Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ใบงานที่ 9 16 26

483 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ใบงานที่ 9 16 26

 1. 1. จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ไปซื้อของฝากที่ตลาดวโรรส (กาดหลวง) แล้ว กลับมาโรงเรียนอีกครั้ง “ “ นักเรียนต้องการไปตลาดวโรรส “ ( ให้นักเรียนพิมพ์แผนที่ที่ครอบคลุมพื้นที่จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกับ ตลาดวโรรสแล้วใช้ปากกาลากเส้นการเดินทางจากโรงเรียนสู่ตลาดและจาก ตลาดกลับมายังโรงเรียนอีกครั้ง)
 2. 2. “ นักเรียนต้องการไปตลาดวโรรส “
 3. 3. 1. ตระหนักในปัญหาและความจาเป็น คาอธิบาย ต้องการซื้อของฝากเพื่อนาไปให้เพือนที่ตนจะไปเยี่ยม 2. คิดวิเคราะห์วิจารณ์ ( เลือกของที่จะซื้อเพื่อนาไปฝากเพื่อน) คาอธิบาย เลือกซื้อข้าวเหนียว น้าพริกหนุ่ม ไส้อั่ว และแคบหมู เพราะว่า เป็นอาหารพื้นเมืองของภาคเหนือ ซึงบ่งบอกถึงอาหาร ของคนภาคเหนือได้่
 4. 4. 3. สร้างทางเลือกอย่างหลากหลาย คาอธิบาย ทางแรกจากโรงเรียนยุพราชผ่านสี่แยกตลาดสมเพชร สี่แยกศรี พิงค์ถึงตลาดวโรรส ทางที่สองจากโรงเรียนยุพราชผ่านสี่แยกร้านถ่ายรูป เลี้ยวซ้ายไป ร้านโจ๊ก เลี้ยวขวาไปทีแจ่งศรีภมิ ตรงไป ถึงโรงแรมเพรสซิเดนท์ ตรงไปถึงสี่แยก ตลาดเมืองใหม่ ตรงไปถึงเจดียขาว แล้วเลียวขวา ผ่านสีแยกสะพานนครพิงค์ 4. ประเมินทางเลือกและเลือกทางเลือก (เลือกวิธีการเดินทาง หลาย ๆ วิธี) คาอธิบาย เลือกทางแรก จากโรงเรียนยุพราชผ่านสีแยกตลาดสมเพชร สี่่แยกศรี พิงค์ ถึงตลาดวโรรส เพราะระยะทางสั้น และใช้เวลาในการเดินน้อยกว่าทางที่สอง
 5. 5. 5. กาหนดและลาดับขั้นตอนการปฏิบัติ (กาหนดวิธีการเดินทางที่เหมาะสม จากข้อ 4) คาอธิบาย 1. วางแผนรายการอาหารที่ต้องการจะซื้อ คือ ข้าวเหนียว น้าพริกหนุ่ม ไส้อั่ว และแคบหมูและกาหนดว่าจะเลือกซื้ออะไรก่อน 2. กาหนดเวลาในการเดินทางและซื้ออาหาร 3. เลือกวิธีการเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ และเดินทาง 4. ตรวจสอบรายการอาหารว่าซื้อครบหรือไม่ 5. เดินทางกลับโรงเรียน
 6. 6. 6. ปฏิบัติด้วยความชื่นชม คาอธิบาย เดินทางด้วยความสบายใจ ไม่รบเร่ง 7. ประเมินระหว่างปฏิบัติ คาอธิบาย ใช้เวลาเดินทางหรือติดขัดนานหรือไม่ ซื้ออะไรครบหรือไม่ 8. ปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสมอ คาอธิบาย โดยการวางแผนอยู่ตลอดเวลา เมื่อเกิดการผิดพลาดของลาดับ ขั้นตอนการปฏิบัติ
 7. 7. 9. ประเมินผลรวมเพื่อให้เกิดความภูมิใจ คาอธิบาย ทุกอย่างเป็นไปตามที่กาหนดหรือลาดับขั้นตอนการปฏิบัติดี หรือไม่ แหล่งที่มา
 8. 8. ชื่อโครงงาน ประเภทของโครงงาน การพัฒนาสื่อเพื่อ การศึกษา การพัฒนา เครื่องมือ การทดลอง ทฤษฎี การประยุกต์ ใช้ งาน การพัฒนา โปรแกรม ประยุกต์ 1.โครงงานการประดิษฐ์ กระถางจากขวดพลาสติก / 2. เรื่องกรดจากน้าผลไม้ / 3. น้ายาเช็ดกระจกจากดอกอัญชัน และมะกรูด / 4. สเปรย์สมุนไพรปรับอากาศ / 5. สารดูดกลิ่นจากเปลือกผลไม้ / 6. ไข่เค็มจากกลิ่นใบเตยและ ตะไคร้ /
 9. 9. 7. พลาสติกจาก เกล็ดปลา / 8. กระดาษสวย ด้วยชอล์กสี / 9. การสารวจ ปรสิตภายนอกที่ พบในปลาทอง / 10. การศึกษา ผลกระทบของ สนามไฟฟ้าต่อการ งอกและการ เจริญเติบโตของ เมล็ดข้าว /
 10. 10. แหล่งอ้างอิง 
 11. 11. ชื่อโครงงาน แหล่งที่ใช้ศึกษาข้อมูล ระยะเวลาในการศึกษา โครงงานที่ 1.การศึกษาผลกระทบของ สนามไฟฟ้าต่อการงอกและการเจริญเติบโต ของเมล็ดข้าว 1.เอกสารโครงงานของนศ.วศ.ไฟฟ้า 2.อินเทอร์เน็ต 2-3 สัปดาห์ โครงงานที่ 2. พลาสติกจากเกล็ดปลา 1.อินเทอร์เน็ต 2.หนังสือพิมพ์ 1-2 สัปดาห์ โครงงานที่ 3. เรื่องกรดจากน้าผลไม้ 1.อินเทอร์เน็ต 2. นิตยสาร 1 สัปดาห์
 12. 12. แหล่งอ้างอิง
 13. 13. การวิเคราะห์ ลาดับโครงงานที่นามาวิเคราะห์/การให้คะแนน โครงงาน 1 การศึกษาผลกระทบของ สนามไฟฟ้าต่อการงอกและการ เจริญเติบโตของเมล็ดข้าว โครงงาน 2 พลาสติกจาก เกล็ดปลา โครงงาน 3 เรื่องกรดจากน้าผลไม้ คะแนน (1-4) คะแนน (1-4) คะแนน (1-4) 1. ความรู้และประสบการณ์ในโครงงาน 2 1 3 2. ความตั้งใจ สนใจ และจริงใจ 2 3 4 3. เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ 1 1 3 4. ความเหมาะสมของสถานที่ปฏิบัติงาน 3 1 2 5. การใช้จ่ายเงินทาโครงงาน 2 1 3 6. ความเห็นชอบของครู อาจารย์ที่ปรึกษา 2 2 3
 14. 14. 7. การสนับสนุนของเพื่อนในกลุ่ม 2 2 3 8. การขยายโครงงาน 3 3 2 9. ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 2 1 2 10. ความสะดวกต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน 2 2 3 รวม 21 17 27
 15. 15. แหล่งอ้างอิง
 16. 16. โครงงาน เรื่องกรดจากน้าผลไม้ ใบงานที่ 16 เรื่อง ปฏิทินการปฏิบัติงาน วันเดือนปี – เวลา รายการปฏิบัติงาน กิจกรรมที่จัดทา หมายเหตุ 1 สิงหาคน เลือกโครงงานและรูปแบบใน การจัดทา เลือกโครงงานและตกลงกับ คนในกลุ่ม รูปแบบผลงานเป็น E – book เท่านั้น 5 สิงหาคน ปฏิบัติการทาโครงงาน เริ่มจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆใน เรียบร้อยและลงมือทา 10 สิงหาคน ส่งให้ครูตรวจสอบครั้งที่ 1 เนื่องจากผลที่ออกมาน้อย เกินไปไม่สามารถพิสูจน์ได้จึง ต้องทาใหม่
 17. 17. วันเดือนปี – เวลา รายการปฏิบัติงาน กิจกรรมที่จัดทา หมายเหตุ 24 สิงหาคน ปฏิบัติการทาโครงงาน (ต่อ) เริ่มปฏิบัติงานใหม่ แก้ไข ปรับปรุงจากที่ได้คาติชมมา 1 กันยายน ส่งให้ครูตรวจสอบครั้งที่ 2 งานประสบผลสาเร็จโดยดี 14 กันยายน บันทึกลงแผ่น CD และทา รายงานประกอบ บันทึกลงแผ่น CD และทา รายงานประกอบ ให้ทาเป็นเอกสาร ขนาด A5 (พิมพ์จาก กระดาษ A4 ไม่เกิน 2 แผ่น แบ่ง ซ้าย ขวา เย็บสันกลาง ปกหลังในติดซองซีดีที่ เป็นพลาสติก 15 กันยายน ส่งงาน (งานที่เป็น CD และ รายงานประกอบโครงงาน)และ นาเสนองาน ส่งให้ครู ให้นาส่งด้วยตนเอง/มาพร้อมกันทั้งกลุ่ม

×