Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

KHB TING 2 - Bab 8 Perniagaan Dan Keusahawanan

182,122 views

Published on

Nota Kemahian Hidup Tingkatan 2 Pilihan Pertanian

Zaxx @ Hak Cipta Terpelihara

KHB TING 2 - Bab 8 Perniagaan Dan Keusahawanan

 1. 1. BAB 8 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN
 2. 2. Asas Usahawan <ul><li>3.1.1 Pengertian Keusahawanan </li></ul><ul><li>Definisi </li></ul><ul><li>Usahawan </li></ul><ul><ul><li>Ialah orang yang berusaha untuk: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Membuat sesuatu yang baru. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Merancang dan mencipta sesuatu yang lebih baik (inovatif). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mengatur serta mewujudkan pasaran. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sanggup menghadapi risiko. </li></ul></ul></ul><ul><li>Keusahawanan </li></ul><ul><ul><li>Kebolehan dan kemampuan seseorang meneroka peluang perniagaan dan mengusahakan perniagaan serta memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat. </li></ul></ul>
 3. 3. Perbezaan Peniaga dengan Usahawan <ul><li>PENIAGA </li></ul><ul><li>Kegiatan jual dan beli untuk dapatkan untung. </li></ul><ul><li>Menjual barangan sedia ada. </li></ul><ul><li>Keuntungan jangka pendek. </li></ul><ul><li>Tidak sanggup hadapi risiko. </li></ul><ul><li>USAHAWAN </li></ul><ul><li>Kegiatan membeli, hasilkan barang baru dan pasarkan untuk dapatkan untung. </li></ul><ul><li>Berusaha mencipta sesuatu yang baru. </li></ul><ul><li>Pentingkan untung jangka panjang. </li></ul><ul><li>Sanggup hadapi risiko. </li></ul>
 4. 4. Ciri Utama Usahawan <ul><li>Mempunyai daya cipta yang tinggi dan dapat menghasilkan keluaran baru </li></ul>(a) Kreatif (b) Inovatif (c) Sanggup hadapi risiko (d) Bijak rebut peluang (e) Daya usaha berterusan Sentiasa membaiki mutu barangan atau perkhidmatan-nya. Risiko harus bersesuaian dengan kemampuan usahawan. Semakin besar perniagaan, semakin besar risiko yang mesti dihadapi. Sentiasa mengenalpasti peluang perniagaan di samping berpandangan luas dan peka pada keperluan semasa. Usahawan tidak mempunyai sikap mudah putus asa. Sentiasa berusaha secara berterusan untuk memajukan perniagaannya.
 5. 5. Kelebihan menjadi Usahawan berbanding Makan Gaji <ul><li>Pulangan tetap – gaji bulanan. </li></ul><ul><li>Bidang tugas terhad pada jawatan disandang. </li></ul><ul><li>Kerja ikut masa. </li></ul><ul><li>Berusaha untuk kedudukan kerjaya. </li></ul><ul><li>Ikut arahan majikan. </li></ul><ul><li>Risiko – dibuang kerja. </li></ul><ul><li>Pulangan bergantung pada usaha. </li></ul><ul><li>Bebas membuat keputusan perniagaan. </li></ul><ul><li>Masa kerja fleksibel. </li></ul><ul><li>Berusaha jayakan perniagaan. </li></ul><ul><li>Risiko – kegagalan perniagaan. </li></ul>Makan Gaji Usahawan
 6. 6. Bidang Kegiatan Usahawan BIDANG KEGIATAN USAHAWAN Pengeluaran Perkhidmatan Pemasaran/Agihan Ekstraktif Perkilangan Pembinaan Pertanian Perkhidmatan Awam Perkhidmatan Secara Langsung Perkhidmatan Perdagangan Pemborong Peruncit Pengedar Jualan Terus
 7. 7. Usahawan Dalam Negeri <ul><li>Sumbangan usahawan penting dalam perkembangan sesebuah negara. </li></ul><ul><li>Antara sumbangan usahawan ialah </li></ul><ul><ul><li>Mewujudkan peluang pekerjaan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Menghasilkan pengeluaran. </li></ul></ul><ul><ul><li>Memenuhi keperluan dan kehendak manusia. </li></ul></ul><ul><ul><li>Meninggikan taraf hidup masyarakat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Meluaskan penggnaan sesuatu barangan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Memajukan negara. </li></ul></ul>
 8. 8. <ul><li>Seseorang usahawan mungkin menghadapi pelbagai cabaran seperti berikut: </li></ul><ul><ul><li>Kekurangan modal. </li></ul></ul><ul><ul><li>Penipuan atau penyelewengan oleh pembekal, pengeluar, peniaga lain. </li></ul></ul><ul><ul><li>Masalah pemasaran. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tiada bimbingan berterusan. </li></ul></ul>
 9. 9. <ul><li>Cara-cara mengatasi cabaran: </li></ul><ul><ul><li>Mendapatkan khidmat nasihat melalui persatuan atau dewan perniagaan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mengkaji kes lain – usahawan berjaya. </li></ul></ul><ul><ul><li>Menggunakan kemudahan agensi oleh kerajaan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Perolehi pengetahuan melalui bacaan dan latihan. </li></ul></ul>
 10. 10. Peranan Kerajaan Dalam Mambantu Usahawan <ul><li>Pelbagai jenis bantuan dan kemudahan disediakan oleh kerajaan untuk membantu usahawan. </li></ul><ul><li>Bantuan ini dikategorikan kepada 5 jenis iaitu: </li></ul><ul><ul><ul><li>Bimbingan dan latihan. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Prasarana. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kajian dan penyelidikan. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pinjaman kewangan. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Galakan dan insentif. </li></ul></ul></ul>
 11. 11. Agensi-agensi Yang Membantu Usahawan <ul><li>INSTITUT PIAWAIAN DAN PENYELIDIKAN PERINDUSTRIAN MALAYSIA (SIRIM) </li></ul><ul><ul><li>Mengawal mutu barangan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Memastikan mutu menepati piawai. </li></ul></ul><ul><ul><li>Menyampaikan maklumat tentang penemuan baru pengeluaran. </li></ul></ul><ul><li>MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) </li></ul><ul><ul><li>Bimbingan dan latihan keusahawanan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kemudahan khidmat nasihat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kemudahan modal </li></ul></ul>
 12. 12. Agensi-agensi Yang Membantu Usahawan <ul><li>LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB) </li></ul><ul><ul><li>Menjalankan kajian dan penyelidikan mengenai kelapa sawit. </li></ul></ul><ul><ul><li>Meningkatkan mutu dan memperluaskan pasaran minyak kelapa sawit. </li></ul></ul><ul><li>PERBADANAN PEMBANGUNAN BANDAR (UDA) </li></ul><ul><ul><li>Menyediakan dan melaksanakan projek di kawasan bandar. </li></ul></ul><ul><ul><li>Menyediakan premis perniagaan dan kemudahan. </li></ul></ul>
 13. 13. Agensi-agensi Yang Membantu Usahawan <ul><li>LEMBAGA KEMAJUAN PERINDUSTRIAN NEGARA (MIDA) </li></ul><ul><ul><li>Memajukan dan menyelaraskan kegiatan pembangunan perindustrian Malaysia. </li></ul></ul><ul><ul><li>Memberi khidmat nasihat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mengurus permohonan lesen, taraf perintis, pelepasan cukai dan perlindungan tarif. </li></ul></ul><ul><li>PERBADANAN KEMAJUAN EKONOMI NEGERI (PKEN) </li></ul><ul><ul><li>Membangunkan ekonomi negeri. </li></ul></ul><ul><ul><li>Menyediakan ruang niaga. </li></ul></ul>
 14. 14. Agensi-agensi Yang Membantu Usahawan <ul><li>MAJLIS LATIHAN VOKASIONAL MALAYSIA (MLVK) </li></ul><ul><ul><li>Mengurus dan mengawal kualiti kemahiran dan melahirkan sumber tenaga yang mahir. </li></ul></ul><ul><ul><li>Menganugerahkan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM). </li></ul></ul><ul><li>INSTITUT PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN PERTANIAN MALAYSIA (MARDI) </li></ul><ul><ul><li>Menjalankan kajian dan penyelidikan tentang hasil keluaran pertanian. </li></ul></ul><ul><ul><li>Meninggikan mutu keluaran hasil pertanian. </li></ul></ul><ul><ul><li>Menghasilkan baka baru bagi pertanian. </li></ul></ul>
 15. 15. Agensi-agensi Yang Membantu Usahawan <ul><li>PUSAT PEMBANGUNAN USAHAWAN MALAYSIA (MEDEC) </li></ul><ul><ul><li>Mengelolakan rancangan penyelidikan, pendidikan dan penyelenggaraan khidmat perundingan keusahawanan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mengendalikan kursus dan latihan kemajuan usahawan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mewujudkan sistem sokongan untuk usahawan. </li></ul></ul><ul><li>SYARIKAT PERMODALAN KEMAJUAN PERUSAHAN MALAYSIA BERHAD (MIDF) </li></ul><ul><ul><li>Pinjaman berpenggal MIDF kepada usahawan </li></ul></ul>midf
 16. 16. Galakan dan Insentif <ul><li>Galakan yang diberikan kepada usahawan: </li></ul><ul><ul><li>Taraf Perintis. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pengecualian cukai perniagaan. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Galakan Eksport. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kurangkan cukai import eksport. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Kuota </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hadkan jumlah barangan import. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Duti Import. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kenakan cukai pada barang import. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Embargo </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pemulauan dan pengharaman barang dari negara tertentu – Israel. </li></ul></ul></ul>
 17. 17. Refleksi <ul><li>Nyatakan maksud usahawan dan keusahawanan? </li></ul><ul><li>Nyatakan perbezaan antara peniaga dengan usahawan? </li></ul><ul><li>Nyatakan 5 ciri-ciri usahawan? </li></ul><ul><li>Apakah cabaran yang dihadapi seseorang usahawan? </li></ul><ul><li>Nyatakan beberapa agensi-agensi yang boleh membantu usahawan? </li></ul>
 18. 18. Sekian Selamat Mengulangkaji

×