örne¤in imza likli gazete ve kitlelerin sahiplendi¤i bir gazete olmaktanhalimizle de olsak sendikam›za böyle bir fley de yok bugün için. Ba- çe¤i var; tersanede her y›l onlarca stantlar› açaca¤›z ve imza toplanacak. uzak kal›r›z. Bunu sadece gazete olarak yapamayaca¤›m›zsahip ç›kmak için mücadele et- k›yorsunuz; orada burada kömür, insan ölüyor ve oraya gelip giden Cumhurbaflkan›’na, Baflbakan’a, Çal›fl- için okurlar›m›zla çok daha yak›n, birbirini anlayan, ortakmeye kararl›y›z” diyorlar. makarna da¤›tarak kitleleri yanlar›na yetkililer hiçbir fley yokmufl gibi dav- ma ve ‹çiflleri Bakanl›klar›na faks çek- dilin konufluldu¤u vb. bir iliflki a¤›n›n kurulabilmesi gerek- “Bildi¤iniz gibi sözde yasal olma- almaya çal›fl›yorlar. Bizim insanca ya- ran›p çekip gidiyorlar” diyen emekli- me eylemi olacak. Bu eylem ise flöyle mektedir. Gazetemize direkt ulaflabilece¤iniz mail adresi-d›¤›, emeklilerin sendika kuramaya- flama talebimiz sadece kendimiz için ler sözlerini “Milletvekili olan Torlak gerçekleflecek: 1-5 Ekim aras›nda miz, gazete bürolar›m›z, adresimiz vs. mevcuttur. Her ko-ca¤› gibi gerekçelerle sendikam›za istedi¤imiz bir fley de¤il, tüm toplu- Tersanesi’nin sahibi Ali Torlak iflçi- destek veren kurumlar, Emekli-Sen nuda bizimle iletiflim içine girebilir, baflta da söyledi¤imizkapatma davas› aç›ld›. Anayasada da mun insanca yaflama hakk› vard›r. lerle alay eder gibi; ‘patronlar ba- dostlar› faks çekecek. Herkes bulun- gibi ortak hedefimizin büyüklü¤üne lay›k bir yay›n için yenioldu¤u gibi emekliler sendika kura- Ama ne yaz›k ki Türkiye’de bunun ret alm›yorsa iflçiler kendileri du¤u yerden örgütleyecek bunu. 4 ad›mlar atabiliriz/atmal›y›z.bilir. Uluslararas› sözleflmelere göre için bile zorlu mücadelelere girifl- als›nlar!’ diyebiliyor. ‹flte bu anlam- Ekim’de ise Emekli-Sen flubelerinin Sürekli olmakla birlikte özellikle gazetemizin yeni say›-de sendika kurma hakk›m›z var. Biz mek gerekiyor” diyen emekliler da haklar›m›z› kopar›p aya¤a kalk- faks eylemi olacak. Bunlar›n yan› s›ra, s›yla ilgili düflüncelerinizi bize iletmeniz önemli. 15 günbu hak için mücadele ediyoruz. Bu devlet temsilcilerinin “yatt›klar› mak için ›srarl› bir mücadele hatt› iz- yürüyüfl, oturma eylemi vb. eylemler sonra görüflmek üzere… ‹yi ki var›z!karar siyasi bir karard›r. Kapatma yerden maafl al›yorlar, bir de lemek gerekir ve bizler de bunu yap- düflünülüyor. Ancak bunlar çok so-karar› ç›kmas› durumunda da bunu be¤enmiyorlar” sözlerini maya kararl›y›z. (Mersin) mutlaflm›fl de¤il. (Kartal)
  3. 3. 5-18 Ekim 2007 İşçi-köylü 3 Politika gündem Ülkemizin önemli sosyologlar›n- Hrant Dink’i katleden katillerle mamak, devrimci ve komünist ol- ahalle de¤ildan fierif Mardin’in Hürriyet ve empati kurmam›z› isteyen, bu iklimi mak dikkat edilmesi gerekilen veVatan gazeteleri için verdi¤i rö-portajlar üzerinden kopar›lan gürül-tüyle halk›m›z bir kez daha suni kor-kular yarat›larak, farkl› ç›kar grupla- M kimin yaratt›¤›n› sorup da aynaya bakamayan Özkök gibiler, flimdi de bu yasaklar kald›r›l›rsa üniversite- lerde/flehirlerde genç kad›nlar›n her yerde aç›kça savunulmamas› gereken niteliklerdir. Bunun nedeni ise halk›m›z›n genlerine iflleyen ›rk- ç›-dini düflünceler de¤ildir. Birçokr› aras›ndaki güç savafl›na ortak edil- bafllar›n›n zorla kapatt›r›laca¤›n›, flehirde farkl› veya öteki olana yö-meye çal›fl›l›yor. Türban meselesi, buna ön ayak olacak “türban nelik büyük bir bask› varsa bununülkemizin Malezya olup olmayaca¤›, Ogünlerinin” ortaya ç›kaca¤›n› anlam› orada a¤›rl›¤› oluflturan geriAKP’nin ülkeye fleriat getirme söyleyerek bizi tehdit etmektedir. kitleleri örgütleyen devlet mekaniz-amaçl› gizli emellerinin var olup ol- Ancak burada bizden çaresizce sak- mas›n›n baflar›l› olabildi¤idir. Özce-mad›¤› ve buna karfl› tek güvencenin lanmaya çal›fl›lan gerçek ise tüm bu si mahalle bask›s›n›n hissedildi¤i bir-ordu ve onun dayand›¤› 12 Eylül bahsetti¤i fler odaklar› olan fleriat- çok bölgede net olarak görünen ol-Cunta Anayasas› oldu¤u üzerine ç›/dinci örgütlenmeler/cemaat- gu, polisin, ordunun ve mülkiyeyaz›lara bolca rastl›yoruz. ler/tarikatlar ve halka kabaday›l›k amirinin bilgisi dahilinde ve aç›ktan Elbette ki, fierif Mardin’in sözle- taslayan faflist ülkücü çetelerin biz- verdi¤i destek sayesinde faflist ülkü-ri aç›kça ve sayg›s›zca çarp›t›lmak- zat devletin örgütledi¤i/destekledi- cülerin, dini tarikatlar›n rahatl›klatad›r. Faflist burjuva bas›n içinde ay- ¤i/göz yumdu¤u ve yönlendirdi¤i örgütleniyor oluflu ve bu örgütlen-r›cal›kl› yerini koruyan Hürriyet’in halk düflman› yap›lanmalar oldu¤u- melerin deste¤i ile düzene muhalif“kaptan›” Ertu¤rul Özkök, bu dur. Bunu çok aç›k flekilde son gün- her türlü yaklafl›m›n güçlenmedençarp›tman›n bafl›n› baflar›yla çek- lerde medyaya yans›yan Hrant bast›r›labildi¤idir. Son y›llardaki linçmekte ve misyonuna uygun bir ka- Dink suikast›yla ilgili bilgilerden de sald›r›lar›na kadar bu yöndeki herrakter oldu¤unu kan›tlamaktad›r.Ard›ndan onlarca muhabir ve gaze-teci Malezya’ya gönderilerek ileridekarfl›laflaca¤›m›z potansiyel tehlike devlet bask›s› anlamaktay›z. Ogün, Yasin vb. faflist katillerin bizzat polis taraf›ndan yu- kar›dan afla¤›ya do¤ru örgütlendi¤i- ni, Hrant Dink’in medyada teflhir sald›r›n›n söz konusu örgütler tara- f›ndan devletin haberi, yönlendir- mesi ve teflviki dahilinde gerçeklefl- tirildi¤ini herkes bilmektedir.bizlere gösterilip, halk›m›z›n özel- mül edilmesini, kimsenin kendi rarak kad›nlar›, ilericileri korkmaya önemini anlatmak için kulland›¤› so- edilerek hedef gösterildi¤ini, kendi- Ülkemizde mahalle de¤illikle de kendisini demokrat olarak do¤rusunu di¤erine bask›yla kabul ça¤›rmakta ve kurtulufl için çarenin yut mahalle kavram› çarp›t›larak so- sinin üst düzey devlet görevlilerin- devlet bask›s› hakimdir. Halk›ngören kesimlerin s›tmaya yani bu ettirmemesi gerekti¤ini anlat›yor. kalmad›¤›n› iddia ederek orduyu ve mut/gerçek mahallede yaflayan s›ra- den tehditler ald›¤›n›, aç›lan dava- üzerinde uygulanan her türlü ayr›m-düzene raz› olmas› talep edilmek- “Çat›flma ve gerilme sa¤l›kl›- yarg›y› ba¤›ms›z güçler olarak gös- dan halk kitleleri kötülü¤ün kayna¤› larla hedef haline getirildi¤ini ve son c›l›¤›n, bask›n›n ve zorbal›¤›n kökenitedir. d›r. Yeter ki darbe olmas›n. termekte ve bir bilim insan› olarak olarak gösterilmektedir. Bu halk görevin 17 yafl›ndaki bir fafliste ve- ve yarat›c›s› faflist sistemdir. Ülke- Ülkemizde hâkim rejimin elitist Biz bu iflin pasif taraf›n› çok ifl- Mardin’le faflist yarg›n›n korkular›- “gerici ve karanl›kt›r” ve ordu- rildi¤ini herkes bilmektedir. O za- mizde asimilasyonun, ›rkç›l›¤›n, dinibir rejim oldu¤unu, bask› ve yasak- ledik. Oysa demokrasi pasif n›n ayn› oldu¤unu öne sürerek, nun, cumhuriyetçi elitin ve Kema- man yeni Ogünleri ç›karan yobazl›¤›n üretildi¤i flartlar› yar›-fe-larla halk› biçimlendirmeye çal›flt›¤›- de¤il, aktif bir fley. Kat›lma, egemen s›n›flar›n kendi aras›ndaki list ideolojinin sopa zoruyla uygula- kayna¤›n da devlet oldu¤u ve odal sistem yaratmaktad›r. Bu ne-n›, giydirmeye çal›flt›¤› elbisenin dar tart›flma iyidir” diyen Mardin, güç mücadelesinde ordu/CHP tara- d›¤› yasaklar ve bask›lar olmasa bu bu devlet yok olmad›¤› müd- denle halk›n gerçek sorunlar›na de-oldu¤unu ve bu flekilde devam et- her türlü insan hakk› gasp›na karfl› f›nda saf tutmam›z› talep etmekte- fler kayna¤›n› durdurabilmek müm- detçe devlet ad›na zorbal›¤a ¤inmemek için elinden geleni yapan,memesi gerekti¤ini vurgulayan uyan›k olmak gerekti¤ini vurgula- dir. Hatta bu vesileyle Bolfleviklere kün de¤ildir. Halka d›flar›dan ve yu- resmi kurumlar›n yan› s›ra bu suni gündemlerle halk› oyalayan, di-Mardin, halktan kopuk olan bu reji- makta ve demokrasinin/demokra- olan nefretini bir kez daha gösteren kar›dan bakan bu anlay›fl halka kar- “sivil” örgütlenmelerin de or- ni gericili¤e karfl› ç›kma ad› alt›ndamin korkular›n›n kayna¤›n› halka tik bilincin geliflmedi¤i ülkemizde Özkök, Rusya’da 1917 fiubat fl› nefretini her sat›r›na yedirmekte tak olaca¤› anlafl›lacakt›r. zorla Kemalizm’i dayatan, türbanyabanc› olmas› olarak (bizim görü- demokrasiden yana olanlar›n, özel- Devrimi’nden sonra bafla geçen ve bu halk›n adam olmak bir yana tart›flmas› yaparken her tarafa deva-flümüzle de buna ek olarak halka likle de kad›nlar›n kayg›lanmas›n›, Kerenski’yle Erdo¤an’› karfl›laflt›r- modernleflmeye direnen, kaba, ca- Zorbal›¤›n kökeni sa bayraklar asan/ast›ran medyayadüflman olmas› olarak) gösteriyor. var olan koflullara raz› olmamas›n› makta ve Kerenski gibi çaresiz ka- hil bir halk oldu¤unu yine bizlere ik- faflist sistemdir karfl› ç›kmal›, bu oyuna gelmemeli-Bununla birlikte din konusunda da ve görüfllerini ifade etmesini önem- l›rsa Bolfleviklere benzer flekilde na etmeye çal›flmaktad›r. Bu, rö- Bugün tüm “devrim yasalar›na”, yiz. Günümüzü ve gelece¤imiziülkemizde yüzy›llara varan ciddi ve li buldu¤unu ancak bu flekilde de- daha radikal bir hareketin kendisini portaj› yapan Ayfle Arman’›n soru- bask›lara ve yasaklamalara ra¤men karartan faflizme ve onun efen-güçlü bir dini örgütlenme oldu¤unu, mokrasi bilincinin geliflece¤ini aç›k- aflarak iktidar› gasp edece¤ini, dar- sundaki ukalal›kta dahi bariz flekilde ve Özköklerin bahsini etti¤i tehli- disi emperyalizme karfl› gerçekbu örgütlenmenin halk›n içindeki l›yor. be yapaca¤›n› iddia ediyor. görülmektedir: “E¤er benim hayat keye karfl› koruyucu olan TC ordu- demokrasi, halk demokrasisikollar›n›n daha fazla oldu¤unu vur- Ancak bu tart›flma dahi bizlere tarz›m de¤iflmek zorunda kalacaksa, su iflbafl›ndayken(!) dahi ülkemizin için, gerçek ba¤›ms›zl›k içinguluyor. Ancak fierif Mardin, ülke- Toplumu gerici medyan›n halka bak›fl›n›/düfl- Bo¤az’da istedi¤im gibi içki içip bal›k birçok bölgesinde ramazan ay›nda devrimci mücadelede birlefle-mizde demokrasiye olan ihtiyac› korkuyla örgütlemek manl›¤›n› göstermektedir. Burada yiyemeyeceksem, istedi¤im gibi giyine- oruç tutmamak sald›r› ve d›fllanma lim. Emperyalizme, faflizme, flove-belirtip, bask› ve korkuyla ileriye Özü bu olan röportaj› çarp›tan korku duymam›z gereken ad- meyeceksem ben ne yapaca¤›m? O nedeni olmaktad›r. Az›nl›k milliyet- nizme ve her türden gericili¤e karfl›do¤ru ad›m atamayaca¤›m›z›, din Özkök ve genel olarak burjuva-fe- res halk olarak gösterilmekte- zaman da askerin varl›¤› emniyet sü- lerden ve Kürt ulusundan olmak, en etkili mücadelenin devrimci mü-konusu da dahil olmak üzere, her odal bas›n, dini örgütlenmenin gücü dir. fierif Mardin’in ulusal ve evren- bab› gibi geliyor insanlara..” kad›n veya eflcinsel olmak, Alevi ve- cadele oldu¤unu görerek, haklar›-konuda farkl› düflüncelere taham- üzerine söylenenleri ön plana ç›ka- seli de¤erlendirirken yerelin artan Oysa ki gerçek böyle midir? ya H›ristiyan olmak veya dine inan- m›za sahip ç›kal›m. nün kurulmas› meselesini, “Sovyetler” örgütünün teyen, kendili¤indencili¤e boyun e¤en, flovenizme lanmas›nda, gerekse de ayaklanma ve devrimin sür- devrim öncesi kurulmas› ve model olarak gelifltiril- saplanan, ekonomizm ve dogmatizmden muzdarip, dürülme safhalar›nda, parti komitelerini etkin k›- S›n›fsal Yaklafl›m mesi süreci de dahil olmak üzere ispatlam›flt›r. “Ba- r›flç›l” tezleri savunanlar karfl›s›nda fliddet ö¤esinin her türden uzlaflmac›, iflbirlikçi, oportünist, anar- flist, revizyonist ve reformist ile “iki atefl aras›n- lan önemli bileflenler olarak faaliyet yürütmüfller- dir. zorunlulu¤unu, reform yerine devrimin flart oldu- da” mücadele yürütmek durumunda kalm›fl, bütün Paris Komünü komünizme aç›lan bir pencere ¤unu göstermifltir. Bu ba¤lamda proletarya dik- bunlar› yenilgiye u¤ratarak Ekim Devrimi’ni zafere ise, Ekim Devrimi’nden bir kap› olarak söz etmek PART‹ZANLARIN EK‹M DEVR‹M‹ ZAFER‹ 90 YAfiINDA, tatörlü¤ü, özel bir yere sahiptir. Marks ve Engels tafl›m›flt›r. Ekim Devrimi; s›n›f mücadelesine paralel gerekecektir. Pencereden ancak içeriye bak›labili- LEN‹N DA‹MA LEN‹N! Paris Komünü’nü sömürücülerin direniflini bast›r- her türlü burjuva ak›m, çizgi ve sapmaya karfl› k›ya- yordu. Bu da çok önemli bir fleydi ama kap› bam- makta yetersiz kalmakla elefltirmifller ve yenilgide s›ya ideolojik mücadele yürütülmeksizin devri- baflka bir imkan yaratm›flt›r. O günden sonra, Lenin, 1917 Haziran’›nda “Ya Sovyetler da¤›- rimci hareket/pratik olmaz” önermesi, bu bu hususa önemli bir pay biçmifllerdi. min baflar›ya ulaflamayaca¤›n› göstermesi bak›m›n- içeriye girmenin yolu daha da kolayd›(r) ar- lacakt›r ve flerefsiz biçimde ölecektir ya da tüm devrim deneyi özgülünde bir kez daha do¤rulan- Lenin’in ›srarla vurgulad›¤›, “devrim kitlelerin dan da ö¤retici derslerle doludur. t›k… Nitekim Büyük Ekim Proleter Devrimi’ni ta- iktidar Sovyetlere!” dedi¤inde, geri dönülmez bir m›flt›r. Lenin, büyük bir usta olmas›na karfl›n her eseri olacakt›r” tezi, Ekim Devrimine rengini ve- Köylülü¤ün demokratik ve daha önemlisi kip eden nice devrimler geçti¤imiz yüzy›l içerisinde sürece girildi¤ini iflaret ediyordu. Marks’›n ayaklan- fleyden önce Marksisttir. Marksist teori, Lenin’i ren bir baflka gerçeklik olarak an›lmal›d›r. ‹flçi ve proleter devrimlerdeki rolü ve iflçi-köylü ittifak› o kap›dan içeriye ya da baflka bir deyiflle o kap›dan ma sanat›na iliflkin ünlü formülasyonuna gönderme- bilinçlendirmifl, ayd›nlatm›flt›r. Tarihsel materyaliz- köylü y›¤›nlar› ile askerlerin büyük bir maddi güç üzerine gelifltirilen tezlerin yaflamda karfl›l›k buldu- d›flar›ya sökün ettiler. Onun büyük dersleri, dene- de bulundu¤u devrim sürecinde; “zamanlama” min izini süren Lenin hem büyük bir eylem adam›, oluflturarak koydu¤u a¤›rl›k karfl›s›nda düflman›n ¤u ilk büyük ve etkili deneyim için de Ekim Devri- yim ve ö¤retileri nice kuflaklar yetifltirdi, yetifltir- (erken davranma/geç kalma) olgusu üzerinde dur- büyük bir devrimci, hem de di¤er yandan çok bafla- atefl gücü çaresiz bir duruma düflmüfltür. Kitleler- mi’nden söz etmek gerekecektir. Engels’ten de- meye devam ediyor… mufl ve o an geldi¤inde de grev k›r›c›lara, hainlere r›l› bir bilim insan›d›r. de devrim için yarat›lan seferberli¤in estirdi¤i rüz- vamla Lenin yoldafl, köylülü¤ün s›n›fsal tahlilini ya- Ekim Devrimi’nin Rusya topraklar›nda yaratt›¤› ve iflbirlikçilere karfl› büyük bir mücadele vererek, Büyük Proleter Ekim Devrimi, her bak›mdan gar›n karfl›s›nda, gerici devlet mekanizmas›n›n di- parken demokratik devrimden ç›kar›n› tart›flmad›¤› eserin yerinde, proletaryan›n sosyalizmde süren s›- “zaman kaybetmek ölüm demektir” fliar›yla düfl- bu ustal›¤›n damgas›n› tafl›r. Her aflamas›nda, her ki- renme flans› bulamamas› hiç de flafl›rt›c› de¤ildir. gibi, proleter devrimle iliflkisinde “ç›kar” derece- n›f mücadelesi raundunu kaybetmesiyle, yaklafl›k mana son darbeyi indirme harekat›n› bafllatm›flt›. lometresinde Lenin’in izi vard›r. Bu hususun alt› Kitleleri kazanma ad›na izlenen politikan›n “kitle- sinin alt›n› bilhassa çizmektedir. Bu, yar›-prole- yar›m as›rd›r yeller esiyor. Bu çok uzun mücadele, Bu harekat, 90. y›l›n› kutlamakta oldu¤umuz önemle çizilmelidir. ‹flte tam da bu noktada, Le- lere gitme, onlardan ö¤renme, onlara ö¤ret- ter/k›r proletaryas› olarak tan›mlad›¤› yoksul köylü- daha çok devrimlere, yengi ve yenilgilere gebe ola- Büyük Proleter Ekim Devrimi’ni getirdi. Ekim nin’in hakk›n› teslim etmenin en önemli gere¤i ola- me” gibi prensiplerle hayata geçirildi¤i de unutul- lerle ittifak›n gere¤i aç›s›ndan önemlidir. Nitekim cakt›r. Çin’deki demokratik, proleter ve kültür Devrimi, her fleyden önce kendisinden yaklafl›k 50 rak vurgulanmas› gerekenler, onun Marksizm’e mamal›d›r… Ekim Devrim’in baflar›lmas›nda ve sosyalist inflada, devrimlerinin mimar› olan Mao Zedung yoldafl, y›l önce yar›m kalan bir “rüya”n›n tamamlanmas›- yapt›¤› katk›lar›n, Ekim Devrimini yaratan olgular›n Kitlelerin maddi bir güç oluflturabilmesi için ör- köylülük içerisindeki çal›flman›n, köylü hareketinin, Ekim Devrimi’nin ihanete u¤ramas› üzerine ç›kart- n› ifade etmesi bak›m›ndan önemliydi. Burjuvazi, ta kendisi olduklar› gerçe¤idir. Bunlar, Marksizm- gütlü olmas› flartt›r. Örgütleme iflinin alt›ndan kal- iflçi-köylü ittifak›n›n rolü son derece büyüktür. t›¤› derslerle, ülkesindeki tehlikenin üstüne, “bin- Paris Komünü’nün yar›m kalan sürecinden “solu¤u ’den kopuk ya da onun özüne yabanc› de¤il aksine kabilecek olanlar s›n›f bilinçli unsurlar, yani komü- Büyük Proleter Ekim Devrimi; tüm uluslar için lerce kültür devrimi” formülasyonu ile yürüme- daha fazlas›na yetmeyecek bir giriflim” olarak pro- onun felsefesi temelinde flekillendirilmifl, s›n›f müca- nistlerdir. Bunun için her fleyden önce komünistle- hak eflitli¤i çerçevesinde, uluslar›n kendi kaderleri- ye çal›fl›yordu. Ard›llar›, bu misyonu yeterince tafl›- paganda malzemesi üretmifl, sosyalizm/komünizm delesi içerisinde gelifltirilmifl tezler, tespitler ve mo- rin örgütlü olmas› gerekir. Komünistleri örgütle- ni tayin hakk› ilkesini savunman›n gere¤i olarak, yamad›lar… hedefli devrimleri “ütopyalar müzesi”ne kald›rmaya dellerdir. yecek olan proletaryan›n partisidir. K›saca ve özce- halklar hapishanesi olarak bilinen Rusya’da, gelifltir- Ekim Devrimi, emperyalizmin duvarlar›nda bü- çal›flm›flt›. Ekim Devrimi, proleter devrimleri ça¤›n› bafl- si devrimin, dahas› komünizm hedefinin as›l olarak di¤i demokratik örgütlenme modeli ve kurdu¤u sis- yük bir gedik açm›flt›r. O gedi¤i onarmak için bu- Marks ve Engels yoldafllar›n kuramsallaflt›rd›- latm›flt›r. Bu, emperyalizm olgusundan kopuk de- proletarya partisine ihtiyac› vard›r. Lenin’in üze- temle ulusal bask›y› ve ulusal ayr›cal›klar› or- gün bile nafile çabalar harc›yorlar. Onun, proleter ¤› bilimsel sosyalist teorinin pratiklefltirilmesi bak›- ¤ildir. Serbest rekabetçi dönemin sona ermesi, ser- rinde en çok durdu¤u meselelerden birisi budur… tadan kald›rarak, dünya ölçe¤inde 盤›r açm›flt›r. dünya devrimine katt›¤›, enternasyonal proletarya- m›ndan Ekim Devrimi’nin oynad›¤› rol tarihsel maye ihrac›yla birlikte tekelleflme olgusu ve dünya Parti, Marks ve Engels yoldafllar›n Manifesto’da Proletarya partisi, çeflitli milliyetlerden Rusya halk›- ya kazand›rd›¤› ideolojik kavram ve ö¤retilere sald›- önemdedir. Komün dersleri, Almanya, Fransa, ‹n- pazarlar›n›n parsellenmesi ile beraber flekillenen felsefi temellerini belirledi¤i bir platform üzerinde n›n kurtuluflunun/ç›karlar›n›n yekpare bir proleter- r›yor, kurum ve sembolleri karalamaya çal›fl›yorlar. giltere iflçi s›n›f› mücadele deneyimleri, Marksist te- emperyalizm; gericileflen burjuvazi karfl›s›nda sonu- yükselmekle beraber, s›n›f mücadelesinin geliflimine ler örgütü çat›s› alt›nda örgütlenmekten geçti¤i tes- Dünya halklar› nezdindeki sayg›nl›¤› ve otoritesini orinin geliflim süreci aç›s›ndan s›çrama yaratacak na kadar devrimci tek s›n›f olan proletarya önderli- paralel olarak infla edilmek durumundad›r. ‹de- pitiyle yola ç›km›fl, burjuva milliyetçili¤ine karfl› mü- karartmaya, ayd›nlatma gücünü yok etmeye çabal›- bir boyut oluflturamad›. Bunun için enternasyonal ¤indeki devrimleri koflullamaktad›r. Ekim Devri- olojik bütünlü¤ü olan parti, bir yan›yla önderler cadele yürütmüfl ve Ekim Devrimi’ni zafere ulaflt›r- yorlar. 1990’larda silueti bir sis bulutu misali da¤›- proletaryan›n, Lenin’in Rusya’n›n tarihsel koflullar› mi, bu tespitteki öngörüyü do¤rulayan biçimde ça- bir yan›yla profesyoneller örgütüdür. Esasta ille- m›flt›r. l›nca, “sosyalizm/komünizm çöktü” kampan- içerisinde sahne almas›n› beklemesi gerekecekti. ¤› bafllatan bir milat konumundad›r. Emperyalizm gal örgütlenecek, demokratik merkeziyetçili¤i iflle- Ekim Devrimi’nin kan›tlad›¤› bir di¤er husus, yas› ile yeri gö¤ü inleterek kampanya düzenleyen Lenin yoldafl, Marksizm’i yarat›c› bir biçimde kendi ve Proleter Devrimleri ça¤› sürmektedir… tecek, s›k› bir disiplinle çal›flacakt›r. S›n›fa, kitlelere, kad›nlar kat›lmadan proletarya önderli¤indeki burjuvazinin estirdi¤i rüzgar da gerilerde kald›. ülkesindeki devrim sorunlar›n›n çözümü için reh- Tarihte zorun/fliddetin rolüne dair tart›flmalar devrime öncülük ve önderlik etme sorumlulu¤u devrimlerin baflar›lamayaca¤›, devrimler olmaks›z›n Emperyalizm var olmaya devam ediyor. Ça¤ ber olarak kullanmakla yetinmedi, onu gelifltirmek ile birlikte “devrim” sorunu Marksist teorinin u¤- ona aittir. Bolflevik tipte parti örgütlenmesi, Ekim kad›nlar›n kurtulamayaca¤› gerçe¤idir. Büyük Ekim emperyalizm ve proleter devrimleri ça¤› oldu¤una ve daha ileri tafl›mak gibi bir misyonla hareket etme raflt›¤› bafll›ca sorunsallar aras›ndayd›. Bu hususlar›n Devrimi’ni arma¤an etmifltir. Devrimi’nde kad›n örgütlenmesi ve faaliyetinin özel göre ça¤, proleter devrimleri ça¤›r›yor. Ekim ustal›¤›n› gösterdi. dönemsel olarak güncellik kazanmas› da anlafl›labilir Lenin; partiyi “elefltiri özgürlü¤ü yok” suç- bir yeri bulunmaktad›r. Kad›nlar, devrimci mücade- Devrimi’nin 90 y›ll›k bilgeli¤i ile donanan Ekim Devrimi, Marksist teorinin eseridir. özelliktedir. Ekim Devrimi, burjuva devlet mekaniz- lamas›yla tart›flma kulübüne çevirmek isteyen, “kö- le ve çal›flmada yard›mc› de¤il asli unsur olarak ak- proletarya önderli¤indeki ezilen halklar bu Marksizm’in, “devrimci teori olmadan dev- mas›n›n parçalanmas› ve proletarya diktatörlü¤ü- lelik dayat›l›yor” denilerek disiplini gevfletmek is- tif rol oynamay› baflarm›fllar; gerek devrimin haz›r- ça¤r›y› yan›ts›z b›rakmayacakt›r…

×