Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Závěrečný úkol KPI

246 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Závěrečný úkol KPI

  1. 1. Vajshajtlová Marie, 362277 Etymologický význam slova KŮŇ Význam slova „kůň“ převzatý z internetové stránky www.wikipedie.cz: Kůň = „(Equus caballus) nebo pouze kůň je domestikované zvíře patřící mezi lichokopytníky. V minulosti se koně používali především na přepravu. Od 20. století se na nich jezdí hlavně rekreačně. Slovo kůň označuje obecně jak samce, tak i samici koně. Samice je klisna; ta která již rodila, je kobyla. Samice v říji se říjí nebo se říjná. Gravidní samice se označuje pojmem březí. Samice, která porodila se ohřebila. Samec je hřebec, vykastrovaný pak valach. Mládě koně se nazývá hříbě.“1 Etymologický význam slova „kůň“ podle Etymologického slovníku jazyka českého: Kůň = „koník, koníček (rozličné významy přenesené, velmi jasné; význam „osobní záliba“ je kalk za něm. Steckenpferd t/v, což původně byla dětská hračka (Šmilauer); stč. konieř, nč. koníř (odtud konírna), koňař, koňák; konina; koňský, koňmo; podkoní; zkoniti zkaziti PS. – Všeslovanské: stsl. koń, sln. sch. konj. – Psl. końь je zajisté lidová zkrácenina ze vznešenějšího komońь (kvůli dvojslabičnosti, kterou žádalo časté spojování s volь), to pak. jak lze souditi z kobyla a z lat. caballus, je z některého staršího (asi praevropského) slova s b (záměna b/m byla snadná, obě jsou retnice!).“2 Etymologický význam slova „kůň“ podle Českého etymologického slovníku: Kůň = koník, koníček, koňský, konina, konírna. Všesl. - p. koń, r. kon’, s./ch.k nj, stsl. kon’ь. Psl. *kon’ь nemá jasnou etymologii. „Často se spojuje s -> komoň, případně i s -> kobyla, ale původ toho není jasný (úvaha o převzetí z předie.substrátu je vždy jen východiskem z nouze). Zajímavý, i když také nejistý, je názor o převzetí z kelt. *konko- /*kanko- tv., rekonstruovaného jen na základě vlastních jmen, z ie. *ka(n)k- „skákat“ (srov. i něm. Hengst „hřebec“). Slovo by bylo přejato v podobě *konьkъ a jako1 Kůň [online], poslední aktualizace 20.12 2012 13:12 [cit. 1.1.2013], Wikipedie. Dostupné z WWW:< http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%AF%C5%88 >2 MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. Praha: Lidové noviny, 1997, s. 306, ISBN8071062421. 1
  2. 2. Vajshajtlová Marie, 362277 domnělá zdrobnělina upraveno na *kon’ь. Je známo, že kult koně byl u Keltů velmi silný.“3 Protože heslo „kůň“ je ve výše uvedené publikaci zpracováno nedostatečně, budu v následujících řádcích popisovat nová řešení etymologického významu slova „kůň“. Řešení jsem nacházela v článku „On „horse“ in Slavic“, jehož autorem je prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.: Kůň = pro začátek by bylo vhodné říci, že na etymologii slova „kůň“ se mohou podílet výrazy albánských názvů rostlin, které v sobě mohou nést jistou inspiraci pro spojitost s ie. termínem „kůň“. V této části je však snaha o dokázání slovanského etymologického ekvivalentu hesla „kůň“, který lze hledat také mezi názvy rostlin, například: „sl. * sverěpъ> ch. sverepek „kostřava“, č. sveřep, pol. świerzop „ředkev ohnice“, świerzepa „hulevník vysoký“, świerzepia róża „růže šípková“, r. svirepa „ředkev ohnice“, ukr. svyripa „trýzel“; také ve funkci adj. „volně rostoucí“, tedy „divoký, polní“: stsl. sverěpъ, bulh. svirep, sln. sverệp, č. sveřepý. stru. sverěpъ, r. svirépyj.“4 „Sl. *komonjь > stsl. komonь „caballus“, stará a knižní čeština komoň „jezdecký kůň“; str. komonь, kumonь „jezdecký kůň, r. (arch.) kómoń, dial. také komáń, komán; ukr (arch.) komón „jezdecký kůň“; s takovými derivacemi jako kolektivní názvy *komonьstvo > stč. komonstvo „jezdectví“ > sl. konostvo „jezdectví“. Pol. komaństvo „společnost“ a činitelská jména *komonьnikъ > č. (arch.) komonník „jezdec“; stpol. komonik, kommonik, komonnik, komun(n)ik „jezdec“; ukr. (arch.) komonnýk „jezdec“. Slovanské *komonjь je pravděpodobně jediné slovo s neutrálním významem.“5 Jestliže je skutečně slovo *komonjь tvořeno se sufixem *-onjь, pak lze tento sufix analyzovat jako *-on- rozšířen o possesivní sufix *-jь. V tomto případě jako hypotetický nerozšířený prototvar **komonь (*komono-), který koresponduje do lit. kãmanos „uzda“. Proto může sl. *komonjь (*komonîo-) mít význam patřící k *komono ne být3 REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. Vyd. 1. Voznice: Leda, 2001, s.334, ISBN 8085927853.4 On ‘horse’ in Slavic. In: Proceedings of the 21st Annual UCLA Indo-European Conference (Oct-Nov 2009),ed. by Stephanie W. Jamison, H. Craig Melchert, and Brent Vine. Bremen: Hempen 2010, s. 3ISBN 978-3-934106-83-35 On ‘horse’ in Slavic. In: Proceedings of the 21st Annual UCLA Indo-European Conference (Oct-Nov 2009),ed. by Stephanie W. Jamison, H. Craig Melchert, and Brent Vine. Bremen: Hempen 2010, s. 7ISBN 978-3-934106-83-3 2
  3. 3. Vajshajtlová Marie, 362277 pomocí *komono- charakterizováno. Pro termín jako „jezdecký kůn“ a „uzda“ je toto heslo nepochybně charakteristické.“ 1) Argumentace: Úryvek s názvem „Etymologický význam slova KŮŇ“ jsem použila ve své seminárnípráci. Téma jsem si vybrala z důvodu souvislosti s oborem, který studuji (Obecnájazykověda). Pro slovo „kůň“ existuje ekvivalent snad v každém jazyce. Zajímavostí je, žemnoho etymologických slovníků, které slovo „kůň“ popisují, však jeho skutečný původ plněnedefinují. Což je dalším důvodem pro výběr tohoto tématu. Ani já zde přesně nedefinujijasný původ, pouze nabízím možná řešení, jakým způsobem mohl lexém kůň vzniknout a jakse dále vyvíjel. 2) Anotace: Téma „Etymologický význam slova KŮŇ“ se zabývá vznikem a vývojem lexému„kůň“. Výklad je popisován na základě dvou monografií, jedné webové stránky a článku.Původ slova „kůň“ je poněkud nejasný, ačkoliv pro něj existuje ekvivalent snad v každémjazyce. Ani v tomto popisu není popsán jasný původ, pouze možné cesty, jak lze ke slovu„kůň“ přistupovat vzhledem k jeho etymologickému významu. Může být tedy pouzevodítkem pro detailnější zkoumání tohoto slova. 3) Klíčová slova:kůň, koník, vznik, vývoj, etymologie, slovník 4) Hodnocení použité literatury:  MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. Praha: Lidové noviny, 1997, 866 s. ISBN 8071062421. + věrohodnost textu + délka slovníku + výklady původu nejpoužívanějších i méně známých slov 3
  4. 4. Vajshajtlová Marie, 362277 + slovník je abecedně řazený + je srozumitelný, snadno dostupný a stručný REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. Vyd. 1. Voznice: Leda, 2001, 752 s. ISBN 8085927853. + věrohodnost textu + Rejzek navázal na své předchůdce (Václav Machek, atd. ), očekává se tedy mnohem lepší výklad + slovník je abecedně řazený + je srozumitelný, velmi dobře dostupný + slovník obsahuje základní hesla, která zahrnují běžnou slovní zásobu českého jazyka, tedy spisovnou i nespisovnou. Ve slovníku se nachází i slova nedávno přejatá. Kůň [online], poslední aktualizace 20.12 2012 13:12 [cit. 1.1.2013], Wikipedie. Dostupné z WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%AF%C5%88 > o přiznávám se, že tuto webovou stránku nepokládám za relevantní pro odborný text. Kladem však je, že zde lze najít téměř vše, což je pro čtenáře-laika alespoň poučné, ovšem je těžké říci, do jaké míry je vše pravdivě. Výklad slova „kůň“ však nepokládám za relevantní a správný. On ‘horse’ in Slavic. In: Proceedings of the 21st Annual UCLA Indo-European Conference (Oct-Nov 2009), ed. by Stephanie W. Jamison, H. Craig Melchert, and Brent Vine. Bremen: Hempen 2010, 13-25. ISBN 978-3-934106-83-3 + věrohodnost textu + nabízí více řešení + délka textu + vychází z mnoha, především zahraničních, publikací + text mi byl doporučen přímo panem prof. RNDr. Václavem Blažkem, CSc., neboť s ním vystoupil na jazykovědné konferenci v Kalifornii 4
  5. 5. Vajshajtlová Marie, 3622775) Mentální mapa: 5

×