Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SHKOLLA F.M.U “SMAJL HAJDARAJ” PEJË                   1
Udhëzime shtesë për modelin e planit zhvillimor të shkollësPLANI ZHVILLIMOR I SHKOLLËSFaqja e parë e planit zhvillimor të ...
3
4
5
Plani zhvillimor i shkollës rekomandohet të këtë përmbajtje:  I.    Hyrja  -   Përshkrimi/pasqyrimi i shkurtër i ...
Secila shkollë ka specifikat e veta, ka pikat e forta dhe pikat e dobëta, ka kërkesat dhenevojat e veta. Dallon për nga nu...
Afatet    Prioritetet                                            2012   ...
Model i planit drejtues tre vjeçar                      92012
III.   Planet e veprimit - Plani vjetorPlanet e veprimit janë instrumente që artikulojnë vizionin e shkollës dhe janë op...
Cilat pika     Si duken         Si mund t’i    Cilët persona/grupe janë   Kush për çfarë  Kur duhet ...
Prioriteti nr.3:  1.   Mbi   85%  e          mësimdhënësve janë                    ...
Përpunimi i Planit vjetor të shkollës i cili artikulon planin zhvillimor të shkollës, mund të    shtrihet edhe në model...
IV.  Plani i monitorimit dhe vlerësimit   Plani i monitorimit është instrument që kontrollon procesin e implementimit...
A = Perfunduar ne kohen√ B = Ka vonesa gjate implementimit√C = Anuluar ose ne rrezik për tu anuluar√Shtojca ( Dokumente re...
Shembull i simuluar: Balanci i përparësive dhe dobësive                      I      II    ...
Shembulli i simuluar: Balanci i mundësive dhe rreziqeve           I         II         III   ...
Detyra 3 per pzhsh
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Detyra 3 per pzhsh

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Detyra 3 per pzhsh

 1. 1. SHKOLLA F.M.U “SMAJL HAJDARAJ” PEJË 1
 2. 2. Udhëzime shtesë për modelin e planit zhvillimor të shkollësPLANI ZHVILLIMOR I SHKOLLËSFaqja e parë e planit zhvillimor të shkollës duhet të përmbajë këto të dhëna:Emri i shkollës: ”Smajli Hajdaraj”Vendi: Kristal, PejëKomuna: PejëPZhSh i aprovuar nga: Këshilli i shkollësData e aprovimit: 25.08.2012Data e rishikimit të ardhshëm: 25.08.2013Mbledhja e Këshillit të shkollës dhe prezantimi i projektit nga drejtori i shkollës,30.01.2013 2
 3. 3. 3
 4. 4. 4
 5. 5. 5
 6. 6. Plani zhvillimor i shkollës rekomandohet të këtë përmbajtje: I. Hyrja - Përshkrimi/pasqyrimi i shkurtër i shkollës - Vlefshmëria – periudha kohore që mbulon PZhSh-ja, obligimet dhe data e rishikimit II. Niveli i parë konkret: Vizioni dhe misioni (me përshkrim të shkurtër) a. Synimet afat-gjata III. Niveli i dytë konkret: Plani i menaxhimit – plani tre vjeçar(3 – 10 pika kyçe) a. Synimet afat-mesme me motot udhëheqëse IV. Niveli i tretë konkret: Planet e veprimit - plani vjetor - Synimet afat-shkurtra - Fushat dhe aktivitetet kyçe zhvillimore - Përshkrimi i detajuar i aktiviteteve dhe proceseve - Planet e punës të projekteve të ndryshme dhe përshkrimi i proceseve - Plani i monitorimit dhe vlerësimit V. Shtojca (Dokumente përkatëse)1. HyrjaNë këtë kapitull bëhet një përshkrim i shkurtër (jo më shumë se një faqe) i shkollës. Aspektetqë vihen në dukje në këtë përshkrim duhet të jenë tetë fushat e cilësisë (përafërsisht nga njëfjali për secilën fushë të cilësisë). Këtu duhet të prezantohen elementet mbi të cilat ndërtohetplani zhvillimor i shkollës.Në pjesën përfundimtare të hyrjes, rekomandohet të potencohet periudha kohore që mbulonPZhSh-ja dhe data e rishikimit. I. Vizioni dhe misioni (jo më shumë se nga një fjali) 6
 7. 7. Secila shkollë ka specifikat e veta, ka pikat e forta dhe pikat e dobëta, ka kërkesat dhenevojat e veta. Dallon për nga numri i nxënësve, personeli, konteksti dhe mjedisi i sajspecifik. Prandaj, vizioni dhe misioni i secilës shkollë duhet të jetë i dukshëm për kontekstin eshkollës që i dedikohet. P.sh. Shkolla jonë brenda pesë viteve do të jetë shkollëgjithëpërfshirëse ku do të sigurojë mësimdhënie dhe nxënie cilësore, pranim dherespekt për të gjithë nxënësit.Vizioni i shkollës duhet të artikulohet me objektiva të matshëm nga fushat e cilësisë sëshkollës, në mënyrë që kapitulli i tretë (plani drejtues) të përfshijë pikat kryesore zhvillimoreqë ndihmojnë në arritjen e objektivave dhe vizionit të shkollës. P.sh. 1. Fushat e cilësisë: 5. Profesionalizmi i mësimdhënësve dhe zhvillimi i personelitObjektivat e fushës së cilësisë: 1. Mësimdhënësit e shkollës sonë përfshihen në zhvillimin profesional me bazë në shkollë në programin e hartuar nga shkolla me partnerë ; 2. Rikualifikimi i mësimdhënësve ne programin pa shkëputje nga puna (AKM) 3. Trajnimi i vazhdueshëm i mësimdhënësve nga koleget e tyre trajnerKështu veprohet edhe për fushat tjera të cilësisë, varësisht nga rezultatet e SËOT analizësdhe Vizionit të shkollës. II. Plani drejtues - plani tre vjeçar ( 3 – 10 pika kryesore)Secila shkollë duhet të vendos pikat kryesore (objektiva) të zhvillimit të shkollës. Ato duhet tëmbështeten në fushat përkatëse të cilësisë së shkollës dhe në karakteristikat e tyre. Pikatkryesore të zhvillimit të shkollës vendosen sipas problemeve që janë identifikuar gjatëanalizës së gjendjes në fushat e cilësisë dhe sipas përcaktimit të prioriteteve. Rekomandohetqë në planin drejtues të ketë 3 – 10 pika (elemente) kryesore zhvillimore. Parimet kryesoreqë duhet pasur parasysh gjatë vendosjes së pikave (elementeve) kryesore zhvillimore(objektivave) janë: - Të jenë në funksion të arritjes/përmbushjes së vizionit të shkollës, - Të vlejnë për gjithë shkollën, - Të jenë reale, të realizueshme dhe të matshme, - Të jenë pika kryesore zhvillimore. - Të vendosen në përputhje me afatet e planit të zhvillimit të shkollës.Rekomandohet që plani drejtues të hartohet sipas tabelës në faqen vijuese. 7
 8. 8. Afatet Prioritetet 2012 2013 2014 Fushat kryesore zhvillimore Korniza e cilësisë për periudhë tri vjeçare VII- I-VI XII I-VI I-VI VII-XII I-VI 1 IV. Udhëheqja dhe menaxhimi i Implementimi i Këshillit Drejtues të shkollës Shkollës 2 Zhvillimi profesional i V. Profesionalizimi i mësimdhënësve me bazë në mësimdhënësve dhe zhvillimi i shkollë – në komponentët e personelit vlerësimit formativ 3 Rikualifikimi i mësimdhënësve ne VI. Rikualifikimi i mësimdhënësve bashkëpunim me MASHT –në ne programin pa shkëputje nga formë të vazhdueshme puna (AKM) ………. 4 Trajnimi i vazhdueshëm i VII. Trajnimi i vazhdueshëm i mësimdhënësve me bazë në mësimdhënësve nga koleget e tyre shkollë, nga trajnerët e shkollë, trajner nga trajnerët e shkollës …………… 82012
 9. 9. Model i planit drejtues tre vjeçar 92012
 10. 10. III. Planet e veprimit - Plani vjetorPlanet e veprimit janë instrumente që artikulojnë vizionin e shkollës dhe janë operacionalizimi planit drejtues tre vjeçar. Prandaj secila shkollë duhet të hartojë planet e veprimit.Rekomandohet që në këtë kapitull të përshkruhet shkurtimisht performanca e përgjithshme epunës së shkollës (maksimumi një faqe), ku theksi duhet të vihet në fushat kryesore tëzhvillimit që janë përcaktuar të jenë pjesë e planit të veprimit.Rekomandohet që plani i veprimit të përfshijë fushat kryesore të zhvillimit dhe pikat referueseqë të jenë pjesë e realizimit në vitin e parë të planit zhvillimor të shkollës. E njëjta gjë duhettë bëhet edhe në planin e veprimit për vitin e dytë, përkatësisht për vitin e tretë të planitzhvillimor të shkollës.Në planin e veprimit duhet të rregullohet qartë se kush, kur dhe çfarë detyrash merr dhe nëcilën kohë duhet t’i përfundojë.Rekomandohet që plani i veprimit të hartohet sipas tabelës në faqen vijuese. 10
 11. 11. Cilat pika Si duken Si mund t’i Cilët persona/grupe janë Kush për çfarë Kur duhet të A ishim të zhvillimore hapat/synimet e kontrollojmë përgjegjës dhe cilat janë mbështetje ka përfundohen suksesshëm? kryesore duhet zbërthyera? hapat/synimet e përgjegjësitë nevojë? aktivitetet? të zbatohen zbërthyera? (Synimet e përgjithshme)Shembull: Pikat referuese: - lista e Përgjegjës: 1. Mbi 90 % e pjesëmarrjes, Infrastrukturë të Ekipi për zhvillimPrioriteti nr.2: mësimdhënësve janë Udhëheqësi për zhvillim TIK-ut, 15 Mars 2013 profesional me bazë përfshirë në aktivitetet - materialet e profesional me bazë në materiale, në shkollë vlerësonZhvillimi përgatitura për shkollë për zhvillim profesional flipqart, etj aktivitetet eprofesional i zhvillim me bazë për zhvillimitmësimdhënësve profesional, Përgjegjësitë/ detyrat: komponentën e profesional;me bazë në vlerësimit formativ; - Harton planin e ZHP BSH, diskuton meshkollë - në - modelet e 2. Mbi 60% e mësimdhënës përkomponentën e planit mësimor - siguron materialet dhe mësimdhënësve në nevojat dhe përvlerësimit resurset e nevojshme, fazën e parë e - ditarët për masat eventuale qëformativ zbatojnë në klasë reflektim duhen ndërmarr. - siguron udhëzuesin për vlerësimin formativ. Në fund shikohen - raportet e vlerësim formativ 3. Mbi 80 % e kriteret e arritjes. mësimdhënësve vëzhgimit - verifikon pjesëmarrjen janëvëzhguar dhe - portfolio e - realizon takime individuale mentoruar. vlerësimit me mësimdhënës, 4. Të gjithë formativ mësimdhënësit kanë - bën shpërndarjen e përgatitur portfolion e - intervistimi i produkteve të punës vlerësimit formativ. mësimdhënësve - përgatit raportet e punës,
 12. 12. Prioriteti nr.3: 1. Mbi 85% e mësimdhënësve janë InfrastrukturëVI. Rikualifikimi i të kualifikuar -lista e dhe materiale,mësimdhënësve pjesëmarrjes, letër, marker, Udhëheqësi për zhvillimne programin pa 2. Do të siguroi kompjuter, - materialet e profesional me bazë nëshkëputje nga mundësi të cilat kuadri projektor, dhe përgatitura për shkollëpuna (AKM) do të mund ti zhvillim mbështetje shfrytëzoj në procesin profesional, Drejtoria e shkollës, DKA –ja materiale, e sjelljes së dhe MASHT financiare etj vendimeve nëpërmjet - modelet e mbledhjeve të kuadrit, planit mësimor - verifikon pjesëmarrjen dhe do të mundet të - përgatit raportet e punës merr pjesë në - ditarët për aktivitetin për zhvillim reflektim - cakton lokalin dhe trajnerët profesional - raportet e - realizon takime individualePrioriteti nr.4: 1. Mbi 75% e vëzhgimit me mësimdhënës mësimdhënësve janëVII. Trajnimi i të trajnuar 2. - portfolio evazhdueshëm i Do t’ju ofroj përkrahje vlerësimitmësimdhënësve individëve të kuadrit formativnga koleget e kur do të jetë etyre trajner nevojshme 3. - intervistimi i Do të ofroi mundësi mësimdhënësve për mbikëqyrje kolegjiale , do të përkrah avancimin profesional dhe do ti pajis me literaturën profesionale Modeli: Plani Vjetor i Shkollës - Secili prioritet i planit vjetor të shkollës mund të zhvillohet në një projekt
 13. 13. Përpunimi i Planit vjetor të shkollës i cili artikulon planin zhvillimor të shkollës, mund të shtrihet edhe në modele të tjera, si në modelin vijues. Por është më rëndësi që për të të pajtohet këshilli drejtues i planit zhvillimor të shkollës.Fusha e cilësisë:Karakteristika e cilësisë:Prioriteti:Synimet Detyrat/ Afati Përgjegjës Strategjia Matësit/ Resurset e Dokumentimi kohor e përdorur nevojshme aktivitetet InstrumentetArritja e Rikualifiki Në Drejtori, Mësimi Suksesi Objekti, Diploma dherezultate mi dhe vazhdi DKA dhe lëndor kuadri, certifikatat eve të trajnimi i mësi MASHT- UP material; si trajnimevedëshirue mësim letër ,shme dhënësve marker, tabelë etj Plani vjetor i shkollës që synon zhvillimin e fushave të cilësisë dhe që mbështetet në planin zhvillimor të shkollës, duhet të ketë edhe planin e buxhetit. Në këtë plan duhet të pasqyrohet lista e shpenzimeve të parashikuara për aktivitetet e planifikuara për një periudhë të caktuar kohore. Plani i buxhetit duhet të përputhet me qëllimet, objektivat dhe aktivitetet e përcaktuara. Tabela në vijim, paraqet një model të artikulimit të planit të buxhetit për PZhSh.Buxheti Njësia Çmimi Nr. i Vlera totale Burimet muaj/ ditë/ sasi për njësi njësive financiarePersoneliShpenzimetadministrativeShpenzimet e synimittë përgjithshëm /projektit 13
 14. 14. IV. Plani i monitorimit dhe vlerësimit Plani i monitorimit është instrument që kontrollon procesin e implementimit të planit zhvillimor të shkollës, përkatësisht planit zhvillimor vjetor. Në të përfshihet fusha e cilësisë, pikat referuese, progresi i arritur, vështirësitë, të arriturat dhe perspektiva/reagimi. Prioritetet Pikat Progresi Vështirësitë Të arriturat Perspektiva/Rea referuese gimi A B CImplementi - Nëmi i Këshillit bashkëpunim √Drejtues të me EU-GIZShkollës dhe BEP Mbi 90% e - Realizimi i - Me kohë mësimdh. planit të ZHP janë përfshirë BSH në aktivitetet për zhvillim - Certifikatat e profesional pjesëmarrjes me bazë - - Modelet e për √ planeve të komponentën mësimit – e vlerësimit sipasZhvillimi formativ udhëzimeveprofesional i përmësimdhën komponentinësve me e Vl. Formativbazë nëshkollë - Mbi 80 % e - Ka shumë - Delegimi ivlerësimi mësimdhënë aktivitete në përgjegjësisëformativ sve të shkollë të përfshirë në mësimdhënësit ZHP BSH - Vetëm një e dalluar √ janë pjesë e mentoruar mësimdhënësv nga drejtori i e kërkojnë të mentorohen - Takime me shkollës mësimdhënës
 15. 15. A = Perfunduar ne kohen√ B = Ka vonesa gjate implementimit√C = Anuluar ose ne rrezik për tu anuluar√Shtojca ( Dokumente relevante)Dokumenti i planit zhvillimor të shkollës mund të përmbajë edhe dokumente të tjera relevanteqë janë në funksion të përkrahjes së implementimit të këtij dokumenti. P.sh. mund të jenë tëdhënat statistikore të raportuara në SIMA, Raporti i SWOT Analizës, pjesë nga ligji,udhëzime administrative, udhëzues të qarkut të menaxhimit të projektit, udhëzues tëprojektimit dhe zbatimit të buxhetit, ( të gjitha duhet të jenë në funksion të PZHSH).
 16. 16. Shembull i simuluar: Balanci i përparësive dhe dobësive I II III IV V VI VII VIII Rezultatet Kultura e Kultura e Udhëheqja Profesionalizmi i Fokusi dhe Gjithë- Menaxhimi i dhe sukseset mësimdhënies shkollës dhe mësimdhënësve strategjia e përfshirja objekteve e shkollës dhe nxënies menaxhimi i zhvillimit shkollore shkollës cilësor Performanca Nuk ka e Frymë e mirë tensione Bashkëpunimi Pikat e fortaPërparësitë shkëlqyeshme Prindërit janë të ekipore, ndërmjet i mirë dhe i Kemi vizion e nxënësve kënaqur me mësimdhënësit Planet mësimore përgatiten me grupeve etnike; rregullt me për orientim në garat praktikën e diskutojnë shkrim dhe me kohë Integrimi i shkolla të afat-gjatë sportive mësimdhënies situata suksesshëm i tjera rajonale problematike dy fëmijëve në karrocë Fushat për përmirësim Rezultate të Ka shumë Vitin e kaluar ulëta të raste të 20 nxënës eProblemet nxënësve në vjedhjeve në Këshilli drejtues i Vetëm një mësimdhënës ka kanë lënë matematike shkollë, policia shkollës nuk ndjekur programin e trajnimit në shkollën pa ka shkuar në është shumë komponentën e vlerësimit dhe semi- ndonjë transfer shkollë së paku aktiv formativ matur 4 herë në 6 muajt e fundit
 17. 17. Shembulli i simuluar: Balanci i mundësive dhe rreziqeve I II III IV V VI VII VIII Rezultatet Kultura e Kultura e Udhëheqja dhe Profesionalizmi i Fokusi dhe Gjithë- Menaxhimi i dhe mësimdhënies shkollës menaxhimi i mësimdhënësve strategjia e përfshirja objekteve sukseset e dhe nxënies shkollës zhvillimit shkollore shkollës cilësor Ka trajnime Ne mund të Ekziston çmimi MASHT-i është Procesi i Çdo shkollë Me më shumë të veçanta përfitojmë nga për projektet Bashkëpunimi duke përgatitur definimit të duhet të mbështetje për përpjekjet për të mjedisore! me akterë të një katalog të vizionit ka themelojë një nga komuniteti mësimdhënë përmirësuar Ekziston tjerë gjitha programeve sjellë motivime ekip për ne mund të sit e cilësinë dhe biznesi lokal të akredituara të reja parandalimin mobilizojmë matematikës! gjithëpërfshirjen e për rrethojë – dhe trajnimin e e braktisjeve punën arsimit! ndoshta ata mësimdhënësve. të shkollës! vullnetare të Mundësitë mund të japin renovimit të ndonjë çmim klasave të mirë për shkollën? Asnjë nxënës Ndryshimi i Nxënësit duhet Anëtarët e Vlerësimi i Shumë nevoja Zvogëlimi i nga shkolla kurrikulumit të jenë të këshillit drejtues mëparshëm i – pak mjete donacioneve jonë nuk njoftuar me të shkollës janë performancës së financiare! për zgjerimin kodin e Rreziqet duhet ta hup duke u larguar, mësimdhënësve e objekteve mirësjelljes dhe rastin e sepse nuk e do të zbatohet; ne Mungesa e shkollore në masat e sigurisë edukimit të ndjejnë veten të duhet të jemi të kapaciteteve të nivel në shkollë – të mëtejmë dyja duhet të angazhuar përgatitur për zhvillimit të kombëtar. zbatohen! mjaftueshëm. këtë cilësisëPërgatiten: Drejtori, Hasan ÇetajMësimdhënësi: Zekë Muqkurtaj

×