Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rpt bm tahun 6

1,182 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rpt bm tahun 6

 1. 1. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SK TAHUN 6 BAHASA MALAYSIA 1
 2. 2. KELOMPOK HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM UNIT 1 TEMA : KEKELUARGAA N(KELUARGA KREATIF) Tajuk 1 Gurindam Ingatan(Buku Teks m/s 1 Menggapai Impian(Buku Teks halaman 2– 4) 02hb JAN – 03hb JAN Tajuk 2 Nenekku Kreatif (Buku Teks halaman 5-7) 06hb JAN – 10hb JAN Tajuk 3 Impian Menjadi Kenyataan (Buku Teks halaman 8 - 11) Pengukuhan, Pengayaan, Latihan (Buku Teks halaman 12-14) 13hb JAN- 17hb JAN 14 Jan Maulidul 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. Aras 1 i. Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. Aras 2 i. Bertukar-tukar pandangan berdasarkan sesuatu isi. Aras 3 i. Menerima teguran dengan hati yang terbuka dalam perbualan. Aras 1 i. Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandung ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii. Menerangkan makna perkataan dan maksud frasa serta ayat. Aras 2 i. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. ii. Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks. Aras 3 i. Membaca ayat dalam teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii. Menghuraikan maksud ayat dalam teks. Aras 1 i. Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat. Aras 2 i. Membina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat. Aras 3 i. Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung yang tepat. 1. Tatabahasa - KN am, KN khas, KGN, K Hubung, K Panggilan, - T.Baca, - Ayat Tunggal, majmuk, perintah, tanya, seru, penyata 2. Sebutan dan intonasi - Ayat perintah - Ayat Tanya - Ayat seruan 3. Kosa Kata - diskaun - kaunter - lirik - manfaat - melodi - membelek-belek - menerawang - menyanjung - mengharumkan - melanggan - memproses - pengiktirafan - penelitian - terngiang-ngiang - teruja 4. Pribahasa - bekas tangan - mata pencarian - ringan tulang - berpeluk tubuh - masa itu emas 5. Jenis Karangan - Keperihalan - Laporan 1. Ilmu - PSK, KT, AG & Moral 2. Nilai Murni - Hormat-menghormati - Bekerjasama - Rajin - Menghargai - Peramah - Baik hati 3. Kewarganegaraan - Berbangga sebagai rakyat Malaysia 4. Kemahiran Bernilai Tambah (KBT) - KB, TKP, BCB Kontekstual, Konstruktivisme 5. Media Pengajaran - Gambar, Kaset, Radio dan C Padat 6. Jendela Web www.kempadu.gov.my 2
 3. 3. Rasul 17 Jan Thaipusam - Cerita pengalaman KELOMPOK HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM UNIT 2 TEMA : KEKELUARGAA N Tajuk DATUK DI IBU KOTA Halaman Rangsangan Sajak Kuala Lumpur (BT m/s 15) Tajuk 1 Berkunjung ke Ibu Kota(Buku Teks halaman 16 - 18) 20hb JAN – 24hb JAN Sekolah ganti TBC25 Jan -Isnin Tajuk 2 Hani Berkarya (Buku Teks halaman 19 - 22) 27hb JAN – 31 JAN 31 Jan -4 Feb Cuti TBC 1.2 Bertanya dan menjaw ab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 1 i. Mendengar dan mengecam intonasi dalam soalan tanpa kata tanya. ii. Mengemukakan soalan dengan menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan penjelasan lanjut. iii. Menjawab untuk menjelaskan sesuatu perkara yang dikemukakan dengan menggunakan bahasa yang santun Aras 2 i. Mengemukakan soalan yang relevan tentang topik yang berkaitan. ii. Menjaw ab soalan yang mempunyai makna yang tersirat. Aras 3 i. Bersoal jaw ab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan soalan pelbagai aras. Aras 1 i. Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandung ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii. Menerangkan makna perkataan dan maksud frasa serta ayat. Aras 2 i. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. ii. Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks. Aras 3 i. Membaca ayat dalam teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii. Menghuraikan maksud ayat dalam teks. Aras 1 i. Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii. Menerangkan teks yang dibaca secara ringkas. 1. Tatabahasa - Kata hubung - Kata panggilan - Frasa nama - Frasa adjektif - Ayat Tanya - Ayat majmuk 2. Sebutan dan Intonasi Perkataan dan ayat yang Betul. 3. Kosa Kata - warisan - seantero - berdaulat - syahdu - mahligai - system - monorel - aksesori - hartanah - saham - gedung - teater - swasta - bersantai - khazanah - gymnasium - konsert - berkemundang - mengorak 4. Jenis Karangan - Cerita - Dialog - Biografi 1. Ilmu - PSK, KT, Sastera 2. Nilai Murni - Kesyukuran - Kasih sayang - Bekerjasama - Berusaha - Berhemah tinggi 3. KBT - KB, KMD, Kontekstual, BCB, Konstruktivisme, TKP 4. Media Pengajaran - Gambar tunggal - Bahan Sastera - Alat Multimedia 3
 4. 4. Tajuk 3 Menonton Konsert di Dewan Merdeka (Buku Teks halaman 23 - 25) Pengukuhan, Pengayaan, Latihan (Buku Teks halaman 26 - 28) 03hb FEB-07hb FEB Cuti TBC 3 & 4 FEB 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk 9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan, idea, ayat, w acana, dan nilai dan pengajaran. Aras 2 i. Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. ii. Menghuraikan maklumat yang diperoleh daripada bahan yang dibaca. Aras 3 i. Membaca teks pelbagai laras dengan sebutan, dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. ii. Memahami isi kandungan teks yang dibaca Aras 1 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. Aras 2 i. Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk Aras 3 i. Menulis cerita berdasarkan sesuatu tajuk dengan menggunakan pelbagai jenis ayat Aras 1 i. Menyusun maklumat menggunakan lakaran berbentuk grafik. Aras 2 i. Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan. Aras 3 i. Menterjemahkan maklumat yang terdapat dalam teks prosa ke dalam bentuk grafik. Aras 1 i. Mengecam maklumat yang terdapat dalam teks. ii. Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. Aras 2 i. Menyaring maklumat untuk mendapatkan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. ii. Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. Aras 3 i. Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang 5. Peribahasa - cekik darah - lintah darat - hisap darah 4
 5. 5. terdapat dalam bahan. KELOMPOK HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM UNIT 3 TEMA: SEKOLAH Tajuk: Sekolahku Halaman Rangsangan Pantun Cintai Sekolah (Buku Teks halaman 29) Tajuk 1: Sekolahku Ceria (Buku Teks halaman 30 – 32) 10hb FEB-14hb FEB Sekolah ganti TBC15 Feb -Selasa Tajuk 2: Hari Kecemerlangan Sekolah (Buku Teks halaman 33 - 35) 17hb FEB-21hb FEB Tajuk:3 Murid Cemerlang (Buku Teks Halaman 36 - 38) 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. Aras 1 i. Menyatakan panduan tunjuk arah kepada orang lain. ii. Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan. Aras 2 i. Mendengar dan menerima arahan dengan betul untuk bertindak balas. ii.Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan tersusun Aras 3 i. Meneliti arahan dan pesanan untuk membuat tindakan w ajar. ii. Melaksanakan arahan serta pesanan mengikut keutamaan. Aras 1 i. Merujuk kepada kamus untuk mencari makna, sebutan yang betul, ejaan, dan penggunaan perkataan yang tepat. Aras 2 i. Merujuk kepada ensiklopedia dan tesaurus untuk mendapatkan maklumat. Aras 3 i. Mengakses maklumat daripada laman w eb atau pelbagai sumber Aras 1 i. Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. Aras 2 i. Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan betul. 1. Tatabahasa - Kata sendi - Kata Bilangan - Kata Majmuk - Kata Arah - Kata Perintah - Sinonim - Ayat Penyata - Ayat Perintah 2. Sebutan dan Intonasi Perkataan dan ayat yang betul. 3. Kosa Kata - dermawan - dimanfaatkan - disarankan - ditemukannya - dititikberatkan - fenomena - mendadak - mengesani -menguatkuasakan - NILAM - penganugerahan - tetamu kehormat - sivik - usaha murni 4. Peribahasa - Bulat air kerana pembetung, bulat kata kerana muafakat. - Hidup sepakat membawa berkat. 1. Ilmu - KT, PSK 2. Nilai Murni - Baik hati - Kerjasama - Semangat bermasyarakat 3. Kewarganegaraan - Semangat Kekitaan 4. KBT - KB, Kontekstual, BCB, TKP, TMK 5. Media Pembelajaran - thesaurus - Gambar - Borang PG - Ensiklopedia - My CD 6. Jendela Web www.tutor.com.my www.kempadu.com.my 5
 6. 6. Pengukuhan, Pengayaan, Latihan, Bacaan Luas (Buku Teks halaman 39 - 42) 24hFEB-28 FEB Aras 3 i. Menulis perenggan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. - ulat buku - bagaaimana acuan begitulah kuihnya - seperti katak di bawah tempurung - hendak seribu daya, tidak hendak seribu dalih 5. Jenis karangan - Catatan - Keperihalan - Berita 03MAC-07MAC UJIAN BULANAN 1 KELOMPOK HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM UNIT 4 TEMA: KESELAMATA N JALAN RAYA Tajuk Sentiasa Berhemat Semua Selamat Syair Nasihat (Buku Teks halaman 43) Tajuk : 1 Pendidikan Lalu Lintas (Buku Teks halaman 44 – 47) 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. 6.2 Membaca dan mengenal pasti Aras 1 i. Memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. ii. Menyatakan sebab untuk menyokong sesuatu permintaan. Aras 2 i. Menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk meyakinkan pihak lain dalam menyatakan permintaan. Aras 3 i. Menyatakan hasrat dengan mengemukakan alasan untuk mengukuhkan permintaan. Aras 1 i. Mengenal pasti penggunaan kata, frasa, ayat, dan peribahasa 1. Tatabahasa - Kata Sendi nama - Frasa Sendi nama - Ayat dasar - Penanda wacana - Imbuhan 2. Sebutan dan Intonasi Perkataan dan ayat yang betul. 3. Kosa Kata - strategik - berhemah - sistematik - ingakiri - baran - papan pemuka kreta - beg udara 1. Ilmu - KT, PSK, Sains 2. Nilai Murni - keberanian - kebersihan fizikal dan mental - kerajinan - kerjasama - semangat bermasyarakat 3. Kewarganegaraan - berusaha dan produktif 4. KBT - KB - Kontekstual, - BCB, 6
 7. 7. 10hb MAC-14hb MAC Tajuk :2 Cara Selamat Menunggang Basikal (Buku Teks halaman 48 – 50) 17hb MAC-21hb MAC Tajuk:3 Pandu Cermat Jiwa Selamat (Buku Teks Halaman 51 - 53) Pengukuhan, Pengayaan, Latihan, (Buku Teks halaman 54 - 56) 17hb MAC-21hb MAC pelbagai genre penulisan. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. dalam sesuatu genre. Aras 2 i. Menyatakan perbezaan penggunaan laras bahasa yang terdapat dalam pelbagai genre. Aras 3 i. Menyatakan ciri-ciri penulisan genre Aras 1 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. Aras 2 i. Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk Aras 3 i. Menulis cerita berdasarkan sesuatu tajuk dengan menggunakan pelbagai jenis ayat Aras 1 i. Membina ayat topik yang jelas tentang sesuatu isi. ii. Menyatakan dan menghuraikan isi utama dengan menggunakan ayat yang gramatis Aras 2 i. Membina beberapa ayat huraian berdasarkan isi utama Aras 3 i. Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang lengkap. 4. Peribahasa - seperti enau dalam belukar - seperti kera sumbang - malang tidak berbau - mencurah air ke daun keladi - janganlah sudah terhantuk baru hendak tengadah 5. Sistem ejaan - ejaan kata dasar dan kata terbitan 6. Jenis Karangan - fakta - berita - surat rasmi - menyambung cerita - cerita tindakan - TKP, - TMK 5. Media Pengajaran - Bahan grafik - carta - Borang PG 7
 8. 8. 22hb MAC-30hb MAC CUTI PERTENGAHAN TAHUN KELOMPOK HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM UNIT 5 TEMA: ALAM SEKITAR Tajuk Warisan Alam Halaman Rangsangan Perbilangan Alam (Buku Teks halaman 57) Tajuk:1 Menerokai Rahsia Alam (Buku Teks halaman 58 - 60) 31hb MAC-04hb APRIL Sekolah ganti AIDILFITRI 5 APRIL-KHAMIS Tajuk :2 Alam Penuh Misteri (Buku Teks halaman 61 – 64) 07hb APRIL- 11hb APRIL 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul, dan laras bahasa yang sesuai. 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 1 i. Mengelaskan maklumat berdasarkan sesuatu topik yang dibincangkan. ii. Menyampaikan maklumat yangbernas dengan jelas dan tersusun. Aras 2 i. Mengembangkan idea berdasarkan pemerhatian dengan menyatakan bukti yang sahih. ii. Mengemukakan sesuatu maklumat dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai. Aras 3 i. Menerangkan sebab dan akibat tentang sesuatu isu dengan mengemukakan bukti yang konkrit. ii. Membentangkan hasil analisis secara tepat. Aras 1 i. Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. Aras 2 i. Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks. Aras 3 i. Mengemukakan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam bahan bacaan. 1. Tatabahasa - Kata kerja - Kata ganda - Kata adjektif - Penanda wacana - Sinonim - Ayat tanya 2. Sebutan dan Intonasi Perkataan dan ayat yang betul. 3. Kosa Kata - agensi - penginaapan - pakej - wang cagaran - tenggiling - reriang - mergastu- unggas - damar - misteri - sinkope 4. Peribahasa - sebatang kara - bangkai bernyawa - tulang belakang 5. Jenis Karangan - Laporan - Berita - Fakta 1. Ilmu - PJPK - Sains 2. Nilai Murni - Hemah tinggi - Kebersihan fizikal dan mental - Rasional 3. Kewarganegaraan - Berusaha dan produktif 4. Peraturan Sosiobudaya - Menghormati orang lain 5. KBT - KB - BCB - Kontekstual - Konstruktivisme - TKP 6. Media pengajaran - Gambar - Radio Kaset - My CD - Borang PG Jendela Web www.moh.gov.my 8
 9. 9. Tajuk:3 MENSYUKURI Nikmat Alam (Buku Teks Halaman 65 – 67 14hb APRIL- 18hb APRIL Pengukuhan, Pengayaan, Latihan, (Buku Teks halaman 68 - 70) 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. 8.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara karangan. Aras 1 i. Membina ayat topik yang jelas tentang sesuatu isi. ii. Menyatakan dan menghuraikan isi utama dengan menggunakan ayat yang gramatis Aras 2 i. Membina beberapa ayat huraian berdasarkan isi utama Aras 3 i. Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang lengkap. Aras 1 i. Memilih dan mengenal pasti penanda wacana. ii. Menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam ayat Aras 2 i. Menghuraikan isi dengan jelas untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 3 i. Menghubungkaitkan isi utama dan isi sampingan dengan menggunakan penanda w acana untuk menghasilkan pemerengganan yang kohesi. - Catatan 9
 10. 10. KELOMPOK HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM UNIT 6 TEMA: KEBUDAYAAN Tajuk Rencamnya Budaya Kita Seloka Budaya Kita (Buku Teks halaman 71) Tajuk : 1 Foto Tanda Persahabatan (Buku Teks Halaman 72-75 21hb APRIL- 25hb APRIL Tajuk :2 Warkah dari Sabah (Buku Teks halaman 76 – 78) 28hb APRIL- 02hb MEI 1 MEI –HARI PEKERJA 1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Aras 1 i. Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan. ii. Menyoal untuk mendapatkan penjelasan tentang sesuatu perkhidmatan yang diperlukan. Aras 2 i. Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan dalam berurusan Aras 3 i. Memujuk dengan menggunakan ayat dan intonasi yang sesuai untuk mendapatkan keyakinan semasa berurusan Aras 1 i. Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan gambaran umum. ii. Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks untuk mendapatkan idea. Aras 2 i. Membaca bahagian pengenalan sesebuah teks. Aras 3 i. Membaca indeks, glosari atau bibliografi sesuatu teks atau buku untuk mendapatkan maklumat lanjut. 1. Tatabahasa - Kata kerja - Penanda wacana - Sinonim - Penjodoh bilangan 2. Sebutan dan Intonasi Perkataan dan ayat yang betul. 3. Kosa Kata - adat istiadat - animisme - dikomersialkan - estetik - janggal - lenggang-lenggok - meliuk-liuk - mempromosikan - memartabatkan - tradisional - warkah 4. Peribahasa - seperti rusa masuk kampung - alah membelii menang memakai 5. Jenis Karangan - Cerita - Surat kiriman tidak rasmi - Dialog - Menyambung cerita 1. Ilmu - PJPK - Sains 2. Nilai Murni - Hemah tinggi - Kebersihan fizikal dan mental - Rasional 3. Kewarganegaraan - Berusaha dan produktif 4. Peraturan Sosiobudaya - Menghormati orang lain 5. KBT - KB - BCB - Kontekstual - Konstruktivisme - TKP 6. Media pengajaran - Gambar - Radio Kaset - My CD - Borang PG Jendela Web www.moh.gov.my 10
 11. 11. Tajuk 3 Satu Negara Pelbagai Perayaan (Buku Teks Halaman 79 – 80) Pengukuhan, Pengayaan, Latihan, (Buku Teks halaman 81 - 84) 05hb MEI-09hb MEI Sekolah ganti AIDILFITRI 10 MEI-JUMAAT 8.6 Membina w acana yang sempurna bagi keseluruhan karangan Aras 1 i. Menggunakan pengurusan grafik bagi mengenal pasti isi yang sesuai sebagai kerangka penulisan. ii. Menulis sebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format. Aras 2 i. Membina perenggan isi yang lengkap menggunakan ayat topik dan ayat huraian Aras 3 i. Menulis karangan yang lengkap menepati ciri-ciri w acana yang baik. 11
 12. 12. KELOMPOK HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM UNIT 7 TEMA: PELANCONGA N Tajuk Jauh Perjalanan Luas Pemandangan Halaman Rangsangan Gurindam Orang Melancong (Buku Teks halaman 85) Tajuk 1 Potret Kenangan (Buku Teks Halaman 86-89) 12hb MEI – 16hb MEI HARI WESAK 13 MEI SELASA HARI GURU 16 MEI JUMAAT 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat, dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. 11.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan, w atak dan perw atakan, nilai dan pengajaran, dan gaya bahasa. Aras 1 i. Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita. ii. Menyampaikan cerita dengan menggunakan diksi yang telah dipilih. Aras 2 i. Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat. Aras 3 i. Mempersembahkan cerita dengan sebutan, intonasi, dan penghayatan yang sesuai. ii. Menerangkan w atak yang terdapat dalam cerita. Aras 1 i. Mengecam diksi, istilah, dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab. Aras 2 i. Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan. Aras 3 i. Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan Aras 1 i. Mengenal ciri-ciri puisi tradisional dan moden. ii. Mengenal pasti w atak dan perwatakan yang terdapat dalam teks. iii. Memberi pandangan tentang watak dan perwatakan yang terdapat dalam teks. Aras 2 i. Mentafsir latar yang terdapat dalam karya. ii. Menjelaskan plot yang terdapat dalam karya. Aras 3 i. Mengulas tema dan persoalan yang terdapat dalam karya. 1. Tatabahasa - Kata banyak makna - Ayat aktif - Ayat pasif 2. Sebutan dan Intonasi Perkataan dan ayat yang betul. 3. Kosa Kata - botanikal - menonjolkan - mencerminkan - festival - brosur - citrawarn- citrasa - pamplet - strawberi - teluki - mengabadikan - mendeklamasikan - sayembara - destinasi - Hentian Rehat dan Rawat - berlibur - berhibur - berdaulat - mestamu - deklamator - domestik - merin - merangsang - lintas langsung - beroperasi - bioteknologo - ekosistem - eksistem - ekostrem - fiesta - mencandat 1. Ilmu - Sastera - Pendidikan Moral 2. Nilai - baik hati - berdikari - hemah tinggi - kebebasan - kejujuran - kerajinan - kerjasama - kesederhanaan - kesyukuran - rasional 3. Kewarganegaraan - berbangga sebagai rakyat Malaysia 4. Peraturan social - peribahasa - laras bahasa -5. KBT - KB - Kontekstual - Konstruktivisme - TKP - KMD 6. Media pengajaran - Grafik - Carta - My CD - Borang PG Jendela Web www.dbp.gov.my www.karya.net.my 12
 13. 13. 4. Peribahasa - tenggelam punca - terlajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padahnya - peribahasa daripada perkaataan ’bukit’ 5. Sistem ejaan - kata dasar dan kata terbitan 6. Jenis Karangan - Cerita - Cereka 19 MEI – 25 MEI PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 13
 14. 14. KELOMPOK HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM UNIT 8 TEMA: KESUSTERAAN Tajuk Cerita Rakyat Halaman Rangsangan Pantun Budi (Buku Teks halaman 99) Tajuk 1 Cerita Asal Usul (Buku Teks Halaman 100 - 102) 26hb MEI – 27hb MEI ISRAK & MIKRAJ 27 MEI SELASA 28 MEI -15JUN Tajuk 2 Cerita Teladan (Buku Teks halaman 103 – 105) 16hb JUN – 20hb JUN Tajuk 3 Cerita Luar Negara (Buku Teks Halaman 106 - 109) Pengukuhan, Pengayaan, Latihan, (Buku Teks halaman 110 - 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. 6.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. CUTI PERTENGAHAN TAHUN 9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. HARI TERBUKA 28 JUN 2013 SABTU SUKANTARA 24-26 JUN Aras 1 i. Mengemukakan data yang diperoleh tentang sesuatu perkara. Aras 2 i. Membentangkan hasil rumusan berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang betul. Aras 3 i. Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci. Aras 1 i. Mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. ii. Menentukan kesesuaian maklumat yang terdapat dalam teks untuk membuat ramalan. Aras 2 i. Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberi. Aras 3 i. Menganalisis maklumat yang terdapat dalam teks untuk mendapat kew ajaran ramalan. Aras 1 i. Mengeja dan menulis perkataan dan rangkai kata yang dibacakan. Aras 2 i. Menulis ayat yang diperdengarkan dengan menggunakan tanda baca yang betul. Aras 3 i. Mengambil imlak teks dengan ejaan dan tanda baca yang betul berdasarkan teks yang diperdengarkan 1. Tatabahasa - Frasa Nama - Kata keterangan - Tanda baca - kata Bantu - ayat majmuk - Imbuhan 2. Sebutan dan Intonasi Perkataan dan ayat yang betul. 3. Kosa kata - bertembung - menuntut - berguru - petunjuk - semerbak - terkebil-kebil -hatta - masyghul -diterpa - hikmat - mengodek-ngodek 4. Ejaan - Huruf Besar 5. Jenis Karangan - Fakta - Dialog - Laporan - Cerita 1. Ilmu - Sains Pertanian - KT - Matematik 2. Nilai Murni - Berdikari - Kerajinan 3. Kewarganegaraan - Berusaha dan produktif 4. Peraturan sosiobudaya - semangat bermuafakat -5. KBT - KB - Kontekstual - Konstruktivisme - TKP - BCB 6. Media pengajaran - Grafik - Carta - My CD - Borang PG Jendela Web www.moa.gov.my 14
 15. 15. KELOMPOK HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM UNIT 10 TEMA: SEJARAH Tajuk Sejarah Sumber Pengajaran HALAMAN RANGSANGAN Pantun Pengembaraan (Buku Teks halaman 127) Tajuk 1 Kembara Sejarah (Buku Teks Halaman 128 - 130) 21hb JULAI – 25hb JULAI AIDILFITRI 28 & 29 JULAI CUTI PERISTIWA 31 JULAI CUTI GANTI 1OGOS 3.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alas an yang meyakinkan. 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat, dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. 9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau Aras 1 i. Membentangkan dapatan tentang sesuatu isu dengan memberikan penjelasan yang setimpal. Aras 2 i. Mengembangkan idea berdasarkan pemerhatian dengan menyatakan bukti yang sahih. Aras 3 i. Menerangkan sebab dan akibat tentang sesuatu isu dengan mengemukakan bukti yang konkrit. Aras 1 i. Merujuk kepada kamus untuk mencari makna, sebutan yang betul, ejaan, dan penggunaan perkataan yang tepat. Aras 2 i. Merujuk kepada ensiklopedia dan tesaurus untuk mendapatkan maklumat. Aras 3 i. Mengakses maklumat daripada laman w eb atau pelbagai sumber Aras 1 i. Mengecam diksi, istilah, dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab. Aras 2 i. Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan. Aras 3 1. Tatabahasa - Imbuhan ke … an - sinonim - ayat penyata - ayat perintah - kata ganda 2. Sebutan dan Intonasi Perkataan dan ayat yang betul. 3. Kosa kata - bangsawan - durjana -digembleng -generasi - jurutulis - kerjaya - kudrat -tahun - mengutarakan - memulihara - peribumi - pusara - tinggalan 4. Sistem Ejaan - kata penuh - kata singkatan 5. Peribahasa - Bersatu teguh bercerai roboh - Seperti cincin dengan permata 6. Jenis Karangan - Fakta 1. Ilmu - KT - PSK - Pend.Moral 2. Nilai Murni - kasih sayang - kebebasan - kerajinan 3. ewarganegaraan - Berbangga sebagai rakyat 4. Peraturan sosiobudaya - Menghormati orang lain -5. KBT - KB - TKP - BCB - TMK 6. Media pengajaran - Kamus Peribahasa - Kamus ekabahasa - Gambar tunggal - My CD - Borang PG Jendela Web www.heritage.gov.my 15
 16. 16. Tajuk 2 Bahan Sejarah (Buku Teks halaman 131 - 135 ) 4OGOS – 8hb OGOS Tajuk 3 Kesan Sejarah (Buku Teks Halaman 136- 137) Pengukuhan, Pengayaan, Latihan, (Buku Teks halaman 138- 140) 11OGOS – 15hb OGOS catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. i. Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan. Aras 1 i. Menyusun maklumat menggunakan lakaran berbentuk grafik. Aras 2 i. Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan. Aras 3 i. Menterjemahkan maklumat yang terdapat dalam teks prosa ke dalam bentuk grafik. - Peribahasa - Boigrafi -Cerita pengalaman 16
 17. 17. KELOMPOK HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM UNIT 11 TEMA: PENGETAHUA N AM Tajuk Serba Tahu Halaman Rangsangan Nazam Kecanggihan Akal (Buku Teks halaman 141) Tajuk 1 Pelik tetapi Benar (Buku Teks Halaman 142 - 144) 18hb OGOS – 22hb OGOS Tajuk 2 Seronoknya Membaca (Buku Teks halaman 145 - 147 ) 25hb OGOS – 29hb OGOS 31 OGOS 3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. 6.2 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. 7.3 Aras 1 i. Mengemukakan hujah yang bernas tentang sesuatu topic dengan intonasi dan sebutan yang betul. Aras 2 i. Menyampaikan pengucapan umum tentang sesuatu tajuk dengan menggunakan diksi, ayat, sebutan, intonasi, dan gaya yang sesuai. Aras 3 i. Melahirkan perasaan dengan menggunakan bahasa puitis berdasarkan sesuatu tema. Aras 1 i. Merujuk kepada kamus untuk mencari makna, sebutan yang betul, ejaan, dan penggunaan perkataan yang tepat. Aras 2 i. Menyatakan perbezaan penggunaan laras bahasa yang terdapat dalam pelbagai genre. Aras 3 i. Menyatakan ciri-ciri penulisan genre 1. Tatabahasa - Kata adjektif - sinonim 2. Sebutan dan Intonasi Perkataan dan ayat yang betul. 3. Kosa kata - alga - anatomi - arkitek -berteleku - biografi - Celsius - cepu debunga - dicerna - diendahkan - diklasifikasikan -dinasti - ensiklopedia - dinasti - enzim -estetika - filament - fookopi - fotostat - gymnasium - hampa gas - identity - ilmuwan - inovasi -kabin - kalimantang - karprl - kasuari - kelenjar - koleksi 1. Ilmu - KT - Kesusasteraan - Pend.Moral 2. Nilai Murni - kesyukuran - kebebasan - patriotisme 3. Kewarganegaraan - Bersemangat cinta akan negara 4. Peraturan sosiobudaya - Semangat bermuafakat -5. KBT - KB - TKP - BCB - Kontekstual 6. Media pengajaran - Gambar tunggal - Keratan akhbar - My CD - Borang PG - Buku teks kajian tempatan Jendela Web www.mcsl.gov.my www.bkn.gov.my 17
 18. 18. HARI KEBANGSAAN Tajuk 3 Indahnya Seni Bina (Buku Teks Halaman 148- 151) Pengukuhan, Pengayaan, Latihan, (Buku Teks halaman 152- 154) 1hb SEPT – 05hb SEPT Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca. 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 1 i. Memilih bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai untuk dibaca. Aras 2 i. Mengumpul maklumat tentang isi kandungan bahan yang dibaca. Aras 3 i. Menceritakan isi kandungan bahan yang dibaca dengan jelas dan terperinci Aras 1 i. Membuat catatan ringkas daripada maklumat yang diperoleh. Aras 2 i. Mengklasifikasi dan merekodkan maklumat daripada pelbagai sumber. Aras 3 i. Membuat ringkasan berkaitan teks yang dibaca. - konvensyen Memotivasikan -mengiktiraf - menyerlah - organ - oseanografi Ovary -ovum -platform - ranggi - sepal -stamen -Stigma - Tentakel - Toreks - tungsten 4. Peribahasa - Bagai telur di hujung tanduk - daripada haiwan dan tumbuhan 5. Jenis Karangan - Syarahan - Cerita - Fakta 08SEPT-12 SEPT UPSR 13SEPT-21 SEPT CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 KELOMPOK HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM UNIT 12 TEMA: PERTANIAN Tajuk Pertanian Penjana 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 1 i. Mengemukakan data yang diperoleh tentang sesuatu perkara. Aras 2 i. Membentangkan hasil rumusan berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang betul. 1. Tatabahasa - Kata kerja - frasa kerja - kata dasar - kata terbitan - imbuhan apitan - imbuhan 1. Ilmu - KT - Sains - KH 2. Nilai Murni - Berdikari 18
 19. 19. Kesejahteraan Halaman Rangsangan Lagu Dasar Pertanian Negara (Buku Teks halaman 155) Tajuk 1 Lembah Buah- buahan (Buku Teks Halaman 156 - 158) 22hb SEPT – 26hb SEPT Tajuk 2 Penternakan (Buku Teks halaman 159 - 161 ) 29hb SEPT – 03hb OKT AIDILADHA 5OKT -AHAD Tajuk 3 Envo Diesel (Buku Teks Halaman 162- 164) 4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat, dan tersusun. 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Aras 3 i. Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci. Aras 1 i. Mengamati idea dalam perbincangan untuk memberikan pendapat. ii. Menerangkan idea yang dikemukakan dengan jelas. Aras 2 i. Menyumbang idea yang bernas dalam sesuatu perbincangan. ii. Membandingkan dan membezakan idea pihak lain dengan idea sendiri. Aras 3 i. Menganalisis idea yang dikemukakan untuk memberikan respons. ii. Mendengar dan menerima pendapat orang lain dengan rasional. Aras 1 i. Membaca dan mencari fakta yang relevan. Aras 2 i. Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. Aras 3 i. Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan. 2. Sebutan dan Intonasi Perkataan dan ayat yang betul. 3. Kosa kata - kontan - eksotik - calet - tenusu - gelatin - akuakultur - rasional - inovasi - slogan - prestasi 4. Peribahasa - membuka jalan - titik peluh - harapan cerah - memerah otak - membuka mata 5. Jenis Karangan - Fakta - Autobiografi - Cereka - Surat Rasmi - kebebasan - keberanian - kerajinan - patriotisme - rasional 3. Kewarganegaraan - Berusaha dan produktif 4. Peraturan sosiobudaya - laras bahasa -5. KBT - TMK - KB - TKP - BCB - Kontekstual - konstruktivisme 6. Media pengajaran - Grafik - Catra - My CD - Borang PG - MyCD 19
 20. 20. Pengukuhan, Pengayaan, Latihan, (Buku Teks halaman 165- 168) 06hb OKT – 10hb OKT SUKAN TAHUNAN 12 OKT- AHAD 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Aras 1 i. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan dan tanda baca dalam teks. Aras 2 i. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan kosa kata, kesilapan struktur ayat, dan kesilapan penggunaan imbuhan. Aras 3 i. Membuat pembetulan kesesuaian isi dengan tajuk. KELOMPOK HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM UNIT 13 TEMA: SAINS DAN REKA CIPTA Tajuk Ciptaan Sains Memudahkan Manusia Halaman Rangsangan Nyanyian Sains (Buku Teks halaman 169) Tajuk 1 Sains Dalam 4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat, dan tersusun. 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, Aras 1 i. Mengamati idea dalam perbincangan untuk memberikan pendapat. ii. Menerangkan idea yang dikemukakan dengan jelas. Aras 2 i. Menyumbang idea yang bernas dalam sesuatu perbincangan. ii. Membandingkan dan membezakan idea pihak lain dengan idea sendiri. Aras 3 i. Menganalisis idea yang dikemukakan untuk memberikan respons. ii. Mendengar dan menerima pendapat orang lain dengan rasional. Aras 1 i. Mengelaskan kekuatan dan kelemahan sesuatu maklumat 1. Tatabahasa - Sinonim - Frasa nama - Ayat topik 2. Sebutan dan Intonasi Perkataan dan ayat yang betul. 3. Kosa kata - elektrik arus - elektrik static - medan elektrik - nutrient - berkemundang - penyerap - jurutera robotic - diprogramkan 1. Ilmu - KT - Pend.Moral - PSK 2. Nilai Murni - Kesyukuran - keberanian - patriotisme 3. Kewarganegaraan - Berusaha dan produktif 4. Peraturan sosiobudaya - kerajinan membawa kejayaan -5. KBT 20
 21. 21. Kehidupan (Buku Teks Halaman 170 - 172) 13hb OKT – 17hb OKT Tajuk 2 Robot Membantu Manusia (Buku Teks halaman 173 - 176 ) 20hb OKT – 24hb OKT DEEPAVALI 23OKT- KHAMIS AWAL MUHARAM 25OKT -SABTU Tajuk 3 Teknologi Baharu Menguasai Desa (Buku Teks Halaman 177- 179) Pengukuhan, pengalaman, dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. yang diterima. ii. Menyusun idea tentang sesuatu isu untuk membuat komen. Aras 2 i. Menghuraikan maklumat untuk memberikan teguran yang positif dan meyakinkan. Aras 3 i. Membandingkan maklumat yang diterima untuk memberikan teguran. Aras 1 i. Merujuk kepada kamus untuk mencari makna, sebutan yang betul, ejaan, dan penggunaan perkataan yang tepat. Aras 2 i. Merujuk kepada ensiklopedia dan tesaurus untuk mendapatkan maklumat. Aras 3 i. Mengakses maklumat daripada laman w eb atau pelbagai sumber Aras 1 i. Membaca dan mencari fakta yang relevan. Aras 2 i. Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. Aras 3 i. Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan. Aras 1 i. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan dan tanda baca dalam teks. - litar elektronik - alat kawalan jauh - akses internet - lampu indicator - surat elektronik - pyramid - teknologi - perindustrian - kecanggihan - industry desa - keupayaan - automatic 4. Peribahasa - sedikit demi sedikir, lama- lama jadi bukit - sehari selembar benang lama-lama menjadi kain 5. Jenis Karangan - Cerita - Peribahasa - Fakta - KB - KMD - TKP - Kontekstual 6. Media pengajaran - Buku teks KT - Grafik - Gambar berkaitan - My CD - Borang PG - Carta permainan 7. Jendela Web www.mcls.gov.my www.bkn.gov.my 21
 22. 22. Pengayaan, Latihan, (Buku Teks halaman 180- 182) 27hb OKT – 31hb OKT 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 2 i. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan kosa kata, kesilapan struktur ayat, dan kesilapan penggunaan imbuhan. Aras 3 i. Membuat pembetulan kesesuaian isi dengan tajuk. Aras 1 i. Mengecam dan menyusun idea utama daripada petikan yang dibaca. Aras 2 i. Mencatat isi daripada pelbagai bahan yang dibaca. Aras 3 i. Meringkaskan karangan. Aras 1 i. Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. ii. Mengemukakan idea dengan jelas tentang sesebuah karya. suasana, suspens Aras 2 i. Menyatakan pendapat tentang sesebuah karya secara kritis dan kreatif. Aras 3 i. Merumus pandangan pelbagai pihak tentang sesebuah karya. 22
 23. 23. KELOMPOK HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM UNIT 14 TEMA: HUBUNGAN SERANTAU Tajuk Jiran Serantau Halaman Rangsangan Kata Mutiara (Buku Teks halaman 183) Tajuk 1 Misi Kemanusiaan (Buku Teks Halaman 184 - 186) Tajuk 2 Jiran Bestari (Buku Teks halaman 187 - 189) Tajuk 3 Negara Seraantau (Buku Teks Halaman 190- 193) Pengukuhan, Pengayaan, 4.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan. 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan, idea, ayat, w acana, dan nilai dan pengajaran. Aras 1 i. Memberikan hujah secara spontan untuk membidas hujah law an. Aras 2 i. Menyatakan pendirian sendiri untuk menolak hujah law an dengan sopan. Aras 3 i. Membidas hujah law an dengan memberi alasan yang w ajar secara sopan. Aras 1 i. Membaca dan mencari fakta yang relevan. Aras 2 i. Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. Aras 3 i. Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan. Aras 1 i. Mengecam maklumat yang terdapat dalam teks. ii. Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. Aras 2 i. Menyaring maklumat untuk mendapatkan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. ii. Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. Aras 3 i. Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. 1. Tatabaasa - Kata majmuk - Kata penekan - ayat perintah - ayat penyata 2. Sebutan dan Intonasi Perkataan dan ayat yang betul. 3. Kosa kata - terjejas - menawarkan - hartanah - pengangguran - mega - meneroka - cari gali - anutan - menjangkau - serantau - risikan 4. Pribahasa - tulang belakang - bekas tangan - lain padang lain belalang 5. Jenis karangan -Perbincangan -Fakta -syarahan -Peribahasa -Berita 1. Ilmu - KT - Pend.Moral - PSK 2. Nilai Murni - berhemah tinggi - hormat-menghormati - kasih saying - rasional - kerjasama 3. Peraturan sosiobudaya - menghormati orang lain - mematuhi peraturan dan undang-undang 4. KBT - KB - BCB - TKP - Kontekstual 5. Jendela Web www.jpj.gov.my www.rmp.gov.my 23
 24. 24. Latihan, (Buku Teks halaman 194- 196) 3 NOV – 7 NOV KELOMPOK HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM UNIT 15 TEMA: ANGKASA LEPAS Tajuk Satu Penerokaan Halaman Rangsangan (Buku Teks halaman 197) Tajuk 1 Melaka Bandaraya Bersejarah (Buku Teks Halaman 198 - 200) 6hb OKT – 10hb OKT Tajuk 2 Cyberjaya (Buku Teks halaman 201- 203) 13hb OKT– 17hb OKT Tajuk 3 4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. 5..2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 1 i. Meneliti maklumat untuk membuat pilihan. ii. Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. Aras 2 i. Mempertimbangkan alasan untuk menerima atau menolak pandangan dalam sesuatu perundingan. Aras 3 i. Menolak atau menerima pandangan dengan memberikan alasan yang rasional dalam sesuatu perundingan. Aras 1 i. Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii. Menerangkan teks yang dibaca secara ringkas. Aras 2 i. Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. ii. Menghuraikan maklumat yang diperoleh daripada bahan yang dibaca. Aras 3 i. Membaca teks pelbagai laras dengan sebutan, dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. ii. Memahami isi kandungan teks yang dibaca Aras 1 1. Tatabahasa - Antonim - Ayat majmuk - Kata Bantu 2. Sebutan dan Intonasi Perkataan dan ayat yang betul dan pengucapan umum. 3. Kosa kata - asteroid -astrnomi - atmosfera - bibiliografi - buruj - cakerawala - celcius - glosari - gravity - helium - hidrogen - indeks - integrasi - klorin monoksida - klorofluorokarbon - komet - komposisi - meteoroid - mikrosatelit - orbit - peradaban - satelit - sonopsis 1. Ilmu - KT - Sains 2. Nilai Murni - keberanian - kebersihan fizikal dan mental - kerajinan - kerjasama - semangat bermasyarakat 3. Kewarganegaraan - bersemangat cinta akan negara dan bangsa 4. Peraturan sosiobudaya - laras bahasa 4. KBT - KB - TMK - BCB - TKP - Kontekstual - konstruktivisme 5. Media Pengajaran - Grafik - Carta - Borang PG - MyCD 24
 25. 25. Negaraku Maju (Buku Teks Halaman 204- 206) Pengukuhan, Pengayaan, Latihan, Bacaan Luas (Buku Teks halaman 207- 210) 20hb OKT– 24hb OKT 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. 11.4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. i. Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. Aras 2 i. Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks. Aras 3 i. Mengemukakan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam bahan bacaan. Aras 1 i. Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan gambaran umum. ii. Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks untuk mendapatkan idea. Aras 2 i. Membaca bahagian pengenalan sesebuah teks. Aras 3 i. Membaca indeks, glosari atau bibliografi sesuatu teks atau buku untuk mendapatkan maklumat lanjut. Aras 1 i. Menyenaraikan hujah yang disampaikan oleh pihak lain dengan teratur. ii. Menyatakan pandangan berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 2 i. Membandingkan dan membezakan pandangan pelbagai pihak untuk menyatakan pendapat. Aras 3 i. Membahaskan pendapat yang dikemukakan oleh pihak lain. - terawang- awang 4. Sistem Ejaan - ejaan kata dasar dan kata terbitan 5.Jenis karangan - Fakta - Peribahasa - Perbahasan 6. Jendela Web www.tourism.gov. my 27 OKT-31 OKT 2014 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 3 NOV –7NOV 2014 ANALISA PEPERIKSAAN/ MELENGKAPKAN DATA 10 NOV – 14NOV 2014 PENYEDIAAN MAKLUMAT PELAJAR DI TAHUN 2015 17 NOV – 21NOV 2014 PROGRAM KECEMERLANGAN 25
 26. 26. 22 NOV 2014 – 04 JAN 2015 CUTI AKHIR TAHUN ( 6 MINGGU ) 26

×