Bibliotheek 2.0 luistert naar de klant

Edwin Mijnsbergen
Edwin MijnsbergenWebwerker at M.I. Webwerk

Interview Edwin Mijnsbergen in COS, juni 2008

Q&A                                                       www.cos-online.nl
‘Bibliotheek 2.0 luistert naar de klant’
‘De bibliotheek is van huis uit een bewaker van informatie’, zegt Edwin
Mijnsbergen. ‘Maar tijden veranderen. Steeds meer informatie is vrij
beschikbaar en gebruikers worden zelf producenten van content. Als
bibliotheken daar niet op reageren, zal het er snel akelig stil worden.’
Erno Mijland


        Internetwerkplekken, een expositie-      klant überhaupt nog kunnen bereiken.      over wat de bibliotheek nog meer aan
        ruimte en een levendig leescafé... de     De klant heeft tegenwoordig andere vra-     mogelijkheden heeft. Ik probeer ook aan
        Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg biedt    gen: hoe werkt mijn mobieltje, hoe kan     die band met de jonge klant te werken
        meer dan de traditionele vierkante      ik het best mijn digitale foto’s archive-    door events te organiseren, zoals een
        meters vol boekenkasten. Het gebouw is    ren? Ik vind het geen goed idee dat       LAN-party. We hebben jongeren nog
        sinds 2000 de werkplek van informatie-    soort vragen af te doen met een ‘daar      steeds wat te bieden. Zo moeten ze nog
        specialist Edwin                           zijn wij niet voor’.   leren om de informatie die ze tegenko-
        Mijnsbergen. Zijn     ‘Ik vind dat de bibliotheek op zoek    De ontwikkelingen    men kritisch te benaderen. Media-
        portefeuille is gevuld    moet naar nieuwe, eigentijdse      op internet roepen    educatie is erg belangrijk, daar kan de
        met een scala aan         manieren van werken.’       nieuwe vragen op,    bibliotheek een goede rol in spelen. We
        activiteiten, zoals:                         ook voor de biblio-   hebben momenteel in Zeeland plannen
        het beheren van de digitale collecties en   theek. Wat kan participatie van gebrui-     voor het ontwikkelen van een onderwijs-
        abonnementen op online databanken en     kers betekenen? Hoe kunnen we als        bus: een bibliobus voorzien van alle
        het leveren van bijdragen aan verschil-    bibliotheek deelnemen aan sociale net-     nieuwe technologieën voor media-
        lende websites, de digitale vraagbaak     werken, moeten we niet iets onderne-      instructie. De bus zal gaan rijden naar
        Aladin en projecten van de bibliotheek    men op een populair medium als Hyves?      scholen in met name de kleine kernen,
        waarbij ict een rol speelt. Een belangrijk  Op welke nieuwe vragen die opgeroepen      plaatsen waar geen bibliotheek is.’
        deel van zijn werkzaamheden speelt zich    worden door internet moeten we een
        online af. Mijnsbergen blogt op ZB      antwoord geven?’                Zie je jezelf in de bibliotheekwereld als
        Digitaal en is beheerder van de online                            een voorloper, een 2.0-bibliothecaris
        community ‘Bibliotheek 2.0’.’         jongeren lijken me een lastige doel-      avant la lettre?
                               groep om te bereiken.              ‘Ach, ik sta open voor nieuwe mogelijk-
        Bibliotheek 2.0, dat klinkt heel hip.     ‘Jongeren weten steeds beter de weg op     heden, ik experimenteer en leer. Neem
        maar wat houdt het in?            internet en er is steeds meer te vinden,    nu het webloggen. Ik ben ooit begonnen
        ‘Internet heeft de manier waarop wij met   ook educatief materiaal. De noodzaak      met het versturen van vrij veel e-mailbe-
        informatie omgaan drastisch veranderd.    om naar een bibliotheek te gaan om       richten om collega’s te wijzen op nieuwe
        Ik vind dat de bibliotheek daarvan kan    informatie te verza-                         interessante web-
        en moet leren en op zoek moet naar      melen voor je werk-    ‘We hebben jongeren nog steeds wat    sites. Al snel zagen
        nieuwe, eigentijdse manieren van wer-     stuk of spreekbeurt     te bieden. media-educatie is erg    ze me als een soort
        ken. Als we de mogelijkheden van inter-    wordt daardoor       belangrijk, daar kan de bibliotheek   spammer. Mijn tips
        net en nieuwe technologieën niet       steeds kleiner. Je        een goede rol in spelen.’     kon ik vervolgens
        gebruiken, missen we de aansluiting,     moet het dus aan-                          ook al niet kwijt op
        vooral met het jongere publiek. Een hou-   trekkelijk voor ze maken toch af en toe     het intranet. Via Frank Janssen van het
        ding van ‘wij zijn de bibliotheek: als je   eens binnen te lopen. In onze biblio-      populaire weblog Frankwatching ont-
        informatie nodig hebt, kom je maar naar    theek is een aantal internetwerkplekken.    dekte ik het webloggen. Dat was ideaal:
        ons toe’ werkt niet meer. We zullen meer   Jongeren komen daar graag een paar       ik kon mijn boodschap kwijt, werkte aan
        aan marketing moeten doen, meer moe-     uurtjes surfen en gamen. Dat is het       een persoonlijke databank van mijn
        ten luisteren naar de klant, beter moe-    moment dat je ze aan kunt spreken, dan     kennis en ideeën, kreeg feedback op
        ten nadenken over de vraag hoe we die     heb je een ingang om wat te vertellen      mijn berichten en breidde mijn sociale10   COS jaargang 20 nummer 6 – 2008
www.cos-online.nl
  edwin mijnsbergen: ‘De nieuwe bibliotheek is een netwerkorganisatie.’


  contacten uit, wat leidde tot nieuwe vor-   eigen boekenverzameling, doordat het      CV
  men van samenwerken. En... ik had er     systeem kan matchen met collecties van     Edwin Mijnsbergen studeerde enkele
  vooral lol in. Wat later ontdekte ik Ning,  andere gebruikers. LibraryThing leeft. De    jaren Frans en Sociaal Werk en
  een website waarop je je eigen sociale    bibliotheek van Amsterdam doet momen-      belandde na een kleurrijke loopbaan
  netwerk kunt bouwen. Dit soort toepas-    teel een project waarbij leden informatie    (het leger, een camping, een energie-
  singen zijn meestal gratis, gebruiksvrien-  kunnen toevoegen aan de eigen data-       bedrijf en een ict-bedrijf) in 2000 bij
  delijk en te gebruiken zonder kennis van   bank. Een leuke ontwikkeling vind ik dat.    de Zeeuwse Bibliotheek, de biblio-
  programmeren. Binnen een uurtje had ik    De Zeeuwse Bibliotheek is momenteel       theek voor de provincie Zeeland en
  Bibliotheek 2.0 aangemaakt. Daar moet     bezig met plannen voor een wiki over de     de gemeente Middelburg. Tijdens zijn
  je eens om komen                          Zeeuwse geschie-     eerste jaren bij de bibliotheek volgde
  als je iets vergelijk-   ‘Het gebouw wordt minder belang-     denis. Daarin willen   Mijnsbergen de opleiding tot informa-
  baars wilt bouwen      rijk, maar heeft nog wel degelijk    we kennis gaan ver-    tiespecialist aan de Haagse
  binnen de strakke     een functie: als ontmoetingsplaats,    zamelen en beel-     Hogeschool. Sinds enkele jaren
  kaders en complexe      expositieruimte, om je vraag te    den die deels door    onderhoudt Mijnsbergen de weblog
  ict-systemen van een    kunnen stellen aan een specialist.’   gebruikers worden     ZB Digitaal (http://zbdigitaal.blogs-
  grote organisatie.                         aangeleverd. Ik      pot.com). De website van de
  Ondertussen zijn ruim achthonderd       weet zeker dat er zeer waardevolle infor-    Zeeuwse Bibliotheek: www.zebi.nl.
  bibliotheekmedewerkers uit heel        matie naar boven gaat komen die je in
  Nederland lid. Een deel van hen is echt    geen enkel boek hier in de kast zult
  actief met het delen van kennis en het    tegenkomen.’                  degelijk een functie: als ontmoetings-
  online debatteren, bijvoorbeeld over                             plaats, expositieruimte, om je vraag te
  actuele thema’s als de vrijheid van      als alle informatie via het web beschik-    kunnen stellen aan een specialist. Als
  meningsuiting en hoe je daar als biblio-   baar komt, hebben we dan op termijn      organisatie moeten we goed in beeld
  theek mee omgaat.’              nog wel een bibliotheekgebouw nodig?      gaan brengen wat onze eigen specialis-
                         ‘Bibliotheken zullen in elk geval meer en   ten, maar ook wat specialisten van bui-
  Web 2.0 betekent ook gebruikmaken       meer digitale informatie naar de klant     ten, te bieden hebben. Alleen dan
  van user generated content. Hoe kan      moeten brengen. Op dit moment moet je     kunnen we gebruikers goed doorverwij-
  een bibliotheek gebruikmaken van ge-     voor het inzien van digitale krantenar-    zen. We moeten specialisten welkom
  bruikers?                   chieven nog naar het bibliotheekgebouw     heten en afstappen van het eenrichtings-
  ‘Een duidelijk voorbeeld is het invoeren   komen. Dat heeft te maken met licen-      verkeer dat zo kenmerkend is voor de
  van data over boeken. Ik ben een groot    ties. Het zou natuurlijk mooi zijn als je er  oude bibliotheek. De nieuwe bibliotheek
  liefhebber van LibraryThing: gegevens     gewoon van thuis uit in kunt. Ik vind dat   is een netwerkorganisatie waarbij je
  over boeken worden door gebruikers      informatie zoveel mogelijk vrij toeganke-   terechtkunt met al je vragen, waarna
  ingevoerd, titels worden voorzien van     lijk moet zijn. Open access, daar geloof    deze snel worden gekoppeld aan
  trefwoorden en beoordelingen. Je kunt     ik in. Het gebouw wordt dan inderdaad     specialisten, ook op het gebied van
  een leesadvies krijgen op basis van je    minder belangrijk, maar heeft nog wel     wetenschap.’ <<                                                          COS jaargang 20 nummer 6 – 2008
                                                                           11

Recommended

Interview David Weinberger Digitale Bibliotheek by
Interview David Weinberger Digitale BibliotheekInterview David Weinberger Digitale Bibliotheek
Interview David Weinberger Digitale BibliotheekEdwin Mijnsbergen
564 views5 slides
Casebeschrijving Project Middelburg Dronk by
Casebeschrijving Project Middelburg DronkCasebeschrijving Project Middelburg Dronk
Casebeschrijving Project Middelburg DronkEdwin Mijnsbergen
2.1K views15 slides
PUBLICATIE - 2015 06 De vloeibare bibliotheek Bibliotheekblad by
PUBLICATIE - 2015 06 De vloeibare bibliotheek BibliotheekbladPUBLICATIE - 2015 06 De vloeibare bibliotheek Bibliotheekblad
PUBLICATIE - 2015 06 De vloeibare bibliotheek Bibliotheekbladmarianne73
79 views1 slide
Digitale kloof en de rol van bibliotheken by
Digitale kloof en de rol van bibliothekenDigitale kloof en de rol van bibliotheken
Digitale kloof en de rol van bibliothekenBibnet vzw
471 views69 slides
Summer schoold Dlit2.0 by
Summer schoold Dlit2.0Summer schoold Dlit2.0
Summer schoold Dlit2.0Vrije Universiteit Brussel
263 views80 slides

More Related Content

What's hot

Library 2.0: een netwerkbeschouwing by
Library 2.0: een netwerkbeschouwingLibrary 2.0: een netwerkbeschouwing
Library 2.0: een netwerkbeschouwingBart van der Meij
574 views22 slides
23 vooroordelen over Web 2.0 by
23 vooroordelen over Web 2.023 vooroordelen over Web 2.0
23 vooroordelen over Web 2.0mjkmjkmjk
200 views65 slides
Internetfilters in bibliotheken by
Internetfilters in bibliothekenInternetfilters in bibliotheken
Internetfilters in bibliothekenEdwin Mijnsbergen
248 views1 slide
Presentatie VAV 20091222 by
Presentatie VAV 20091222Presentatie VAV 20091222
Presentatie VAV 20091222Boek.be
405 views26 slides
Toekomst van het Boek - Bibliowaas by
Toekomst van het Boek - BibliowaasToekomst van het Boek - Bibliowaas
Toekomst van het Boek - BibliowaasBoek.be
373 views51 slides
De Rol Van De Bibliotheek In Haar Lokale Gemeenschap by
De Rol Van De Bibliotheek In Haar Lokale GemeenschapDe Rol Van De Bibliotheek In Haar Lokale Gemeenschap
De Rol Van De Bibliotheek In Haar Lokale GemeenschapJan Van Hee
974 views44 slides

What's hot(14)

23 vooroordelen over Web 2.0 by mjkmjkmjk
23 vooroordelen over Web 2.023 vooroordelen over Web 2.0
23 vooroordelen over Web 2.0
mjkmjkmjk200 views
Presentatie VAV 20091222 by Boek.be
Presentatie VAV 20091222Presentatie VAV 20091222
Presentatie VAV 20091222
Boek.be405 views
Toekomst van het Boek - Bibliowaas by Boek.be
Toekomst van het Boek - BibliowaasToekomst van het Boek - Bibliowaas
Toekomst van het Boek - Bibliowaas
Boek.be373 views
De Rol Van De Bibliotheek In Haar Lokale Gemeenschap by Jan Van Hee
De Rol Van De Bibliotheek In Haar Lokale GemeenschapDe Rol Van De Bibliotheek In Haar Lokale Gemeenschap
De Rol Van De Bibliotheek In Haar Lokale Gemeenschap
Jan Van Hee974 views
Zappensessie Po Handout by Edo Postma
Zappensessie Po HandoutZappensessie Po Handout
Zappensessie Po Handout
Edo Postma381 views
Bibliotheken op de smartphone: apps hebben de toekomst by Edwin Mijnsbergen
Bibliotheken op de smartphone: apps hebben de toekomstBibliotheken op de smartphone: apps hebben de toekomst
Bibliotheken op de smartphone: apps hebben de toekomst
Edwin Mijnsbergen413 views
Uitgeverij van de toekomst by Boek.be
Uitgeverij van de toekomstUitgeverij van de toekomst
Uitgeverij van de toekomst
Boek.be711 views
Ebooks in HBO bibliotheken: over ontwikkelingen en (on)mogelijkheden by Raymond Snijders
Ebooks in HBO bibliotheken: over ontwikkelingen en (on)mogelijkhedenEbooks in HBO bibliotheken: over ontwikkelingen en (on)mogelijkheden
Ebooks in HBO bibliotheken: over ontwikkelingen en (on)mogelijkheden
Raymond Snijders1.4K views
Bibliotheken en mediawijsheid by Bibnet vzw
Bibliotheken en mediawijsheidBibliotheken en mediawijsheid
Bibliotheken en mediawijsheid
Bibnet vzw320 views

Viewers also liked

Ideas by
IdeasIdeas
Ideaspvijay
354 views8 slides
WJAX 2008 - Grails Plug-ins verwenden und selbst entwickeln by
WJAX 2008 - Grails Plug-ins verwenden und selbst entwickelnWJAX 2008 - Grails Plug-ins verwenden und selbst entwickeln
WJAX 2008 - Grails Plug-ins verwenden und selbst entwickelnmguillem
971 views47 slides
tamizador de luz by
tamizador de luztamizador de luz
tamizador de luzguest46ca8
309 views3 slides
Poems by
PoemsPoems
PoemsBetty-Lou Ayers
158 views6 slides
John Hunt_Kiwiflux: different problems but similar solutions by
John Hunt_Kiwiflux: different problems but similar solutionsJohn Hunt_Kiwiflux: different problems but similar solutions
John Hunt_Kiwiflux: different problems but similar solutionsTERN Australia
327 views17 slides
Intro and overview phinn by
Intro and overview phinnIntro and overview phinn
Intro and overview phinnTERN Australia
852 views34 slides

Viewers also liked(8)

Ideas by pvijay
IdeasIdeas
Ideas
pvijay354 views
WJAX 2008 - Grails Plug-ins verwenden und selbst entwickeln by mguillem
WJAX 2008 - Grails Plug-ins verwenden und selbst entwickelnWJAX 2008 - Grails Plug-ins verwenden und selbst entwickeln
WJAX 2008 - Grails Plug-ins verwenden und selbst entwickeln
mguillem971 views
tamizador de luz by guest46ca8
tamizador de luztamizador de luz
tamizador de luz
guest46ca8309 views
John Hunt_Kiwiflux: different problems but similar solutions by TERN Australia
John Hunt_Kiwiflux: different problems but similar solutionsJohn Hunt_Kiwiflux: different problems but similar solutions
John Hunt_Kiwiflux: different problems but similar solutions
TERN Australia327 views
Despedida Yadi[1]Jcbdlihcgbsdhc Ta Mona by Mayuly Herrera
Despedida Yadi[1]Jcbdlihcgbsdhc Ta MonaDespedida Yadi[1]Jcbdlihcgbsdhc Ta Mona
Despedida Yadi[1]Jcbdlihcgbsdhc Ta Mona
Mayuly Herrera383 views
「富搖滾」:華麗搖滾與大排場時代的興起 by shihfang Ma
「富搖滾」:華麗搖滾與大排場時代的興起「富搖滾」:華麗搖滾與大排場時代的興起
「富搖滾」:華麗搖滾與大排場時代的興起
shihfang Ma390 views

Similar to Bibliotheek 2.0 luistert naar de klant

Biebsearch Bibliotheek En School 121109 by
Biebsearch Bibliotheek En School 121109Biebsearch Bibliotheek En School 121109
Biebsearch Bibliotheek En School 121109Annemarie van Essen
502 views35 slides
De hedendaagse bibliotheek; ieders informatiemaatje by
De hedendaagse bibliotheek; ieders informatiemaatjeDe hedendaagse bibliotheek; ieders informatiemaatje
De hedendaagse bibliotheek; ieders informatiemaatjeEdith Vos
262 views1 slide
Stellingen Rondetafel Bibnet by
Stellingen Rondetafel BibnetStellingen Rondetafel Bibnet
Stellingen Rondetafel BibnetBibnet vzw
408 views20 slides
Bibliotheken En Social Media by
Bibliotheken En Social MediaBibliotheken En Social Media
Bibliotheken En Social MediaJan Klerk
486 views42 slides
Zonder hamer sla je geen spijker ... 10 jaar etv jos debeij by
Zonder hamer sla je geen spijker ... 10 jaar etv jos debeijZonder hamer sla je geen spijker ... 10 jaar etv jos debeij
Zonder hamer sla je geen spijker ... 10 jaar etv jos debeijHossen!-instituut
1.5K views56 slides
Leren door te maken, een mooie kans voor de Bibliotheek by
Leren door te maken, een mooie kans voor de BibliotheekLeren door te maken, een mooie kans voor de Bibliotheek
Leren door te maken, een mooie kans voor de BibliotheekFers
605 views16 slides

Similar to Bibliotheek 2.0 luistert naar de klant(20)

De hedendaagse bibliotheek; ieders informatiemaatje by Edith Vos
De hedendaagse bibliotheek; ieders informatiemaatjeDe hedendaagse bibliotheek; ieders informatiemaatje
De hedendaagse bibliotheek; ieders informatiemaatje
Edith Vos262 views
Stellingen Rondetafel Bibnet by Bibnet vzw
Stellingen Rondetafel BibnetStellingen Rondetafel Bibnet
Stellingen Rondetafel Bibnet
Bibnet vzw408 views
Bibliotheken En Social Media by Jan Klerk
Bibliotheken En Social MediaBibliotheken En Social Media
Bibliotheken En Social Media
Jan Klerk486 views
Zonder hamer sla je geen spijker ... 10 jaar etv jos debeij by Hossen!-instituut
Zonder hamer sla je geen spijker ... 10 jaar etv jos debeijZonder hamer sla je geen spijker ... 10 jaar etv jos debeij
Zonder hamer sla je geen spijker ... 10 jaar etv jos debeij
Hossen!-instituut1.5K views
Leren door te maken, een mooie kans voor de Bibliotheek by Fers
Leren door te maken, een mooie kans voor de BibliotheekLeren door te maken, een mooie kans voor de Bibliotheek
Leren door te maken, een mooie kans voor de Bibliotheek
Fers605 views
Bibliotheken op Wikipedia en Wiki's: een pleidooi by Edwin Mijnsbergen
Bibliotheken op Wikipedia en Wiki's: een pleidooiBibliotheken op Wikipedia en Wiki's: een pleidooi
Bibliotheken op Wikipedia en Wiki's: een pleidooi
Edwin Mijnsbergen463 views
Introductie in het beroepsveld: Hoofdstuk 1 by Patrick Berghe
Introductie in het beroepsveld: Hoofdstuk 1Introductie in het beroepsveld: Hoofdstuk 1
Introductie in het beroepsveld: Hoofdstuk 1
Patrick Berghe110 views
23 Dingen in Vlaanderen by Eva Simon
23 Dingen in Vlaanderen23 Dingen in Vlaanderen
23 Dingen in Vlaanderen
Eva Simon497 views
Web20 In De Bibliotheek by Rob Coers
Web20 In De BibliotheekWeb20 In De Bibliotheek
Web20 In De Bibliotheek
Rob Coers258 views
Bibliotheek2.0 denkstof - Johan Mijs (VCOB) by vcob
Bibliotheek2.0 denkstof - Johan Mijs (VCOB)Bibliotheek2.0 denkstof - Johan Mijs (VCOB)
Bibliotheek2.0 denkstof - Johan Mijs (VCOB)
vcob408 views
Presentatie studiedag Marketing - Bibliotheek2.0 denkstof by guest05867b
Presentatie studiedag Marketing - Bibliotheek2.0 denkstofPresentatie studiedag Marketing - Bibliotheek2.0 denkstof
Presentatie studiedag Marketing - Bibliotheek2.0 denkstof
guest05867b208 views
Bibliotheek 2.0 voor Studiedag Marketing by Johan Mijs
Bibliotheek 2.0 voor Studiedag MarketingBibliotheek 2.0 voor Studiedag Marketing
Bibliotheek 2.0 voor Studiedag Marketing
Johan Mijs342 views
De Oogst van vier jaar 23 Dingen, een interview met Rob Coers by Edwin Mijnsbergen
De Oogst van vier jaar 23 Dingen, een interview met Rob CoersDe Oogst van vier jaar 23 Dingen, een interview met Rob Coers
De Oogst van vier jaar 23 Dingen, een interview met Rob Coers
Edwin Mijnsbergen1.4K views
Maken in de Bibliotheek, presentatie bij Platform voor medezeggenschap in de ... by Fers
Maken in de Bibliotheek, presentatie bij Platform voor medezeggenschap in de ...Maken in de Bibliotheek, presentatie bij Platform voor medezeggenschap in de ...
Maken in de Bibliotheek, presentatie bij Platform voor medezeggenschap in de ...
Fers573 views
Sociale media voor het OLC by Eva Simon
Sociale media voor het OLCSociale media voor het OLC
Sociale media voor het OLC
Eva Simon499 views
Raak 2010 01 by ASW
Raak 2010 01Raak 2010 01
Raak 2010 01
ASW201 views

More from Edwin Mijnsbergen

Destinations management plan Middelburg by
Destinations management plan MiddelburgDestinations management plan Middelburg
Destinations management plan MiddelburgEdwin Mijnsbergen
618 views19 slides
Persbericht Jan Haak by
Persbericht Jan HaakPersbericht Jan Haak
Persbericht Jan HaakEdwin Mijnsbergen
1.2K views7 slides
Persbericht Jan Haak by
Persbericht Jan HaakPersbericht Jan Haak
Persbericht Jan HaakEdwin Mijnsbergen
878 views7 slides
Synopsis van afscheid egas 4 11-2013 by
Synopsis van afscheid egas 4 11-2013Synopsis van afscheid egas 4 11-2013
Synopsis van afscheid egas 4 11-2013Edwin Mijnsbergen
3.6K views5 slides
Over onze naam Heinde & Vers by
Over onze naam Heinde & VersOver onze naam Heinde & Vers
Over onze naam Heinde & VersEdwin Mijnsbergen
958 views13 slides
Inventarisatie innovatie-openbaar-biblitheekwerk-2013 by
Inventarisatie innovatie-openbaar-biblitheekwerk-2013Inventarisatie innovatie-openbaar-biblitheekwerk-2013
Inventarisatie innovatie-openbaar-biblitheekwerk-2013Edwin Mijnsbergen
3.7K views29 slides

More from Edwin Mijnsbergen(20)

Inventarisatie innovatie-openbaar-biblitheekwerk-2013 by Edwin Mijnsbergen
Inventarisatie innovatie-openbaar-biblitheekwerk-2013Inventarisatie innovatie-openbaar-biblitheekwerk-2013
Inventarisatie innovatie-openbaar-biblitheekwerk-2013
Edwin Mijnsbergen3.7K views
Programma dag van het Zeeuws Archief 2 nov 2013 by Edwin Mijnsbergen
Programma dag van het Zeeuws Archief 2 nov 2013Programma dag van het Zeeuws Archief 2 nov 2013
Programma dag van het Zeeuws Archief 2 nov 2013
Edwin Mijnsbergen792 views
Affiche dag van het zeeuws archief 2 nov 2013 by Edwin Mijnsbergen
Affiche dag van het zeeuws archief 2 nov 2013Affiche dag van het zeeuws archief 2 nov 2013
Affiche dag van het zeeuws archief 2 nov 2013
Edwin Mijnsbergen693 views
Opdracht inventarisatie innovatie siob juli 2013 by Edwin Mijnsbergen
Opdracht inventarisatie innovatie siob juli 2013Opdracht inventarisatie innovatie siob juli 2013
Opdracht inventarisatie innovatie siob juli 2013
Edwin Mijnsbergen986 views
De informatiespecialist van morgen is vrij by Edwin Mijnsbergen
De informatiespecialist van morgen is vrijDe informatiespecialist van morgen is vrij
De informatiespecialist van morgen is vrij
Edwin Mijnsbergen1.1K views
Aanbod producten en diensten basisschoolperiode 2013 by Edwin Mijnsbergen
Aanbod producten en diensten basisschoolperiode 2013Aanbod producten en diensten basisschoolperiode 2013
Aanbod producten en diensten basisschoolperiode 2013
Edwin Mijnsbergen705 views
Interview eppo van nispen digitale bibliotheek by Edwin Mijnsbergen
Interview eppo van nispen digitale bibliotheekInterview eppo van nispen digitale bibliotheek
Interview eppo van nispen digitale bibliotheek
Edwin Mijnsbergen788 views
Vacature manager bibliotheken Bibliotheek Oosterschelde by Edwin Mijnsbergen
Vacature manager bibliotheken Bibliotheek OosterscheldeVacature manager bibliotheken Bibliotheek Oosterschelde
Vacature manager bibliotheken Bibliotheek Oosterschelde
Edwin Mijnsbergen693 views
Social media: marge of meerwaarde? Bibliotheekblad 2 2012 by Edwin Mijnsbergen
Social media: marge of meerwaarde? Bibliotheekblad 2 2012Social media: marge of meerwaarde? Bibliotheekblad 2 2012
Social media: marge of meerwaarde? Bibliotheekblad 2 2012
Edwin Mijnsbergen1.1K views
Advies sociale media bibliotheken Social Embassy dec 2011 by Edwin Mijnsbergen
Advies sociale media bibliotheken Social Embassy dec 2011Advies sociale media bibliotheken Social Embassy dec 2011
Advies sociale media bibliotheken Social Embassy dec 2011
Edwin Mijnsbergen958 views
Kroegwandeling middelburg (www.middelburgdronk.nl) by Edwin Mijnsbergen
Kroegwandeling middelburg (www.middelburgdronk.nl)Kroegwandeling middelburg (www.middelburgdronk.nl)
Kroegwandeling middelburg (www.middelburgdronk.nl)
Edwin Mijnsbergen4.6K views
Toekomstplannen universiteitsbibliotheken nader bekeken by Edwin Mijnsbergen
Toekomstplannen universiteitsbibliotheken nader bekekenToekomstplannen universiteitsbibliotheken nader bekeken
Toekomstplannen universiteitsbibliotheken nader bekeken
Edwin Mijnsbergen1.2K views

Bibliotheek 2.0 luistert naar de klant

 • 1. Q&A www.cos-online.nl ‘Bibliotheek 2.0 luistert naar de klant’ ‘De bibliotheek is van huis uit een bewaker van informatie’, zegt Edwin Mijnsbergen. ‘Maar tijden veranderen. Steeds meer informatie is vrij beschikbaar en gebruikers worden zelf producenten van content. Als bibliotheken daar niet op reageren, zal het er snel akelig stil worden.’ Erno Mijland Internetwerkplekken, een expositie- klant überhaupt nog kunnen bereiken. over wat de bibliotheek nog meer aan ruimte en een levendig leescafé... de De klant heeft tegenwoordig andere vra- mogelijkheden heeft. Ik probeer ook aan Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg biedt gen: hoe werkt mijn mobieltje, hoe kan die band met de jonge klant te werken meer dan de traditionele vierkante ik het best mijn digitale foto’s archive- door events te organiseren, zoals een meters vol boekenkasten. Het gebouw is ren? Ik vind het geen goed idee dat LAN-party. We hebben jongeren nog sinds 2000 de werkplek van informatie- soort vragen af te doen met een ‘daar steeds wat te bieden. Zo moeten ze nog specialist Edwin zijn wij niet voor’. leren om de informatie die ze tegenko- Mijnsbergen. Zijn ‘Ik vind dat de bibliotheek op zoek De ontwikkelingen men kritisch te benaderen. Media- portefeuille is gevuld moet naar nieuwe, eigentijdse op internet roepen educatie is erg belangrijk, daar kan de met een scala aan manieren van werken.’ nieuwe vragen op, bibliotheek een goede rol in spelen. We activiteiten, zoals: ook voor de biblio- hebben momenteel in Zeeland plannen het beheren van de digitale collecties en theek. Wat kan participatie van gebrui- voor het ontwikkelen van een onderwijs- abonnementen op online databanken en kers betekenen? Hoe kunnen we als bus: een bibliobus voorzien van alle het leveren van bijdragen aan verschil- bibliotheek deelnemen aan sociale net- nieuwe technologieën voor media- lende websites, de digitale vraagbaak werken, moeten we niet iets onderne- instructie. De bus zal gaan rijden naar Aladin en projecten van de bibliotheek men op een populair medium als Hyves? scholen in met name de kleine kernen, waarbij ict een rol speelt. Een belangrijk Op welke nieuwe vragen die opgeroepen plaatsen waar geen bibliotheek is.’ deel van zijn werkzaamheden speelt zich worden door internet moeten we een online af. Mijnsbergen blogt op ZB antwoord geven?’ Zie je jezelf in de bibliotheekwereld als Digitaal en is beheerder van de online een voorloper, een 2.0-bibliothecaris community ‘Bibliotheek 2.0’.’ jongeren lijken me een lastige doel- avant la lettre? groep om te bereiken. ‘Ach, ik sta open voor nieuwe mogelijk- Bibliotheek 2.0, dat klinkt heel hip. ‘Jongeren weten steeds beter de weg op heden, ik experimenteer en leer. Neem maar wat houdt het in? internet en er is steeds meer te vinden, nu het webloggen. Ik ben ooit begonnen ‘Internet heeft de manier waarop wij met ook educatief materiaal. De noodzaak met het versturen van vrij veel e-mailbe- informatie omgaan drastisch veranderd. om naar een bibliotheek te gaan om richten om collega’s te wijzen op nieuwe Ik vind dat de bibliotheek daarvan kan informatie te verza- interessante web- en moet leren en op zoek moet naar melen voor je werk- ‘We hebben jongeren nog steeds wat sites. Al snel zagen nieuwe, eigentijdse manieren van wer- stuk of spreekbeurt te bieden. media-educatie is erg ze me als een soort ken. Als we de mogelijkheden van inter- wordt daardoor belangrijk, daar kan de bibliotheek spammer. Mijn tips net en nieuwe technologieën niet steeds kleiner. Je een goede rol in spelen.’ kon ik vervolgens gebruiken, missen we de aansluiting, moet het dus aan- ook al niet kwijt op vooral met het jongere publiek. Een hou- trekkelijk voor ze maken toch af en toe het intranet. Via Frank Janssen van het ding van ‘wij zijn de bibliotheek: als je eens binnen te lopen. In onze biblio- populaire weblog Frankwatching ont- informatie nodig hebt, kom je maar naar theek is een aantal internetwerkplekken. dekte ik het webloggen. Dat was ideaal: ons toe’ werkt niet meer. We zullen meer Jongeren komen daar graag een paar ik kon mijn boodschap kwijt, werkte aan aan marketing moeten doen, meer moe- uurtjes surfen en gamen. Dat is het een persoonlijke databank van mijn ten luisteren naar de klant, beter moe- moment dat je ze aan kunt spreken, dan kennis en ideeën, kreeg feedback op ten nadenken over de vraag hoe we die heb je een ingang om wat te vertellen mijn berichten en breidde mijn sociale 10 COS jaargang 20 nummer 6 – 2008
 • 2. www.cos-online.nl edwin mijnsbergen: ‘De nieuwe bibliotheek is een netwerkorganisatie.’ contacten uit, wat leidde tot nieuwe vor- eigen boekenverzameling, doordat het CV men van samenwerken. En... ik had er systeem kan matchen met collecties van Edwin Mijnsbergen studeerde enkele vooral lol in. Wat later ontdekte ik Ning, andere gebruikers. LibraryThing leeft. De jaren Frans en Sociaal Werk en een website waarop je je eigen sociale bibliotheek van Amsterdam doet momen- belandde na een kleurrijke loopbaan netwerk kunt bouwen. Dit soort toepas- teel een project waarbij leden informatie (het leger, een camping, een energie- singen zijn meestal gratis, gebruiksvrien- kunnen toevoegen aan de eigen data- bedrijf en een ict-bedrijf) in 2000 bij delijk en te gebruiken zonder kennis van bank. Een leuke ontwikkeling vind ik dat. de Zeeuwse Bibliotheek, de biblio- programmeren. Binnen een uurtje had ik De Zeeuwse Bibliotheek is momenteel theek voor de provincie Zeeland en Bibliotheek 2.0 aangemaakt. Daar moet bezig met plannen voor een wiki over de de gemeente Middelburg. Tijdens zijn je eens om komen Zeeuwse geschie- eerste jaren bij de bibliotheek volgde als je iets vergelijk- ‘Het gebouw wordt minder belang- denis. Daarin willen Mijnsbergen de opleiding tot informa- baars wilt bouwen rijk, maar heeft nog wel degelijk we kennis gaan ver- tiespecialist aan de Haagse binnen de strakke een functie: als ontmoetingsplaats, zamelen en beel- Hogeschool. Sinds enkele jaren kaders en complexe expositieruimte, om je vraag te den die deels door onderhoudt Mijnsbergen de weblog ict-systemen van een kunnen stellen aan een specialist.’ gebruikers worden ZB Digitaal (http://zbdigitaal.blogs- grote organisatie. aangeleverd. Ik pot.com). De website van de Ondertussen zijn ruim achthonderd weet zeker dat er zeer waardevolle infor- Zeeuwse Bibliotheek: www.zebi.nl. bibliotheekmedewerkers uit heel matie naar boven gaat komen die je in Nederland lid. Een deel van hen is echt geen enkel boek hier in de kast zult actief met het delen van kennis en het tegenkomen.’ degelijk een functie: als ontmoetings- online debatteren, bijvoorbeeld over plaats, expositieruimte, om je vraag te actuele thema’s als de vrijheid van als alle informatie via het web beschik- kunnen stellen aan een specialist. Als meningsuiting en hoe je daar als biblio- baar komt, hebben we dan op termijn organisatie moeten we goed in beeld theek mee omgaat.’ nog wel een bibliotheekgebouw nodig? gaan brengen wat onze eigen specialis- ‘Bibliotheken zullen in elk geval meer en ten, maar ook wat specialisten van bui- Web 2.0 betekent ook gebruikmaken meer digitale informatie naar de klant ten, te bieden hebben. Alleen dan van user generated content. Hoe kan moeten brengen. Op dit moment moet je kunnen we gebruikers goed doorverwij- een bibliotheek gebruikmaken van ge- voor het inzien van digitale krantenar- zen. We moeten specialisten welkom bruikers? chieven nog naar het bibliotheekgebouw heten en afstappen van het eenrichtings- ‘Een duidelijk voorbeeld is het invoeren komen. Dat heeft te maken met licen- verkeer dat zo kenmerkend is voor de van data over boeken. Ik ben een groot ties. Het zou natuurlijk mooi zijn als je er oude bibliotheek. De nieuwe bibliotheek liefhebber van LibraryThing: gegevens gewoon van thuis uit in kunt. Ik vind dat is een netwerkorganisatie waarbij je over boeken worden door gebruikers informatie zoveel mogelijk vrij toeganke- terechtkunt met al je vragen, waarna ingevoerd, titels worden voorzien van lijk moet zijn. Open access, daar geloof deze snel worden gekoppeld aan trefwoorden en beoordelingen. Je kunt ik in. Het gebouw wordt dan inderdaad specialisten, ook op het gebied van een leesadvies krijgen op basis van je minder belangrijk, maar heeft nog wel wetenschap.’ << COS jaargang 20 nummer 6 – 2008 11