Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

White Label website onder de loep genomen (Digitale Bibliotheek 2, 2011)

1,112 views

Published on

In 2009 honoreerde OCW zeventien subsidieaanvragen voor projecten die worden
uitgevoerd in opdracht van stichting Bibliotheek.nl, binnen de subsidieregeling bibliotheekinnovatie. Eén van die aanvragen betrof het project ‘Standaard webmodules’. Een verkenning.

  • Be the first to comment

White Label website onder de loep genomen (Digitale Bibliotheek 2, 2011)

  1. 1. Eén generieke website voor alle openbare bibliotheken. Dat maakt ze herkenbaar en biedt schaalvoordeel. Maatwerk blijft mogelijk door widgets. Edwin MijnsbergenWhite label website onderde loep genomen
  2. 2. I In 2009 honoreerde OCW zeventien sub- zoekers van de website van de bibliotheek Deventer sidieaanvragen voor projecten die worden in drie maanden tijd met 20 procent was toegeno- uitgevoerd in opdracht van stichting Bi- men en het aantal pageviews zelfs met 70 procent. bliotheek.nl, binnen de subsidieregeling bi- Voor Digitale Bibliotheek reden genoeg om de web- bliotheekinnovatie. Eén van die aanvragen site eens nader onder de loep te nemen, ondanks het betrof het project ‘Standaard webmodules’ feit dat het team benadrukt dat de website nog niet van de bibliotheek Deventer. Aan dat project af is. Het publiek maakt er immers ook al intensiefkende OCW een subsidie van 581.450 euro toe. gebruik van.In oktober 2010 lanceerde de bibliotheek Deven-ter een nieuwe website die model staat voor andere nAAR De stARtpAGinAopenbare bibliotheken in Nederland. Of zoals de De website www.obdeventer.nl is makkelijk te vin-Vereniging van Openbare Bibliotheken het om- den in Google. Als je ‘Bibliotheek Deventer’ intiktschrijft: “De Ideale Webpresence wordt een moderne in de zoekmachine komt de website keurig als eerstebibliotheekwebsite, die is vormgegeven in de nieuwe treffer in beeld en de link is ook voorzien van zo-huisstijl voor openbare bibliotheken. Binnen de Ide- genoemde sitelinks, waarmee je direct naar ingan-ale Webpresence worden modules ontwikkeld die gen als ‘openingstijden’ en ‘reserveren’ kunt gaan.beschikbaar komen als widgets voor gebruik op so- Google genereert ook automatisch ‘meer resultatenciale netwerken.” van obdeventer.nl’. Ook in de zoekmachine Bing is de website de eer-kOstenBespARinG ste treffer. Daarbij dient te worden opgemerkt dat deDe Ideale Webpresence wordt ook een white label omschrijving die daar wordt gegenereerd niet echtwebsite genoemd. De term ‘white label’ staat voor relevant is: de gebruiker krijgt een fragment van eeneen blanco verpakking voor een basisproduct waar uitleg van de lenerspas te zien. Als de pagina wordtiedere verkoper een eigen invulling aan kan geven. aangeklikt komt de website meteen in beeld, maarHet begrip is afkomstig uit de wereld van dj’s, die de het duurt ruim 8 seconden (in Google Chrome)gewoonte hebben het platenlabel op hun vinyl af te voordat de website volledig is geladen. Dat is te ver-dekken, zodat concurrenten niet kunnen zien welke beteren, te meer omdat Google de laadtijd van web-muziek zij draaien. Stichting Bibliotheek.nl geeft1 er sites ook meeneemt in het ranking algoritme. Ideali-de volgende informatie over: ter laadt een website in minder dan 2 seconden.“Op dit moment werken wij aan een gezamenlijkewebpresence voor openbare bibliotheken. Dat bete- pResentAtie: De stARtpAGinAkent dat bibliotheken voor hun eigen website kun- De eerste indruk is positief. Van de dominerendenen aansluiten bij het ontwerp en de technologie die oranje kleuren van Bibliotheek.nl moet je weliswaarworden gemaakt voor alle bibliotheken. Op termijn houden, maar de website ziet er overzichtelijk enis het de bedoeling dat bibliotheken allemaal gebruik helder uit. Je ziet meteen waar je kunt zoeken naarkunnen maken van een centraal CMS (Content Ma- boeken of andere media en net als op succesvollenagement Systeem), waarin zij hun eigen site behe- websites als Bol.com kun je meteen inloggen met jeren, die gebaseerd is op een gezamenlijke template. persoonlijke gegevens, je krijgt een snelmenu naarDit levert een kostenbesparing op voor bibliotheken de belangrijkste interne links (verlengen, lid worden,en hierdoor ontstaat er een grotere eenheid in de aanwinsten) in beeld, en als je dat wilt kun je het let-presentatie van de openbare bibliotheek op internet.” tertype van de site meteen vergroten, of de inhoudEind januari werd bekend dat het aantal unieke be- laten voorlezen door BrowseAloud. De bovenkant
  3. 3. van de startpagina wordt verder opgevuld met de site hangt het blok er echter een beetje verloren bij.twee grote, visuele blokken ‘Uitgelicht’ en ‘Actueel’. Het vierde en onderste gedeelte, ten slotte, bevat eenDe verspringende beelden van het tweede blok wor- grote hoeveelheid links in de vorm van tekst, die erden mogelijk niet door iedereen gewaardeerd maar eerder afschrikwekkend dan uitnodigend uitzien.geven de startpagina wel de nodige dynamiek, de Het is te veel informatie, te veel herhaling. Je vraagtgebruiker krijgt bovendien direct een indruk van de je af of er mensen zijn die daar op zitten te wachten.activiteiten van de Bibliotheek Deventer.Als je naar het middengedeelte van de website scrolt, WAAR zijn De sOciAl meDiA?wordt de overzichtelijkheid minder. Er verschijnen Samengevat: de site oogt aanvankelijk fris en over-weer twee grote blokken in beeld, die horizontaal zichtelijk, maar dat wordt minder naarmate je verderniet zijn uitgelijnd. ‘In de etalage’ en ‘Activiteiten’ lij- naar beneden scrolt. Dat scrollen doe je in ieder ge-ken verdiepingen te zijn van de inhoud van de twee val liever niet. Misschien zou het beter zijn als con-blokken in het bovengedeelte. De inhoud is handig tentblokken kleiner werden uitgelijnd en verkleind,voor mensen die willen snuffelen in het media- en en de inhoud zou worden gepresenteerd in drie ko-activiteitenaanbod, maar als geheel ziet het er niet lommen, met meer directe links. Het vierde gedeelteerg uitnodigend uit. zou dan helemaal kunnen verdwijnen.In het derde gedeelte stuit de bezoeker op het blok Opvallend is het ontbreken van koppelingen naar‘Net teruggebracht’, een onderdeel dat het meestal sociale en externe platformen: bovenin is een kleinegoed doet bij bibliotheekbezoekers. Binnen de web- verwijzing naar Twitter te vinden, en in ‘Uitgelicht’
  4. 4. een verwijzing naar de Boekensalon van NBD/Bibli- te worden naar de relevantie van de zoekresultaten enon, maar als bezoeker krijg je niet meteen de indruk de koppeling met pagina’s die gezochte informatie bie-van de online activiteiten en betrokkenheid van de den. Als je inderdaad zoekt op ‘directeur’ heb je gelukbibliotheekmedewerkers. Juist vanwege het feit dat dat zijn naam en mailadres werden genoemd in eenOverijsselse medewerkers relatief veel gebruik ma- nieuwsbericht. Dat is namelijk de enige treffer. Als jeken van sociale media is dat opmerkelijk. Integratie zoekt op ‘vestigingen’ komt de pagina met verschil-van sociale media zou het geheel een eigentijdser ka- lende vestigingen als derde treffer in beeld. Je krijgt derakter geven en benadrukken dat de bibliotheek de indruk dat je beter af bent met zoeken in Google. Alssociale kant van internet uiterst serieus neemt. je daar zoekt op de genoemde termen, in combinatie met ‘ob deventer’, krijg je relevantere zoekresultaten.nAviGAtieDe navigatie van de website is op zich goed: er hoeft De WiDGetsniet veel onnodig geklikt te worden en de belangrijk- In Deventer wordt de basis gelegd voor de landelijkeste onderdelen van de website zijn zichtbaar zodra Widgetstore voor openbare bibliotheken. Dat is terugde startpagina wordt geopend. Er moet echter te veel te zien in het feit dat de contentblokken op de site stukgescrold worden en de zo belangrijke zoekfunctie voor stuk gekopieerd kunnen worden naar andere plat-voor de website zelf springt er niet duidelijk uit. Een formen. Er zijn voorgebakken koppelingen voor Hyves,bezoeker die bijvoorbeeld de naam van de directeur Ning en iGoogle, maar een widget kan ook als iframewil opzoeken moet eerst de link naar de zoekfunc- worden toegevoegd aan externe websites. Technischtie vinden in het snelmenu en ziet zich vervolgens gezien werkt dat goed maar het is nog te vroeg omgeconfronteerd met een pagina waarop het zoek- hier over te oordelen. De widgets hebben nu een sterkscherm voor de catalogus nog steeds domineert. Het lokaal karakter en verwijzen alleen naar Deventer. Zezou mooi zijn als de bezoeker de contentblokken zijn daarom nauwelijks interessant voor bibliotheken(widgets) desgewenst uit zou kunnen schakelen. en particulieren buiten de regio Deventer. Het zou leukHet zoeken in de catalogus heeft een prominente zijn als de widgets een wat universeler karakter zou-plaats op de website gekregen. Als je een zoektermhebt ingevoerd wordt Aquabrowser geopend in het-zelfde venster. Op het moment van testen kwamende zoekresultaten binnen de browser Google Chro-me 9 niet in beeld. Wel in internet Explorer 8. Debeperkingen van de Aquabrowser zijn met integratiein de website niet opgelost. Er worden per afzonder-lijke titel geen permanente url’s gegenereerd, zoalsin Worldcat of LibraryThing, en er is vaak verfijningnodig om relevante treffers te krijgen. In het gevalvan zoeken binnen de catalogus is het een nadeel datde menustructuur van de website in het bovenge-deelte gehandhaafd blijft; ook hier word je gedwon-gen te scrollen, als je een zoekresultaat wilt bekijken.Zoeken binnen de website zelf lijkt goed te werken, wel zoeken in catalogus, niet binnen websitemaar zou, zoals al opgemerkt, duidelijker gepresen- Foto 1 Foto 2 Foto 3teerd kunnen worden. Verder dient er nog wel gekeken
  5. 5. Online vindbaarheid traal en Boekendingen. Dit euvel zou eenvoudig ver-Online vindbaarheid en zichtbaarheid is een belangrijk holpen kunnen worden, bijvoorbeeld door de integra-aandachtspunt voor Nederlandse openbare bibliothe- tie van een weblog in de website. Visualisering maaktken. Aan de online vindbaarheid van de content op informatie mooier, maar ook minder vindbaar.de website zou je een apart onderzoek kunnen wijden.Voor nu beperkt Digitale Bibliotheek zich tot de con- COnClusiesstatering dat er aan de zoekmachineoptimalisatie van Het is niet eerlijk om een website al binnen een paarobdeventer.nl nog veel verbeterd kan worden. Als je maanden na de lancering te beoordelen. De medewer-zoekt in combinatie met de naam van de bibliotheek kers van de OB Deventer benadrukken regelmatig datvind je snel wat je zoekt. Het knelpunt zit ’m vooral in het work in progress betreft. De website is ook afhanke-de bewuste keuze van de bibliotheek om de content in lijk van andere informatiesystemen. De integratie vanwidgets, en daarmee in scripts, te ontsluiten. Die keuze de nog te lanceren Nationale Bibliotheek Catalogus zougarandeert een mooie visuele presentatie van de con- bijvoorbeeld al een heel ander beeld kunnen opleveren;tent, maar maakt het zoekmachines onmogelijk die de Aquabrowser heeft nu eenmaal ook z’n beperkingen.content te indexeren. Dat geldt ook voor de zoekresul- Feit is in ieder geval dat andere Nederlandse bibliothe-taten in de Aquabrowser. Een voorbeeld is het voorko- ken van deze website kunnen leren, en zelf kunnen be-men van de zin ‘Kerity, Het geheim van Eléonore’ in slissen of zij concepten overnemen of niet. dibde activiteitenwidget van de bibliotheek. Als je die zinintikt in Google, komt de OB Deventer niet meteen in Noot Project2 22-09-2009 10:07 Pagina 1beeld. Die eer gaat naar VVV Deventer, Deventer Cen- 1 www.stichtingbibliotheek.nl/White%20label%20website.htm Ja Nee n.v.t. K K K Schrijven is mijn hobby K K K Communicatie is mijn vak K K K Ik weet precies wie mijn klanten zijn K K K Een CMS heeft geen geheimen voor mij K K K Grafische vormgeving is één van mijn talenten K K K Ik organiseer alles van kinderpartijtjes tot de Olympische Spelen Scoort u ten minste éénmaal een nee? Dan kunnen we wat voor elkaar betekenen. Want behalve dat uitgeverij Essentials in vakbladen, boeken, workshops en con- gressen ‘doet’, biedt zij onder de naam Essentials Projects haar diensten aan derden aan. Zo levert ze content voor websites, vaktijdschriften en opleidingsinstituten, or- ganiseert ze ronde tafels, webinars en klantendagen, en geeft ze media- en commu- nicatieadvies. Bel ons - 010 2053479 - of mail ons - info@essentials-media.nl - en vraag naar Erik Bouwer of Henk Verbooy.

×