Successfully reported this slideshow.

Modele biznesowe i sformalizowane metody ich dokumentowania

2

Share

1 of 21
1 of 21

Modele biznesowe i sformalizowane metody ich dokumentowania

2

Share

Download to read offline

"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" (Arystoteles). Model biznesowy to "opis tego jak i dlaczego zarabiamy". Wiele firm zarabia, mniej jednak rozumie dlaczego. Analiza i opracowanie modelu biznesowego to wiedza o tym jak i dlaczego firma zarabia....

"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" (Arystoteles). Model biznesowy to "opis tego jak i dlaczego zarabiamy". Wiele firm zarabia, mniej jednak rozumie dlaczego. Analiza i opracowanie modelu biznesowego to wiedza o tym jak i dlaczego firma zarabia....

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Modele biznesowe i sformalizowane metody ich dokumentowania

 1. 1. Modele biznesowe i sformalizowane metody ich dokumentowania Mgr inż. Jarosław Żeliński (wykładowca WIT)
 2. 2. Agenda • Wprowadzenie • - ogólne zasady opisu organizacji - ogólna teoria systemów jako szkielet analizy strategicznej - łańcuch wartości dodanej M.E.Portera - rynkowy i wewnętrzny - model biznesowy - definicje - model biznesowy jako dokumentacja strategii organizacji - strategia i taktyka - definicje - procesy biznesowe jako opis strategii i taktyki - czynniki wpływu - polityka i reguły biznesowe - sformalizowany Model Motywacji Biznesowej jako opis działania organizacji • Podsumowanie
 3. 3. Od strony filozofii… Modelowanie wymaga więc określenia nie tylko notacji ale także pragmatyki wskazującej: co jest modelowane, jak dokładnie i jak ogólnie… Artur Schopenhauer, Czworaki Korzeń Racji Dostatecznej
 4. 4. Notacja jako „pismo”: nośnik wiedzy… semiotyka • Lepsze rozdzielanie poznanego od poznającego to prawdopodobnie najbardziej podstawowa wartość pisma od jego początku do dzisiaj. Między poznane a poznającego, pismo wciska widzialny i dotykalny przedmiot, tekst. • Obiektywizm tekstu pomaga nakładać obiektywizm na to, do czego tekst odnosi. Pismo w końcu tworzy stan umysłu, w którym o samej wiedzy można myśleć jako o przedmiocie odrębnym od poznającego. Ten stan umysłu będzie najpełniej realizowany, gdy druk nasili przedmiotowy charakter tekstu. • Niezależnie jednak od wewnętrznego oddziaływania na wiedzę tekst fizyczny sam wiedzą nie jest, wiedza bowiem, zwerbalizowana lub inna, może istnieć jedynie w poznającym przedmiocie. [u osoby czytającej, przyp. J.Ż.] • Pismo rozdziela słowo od przestrzeni wypełnionej istnieniem. W swej pierwotnej, mówionej kondycji słowa [znaki przyp J.Ż] są zawsze częścią kontekstu, który jest w dużej mierze niewerbalny, jest modyfikacją pola relacji osobowych i przedmiotowych. • Bezpośrednim kontekstem słów w tekście są po prostu inne słowa. (źr. W. J. Ong ,,Osoba, świadomość, komunikacja. Antologia'', Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2009, strony 160 i 162) Zapisana „wiedza” a poznający ją czytający… Tekst jest obiektywny: czytający sam go interpretuje. Tekst to tylko dane, wiedza to to co zrozumiał czytający. Pojedyncze obiekty notacji są pozbawione kontekstu, buduje go doświadczenie czytającego i inne obiekty na diagramach lub pragmantyka. Odpowiednikiem słowa notacji jest symbol z nadanym znaczeniem
 5. 5. Dlaczego warto budować modele organizacji • Przede wszystkim jest to wgląd w strukturę przedsiębiorstwa i procesy w nim zachodzące oraz baza do wprowadzania wszelkich zmian. • Analiza modelu pozwala dostrzec wszelkie niedoskonałości i wąskie gardła, które mogą utrudniać działalność przedsiębiorstwa, czy hamować obieg wiedzy lub informacji. • Model stanowi swoiste repozytorium wiedzy o przedsiębiorstwie, może zatem być wykorzystywany jako „abstrakcja” organizacji na potrzeby do podejmowania decyzji. • Warto również zauważyć, że jako swoista „pamięć” zapobiega wypływaniu i utracie wiedzy ukrytej wraz z odejściem pracowników. 2015-05-16 5
 6. 6. Proces analizy systemowej 2015-05-16 6 UWAGA! Modele same z siebie nigdy nie są celem pracy, nie są żadnymi produktami, są tylko narzędziami analizy. Dlatego nie ma ich na tym diagramie, są scenariusze które z nich korzystają. Produktem są jednak nie raz mapy procesów (też modele) dokumentujące organizację i prace firmy.
 7. 7. Notacja jako Model pojęciowy Byty świata rzeczywistego Przestrzenie nazw Pojęcia słownikowe (symbole) Model pojęciowy zły Model pojęciowy poprawny
 8. 8. Reguły biznesowe czyli swoboda działania i jej ograniczanie • Entropia – w ramach teorii informacji jest definiowana jako średnia ilość informacji, przypadająca na znak symbolizujący zajście zdarzenia. Zdarzenia w tym zbiorze mają przypisane prawdopodobieństwa wystąpienia. • Entropię można interpretować jako niepewność wystąpienia danego zdarzenia elementarnego w następnej chwili. Jeżeli następujące zdarzenie występuje z prawdopodobieństwem równym 1, to z prostego podstawienia wynika, że entropia wynosi 0, gdyż z góry wiadomo, co się stanie – nie ma niepewności (należy założyć, że taka sytuacja nie występuje w rzeczywistości – biznesowe „nigdy nie mów nigdy”). • Ograniczenie - norma, przepis, zarządzenie krępujące czyjąś swobodę działania. • Reguła biznesową będziemy nazywali specyficzne dla modelowanej organizacji ograniczenie swobody realizacji danego działania.
 9. 9. • Powinien w sposób jasny i zrozumiały dla pracowników firmy opisywać firmę, jej cel rynkowy oraz wszelkie jej wewnętrzne i zewnętrzne zachowania oraz reakcje. • Jest niezbędny do przewidywania zachowań firmy w tym także do przygotowania jej do wdrożenia nowych systemów zarządzania. • Wiele firm doradczych i informatycznych pod pojęciem mapy lub modelu procesów biznesowych dostarcza nieprzydatne, utrwalone na dziesiątkach diagramów opisy czynności realizowanych przez ankietowanych pracowników, które tak naprawdę nie wiele mają wspólnego z modelowaniem. • Model to coś co odzwierciedla rzeczywistość w uproszczonej formie i symuluje zachowanie modelowanego przedmiotu lub zjawiska. • Użycie niesformalizowanej notacji lub łamanie zasad formalnej notacji (jej syntaktyki i semantyki) czyni tworzone modele nieprzydatnymi do celów analitycznych. Model organizacji (firmy) 2015-05-16 9
 10. 10. Ogólne zasady opisu organizacji Źr. http://www.bptrendsassociates.com/
 11. 11. Ogólna teoria systemów jako metoda naukowa i szkielet analizy strategicznej UWAGA! Modele same z siebie nigdy nie są celem pracy, nie są żadnymi produktami, są tylko narzędziami analizy. Model to teoria (naukowa) mówiąca: „tak działa ta organizacja”. Kluczowe znaczenie dla rozróżnienia czy dana teoria jest teorią naukową, czy nie, ma obecnie kryterium falsyfikowalności. Pojęcie to zostało wprowadzone przez Karla Poppera w dziele "Logika odkrycia naukowego" i stanowi podstawę metody naukowej.
 12. 12. Łańcuch wartości dodanej M.E.Portera - rynkowy i wewnętrzny
 13. 13. Model biznesowy - definicje • Model biznesowy - jest to plan, który relacje pomiędzy uczestnikami rynku, informuje jak przedsiębiorstwa działają, tj. w jaki sposób tworzą wartość dla klientów, towary i usługi oraz z czego czerpią zyski.Innymi słowy, jest to definicja źródeł przychodów. • Według Portera model biznesowy jest opisem działalności przedsiębiorstwa, które zapewniają mu zyski. Sprowadza się to do określenia roli organizacji w łańcuchu wartości, w jakim działa. W kompleksowym ujęciu chodzi o metodę przyjętą przez firmę, przez realizację której będzie ona powiększać i wykorzystywać zasoby tak, aby oferować klientom większą wartość od konkurencji. Dzięki temu przedsiębiorstwo osiągnie wyższe zyski, a może nawet uzyska i utrzyma trwałą przewagę konkurencyjną. • Obłój definiuje model biznesowy jako „połączenie koncepcji strategicznej firmy i technologii jej praktycznej realizacji, rozumianej jako budowa łańcucha wartości pozwalającego na skuteczną eksploatację oraz odnowę zasobów i umiejętności”. Wskazuje, że model biznesowy powinien odpowiadać na pytania: – Co firma będzie robić? (produkt) – Jakie są jej podstawowe zasoby i kompetencje? (role) – W jaki sposób zasoby i kompetencje są skonfigurowane w praktyce codziennego działania? (peroces)
 14. 14. Strategia i taktyka - definicje • Słownik Języka Polskiego mówi (zacytowano wyłącznie ogólne): – strategia «przemyślany plan działań w jakiejś dziedzinie» – taktyka «sposób postępowania mający doprowadzić do osiągnięcia celu» – reguła «zasada postępowania ustalona przez kogoś lub przyjęta na mocy zwyczaju» – polityka «sposób działania osoby lub grupy osób kierujących jakąś instytucją lub organizacją»
 15. 15. Model biznesowy jako dokumentacja strategii organizacji
 16. 16. Procesy biznesowe jako opis strategii i taktyki
 17. 17. Sformalizowany Model Motywacji Biznesowej jako opis działania organizacji
 18. 18. Czynniki wpływu
 19. 19. Polityka i reguły biznesowe
 20. 20. Model Motywacji Biznesowej
 21. 21. Literatura • http://www.omg.org/spec/BMM/ • M.E.Porter "Straregia konkurencji„ • Geary A. Rummler, Alan P. Brache "Podnoszenie efektywności organizacji„ • Oraz pozycje z obszaru zarzadzania strategicznego, modelowania i optymalizacji organizacji

×