Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Toekomstplannen universiteitsbibliotheken nader bekeken

3,844 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Toekomstplannen universiteitsbibliotheken nader bekeken

  1. 1. / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /ToekomsTplannen van/ UB-en/ nader/Bekeken// / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /Invloed van digitaliseringloopt als rode draaddoor het toekomstbeeldIn maart en juli van dit jaar publiceerden de nende partij op het gebied van sche leeromgeving. De UB zal wetenschappelijke informatie in een publiek-private samen-universiteitsbibliotheken van Maastricht, en diensten naar zowel een werking een “proeftuin” makenLeiden en Groningen hun beleidsplannen partner in kennis voor opleidin- van onderwijsvernieuwingenvoor de komende jaren. De bibliotheken gen en onderzoeksinstituten waar docenten, studenten kun-geven op verzoek van InformatieProfessional als naar de positionering van nen oefenen, maar waar ook de UBL als informatiemanager onderzoek gedaan kan wordeneen toelichting. van de universiteit. Nu reeds naar verschillende leerstijlen werken wij nauw samen met en -vormen.’Edwin Mijnsbergen faculteiten, bieden we aller- hande informatiediensten aan Studentenwerkplekken en hebben we reeds een goed De vernieuwing van studenten-De plannen van de universi- ken hechten veel waarde aan werkend partnerschap opgezet werklekken blijkt al enige tijdteitsbibliotheken van Maas- de inzet van sociale media en op het vlak van informatie- op de agenda van de drie UB-tricht, Leiden en Groningen zijn al langere tijd actief op vaardigheden. Ook is de ver- en te staan. Alle bibliothekenvertonen veel overeenkomsten. platformen als weblogs, Face- antwoordelijkheid voor bijvoor- beschikken naar eigen zeggenDe invloed van digitalisering op book en Twitter. Tot voor kort beeld het Current Research al een paar jaar over uitste-de manier van werken en den- verliep een deel van de com- Information System (CRIS) re- kende internetfaciliteiten. Inken is onmiskenbaar en loopt municatie ook nog via andere cent bij de UBL belegd.’ Maastricht lijkt men al wat ver-als een rode draad door het kanalen maar de verschuiving Marjolein Nieboer ziet drie be- der te zijn als het gaat om hettoekomstbeeld dat de biblio- is duidelijk waarneembaar: in langrijke ontwikkelingen bin- ‘zijn van een derde plek’ (daartheken schetsen. Er is veel aan- Groningen wordt de oude chat- nen haar bibliotheek: De over- waar je het liefst zit als je nietdacht voor het veranderende service dit jaar nog opgeheven stap naar het afnemen van thuis of aan het werk bent),informatiegedrag van studen- en oogstte men recentelijk suc- diensten ‘in the cloud’, de di- maar zowel Leiden als Gronin-ten en docenten, en voor de ces met deelname aan een lip- rectere dienstverlening aan on- gen laten weten dat er verge-gevolgen die dat heeft voor het dub, in Maastricht is webcare derwijs en onderzoek, als ‘em- vorderde plannen zijn voor decollectiebeleid en het gebruik aan het takenpakket van een bedded library’ en de innovatie bouw en inrichting van nieuwevan de gebouwen. Daarnaast communicatiemedewerker toe- van de inrichting van het UB- ‘learning centers’, die van allestaan digitale duurzaamheid, gevoegd. Ook in Leiden com- gebouw. Voor dat laatste zijn gemakken voorzien zullen zijn.Open Access en nieuwe sa- municeert men via de digitale recent de projecten Learning En van goede koffie die overalmenwerkingsverbanden overal werkomgevingen én via soci- Grid en Herontwerp Publieks- gedronken kan worden.hoog op de agenda. Toch roe- ale media. Het faciliteren van diensten UB-gebouw gestartpen de plannen ook nog een online samenwerking krijgt de die op termijn zouden kunnen Samenwerkingpaar vragen op. Universiteits- komende jaren ook meer aan- leiden tot volledige self-service In Leiden wordt de GII (Ge-bibliothecarissen Ingrid Wijk dacht, bijvoorbeeld in de vorm in de bibliotheek. meenschappelijke Informatie-(Maastricht), Kurt De Belder van virtuele onderzoeksomge- Ingrijd Wijk ziet samenwer- infrastructuur) als belangrijkste(Leiden) en Marjolein Nieboer vingen die de bibliotheek zal king met het onderwijs als samenwerkingsverband van(Groningen) geven daar graag inrichten. voornaamste innovatiegebied: de komende jaren beschouwdantwoord op. ‘De Universiteit Maastricht is omdat die zal leiden tot een Innovatie bekend om haar probleemge- vernieuwing van de backof-Sociale media De belangrijkste stappen op stuurde onderwijsmethode en fice en daarmee uiteindelijkHebben de bibliotheken al een het gebied van innovatie zijn bij profileert zich als onderwijs- tot efficiëntere werkprocessen,beleid voor het actief gebruik de drie UB-en divers. De Belder vernieuwer. Er is een UM-breed ook in internationaal verband.van sociale media? De ant- ziet innovatie als een geleide- “Leading in Learning”-program- Nieboer noemt het landelijkewoorden laten er geen twijfel lijke ontwikkeling. Hij stelt: ‘De ma waar ook de UB als sys- samenwerkingsverband van deover bestaan: de drie bibliothe- evolutie van een ondersteu- teemeigenaar van de elektroni- UKB-bibliotheken en verwijst12 - InformatieProfessional | 10 / 2011
  2. 2. / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / nen onderzoekers samenwer- ken, onderzoeksdata creëren en gebruiken, publicaties schrijven, et cetera. Ook hier zoeken we samenwerking in het land met andere universiteiten. Hoe deze onderzoeksdata goed gedocu- menteerd, beheerd, bewaard én gebruikt kunnen worden, is een belangrijke uitdaging die wij als UBL ook aangaan in samenwer- king met onderzoeksgroepen en onder meer DANS en 3TU Datacentrum.’ En Maastricht, tot slot: ‘Als het gaat om de informatie- overvloed op het web ,wordt gewerkt aan een trainingspro- gramma voor BSc, MSc en PhD studenten. Omdat elke disci- pline andere eisen stelt, zal zo’n programma per discipline/ faculteit worden uitgewerkt door informatiespecialisten, bi- bliothecarissen en bibliotheek- commissies. In september 2010 had al 97 procent van de studenten een laptop. Dit on- derzoek zullen we dit jaar her- halen waarmee we proberen zicht te krijgen op het bezit en De Universiteits­ het gebruik van tablets. De UMFoto: moqub bibliotheek ontwikkelt een nieuwe studen- Maastricht tendesktopomgeving waarmee studenten toegang hebben tot naar het nieuwe UKB beleids- de Centrale Medische Biblio- die via virtuele werkomgevin- hun elektronische leeromge- plan dat zeer binnenkort zal theek (UMCG) actief in het aan- gen (onderzoek en onderwijs) ving, inclusief de bibliotheek. In verschijnen. In Maastricht zet bieden van haar diensten via verlopen, waarbij informatie de prototyping wordt rekening men vooral in op de samen- mobile devices. Ze lanceert in meer op maat geleverd kan gehouden met de verschillende werking en integratie met het de Open Access-week in okto- worden. Op dit moment lopen devices waarmee studenten universitaire Talencentrum, die ber een Nieuwsbrief Open Ac- er vier pilots met onderzoeks- komen studeren.’ < moet leiden tot betere training cess voor onderzoeksgroepen groepen. Het is onze bedoeling en ondersteuning van studen- van de RUG. Verder gaat ze zo- dat dit uiteindelijk uitgroeit tot Edwin Mijnsbergen is freelance ten en docenten, onder meer als beschreven in het Visiedo- de standaard infrastructuur. In informatiespecialist. Hij blogt op op het gebied van informatie- cument Bibliotheek RUG 2020 deze digitale omgevingen kun- www.edwinmijnsbergen.nl. vaardigheden en de presenta- zich actiever profileren met on- tie van onderzoeksresultaten. dersteuning op het terrein van / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Verder lezen citatieanalyse, publicatiestrate- Informatieovervloed gieën en ranking.’ Uit de plannen blijkt dat de Ook in Leiden heeft men al / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / bibliotheken goed beseffen een beleidslijn voor ogen. De aan welke veranderingen het Belder: ‘Voor de UBL is het es- > Universiteitsbibliotheek Maastricht: ‘Meer waarde’. informatieaanbod en het infor- sentieel om mobiel diensten te Strategie 2011-2015 g oo.gl/7ZsbE matiegedrag van de gebruikers leveren. Onze huidige mobiele > Universitaire Bibliotheken Leiden: ‘Partner in kennis’. onderhevig is. Hoe daar op zal presentie, waaronder onze ca- Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 goo.gl/WyP6f worden geanticipeerd, is min- talogus, wordt daarom ook ver- > Bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen: ‘Bibliotheek in beweging’. der evident. Nieboer licht toe: der uitgebreid. Als UBL richten Visiedocument Bibliotheek RUG 2020 goo.gl/Y2IEx ‘De Bibliotheek RUG is net als wij ons met name op diensten / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 10 / 2011 | InformatieProfessional - 13

×