初めてのJavaOne~ところで俺のiPhoneどこいった~

1,447 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,447
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
432
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • 初めてのJavaOne~ところで俺のiPhoneどこいった~

  1. 1. 11 10 27
  2. 2. 11 10 27
  3. 3. 11 10 27
  4. 4. 11 10 27
  5. 5. 11 10 27
  6. 6. 11 10 27
  7. 7. 11 10 27
  8. 8. 11 10 27
  9. 9. 11 10 27
  10. 10. 11 10 27
  11. 11. 11 10 27
  12. 12. 11 10 27
  13. 13. 11 10 27
  14. 14. 11 10 27
  15. 15. 11 10 27
  16. 16. 11 10 27
  17. 17. 11 10 27
  18. 18. 11 10 27
  19. 19. 11 10 27
  20. 20. 11 10 27
  21. 21. 11 10 27
  22. 22. 11 10 27
  23. 23. 11 10 27
  24. 24. 11 10 27
  25. 25. 11 10 27
  26. 26. 11 10 27
  27. 27. 11 10 27
  28. 28. 11 10 27
  29. 29. 11 10 27
  30. 30. 11 10 27
  31. 31. 11 10 27
  32. 32. 11 10 27
  33. 33. 11 10 27
  34. 34. 11 10 27
  35. 35. 11 10 27
  36. 36. 11 10 27
  37. 37. 11 10 27
  38. 38. 11 10 27
  39. 39. 11 10 27
  40. 40. ææææææææ œœœ] æææææææ‹ææ æ æ› ææææ æ‹æ─æ æ ─æ› ææææ‹ æ Á●Ë æÁ●Ëæ ›æ ææææzæ æ æ Á]]人]]Ëæ ææ z ææææ ›æ ææÀ ⌒´ ææ *‹ ææ æ -⌒–æ 柤 æ æÜ– æ ææ- æææ æ*⊆ニ]–øæ z æææ-æ æ ‹æp─++⊃ø æz æææzæ–*,êææ À二§§う–,æz11 10 27
  41. 41. æææææ朜œœ ææææ‹ææ⌒ææÕ› ææ ‹ææÁ ●Ë æÁ●Ë æ‹ææ888888⌒Áœ人]]Ë⌒– æzæææææææzp┬+zæææz æ› ææ æ ææ^Ÿ%´æ ‹11 10 27
  42. 42. ææææææ æ 朜œ] ) æ æ ææ ,‹ ›ææ‹›æïリç æææææ ‹æÁ●Ë æÁ●Ë› ææææ‹ææ ⌒ß&Ç]* –⌒æ › ææææzææ ææ À+;§;+æ æ æ z ææææ›ææ ææ ^Ÿ%´ æ æ ‹ ) æ ææææ ææ朜œ] æææææææ ‹]ノ æ–Ç]› æÆæÆæÆææm゚&Á●Ë &Á●Ë゚mæææææææÆæÆæÆ -⌒⌒⌒ 88888⌒Á]]人]]Ë⌒888›ææææææ-⌒⌒⌒ zæ-æ-æ-æææ æ zp┬+zææææzæææ&⌒-æ- - -‹ zæ88888888888&⌒,æææ zæzæ zææ ‹ æææ“ææ8888888888- zæææ æ ,ノææ æ zæzæ zæ æ›æææ-ææËææ- –ææææ-æææææ^Ÿ%´æ æ æ –æ-ææææ‹ æzææææzææ jzzjæ从人 jzzj ææææ jzzj 从人 jzzj æ æ æ バ æ–æææ +一%%%%%% ||À^%Ÿ++Çæææ+一%%%%%%%Ÿ+Ç æ æ æ ン ææ– œœœœ&⌒&⌒⌒æææ&⌒œ&⌒⌒⌒æ バ æææææææææææææææææææææææææææææææン11 10 27
  43. 43. æææææææ œœœ] ææææææ‹ææ æ æ› ææææ ‹ææ─æ æ ─› æææ‹ ææ Á●Ë æÁ●Ë › æ æ zæ ææ æ Á]]人]]Ëæ æ zææ œœœœœœœœœ]] æææ›æææ æ À ⌒´ææ*‹æ æ,z z z æææノæææææææææææ› ææ,z z z ,æ‹´ææææææææ æ æ æ æ æ z z K@? z æzæææælæææææææææææææ z z z æ–æææ +一Ÿ]|Ç⌒*+Çæææ ,z]z z ææ– œœœœ*ノγ⌒–ニニニz]zœœœœœ]]]]]]]]]]]]z11 10 27
  44. 44. ææ88888888æ88ææææ88æææææ88888ææ88ææ888 ææ888888æ88 æ朜œ]ææ 88888ææ8888ææ888 æ 888888æ8888æ‹ææ888ææ›æ888ææ 888ææ 88 æ 8888æ8888‹æææ88ææææ ›88ææ888ææ88 æ8888æ‹888æææ ─æ æ ─æ›æ88ææ88 æ888æzæ 88 ææ ÁœË æÁœËæ zæ8ææ8888 æ 888æ›ææ ææÁ]]人]]Ëæ *‹æ8æ 888 ææ88 ノæææææ À ⌒´æ æ› 8ææ 888 ,æ‹´ææææææææææææ ææ–ææ888 æzæææælææææææææææææææ›888 æ–æææ +一%%%%%% ||À^%Ÿ++Çæææ+一%%%%%%%Ÿ+Ç, ææ– œœœœ&⌒&⌒⌒æææ&⌒œ&⌒⌒⌒11 10 27
  45. 45. æ æ æ æ æ 朜œ æææææææ‹ææ æ æ› ææææ æ‹ノææ›ææ s, ›æ«? ææææ‹ Á●Ë æÁ●Ë æææ› ææ æ zæ æÁ]]人]]Ëæ ææs, æ zæ æ ææ ›æs,À ⌒´ æ ææææ‹ ææææノææææææ æææææ› æ ‹´ææææææææææææ ææ– æææææ ææ朜œ] ææææ æ æ ‹ææææ曫?? ææææ æ‹ææsææ ノææ› ææææ‹ ææææ s Á●Ëææ› ææææzæ æææææææÁ]]人]]Ëz æ ææ ›ææææsæææ,À ⌒‹ ææææノæææææææææææ›11 10 27
  46. 46. æææææ ææ朜œ] æææææææ‹ææ æ æ› ææææ æ‹æ─æ æ ─æ› ææææ‹ æ Á○Ë æÁ○Ëæ › ææææzæ æææÁ]]人]]Ëæ ææ,z æ ææ ,›ææ æ À ⌒┃ ææ*‹æææææ æ ææ朜œ]æææææ æææ‹ノ æ –Ç]›æ &⌒–æææÁ○Ë{jggjyÁ○Ëæ ›ææ›æ›‹ æÁ]]人]]Ëæææ æ›æææ ›æzæ–æz!!gjz!z!jzæ-æ æææzææææææ›ææzààààzæææ æ ‹ææææ æ&⌒ŒŒŒŒŒæ æ くææææ æ挌ŒŒŒŒ æææ–æææææææææ æ›ææææææ æ –ææ æ γ´æ5ææææææææææ æ › æ æ æ æ æ ÀÇææÁæ ‹ææææææ æææ*,+⁄⁄⁄⁄ææ æ æ リÇ‹æ -ææææææ ææ 弋æææÇœœœœœノæ^ æ-æææææææ æææ›ææ›æææææ曜ノææææææææ ææ æ›ææ›æææææ ææææ æ ææ ›æ –æææææææææææ ææææ›]]Ë11 10 27
  47. 47. ææææææ Á⊃ŒŒ› æææææÁ⊃ææ ]ノææ› ææææÁ⊃ææ Á ●ËÁ●Ë æææææzææææ Á]]人]]Ë æææææzæææææÀ ⌒´ß ææ æ æ zææææææ æ { › ææææ ‹–ææææææ {ææ› æææ‹ ææ–Çœœ]]ノææ æ Ë æ ‹ææææææææ,æ æz朋 æzæ æææææææ‹ŒŒÁœ æ ›æææ›æ‹zæJJJæÁ æææ›ææ‹ææ ‹⊂œËæææææææææææ œœ]]ææææææææ惋æææ曃æææææææ ƒ‹ ]ノæggggg ›, ›æææææ æ‹ æÁ○Ë æÁ○Ë æ›æææææ ƒ zææææÁ]]人]]Ëæææ zƒææææ ææ ›æææÀ ⌒´æææ‹æææææææ - ⌒æ-⌒W⌒– –æææææ æƒzææ›zææ,gææêæzææææ æ æz›æ‹ æ 人 æ,›!æææææ æ zæ ›]]]‹æ ›]]-ƒææ æ æ æ zææææææææ-ææ æ æ æ zææææ æ æ -11 10 27
  48. 48. æææææ ‹ŒŒ›æÁ 9999& ææææ‹ ,]ノææ–Ç› 9999 ææææzæ Á●ËÁ●Ë-99‹ ææææzææÁ]]人]]Ëj99*´z ææææzæ,-´ニ¢━・%æ,l ææææz ,jæ]ニùæææ { ææææ -–Ç]ノæææ - æ æ ]]-ææ-æææ ノ]] ææ- -ææ-ææææææ À–, æ -´ææ,-æææææææ*,æ –, æ ¢Çœ*-,æææææææ‡Çæ – ææ ‡æææææ æææ‡-æ - ææææææææ œœœ] æææææææ‹æææææ› æææææ ‹æ ]ノæææ–ø› ææææ‹æ æÁ○ËææÁOæ › ææææz æ æ æ zzæ Á]]人]]Ëæ ,,z ææææ›æ ææßgæ æ!ææz,æ ‹ æææææ-æ æ し% æ À⌒´æ,ß æææææzæææææææ,‹ ,‹11 10 27
  49. 49. ææææ ‹ŒŒ› æææ‹ææ ]ノææ› æææzæææ Á ●ËÁ● æææzæææ æ Á]]人]]Ë ,æææzææææææææß æææ zæ æ æ ∩ ノ ⊃ ææ‹ æ æ ,‹æœノ æ &,æ › ‹æ,‹]ノ │ ææ›æ Âæ‹]œ]zæ z ,æææ ›‹ œœœ -æææææææ ææ朜œ]æææææææææ‹ææ æ æ›ææææææ æ‹ææ─æ æ ─›ææææææ‹æ æ Á●Ë æÁ●Ë ›ææææææzæææææÁ]]人]]Ëæææzæææ ææ ›ææ ææÀ ⌒´ææ *‹ææææææノæææææ柤æææ›æææææzæææææææ,‹ ,‹11 10 27
  50. 50. æ ææ ‹ŒŒ› æ æ‹ææ ]ノææ› æ æzæææ Á ŸËÁŸË ,æ æzææææ Á]]人]]Ë æ æ zæææææÀ ⌒´ß æ æ,ljjnæææ ææ{ ,ææ – æ Jæææ æ{ æ ææ“ æßæææノ æ æ‹ æ-æææ › æ ‹æ -ææ æ ææ› , -ææ-ææææææz–ø二⌒Ç æ–œœß ææææææ æ‹ŒŒ› ææææææ‹ææ ]ノææ› ææææææzæææ Á ●ËÁ●Ë æææææ,æzææææ Á]]人]]Ë ææææææ zæææææÀ ⌒´ß æææææ,ljjnæææææ æ { æææææ,– æ Jææææ æ { ææææææ “ æßææææノ æææææ‹ æ -æææææ› æææ ‹ææ -ææææææ æ› ææ, -ææ æ-ææææææææ+ 一%%%%%%%Ÿ+Ç, ææ人œœßæææææææ&⌒œ &⌒⌒⌒11 10 27
  51. 51. æ ææææ æß Lœœœ] æææææææ⌒æ›æ‹ › ææææææ‹æÁ○ËæÁ○Ë› ææææ ‹æææ Á]]人]]Ëææ › æ æ æ zæ æ æææz888888zæææææz ææææ › æ æ æ j999999jææ æ‹j!z ! æææ æ‹æææææ^é%æ ææ› zg æææ‹ææææææææææ– !jæ–g ææ Áææ 丶+ øææææææ しEæzそææドンッ«« ææææ^ŸÇœß æ æ æ ∑æjÇE ßæ: æææææææææææææææレWV–l11 10 27
  52. 52. æææææææææææææææ +─¤──¤+øæææææææææææææ‹ æ æ æ æ æ æ ›æææææææææææ ‹ 9æææææ æ æ æ æ –,æææææææææææjææSæææ æ æ æ æ æ æ jæææææææææææzæææææ *æøææææ 9æ æ z⌒´⌒À–øæææææææææææ!øææ]ノ æ –ø]]ææ∪ææææææææ ›ææææææææææææ– &ÁŸËææÁŸË 88æ -⌒»^ææææææ j8æææææææææææææ-–∪Á]人]]Ë∪]] *ノzææ æ *æææææ zææææææææææææ -æææ-^ ⌒æ´ æ æ z,æææ zæ æ *ææ !ææææ æ æ æ æ æ -ææ ∪ææææz∪^+***,z æææz]]]*ノææ zæææææææææææ-,æææ-ææææ zææææzææææzææææ *jŸ─+ øææææææææ* ++¤+Ÿø]-∪æææ j ∪ æ *zææææzæææ*‹æËæ æ Ëæææææææく - -æァ+ *ノæœæææ›ノÕノ‹⌒–h›ææ ‹ÕŸ+¤%ææææææææ^Ÿ% Ÿ´Œ ÁœËææÁœ&]イ]*イø]*ィ%´]]- Œ11 10 27
  53. 53. 11 10 27
  54. 54. 11 10 27
  55. 55. 11 10 27
  56. 56. 11 10 27
  57. 57. 11 10 27
  58. 58. 11 10 27
  59. 59. 11 10 27
  60. 60. 11 10 27
  61. 61. 11 10 27
  62. 62. 11 10 27
  63. 63. 11 10 27
  64. 64. 11 10 27
  65. 65. 11 10 27

  ×