Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tutorial minggu 18, topik 13

486 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tutorial minggu 18, topik 13

 1. 1. FORMAT PENULISAN LAPORANPENYELIDIKAN TINDAKAN PISMP PRASEKOLAH 1: ZAKIAH HASBULLAH MUZAINAH MOHAMMAD
 2. 2. 1.0 PENDAHULUAN Menghuraikan pengalaman P&P yang berkaitan dengan fokus kajian secara jelas. (dari aspek guru, pelajar, isi kandungan dan bilik darjah). Menilai kembali pengalaman P&P yang berkaitan dengan fokus kajian. Ceritakan perasaan anda secara umum berkaitan topik/perkara P&P. Membincangkan secara mendalam andaian, nilai dan kepercayaan terhadap P&P dalam refleksi pengalaman P&P. Nyatakan kesan dan rasional terhadap perkara yang sepatutnya berlaku dalam P&P dan menangani permasalahan P&P. Kaitkan huraian dan pengalaman dengan bahan literatur/rujukan yang berkaitan.
 3. 3. 2.0 FOKUS KAJIAN/ISUKEPRIHATINAN  Mengenalpasti masalah dan menghuraikan isu keprihatinan yang berkait dengan pengalaman pengkaji dan relevan kepada keperluan murid dengan baik dan jelas.  Dapat menilai pemilihan fokus berdasarkan kriteria berikut : ◦ Kebolehtadbiran ◦ Kepentingan ◦ Kebolehgunaan ◦ Kawalan ◦ Kolaborasi ◦ Kerelevanan kepada amalan P&P  Menyatakan fokus kajian dan peluang penambahbaikan dengan jelas.  Menghuraikan cara pengumpulan data awal untuk membuktikan masalah / isu wujud secara terperinci.  Apakah perkara yang dijangka berlaku jika tidak memilih fokus ini?- kesan.
 4. 4. 3.0 OBJEKTIF KAJIAN/SOALAN KAJIAN  Pernyataan objektif kajian tindakan dinyatakan dengan jelas.  Perkara berikut dinyatakan : ◦ Fokus ◦ Tindakan ◦ Pencapaian tindakan  Soalan kajian relevan dengan objektif kajian.  Berkaitan dengan masalah dan tindakan kajian.  Boleh diukur.
 5. 5. 4.0 KUMPULAN SASARAN Memerihalkan ciri – ciri responden secara terperinci. Perkara berikut dinyatakan : ◦ Bilangan ◦ Jantina ◦ Nama kelas/jawatan ◦ Prestasi akademik ◦ Ciri – ciri unik yang lain.
 6. 6. 5.0 TINDAKAN 5.1 prosedur ◦ Memperincikan langkah – langkah / aktiviti tindakan P&P dengan jelas. ◦ Memberi rasional terhadap tindakan yang dicadangkan dengan jelas. 5.2 cara mengumpul data ◦ Kaedah pengumpulan data yang sesuai untuk menjawab soalan kajian tindakan. ◦ Instrumen kajian tindakan dijelaskan dengan terperinci dan dilampirkan.
 7. 7. 6.0 ANALISIS DAN INTERPRETASIDATA  Kaedah analisis data sesuai bagi data yang dikumpul.  Analisis data dijelaskan dengan baik.  Menginterpretasi semua data dengan lengkap.  Contoh : ◦ 1) Baca dan teliti data – data yang diperoleh untuk mengingat kembali pengalaman yang berkaitan. ◦ 2) Tapis data untuk memilih fakta yang penting. Kemudian, himpunkan data mengikut kelas masing – masing. ◦ 3) Rumuskan data dalam bentuk yang mudah difahami dan dipersembahkan (graf,jadual). ◦ 4) Wujudkan satu teori daripada rumusan data tersebut.
 8. 8. 7.0 DAPATAN Dapatan kajian yang dilaporkan sesuai dengan soalan kajian. Menghubungkaitkan tinjauan literatur dan kajian lepas dengan dapatan kajian secara jelas. Huraikan keberkesanan tindakan yang dilaksanakan. Refleksi terhadap dapatan kajian. Apakah pengajaran dari situasi ini?
 9. 9. 8.0 CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA  Dapat menilai tindakan yang diambil secara kritis.  Cadangan untuk kajian lanjutan dibincangkan dengan jelas.  Apakah tindakan selanjutnya selepas kajian ini?  Adakah perlu diteruskan ke gelungan / kitaran kedua?  Apakah anda ingin ubah daripada tindakan yang dilaksanakan.
 10. 10. 9.0 SENARAI RUJUKAN Menyenaraikan lebih daripada 10 rujukan yang berkaitan. Penulisan rujukan adalah konsisten dengan gaya rujukan American Psychological Assosiation (APA). Semua rujukan yang digunakan relevan dan berkredibiliti. Menyusun senarai bahan rujukan mengikut abjad. Contoh : Anderson, S. E., & Gansneder, B. M. (1995). Using electronic mail surveys and computer monitored data for studying computer mediated communication systems. Sosial science Computer Review, 13, 1, 33-46. Bruce, L. B. (2004). Qualitative research methods for the sosial science (5th ed.). Boston: Pearson Education, Inc. Chua, Y. P. (2004). Creative and critical thinking styles. Serdang: Universiti Putra Malaysia Press. Denzin, N. K. (1997). Interpretive ethnografy. Thousand Oaks, CA: Sage Publications Ltd.
 11. 11. 10.0 LAMPIRAN Dokumen yang relevan dengan kajian seperti : ◦ Instrumen yang digunakan untuk pungut data – soal selidik, senarai semak ◦ Contoh hasil murid ◦ Gambar tindakan ◦ Gambar kesan sebelum dan selepas tindakan
 12. 12. SEKIAN,TERIMA KASIH

×