Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Division of Misamis Occidental
Lobogon Elementary School
Lobogon, Aloran Misamis Occidental
Aloran District
Name of Teache...
Division of Misamis Occidental
Lobogon Elementary School
Lobogon, Aloran Misamis Occidental
Aloran District
Name of Teache...
Division of Misamis Occidental
Lobogon Elementary School
Lobogon, Aloran Misamis Occidental
Aloran District
Name of Teache...
Division of Misamis Occidental
Lobogon Elementary School
Lobogon, Aloran Misamis Occidental
Aloran District
Name of Teache...
Division of Misamis Occidental
Lobogon Elementary School
Lobogon, Aloran Misamis Occidental
Aloran District
Name of Teache...
Division of Misamis Occidental
Lobogon Elementary School
Lobogon, Aloran Misamis Occidental
Aloran District
Name of Teache...
Division of Misamis Occidental
Lobogon Elementary School
Lobogon, Aloran Misamis Occidental
Aloran District
Name of Teache...
TOS Grade 4 k to 12 First Grading s.y. 2015 2016
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

TOS Grade 4 k to 12 First Grading s.y. 2015 2016

27,812 views

Published on

TOS grade 4 k to 12.First Grading s.y. 2015 2016

Published in: Education
  • Be the first to comment

TOS Grade 4 k to 12 First Grading s.y. 2015 2016

  1. 1. Division of Misamis Occidental Lobogon Elementary School Lobogon, Aloran Misamis Occidental Aloran District Name of Teacher: ZENAS B. AMORES Quarter: 1st Quarter Subject: MATHEMATICS No. of items: 40 Year & Section: IV- Calla Lily Table of Specifications Item Location Competency/Competencies/Topics No. of Comp etenci es/ No. of days % age No. of I items Remembering Understanding Applying Analyzing Evaluating Creating 1. Give the place value and value of the digit numbers up to 100,000 5 12.5% 5 2 3 2. Reads and writes numbers up to hundred thousand in symbols and in words. 5 7.5% 3 3 3. Round numbers to the nearest thousand and ten thousand 2 7.5% 3 2 1 4. Compares numbers up to 100,000 using relation symbols. 3 7.5% 3 1 2 5. Orders numbers up to 100,000 in increasing and decreasing order. 5 5% 2 1 1 6. Multiplies numbers up to 3-digit numbers by up 0. to 2-digit numbers without or with regrouping. 2 10% 4 2 2 1. 7. Multiplies mentally 2 digit by 1 to 2 digit 2. numbers with products up to 200. 1 2.5% 1 1 3. 8. Estimates the products of 3 to 4 digit numbers 4. by 2 to 3 digit numbers with reasonable results. 2 5% 2 2 5. 9. Solves routine and non-routine problems 6. involving multiplication of whole numbers 7. including money using appropriate problem 8. solving strategies and tools. 10 10% 4 2 2 10. Divides 3 to 4 digit numbers by 1 to 2 digit 9. numbers without or with remainder 10 5% 2 2 11. Estimates the quotient of 3 to 4 digit 0. dividends by 1 to 2 digit divisor with 1. reasonable results. 5 2.5% 1 1 12.Solves multi-steps routine and non-routine 2. problems involving division and any other 3. operations of whole numbers including money 4. using appropriate problem solving strategies 5. and tools 5 25% 10 10 TOTAL 50 100% 40 17 13 10 Prepared by: Noted: ZENAS B. AMORES ELSIE B. TAN-CAJOTOR Master Teacher I School Principal II
  2. 2. Division of Misamis Occidental Lobogon Elementary School Lobogon, Aloran Misamis Occidental Aloran District Name of Teacher: ZENAS B. AMORES Quarter: 1st Quarter Subject: Araling Panlipunan No. of items: 40 Year & Section: IV- Calla Lily Table of Specifications Item Location Competency/Competencies/Topics No. of Compe tencies /No. of days Percen tage No. of ite ms Remembering Understanding Applying Analyzing Evaluating Creating 1. Natatalakay ang konsepto ng bansa 5 5% 2 2 2. Nakapagbubuo ng kahulugan ng bansa 3 5% 2 2 3. Naipapaliwanag na ang Pilipinas ay isang bansa. 4 7.5% 3 1 2 4. Natutukoy ang relatibong lokasyon ng Pilipinas batay sa mga nakapaligid ditto gamitang pagunahin at pangalawang direksyon. 5 7.5% 3 3 5. Natutukoy sa mapa ang kinalalagyan ng bansa sa rehiyong Asya at mundo 3 10% 4 2 2 6. Nakapagsasagawa ng interpretasyon tungkol sa kinalalagyan ng bansa gamit ang mga batayangheograpiya tulad ng iskala,distansya at direksyon 4 10% 4 2 2 7. Natatalunton ang mga hangganan at lawak ng teritoryo ng Pilipinas gamit ang mapa 4 10% 4 2 2 8. Naiuugnay ang klima at panahon sa lokasyon ngbansa sa mundo 4 7.5% 3 3 9. Naipaliliwanag ang katangian ng Pilipinas bilang bansang maritime o insular. 3 5% 2 2 10. Nailalarawan ang bansa ayon sa mga katangiaang pisikal at pagkakakilanlang heograpikal nito 5 12.5% 5 3 2 11. Nailalarawan ang kalagayan ng Pilipinas na nasa pacific ring of fire at ang implikasyon nito. 3 5% 2 2 12. Nagagawa ng mga mungkahi upang mabawasan ang masamang epekto dulot ng kalamidad 2 5% 2 2 13. Nakapagbibigay ng konklusyon tungkol sa kahalagahan ng mga katangiang pisikal sa pag-unlad ng bansa. 5 10% 4 2 2 TOTAL 50 100% 40 24 8 4 2 2 Prepared by: Noted: ZENAS B. AMORES ELSIE B. TAN-CAJOTOR Master Teacher I School Principal II
  3. 3. Division of Misamis Occidental Lobogon Elementary School Lobogon, Aloran Misamis Occidental Aloran District Name of Teacher: ZENAS B. AMORES Quarter: 1st Quarter Subject: Edukasyon sa Pagpapakatao No. of items: 40 Year & Section: IV- Calla Lily Table of Specifications Item Location Competency/Competencies/Topics No. of Compe tencie s/No. of days Perce ntage No. of item s Remembering Understanding Applying Analyzing Evaluating Creating 1. Nakapagsasabi ng katotohanan anuman ang maging bunga nito 12 25% 10 5 5 2. Nakapagsusuri ng katotohanan bago gumawa ng anumang hakbang: pagsangguni sa taong kinauukulan 13 25% 10 4 6 3. Nakapagninilay ng katotohanan mula sa mga balita,patalastas na napanood sa telebisyon at sa mga social networking sites 12 25% 10 5 5 4. Nakapagsasagawa nang may mapanuring pag- iisip ng tamang pamamaraan/pamantayansa pagtuklas ng katotohanan 13 25% 10 10 TOTAL 50 100% 40 14 16 10 Prepared by: Noted: ZENAS B. AMORES ELSIE B. TAN-CAJOTOR Master Teacher I School Principal II
  4. 4. Division of Misamis Occidental Lobogon Elementary School Lobogon, Aloran Misamis Occidental Aloran District Name of Teacher: ZENAS B. AMORES Quarter: 1st Quarter Subject: MAPEH No. of items: 40 Year & Section: IV- Calla Lily Table of Specifications Item Location Competency/Competencies/Topics No. of Comp etenci es/No . of days %ageN No. of ite ms Rememberin g Understandi ng Applying Analyzing Evaluating Creating Music 1. Nakikilaa ang iba’t-ibang uri ng nota at rests. 5 12.5% 5 5 2. Naibibigay ang bilang ng kumpas ng note at rest 5 12.5% 5 55 Art 3. Nakikilaala ang kahalagahan ng mga 4ultural na pamayanan sa Luzon,Visayas at Mindanao. 5 5% 2 2 4. Nailalarawan ang iba’t-ibang kultural na pamayanan ayon sa uri ng pananamit, palamuti sa katawan at kaugalian. 5 5% 2 1 1 5. Nalalaman ang kahalagahan ng mga katutubong disenyo na gawa ng mga pangkatetniko sa mga kultura ng pamayanan. 5 10% 4 1 1 2 6. Naipagmalaki ang disenyo na nagmula sa ating pangkat –etniko. 5 5% 2 2 PE 7. Nasusunod ang kahalagahan ng paggawa ng mga gawaing nakabubuti sa kalusugan batay sa Physical Activity Guide para sa batang Pilipino. 5 12.5% 5 3 2 8. Natutukoy ang mga sangkap ng Physical Fitness 5 12.5% 5 5 Health 9. Natutukoy ang mga impormasyong nakikita sa food label 4 12.5% 5 3 2 10.Nakapagsunod-sunod sa mga kahalagahan ng pagpapanatili ngmalinisatligtasna pagkain upangmakaiwassa sakit 3 12.5% 3 2 1 11.Natutukoy ang mga karaniwang sakit na nakukuha sa pagkain. 3 10% 2 2 TOTAL 50 100% 40 24 10 2 4 Prepared by: Noted: ZENAS B. AMORES ELSIE B. TAN-CAJOTOR Master Teacher I School Principal II
  5. 5. Division of Misamis Occidental Lobogon Elementary School Lobogon, Aloran Misamis Occidental Aloran District Name of Teacher: ZENAS B. AMORES Quarter: 1st Quarter Subject: FILIPINO No. of items: 40 Year & Section: IV- Calla Lily Table of Specifications Item Location Competency/Competencies/Topics No. of Compet encies/ No. of days %age No. of items Remembering Understanding Applying Analyzing Evaluating Creating 1. Nasasagot ang mga tanong sa napakinggang kuwento 5 7.5% 3 3 2. Natutukoy ang damdamin ng tagapagsalita ayon sa tono, diin, bilis at intonasyon 5 10% 4 4 3. Nasusunod ang napakinggang panuto o hakbang ng isang gawain 4 5% 2 2 4. Naisasagot ang mga tanong sa binasang kuwento 5 12.5% 5 5 5. Nagagamit ang panghalip sa usapan at pagsasabi tungkol sa sariling karanasan 6 10% 4 4 6. Naibibigay ang kasingkahulugan ng salita sa pamamagitan ng kasingkahulugang gamit ang pahiwatig sa pangungusap. 4 12.5% 5 5 7. Nabibigay ang kahulugan ng salita sa pamamagitan ng kasalungat gamit ang pahiwatig sa pangungusap. 6 2.5% 1 1 8. Nagagamit nang wasto ang mga pangngalan sa pagsasalita tungkol sa sarili, sa mga tao, lugar,bagay at pangyayari sa paligid 4 17.5% 7 7 9. Naisasalaysay ang mga pangngalan 2 7.5% 3 3 10. Nasasagot ang mga tanong na bakit at paano 4 5% 2 2 11. Nagagamit ang magagalang na pananalita sa ibat-ibang sitwasyon . 5 10% 4 4 4 TOTAL 50 100% 40 23 4 9 4 Prepared by: Noted: ZENAS B. AMORES ELSIE B. TAN-CAJOTOR Master Teacher I School Principal II
  6. 6. Division of Misamis Occidental Lobogon Elementary School Lobogon, Aloran Misamis Occidental Aloran District Name of Teacher: ZENAS B. AMORES Quarter: 1st Quarter Subject: EPP No. of items: 40 Year & Section: IV- Calla Lily Table of Specifications Item Location Competency/Competencies/Topics No. of Compe tencies /No. of days %age No. of items Remembering Understanding Applying Analyzing Evaluating Creating 1. Natatalakay ang mga katangian ng isang entrepreneur. 7 15% 6 3 3 2. Natatalakay ang mga panganib na dulot ng mg di-kanais-nais na mga software (virus at Malware? 5 7.5% 3 3 3. Naipaliliwanag ang mga panuntunan sa paggamit ng computer, internet at email. 7 7.5% 3 1 2 4. Nagagamit ang website sa pangangalap ng impormasyon 5 7.5% 3 3 5. Nailalapat ang kaalaman sa matalinong pamimili 5 12.5% 5 4 1 6. Natutukoy ang mga pamaraang magamit para sa tagumpay 3 12.5% 5 3 2 7. Natutukoy ang mga naging tagumpay na entrepreneur sa pamayanan at sa ibang bansa 5 25% 10 4 2 2 2 8. Naiisa-isa ang mga katangian ng isang entrepreneur 8 12.5% 5 5 TOTAL 50 100% 40 21 13 4 2 Prepared by: Noted: ZENAS B. AMORES ELSIE B. TAN-CAJOTOR Master Teacher I School Principal II
  7. 7. Division of Misamis Occidental Lobogon Elementary School Lobogon, Aloran Misamis Occidental Aloran District Name of Teacher: ZENAS B. AMORES Quarter: 1st Quarter Subject: SCIENCE No. of items: 40 Year & Section: IV- Calla Lily Table of Specifications Item Location Competency/Competencies/Topics No. of Compet encies/ No. of days %age No . of ite ms Remembering Understanding Applying Analyzing Evaluating Creating 1. Classify materials based on the ability to float, sink, undergo decay 4 12.5% 5 2 3 2. Identify the effect of decaying materials on one’s health and safety 5 20% 8 5 3 3. Distinguished safety precautions in disposing waste materials 6 7.5% 3 3 4. Identify the importance of product labels 6 7.5% 3 2 1 5. Classify materials that will absorb water 5 7.5% 3 3 6. Classify solid materials when they are bent, pressed, hammered, or cut 5 7.5% 3 1 2 7. Describe changes in properties of materials when exposed to certain conditions such as temperature or when mixed with other materials 8 15% 6 2 4 8. Identify changes in materials whether useful or harmful to one’s environment. 5 10% 4 2 2 9. Identify the diseases/sickness that may result from exposure of decaying materials 6 12.5% 5 3 2 TOTAL 50 100% 40 15 16 3 0 2 4 Prepared by: Noted: ZENAS B. AMORES ELSIE B. TAN-CAJOTOR Master Teacher I School Principal II

×