Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sound engineer

73 views

Published on

sound engineer

Published in: Engineering
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sound engineer

  1. 1. นาย อธิวัฒน์ จันทินมาธร ม.4/3 เลขที่ 31 Sound engineer วิศวกรเสียง (อังกฤษ: sound engineering หรือ audio engineering) คือ ผู้ที่มีความชานาญและมีความรู้ใน การจัดการด้านเสียงในกระบวนการและการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการอัดเสียง การบันทึกเสียงลงในสื่อต่างๆทั้งอะ นาล็อก (Analog) และดิจิตอล (Digital) งานด้านวิศวกรรมเสียงมีความเกี่ยวข้องกับการออกแบบ การควบคุมในกระบวนการบันทึกเสียง (sound recording), การเพิ่ม คุณภาพเสียง (sound reinforcement)และการกระจายเสียงและการควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ (sound broadcasting equipment) ในการทางานในห้องสตูดิโอนั้นวิศวกรเสียงมีหน้าที่ในการตัดต่อ ปรับแต่งเสียงโดยวิธี และเทคนิคต่างๆเพื่อที่จะสามารถสื่อถึงความหมายหรือความต้องการที่ศิลปินต้องการสื่อออกมาให้ได้มากที่สุด เมื่อพูดถึงวิศวกรรมทางด้านเสียง ส่วนมากผู้คนจะนึกถึงงานด้านอุตสาหกรรมดนตรี (music production) ซึ่งจริงๆแล้วยังมี สายงานที่กว้างกว่านั้นตั้งแต่การทางานเบื้องหลังการถ่ายทาภาพยนตร์ (film post production), การควบคุมเสียงในงานแสดงสด (live sound reinforcement), งานด้านการโฆษณาและมัลติมีเดีย (advertising & multimedia) และการ ออกอากาศ (broadcasting) โดยในการทางานนั้นวิศวกรเสียงจะทางานร่วมกับโปรดิวเซอร์หรือผู้กากับ และในบางกรณีบทบาทของวิศวกร เสียงก็จะผสมรวมไปเป็นหนึ่งในบทบาทของโปรดิวเซอร์ด้ว

×