Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

당신이 9시부터 6시까지 근무해야 하는 이유

5,087 views

Published on

[Goodgle의 이모저모 PT]

IT 전문 블로거 Goodgle님의 생활 속 다양한 주제에 대한 재미있는 프리젠테이션 자료입니다.

Zdnet Korea에서 블로거 Goodgle님과 상의 후 공유하고 있습니다.

자료제공 : http://goodgle.kr

Published in: News & Politics

당신이 9시부터 6시까지 근무해야 하는 이유

 1. 1. !"# 9$%& 6$( )*+, #- - Taylorlism! "#$% - GOODgle.kr
 2. 2. ./(100&) 012("#$%) #34 ( ... )*+, -"
 3. 3. But... ./0?
 4. 4. 56 7) ...
 5. 5. 89:;< =>?
 6. 6. @ABCDE ...
 7. 7. F=;< 3) ...
 8. 8. DGH IJK ;< LM...
 9. 9. 12% N34?
 10. 10. You?
 11. 11. O N#P~Q R=S Q VW~ Q T#U~
 12. 12. 8XYZ 18[4 , ]^_X` - CaL8
 13. 13. bcE(+5$6)d eL“7 89 : ; <;”“=>% ?"@ =A% BC”
 14. 14. fg hg ij14h
 15. 15. 3~ 3! D klmn!Karl Marx1818~1883
 16. 16. 4od p(?)
 17. 17. Frederick Winslow Taylor (1856~1915)DE% FGFH. !IJ KL MNFO PQR STU% VW". XYZI% 6[ “Eq rs f tuv wxyyz#3 { |}B~ Ä rÅy ... ÇÉ3 L8ÑÖÜ áÅE( àÇÉ?”
 18. 18. PQR STU% ]^>_ gâäy/$ãäy` ab cd =A eYfg hi (!YMN)j Jk< eY"` lm, åçéèn ê|ëop pq (rZS sA, /tS eY" +u)v KLwXr xyg zb íÑì íîï pq{ z 44 rZS Y|f }4PQR STU% ~Ä>~Ä: KLwXr xyÄ: ÅÇwXZ~ÉÑ JÖ KL"% %H |S, KL Üá /tS KL"% àÑ ñãd 4ó`
 19. 19. R=S $òôö õê$ú ù J û3! bgü† °¢ VW
 20. 20. £§#l•¶ß #®2 hgL8ê ©C`Ca L8 > ™¢DF > Ca´¨ > /≠Æ
 21. 21. 1910ØC+∞ 8$ã w 5-6=-/*ë±E ≤!/ê|ëíÑ/≥¢ï
 22. 22. Elton Mayo, 1880~1949c[â äãAIå çéXY^NI, èêëLí ìAr1924~1932, DE QNKB$ îï ñ2Z~ /óg ab ‘L8 ÑÖ< ¥Xµd ∂Ü∑ ∏π> ∫ù dª’<;9 H/ mò%D: 3ô0 FG4 6ö;!KL"õ "#4% Bb úg ùB9 ûü@ äã% rt4 †sZ°/¢Z°èê £Ö§ •
 23. 23. îï /ó% <G?
 24. 24. KL"4 6¶ "#4(äã") ßxJ ®õ ©s™o` ºñÉ´ +u
 25. 25. 1930s 1980s
 26. 26. -Ω æøwd¨≠ AÆ %Ø ∞$$% i±` abÄ≤J3 ≥O¥@ HØ$%` /.“UG>? *¿(”^E(i+)4 ®` +uêµJ3 KH A∂ Ø∑1950s~1990s
 27. 27. =c [¡¬(√ƒ)≈}17c BS; üBô% ∏π∫Iª“ïX∆≤«(»… ÀÃ)”Q "º4 3Ωéæ, p` ø9 •!îd #Õ# Œ9ÅÜ hg+Å!wXr-;9 ¿¡, ¬rp` √SKHA∂ AÆ 4XB ® +u1950s ~ 1980sex. ƒÆ*ÖoB≈∆N 4«» (ç∏… ≠ Ø~)äã% À, ÃÕSŒ *KTœ
 28. 28. C2ø^“çJ ‘:oõ °∞` ’÷ "#$% pq◊F "#$% ÿb` :Ÿ⁄ i±¨≠ äóäo ∆–0 Q#°FY ∆–0 DE°HØF— ∆–0 “”°® +u0 œE?
 29. 29. #ï $3ß –—rb ...
 30. 30. A¢d “(role)”‘ < *’ñE?
 31. 31. ‘÷W _î’ (ÑB(b◊B)R=S/VW $òô
 32. 32. ‘ÿd _î(ÀÃ)’ ŸÜB /⁄€ üì`R=S/VW + [¡¬
 33. 33. GEd Y" æ‹80&A ◊—€ GE9 ñ‹J3 oèY F—% ™›m AFY (ñF, "Lfi, å"fl, :‡, èl, ·≤, 4ñ ... )ı ˆ± Ø~ ˜„ ¯ ¨ÆJ3º¡Ål ë. oèYºÉ˘˙‡˚/‰¸Yº@ ˝Æ4X›` Y"‚0 „‰! ®Â@ÊÁ (.3 *Ö)ƒÆ*Ö Ëÿ 20/20 OÈ (äÍ)TÃÎÏÌ /Ó (Ô, åΩÒ|)MBAéÚ% =yz çÛ oZ (GEÙéå)“fiêbe fl”
 34. 34. 1926& “Q< 4H ‡∂, 1962& y~ A5o¿: W67…∞, 89:, “<;T>“õ äã ˛N (ˇÊFY X)!!< äã r!` ü"¥@ o#YG =*éÚ% $%/®‚0 „‰(YG& 30-100%By)(l ¯w®: I¢-è(80&A~), Û6)ê(*), çÛ/Ùé +T,-. oZ&Ò/ Ùé 8&PQR/0â STUBÑ, ‡· T#U #‚g 1/2 µ3
 35. 35. @…3 Æ™? ñ‹J3 R=S/VW $òôGE≈ “<æë©A , <¿g wXc=> sNp 4B§€?i-(?T)` wXc=>% fiB
 36. 36. “^EoæE „S‰öÂÄ *’ö ÄÊ ≤ Á,( Ë( / „S‰# ^Eoæß ÂÄ *’ö È ≤ Á,( ÍlrÅ”
 37. 37. *ÎÏ Ìö DÍÅ,Ó4, fsD
 38. 38. Ôf? Òqö Ó4+4 rDEÑ2 Cà| ÚÛöòò Ù/ ºı+Å, Ó4
 39. 39. ˆ, $òô> π˜ ¯˘< *¢R=S/VW $òô< 100Ø ˙< ˚Í#Dù¸Å ˝Ûö M®
 40. 40. O wÂd â< ˛%& Jˇrb!
 41. 41. odE (∞Ä? !"< # xö?odß $:Áù È ≤ Á, %%& &lÅ! (< à# ÁD˜ Ïd∑ )*
 42. 42. 8)# @l?+, 3)#3 ... -$. / )*$ã> 0fi 12ÄÅ ÇÉ? b"d È =%& 34Å 5X#Ř g6ß Ü∑7Å 8) à+, 9æŘ :í; Ó4 yÎBñ ›ïŘ(SI+<) D= íîö >fr, ˛Ü ?
 43. 43. Cë# Bl?A/B! - $*Dóß E~Å - ó8ö D$ ÄÅ (ê|ë VF G) )ï, /( Hö ≤ ÁD - b"d ê|ß 4IÄÅ (Eî fiU!) - #ß )J äK59> B© CL - #í< ë„ß á¸ ≤ Á, 4o(q ¢ò∫(8íÆ, MN, î4)O)ß /n "fi;
 44. 44. ◊PE QnR?S0 > ... T ...S0T S0Ä? ¢@DÄÅ!
 45. 45. ±E O4E UVr„?¯ .. O=±E { .. - óYö [R? :¢ r/ÄÅ (=w=) - %$ß C¨+Å (ñ≤ñó) - JZ [, ÄÅ - ïÜß M®+] ^®V ˛ ¯Ü { ... W? XÅ/?
 46. 46. J (Æ%& $â!
 47. 47. GOODgle.kr

×