Peraturan akademik

3,795 views

Published on

peraturan akademik

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,795
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
100
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Peraturan akademik

 1. 1. ISI KANDUNGAN Isi Kandungan Prakata i iii 1.0 Pendahuluan 1 2.0 Takrif 2 3.0 Komponen Pengajian 4 3.1 3.2 3.3 3.4 Modul Wajib Modul Teras Kokurikulum Latihan Industri 4 4 5 5 4.0 Kemahiran Insaniah 6 5.0 Tempoh Pengajian 6 6.0 Kalendar Akademik 6 7.0 Pendaftaran 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7 8 9 10 10 10 8.0 Pendaftaran Program Pendaftaran Kursus Penangguhan Kursus Pengguguran Kursus Tarik Diri Kursus Perpindahan Kredit Keperluan Kredit 11 8.1 8.2 8.3 8.4 11 12 12 13 Kredit Penetapan Kredit Beban Kredit Bagi Satu Semester Kredit Kursus Gagal 9.0 Penangguhan Pengajian 13 10.0 Kedudukan Gagal 14 11.0 Kehadiran 14 12.0 Penilaian 16 12.1 12.2 12.3 12.4 16 16 16 17 Kerja Kursus Peperiksaan Akhir Penilaian Semula Peperiksaan Khas MARA | Peraturan Akademik KKTM dan IKM Edisi 3 | i
 2. 2. 12.5 12.6 12.7 12.8 13.0 Kebenaran Menduduki Peperiksaan Keputusan Peperiksaan Penyemakan Semula Keputusan Kes Meniru 20 20 21 21 Sistem Penilaian 23 13.1 13.2 13.3 23 26 27 Sistem Gred Kedudukan Akademik Status Kedudukan 14.0 Syarat Penganugerahan 29 15.0 Kecemerlangan Akademik 30 15.1 15.2 15.3 30 30 30 Anugerah Platinum Anugerah Emas Anugerah Dekan 16.0 Pengeluaran Skrol 31 17.0 Gantian Dokumen Persijilan 31 18.0 Peruntukan Am 32 Lampiran Senarai Kadar Bayaran Borang Pendaftaran Kursus Borang Pengguguran Kursus Borang Mengulang Kursus (Khas) Borang Semakan Semula Contoh Surat Pengesahan Persijilan Contoh Surat Peringatan Akademik Contoh Surat Akuan Latihan Borang Permohonan Penangguhan Pengajian Borang Permohonan Pertukaran Tempat/Program Contoh Borang Permohonan Berhenti Belajar Pengesahan Pelajar KKTM/IKM Borang Permohonan Skrol/ Transkrip Gantian MARA | Peraturan Akademik KKTM dan IKM Edisi 3 | 33 36 37 38 39 40 41 42 44 46 49 50 51 ii
 3. 3. PRAKATA Segala puji bagi Allah s.w.t., selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad s.a.w, beserta ahli keluarga dan para sahabat. Penerbitan Buku Peraturan Akademik KKTM / IKM Edisi ke-3, 2013 merupakan langkah yang diambil Cawangan Pengajian, Bahagian Kemahiran dan Teknikal (BKT) dalam membuat penambahbaikan terhadap maklum balas dan saranan yang telah diterima daripada pihak MQA agar dapat memantapkan lagi Peraturan Akademik sedia ada. Cawangan Pengajian BKT telahpun mengambil tindakan terhadap maklum balas tersebut dengan mengadakan beberapa siri perbincangan bagi memastikan Buku Peraturan Akademik Edisi ke-3 ini menepati tahap kualiti pengurusan akademik yang dikendaki. Oleh itu, diharapkan Buku Peraturan Akademik Edisi ke-3, 2013 yang telah diluluskan oleh Senat BKT pada 29 Julai 2013 ini dapat dilaksanakan dan digunakan oleh pensyarah dan pelajar sebagai panduan dalam menentukan sebarang permasalahan yang berkaitan dengan hal ehwal akademik berkuatkuasa pada sesi Julai – Disember 2013. Akhir kata saya merakamkan ucapan terima kasih dan sekalung budi kepada semua Timbalan Pengarah Hal Ehwal Akademik KKTM dan IKM dan mereka yang terlibat secara langsung dan tidak langsung sehingga terbit buku ini. Semoga penerbitan Buku Peraturan Akademik ini akan menjadi maklumat yang bermanfaat sesuai dengan visi, misi dan matlamat yang telah ditentukan kepada seluruh warga KKTM dan IKM. Sekian, terima kasih. HJ MOHD FADZIL BIN GHAZALI Pengarah, Bahagian Kemahiran dan Teknikal, MARA MARA | Peraturan Akademik KKTM dan IKM Edisi 3 | iii
 4. 4. 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Peraturan ini dinamakan Peraturan Akademik (Pindaan Julai 2012) Bahagian Kemahiran dan Teknikal (BKT) hendaklah mula berkuatkuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh BKT. 1.2 Peraturan ini terpakai kepada pengajian sepenuh masa program perdana yang membawa kepada penganugerahan sijil dan diploma daripada BKT. 1.3 Peraturan Akademik ini digubal dengan tujuan untuk menyelaras dan mentadbir semua hal-hal akademik dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. 1.4 Hanya Senat BKT sahaja yang berhak untuk meminda sebarang peraturan dari semasa ke semasa. 1.5 Peraturan ini hendaklah dibaca bersama Buku Panduan Kokurikulum, Buku Panduan Latihan Industri, Buku Sistem Penilaian Kemahiran Insaniah Pelajar KKTM Dan IKM dan Buku Dasar Pembangunan Kurikulum. Mana-mana peraturan yang bercanggah maka edisi terbaru pada tarikh ianya dikeluarkan adalah digunapakai. MARA | Peraturan Akademik KKTM dan IKM Edisi 3 | 1
 5. 5. 2.0 TAKRIF “BKT” Bahagian Kemahiran dan Teknikal “IKM” Institut Kemahiran MARA “KKTM” Kolej Kemahiran Tinggi MARA “Program Program-program yang ditawarkan sepenuh masa Perdana” merangkumi tempoh pengajian 2 hingga 3 tahun. “Program” Program pengajian yang ditawarkan di KKTM dan IKM “Kursus” Komponen kurikulum bagi sesuatu program. “Ketua Individu Program” yang dilantik sebagai ketua yang bertanggungjawab untuk mengurus sesuatu program. “Ketua Individu Jabatan” bertanggungjawab untuk mengurus sesuatu jabatan. “Senat BKT” Jawatankuasa yang dilantik tertinggi sebagai ketua peringkat BKT yang yang bertanggungjawab untuk mengesahkan penilaian dan persijilan. “Senat IKM & Jawatankuasa tertinggi peringkat KKTM dan IKM yang KKTM” bertanggunjawab dalam hal-hal penilaian dan persijilan. “Jawatankuasa Jawatankuasa yang dilantik untuk bertanggungjawab Akademik ” dalam hal ehwal akademik “Penasihat Individu yang dilantik dan diberi tanggungjawab untuk Akademik” membimbing dan menasihati pelajar dari aspek akademik dan beliau adalah mentor pelajar tersebut. “Pelajar Kanan” Pelajar yang telah mengikuti sekurang-kurangnya satu (1) semester di KKTM dan IKM. “SPP” SPP (Seksyen Penilaian & Persijilan) adalah unit yang bertanggungjawab menguruskan hal-hal berkaitan penilaian & persijilan di BKT. MARA | Peraturan Akademik KKTM dan IKM Edisi 3 | 2
 6. 6. “UPP” UPP (Unit Penilaian & Persijilan) adalah unit yang bertanggungjawab menguruskan hal-hal berkaitan penilaian & persijilan di KKTM dan IKM. “SPPP” Sistem Penilaian Prestasi Pelajar. “Sijil & Penganugerahan yang dikeluarkan oleh BKT kepada Diploma” pelajar yang telah menamatkan pengajian dan memenuhi syarat bergraduat. “GPA” GPA (Grade Point Average) adalah purata nilai gred yang diperolehi dalam sesuatu semester. “CGPA” CGPA (Cumulative Grade Point Average) adalah purata nilai gred kumulatif yang diperolehi bagi semua semester yang telah diikuti. “Kredit” Nilai yang diberikan kepada setiap kursus berdasarkan jam belajar pelajar (Student Learning Time, SLT). “Jumlah Kredit” Jumlah kredit yang diambilkira dalam pengiraan GPA dan CGPA. “Kredit Kira” Kredit yang diambil kira dalam pengiraan GPA dan CGPA. “Kredit Dapat” Jumlah kredit dapat yang ditetapkan. “Gred” Tahap pencapaian dalam bentuk abjad bagi kursus yang didaftarkan “Mata” Nilai yang diberikan mengikut gred. “Nilai” Hasil darab mata dan kredit kira “Penyata Keputusan pencapaian akademik bagi setiap semester Pencapaian” MARA | Peraturan Akademik KKTM dan IKM Edisi 3 | 3
 7. 7. 3.0 KOMPONEN PENGAJIAN Pelajar yang mengikuti program di KKTM dan IKM diwajibkan mengikuti setiap komponen pengajian yang sebagai satu keperluan untuk penganugerahan persijilan. Komponen ditetapkan memenuhi syarat Pengajian ini terbahagi kepada:3.1 Modul Wajib Modul wajib adalah komponen pengajian wajib yang ditawarkan bagi memenuhi keperluan struktur program MQA. Tiga (3) modul wajib komponen pengajian ialah: Keperluan nasional – Pengajian Malaysia, 3.1.1 Pengajian Islam, Pendidikan Moral. 3.1.2 Keperluan MARA – Kokurikulum. dan Keusahawanan. Pembangunan Peribadi – Bahasa Inggeris. 3.1.3 3.2 Modul Teras Modul Teras adalah komponen pengajian yang ditawarkan bagi memenuhi keperluan sesuatu program. Dua (2) modul teras komponen pengajian ialah; 3.2.1 Teras Umum – Kursus teknikal umum yang diwajibkan dalam sesuatu program (contoh: Mathematics, Engineering Science, Engineering Materials, Modul Pembangunan Profesional - contoh: Keusahawanan, Project Management, Aechitectural Practice, OSHA). MARA | Peraturan Akademik KKTM dan IKM Edisi 3 | 4
 8. 8. 3.2.2 Teras Disiplin – Kursus teras yang diwajibkan dalam sesuatu program sama ada khusus kepada program berkenaan atau kursus yang diguna pakai oleh beberapa program dalam kluster yang sama. 3.3 Kokurikulum Kokurikulum adalah aktiviti badan beruniform dan bukan beruniform yang diluluskan oleh BKT. Pelajar wajib mengambil satu kursus Kokurikulum pada semester 1 dan 2 (kecuali mengulang) dan hanya dibenarkan mendaftar satu kursus Kokurikulum sahaja pada satusatu semester. (Rujuk Buku Panduan Kokurikulum) 3.4 Latihan Industri Latihan Industri adalah satu latihan di mana pelajar diberi pendedahan kepada suasana pekerjaan sebenar sama ada di agensi kerajaan atau swasta yang berkaitan dalam tempoh yang telah ditetapkan dengan syarat. Hanya pelajar yang telah lulus semua penilaian kursus dibenarkan menjalani Latihan Industri. (Maklumat lanjut Rujuk 12.4.2.2) Bagi pelajar yang akan menjalani Latihan Industri pada semester 3 dan 5 tetapi masih gagal kursus teras, tidak dibenarkan menjalani Latihan Industri (program berkaitan sahaja). (Rujuk Manual Latihan Industri) MARA | Peraturan Akademik KKTM dan IKM Edisi 3 | 5
 9. 9. 4.0 KEMAHIRAN INSANIAH Kemahiran Insaniah pelajar yang merupakan pembangunan diterapkan dan dinilai secara insaniah berterusan sepanjang tempoh pengajian. (Rujuk Buku Sistem Penilaian Kemahiran Insaniah Pelajar KKTM Dan IKM) 5.0 TEMPOH PENGAJIAN 5.1 Tempoh pengajian program perdana sepenuh masa adalah di antara 2 hingga 3 tahun (4 hingga 6 semester) mengikut syarat yang telah ditetapkan dalam program berkenaan. Tempoh maksimum pengajian adalah seperti JADUAL 1. JADUAL 1 TEMPOH PENGAJIAN MAKSIMUM 2 Tahun (4 Semester) 4 Tahun (8 semester) 3 Tahun (6 Semester) 5 Tahun (10 semester) MARA | Peraturan Akademik KKTM dan IKM Edisi 3 | 6
 10. 10. 6.0 KALENDAR AKADEMIK Kalendar Akademik program Diploma & Sijil dibahagikan kepada dua sesi pengajian iaitu Sesi Januari-Jun dan Sesi Julai-Disember. Pembahagian aktiviti mengikut minggu bagi setiap sesi adalah seperti di JADUAL 2. JADUAL 2 MINGGU 1 – 10 AKTIVITI Pembelajaran / Penilaian 11 Minggu Aktiviti (Tertakluk kepada pindaan) 12 – 19 Pembelajaran/Penilaian (Program Diploma) 12 – 20 Pembelajaran/Penilaian (Program Sijil) 20 Minggu Ulangkaji (Program Diploma) 21 – 23 24 – 26 7.0 Peperiksaan Akhir Cuti Semester PENDAFTARAN 7.1 Pendaftaran Program 7.1.1 Semua pelajar diwajibkan membuat pendaftaran program yang ditawarkan pada tarikh yang telah ditetapkan oleh pihak BKT. MARA | Peraturan Akademik KKTM dan IKM Edisi 3 | 7
 11. 11. 7.1.2 Pendaftaran program bagi pelajar kanan adalah diwajibkan setelah semester bermula atau pada tarikh yang telah ditetapkan. Pelajar kanan yang lewat mendaftar akan dikenakan denda. (Rujuk Jadual 12: Senarai Kadar Bayaran ) 7.1.3 Pelajar kanan yang telah terputus pengajian disebabkan penangguhan pengajian ATAU sebab-sebab tertentu yang dibenarkan oleh pihak KKTM/IKM, hendaklah membuat pendaftaran semula pada minggu pertama sesi pengajian bermula. 7.1.4 Pelajar yang tidak membuat pendaftaran program selepas dua (2) minggu tamat tempoh pendaftaran, pelajar akan dirujuk pada Jawatankuasa Tatatertib. 7.1.5 Pelajar perlu menyelesaikan segala hutang tertunggak institusi sebelum dibenarkan mendaftar program. 7.2 Pendaftaran Kursus 7.2.1 Pelajar diwajibkan untuk mendaftar setiap kursus yang diambil pada setiap sesi pengajian yang ditawarkan. MARA | Peraturan Akademik KKTM dan IKM Edisi 3 | 8
 12. 12. 7.2.2 Pendaftaran kursus hendaklah dibuat sebelum tamat tempoh pendaftaran yang telah ditetapkan dengan kelulusan Ketua Jabatan/ Program. 7.2.3 Pelajar boleh dikenakan denda jika pendaftaran kursus melebihi tarikh tamat tanpa sebab-sebab yang boleh diterima oleh Jawatankuasa Akademik. (Rujuk Jadual 12: Senarai Kadar Bayaran) 7.2.4 Pelajar yang tidak membuat pendaftaran kursus selepas dua (2) minggu tamat tempoh pendaftaran, pelajar akan dirujuk kepada Jawatankuasa Tatatertib. 7.2.5 Pelajar perlu menyelesaikan hutang tertunggak institut sebelum dibenarkan mendaftar kursus pada sesi berikutnya. 7.3 Penangguhan Kursus 7.3.1 Ketua Jabatan/Program boleh memohon penangguhan kursus atas sebab-sebab yang munasabah. 7.3.2 Permohonan penangguhan kursus perlu mendapat pengesahan Timbalan Pengarah (HEA) dan kelulusan Pengarah KKTM/IKM serta dimaklumkan kepada Pengarah BKT . MARA | Peraturan Akademik KKTM dan IKM Edisi 3 | 9
 13. 13. 7.3.3 Kelulusan penangguhan kursus hanya sah pada semester yang dimohon sahaja. 7.3.4 Bagi kes penangguhan kursus pelajar tidak perlu didaftarkan 7.3.5 Penangguhan kursus tersebut. kursus dibenarkan selewat- lewatnya minggu ke tiga (3) pengajian. 7.4 Pengguguran Kursus 7.4.1 Pelajar boleh menggugurkan kursus setelah mendapat kelulusan Jawatankuasa Akademik dari mana-mana kursus yang telah didaftarkan dan tidak melebihi minggu ke empat (4) sesi pengajian bermula. 7.4.2 Status kursus yang digugurkan tidak akan didaftarkan pada semester berkenaan. 7.4.3 Bagi mana-mana kursus yang mempunyai prasyarat, pelajar perlu lulus kursus pra-syarat terlebih dahulu sebelum mendaftar kursus berikutnya. MARA | Peraturan Akademik KKTM dan IKM Edisi 3 | 10
 14. 14. 7.5 Tarik Diri Kursus 7.5.1 Pelajar boleh menarik diri dari mengambil kursus dengan kelulusan syarat Timbalan mana-mana Pengarah kursus yang selewat-lewatnya telah mendapat (HEA) dari telah didaftarkan pada minggu ke-12 sesi pengajian. 7.5.2 Gred WD akan dicatatkan dalam penyata pencapaian bagi kursus berkenaan. 7.6 Perpindahan Kredit Pelajar boleh memohon perpindahan kredit sesuatu kursus dengan syarat: 7.6.1 Kursus tersebut diambil dan lulus di Institut Pengajian Tinggi (IPT) lain yang dibenarkan dalam tempoh pengajiannya di institusi; dan 7.6.2 Permohonan dibuat dalam semester semasa pelajar memperoleh kredit IPT tersebut. 7.6.3 Permohonan mendapat perpindahan kelulusan kredit perlu Jawatankuasa Akademik. MARA | Peraturan Akademik KKTM dan IKM Edisi 3 | 11
 15. 15. 8.0 KEPERLUAN KREDIT 8.1 Kredit 8.2.1 Kredit bermaksud pemberian dan pengakuan yang bersesuaian dengan proses pembelajaran yang telah dilalui oleh pelajar. Secara umumnya (menurut justifikasi MQA), seseorang pelajar yang melalui proses pembelajaran selama 40 jam dalam satu semester yang bersesuaian dengan hasil pembelajaran program akan dianugerahkan satu (1) kredit. (Rujuk Buku Dasar Pembangunan Kurikulum) 8.2.2 Setiap kursus mempunyai kredit tertentu seperti yang terkandung di dalam Silibus Program Tahap Sijil & Diploma yang diluluskan oleh Senat BKT. Jumlah kredit yang disyaratkan bagi setiap program adalah seperti di JADUAL 3. JADUAL 3 TAHAP KREDIT MINIMUM SIJIL 60 DIPLOMA 90 MARA | Peraturan Akademik KKTM dan IKM Edisi 3 | 12
 16. 16. 8.2 Penetapan Kredit 8.2.1 Penetapan kredit bagi sesuatu kursus dikira berdasarkan jam belajar pelajar (Student Learning Time, SLT) dibahagikan Notional Standard. Kredit = Jumlah SLT 40 8.2.2 SLT mengambil kira jumlah jam pertemuan rasmi (Face To Face, FTF), jumlah jam pembelajaran individu (Independent Learning Time, ILT) dan jumlah jam pembelajaran bagi aktiviti akademik yang dilaksanakan selepas sesi minggu pembelajaran di luar waktu pembelajaran rasmi (Others, O). SLT = FTF + ILT + Others 8.3 Beban Kredit Bagi Satu Semester 8.3.1 Beban kredit pelajar bagi satu semester ialah seperti di JADUAL 4. JADUAL 4 STATUS KEDUDUKAN KEDUDUKAN GRED MATA JUMLAH KREDIT MINIMUM MAKSIMUM Kedudukan Baik CGPA ≥ 2.00 12 22 Kedudukan Bersyarat 1.70 ≤ CGPA < 2.00 8 12 MARA | Peraturan Akademik KKTM dan IKM Edisi 3 | 13
 17. 17. 8.3.2 Beban kredit satu semester ini adalah tidak termasuk sesi semester sebelum pelajar menjalani Latihan Industri. 8.4 Kredit Kursus Gagal 8.4.1 Pelajar yang gagal dalam sesuatu kursus hendaklah mengambil semula kursus berkenaan dengan cara mengulang kursus tersebut pada ditawarkan semester sehingga lulus berikutnya yang dengan syarat menepati tempoh maksimum pengajian. 8.4.2 Bagi tujuan pengiraan GPA dan CGPA, mata nilai terakhir kursus yang diulang akan diambilkira. 9.0 PENANGGUHAN PENGAJIAN 9.1 Pelajar pengajian boleh memohon atas alasan yang untuk menangguhkan munasabah dengan mendapat kelulusan daripada Pengarah KKTM/IKM dan dimaklumkan kepada Pengarah BKT sekiranya penangguhan kurang dari dua (2) semester. 9.2 Penangguhan hanya dibenarkan tidak melebihi dua (2) semester berturut-turut. Sekiranya pelajar memerlukan penangguhan melebihi dua (2) semester, maka tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan Pengarah BKT. Penangguhan pengajian tidak boleh melebihi empat (4) semester. MARA | Peraturan Akademik KKTM dan IKM Edisi 3 | 14
 18. 18. 9.3 Tempoh penangguhan semester akan diambil kira dalam bilangan tempoh maksimum pengajian. 10.0 KEDUDUKAN GAGAL 10.1 Pelajar yang telah mendapat status Kedudukan Gagal (KG) tidak dibenarkan untuk memohon semula program pengajian yang sama. 10.2 Pelajar berstatus KG yang berhasrat untuk mengikuti program pengajian lain boleh memohon kemasukan ke bidang/program pengajian tersebut selepas tempoh 6 bulan daripada keputusan Kedudukan Gagal diperolehi. 11.0 KEHADIRAN 11.1 Pelajar wajib hadir di setiap pertemuan pensyarahan dan pembelajaran (PnP) yang telah ditetapkan bagi sesuatu kursus. 11.2 Pensyarah bertanggungjawab mencatat kehadiran setiap pelajar bagi setiap pertemuan pensyarahan dan pembelajaran (PnP) yang dijalankan. 11.3 Gred WD akan diberikan kepada pelajar yang tidak hadir dengan sebab yang munasabah seperti cuti sakit, cuti dibenarkan atau sebagainya. MARA | Peraturan Akademik KKTM dan IKM Edisi 3 | 15
 19. 19. 11.4 Pelajar yang tidak mencapai kehadiran sebagai mana ditetapkan (Rujuk Jadual 5) akan disekat daripada menduduki Peperiksaan Akhir dan diberi Gred WX. 11.5 Pemberian Gred WD dan WX dalam kes kehadiran adalah seperti JADUAL 5. JADUAL 5 SYARAT Cuti Dengan Kebenaran Cuti Tanpa Kebenaran GRED SYARAT TAMBAHAN Kehadiran < 80% WD Tiada Kehadiran < 90 % PERKARA WX Tiada Cuti Dengan Cuti Tanpa Kebenaran + Kehadiran < 80% Cuti Tanpa Kebenaran WD Kebenaran tidak melebihi 10% 11.6 Mana-mana pelajar yang tidak menghadiri pertemuan PnP yang ditetapkan atas kebenaran Pengarah KKTM/ IKM bagi tujuan khas melebihi 20% atau dalam tempoh empat minggu berturut-turut atau yang mana lebih rendah perlu mendapatkan kelulusan daripada Senat BKT. MARA | Peraturan Akademik KKTM dan IKM Edisi 3 | 16
 20. 20. 12.0 PENILAIAN Semua penilaian setiap kursus dibuat secara berkala dan berterusan dalam tempoh minggu pembelajaran sesuatu semester menurut kaedah yang ditetapkan oleh Senat BKT. Penilaian setiap kursus adalah terdiri daripada kerja kursus dan peperiksaan akhir sama ada kursus teori, amali dan gabungan teori dan amali. (Rujuk Buku Dasar Pembangunan Kurikulum) 12.1 Kerja Kursus Kerja kursus adalah penilaian yang dijalankan sebelum peperiksaan akhir seperti ujian bertulis, ujian amali, ujian lisan, kuiz, tugasan, projek, pembentangan dan lain-lain. Pelajar adalah diwajibkan menduduki semua kerja kursus yang ditetapkan. 12.2 Peperiksaan Akhir Peperiksaan Akhir adalah peperiksaan yang diduduki oleh pelajar pada akhir semester sama ada dalam bentuk teori atau amali. 12.3 Penilaian Semula 12.3.1 Pelajar yang gagal dalam sesuatu kursus hendaklah mengambil semula kursus tersebut MARA | Peraturan Akademik KKTM dan IKM Edisi 3 | 17
 21. 21. sehingga lulus dengan syarat menepati had maksimum tempoh pengajian. 12.3.2 Pelajar yang mengambil semula kursus perlu mengikuti kelas penilaian yang dan menduduki disyaratkan semua bagi kursus tersebut. 12.3.2 Gred yang diperolehi adalah gred sebenar yang dicapai oleh pelajar tersebut. 12.4 Peperiksaan Khas 12.4.1 Peperiksaan khas adalah peperiksaan yang diduduki oleh pelajar untuk kes-kes tertentu di dalam tempoh empat (4) minggu selepas Senat BKT bersidang untuk mengesahkan keputusan keseluruhan pencapaian peperiksaan KKTM dan IKM pada setiap semester. 12.4.2 Peperiksaan khas peperiksaan yang ditakrifkan sebagai diduduki oleh pelajar tertentu atas kes-kes seperti berikut :- 12.4.2.1 Pelajar yang menduduki tidak dapat peperiksaan akhir semester kerana disahkan sakit / tidak upaya perubatan oleh dari pegawai hospital MARA | Peraturan Akademik KKTM dan IKM Edisi 3 | 18
 22. 22. kerajaan/pusat perubatan yang diiktiraf. Bagi pelajar dalam kategori ini, gred yang diperolehi adalah gred sebenar yang dicapai oleh pelajar tersebut dengan mengambil kira penilaian berterusan. ATAU 12.4.2.2 Pelajar syarat Industri yang tidak untuk memenuhi menjalani tertakluk Latihan kepada gagal satu (1) kursus sahaja (kecuali gred WX). Pihak KKTM dan IKM dibenarkan mengadakan Peperiksaan Khas dengan syarat kursus berkenaan telah diduduki oleh pelajar tersebut di semester sebelum Latihan Industri dijalankan. Klausa ini tidak tertakluk kepada pelajar yang masih mempunyai peluang untuk menduduki semula kursus pengajian berkenaan sebelum di sesi menjalani Latihan Industri. MARA | Peraturan Akademik KKTM dan IKM Edisi 3 | 19
 23. 23. Bagi pelajar dalam kategori ini, gred maksimum yang boleh dicapai adalah gred lulus minimum mengikut kursus tersebut dan disahkan oleh Senat KKTM/ IKM. ATAU 12.4.2.3 Peperiksaan khas bagi tujuan lain dalam keadaan luar biasa seperti bencana alam, wabak penyakit atau kes-kes darurat hanya akan diberi kepada kepada pelajar tertakluk kelulusan Senat KKTM/IKM. Bagi pelajar dalam kategori ini, gred yang diperolehi akan ditetapkan oleh Senat KKTM/IKM ATAU 12.4.2.4 Peperiksaan khas memperbaiki CGPA yang untuk tujuan bagi pelajar mendapat Keputusan Bersyarat (KS) di semester akhir. Bagi pelajar dalam kategori ini hanya dibenarkan mengambil maksimum 12 kredit sahaja dari mana-mana kursus yang mendapat kurang daripada gred C MARA | Peraturan Akademik KKTM dan IKM Edisi 3 | 20
 24. 24. sahaja dengan persetujuan Penasihat Akademik mendapat dan kelulusan Ketua Jabatan berkenaan. Gred yang diperolehi adalah gred sebenar yang dicapai oleh pelajar tersebut. 12.4.3 Pihak KKTM/IKM perlu mendapatkan kelulusan Jawatankuasa Senat BKT sebelum peperiksaan khas dikendalikan. 12.5 Kebenaran Menduduki Peperiksaan 12.5.1 Pelajar akan menerima Slip Kelayakan Menduduki Peperiksaan dari UPP KKTM/IKM sebelum peperiksaan akhir semester bermula. 12.5.2 Kegagalan membawa Slip Menduduki Peperiksaan Kelayakan dan dokumen pengenalan diri ke dalam dewan atau bilik peperiksaan boleh mengakibatkan pelajar tidak dibenarkan menduduki peperiksaan. 12.6 Keputusan Peperiksaan 12.6.1 Keputusan akan dikeluarkan dalam bentuk Penyata Pencapaian yang mencatatkan MARA | Peraturan Akademik KKTM dan IKM Edisi 3 | 21
 25. 25. keseluruhan rekod pencapaian akademik oleh UPP KKTM/IKM 12.6.2 Penyata Pencapaian pelajar akan diedarkan pada minggu berikutnya pertama kecuali sesi pengajian pelajar yang mendapat KEDUDUKAN GAGAL (KG) 12.6.3 Pelajar yang KEDUDUKAN dimaklumkan pengajian mendapat GAGAL (KG), keputusannya berikutnya keputusan akan sebelum bermula sesi setelah mendapat pengesahan Senat BKT. 12.6.4 Transkrip hanya akan dikeluarkan kepada pelajar yang bergraduat sahaja. 12.6.5 Tarikh graduasi pelajar adalah pada tarikh hari pertama Senat BKT bersidang. 12.7 Penyemakan Semula Keputusan 12.7.1 Pelajar boleh membuat permohonan penyemakan semula keputusan peperiksaan akhir bagi kertas teori sahaja dengan kadar bayaran seperti yang telah ditetapkan. (Rujuk Jadual 12: Senarai Kadar Bayaran). MARA | Peraturan Akademik KKTM dan IKM Edisi 3 | 22
 26. 26. 12.7.2 Permohonan penyemakan markah hanya boleh dibuat dalam tempoh dua ( 2 ) minggu selepas sesi pembelajaran bermula. 12.7.3 Keputusan penyemakan semula yang disahkan oleh Senat BKT adalah muktamad. 12.8 Kes Meniru 12.8.1 Kes meniru adalah merujuk kepada perlakuan yang boleh diklasifikasikan seperti di bawah: 12.8.1.1 Membawa masuk atau keluar apaapa bahan bertulis, bercetak, alat atau objek dari bilik Peperiksaan tanpa kebenaran Ketua Pengawas. 12.8.1.2 Memberi atau menerima apa-apa bahan bertulis, bercetak, alat atau objek yang dilarang daripada manamana pihak semasa peperiksaan dijalankan tanpa kebenaran Ketua Pengawas. 12.8.1.3 Melakukan perbuatan dengan apa cara sekali sebagai ujian pun tindakan atau yang disifatkan meniru semasa peperiksaan atau menciplak tugasan atau hasil kerja kursus orang lain. MARA | Peraturan Akademik KKTM dan IKM Edisi 3 | 23
 27. 27. 12.8.2 Kes - kes meniru ini perlu dikemukakan dengan bukti - bukti yang sahih serta diperakukan oleh Ketua Pengawas Peperiksaan atau Ketua Jabatan/Program ke Senat KKTM/IKM. 12.8.3 Pelajar yang telah didapati bersalah dan disahkan meniru oleh Senat KKTM/IKM akan diberikan gred CX dan dikehendaki mengulang kursus yang ditiru dengan membayar bayaran seperti yang telah ditetapkan. (Rujuk Jadual 12: Senarai Kadar Bayaran) 12.8.4 Bagi pelajar yang ditangkap meniru kali kedua semasa ujian atau peperiksaan akhir atau menciplak tugasan atau hasil kerja kursus pelajar lain sepanjang tempoh pengajian akan diberhentikan dan dikenakan bayaran gantirugi. 13.0 SISTEM PENILAIAN Sistem penilaian terbahagi kepada dua (2) kategori iaitu berdasarkan gred dan lulus atau gagal. Lulus atau gagal hanya digunapakai pada penilaian Latihan Industri sahaja. 13.1 Sistem Gred 13.1.1 Pemberian Gred dan Mata (point) adalah berdasarkan kepada JADUAL 6. MARA | Peraturan Akademik KKTM dan IKM Edisi 3 | 24
 28. 28. JADUAL 6 STATUS JULAT MARKAH GRED NILAI GRED 90-100 A+ 4.0 85-89 A 4.0 80-84 A- 3.7 75-79 B+ 3.3 70-74 B 3.0 65-69 B- 2.7 60-64 C+ 2.3 55-59 C 2.0 50-54 C- 1.7 45-49 D+ 1.3 40-44 D 1.0 0-39 F 0 MARKAH MARKAH KURSUS LULUS KURSUS LULUS 60% 50% CEMERLANG CEMERLANG KEPUJIAN KEPUJIAN LULUS LULUS GAGAL GAGAL 13.1.2 Markah dan gred lulus sesuatu kursus adalah merujuk pada JADUAL 7. MARA | Peraturan Akademik KKTM dan IKM Edisi 3 | 25
 29. 29. JADUAL 7 BIL KATEGORI KURSUS MARKAH LULUS SIJIL MARKAH LULUS DIPLOMA MARKAH LULUS (PROGRAM KHAS ELEKTRIK) 1 Amali 60% (C+) 50% (C-) 65% (B-) 2 Teori 50% (C-) 50% (C-) 65% (B-) 13.1.3 Bagi Program Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Domestik Dan Industri) (SED) dan Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Kuasa) (SEP), pelajar markah melebihi perlu 60% mendapat teori jumlah dan 60% praktikal di peperiksaan akhir kursus teras yang ditetapkan (rujuk silibus program). Jika pelajar gagal mencapai markah sekurangkurangnya 60% teori dan 60% praktikal di peperiksaan akhir tersebut maka jumlah markah yang diperolehi pelajar adalah sifar (0%). 13.1.4 Selain daripada gred di para 12.1.2, pelajar juga boleh diberi gred seperti JADUAL 8 bagi kes-kes berikut:- MARA | Peraturan Akademik KKTM dan IKM Edisi 3 | 26
 30. 30. JADUAL 8 GRED KES Menarik diri dengan kebenaran. Gred yang diberikan kepada kursus, WD jika pelajar menarik diri dengan kebenaran. (Tidak dimasukkan ke dalam pengiraan GPA dan CGPA). Menarik diri tanpa kebenaran. Gred yang diberikan kepada kursus, jika pelajar menarik diri tanpa kebenaran, tidak dibenarkan menduduki peperiksaan atau dibatalkan. Catatan pada sistem aplikasi berkomputer (SPPP) adalah seperti berikut : “AX” - Status yang dicatatkan didalam sistem terhadap pelajar yang tidak hadir / tidak menduduki Peperiksaan Akhir. WX “BA” - Status diberi kepada pelajar yang tidak cukup kehadiran bagi kursus yang tiada peperiksaan akhir. “BX” - Status yang diberikan kepada pelajar sekiranya disekat dari menduduki Peperiksaan Akhir akibat kekurangan kehadiran. “CX” - Status yang diberikan kepada pelajar yang didapati meniru. “DX” - Status yang diberikan kepada pelajar yang gagal ujian kritikal. (Dimasukkan ke dalam pengiraan GPA dan CGPA). Tidak menduduki mana-mana penilaian berterusan yang ditetapkan dengan syarat jika jumlah keseluruhan markah melebihi gred lulus WA minimum kursus berkenaan. (Tidak dimasukkan ke dalam pengiraan GPA dan CGPA). MARA | Peraturan Akademik KKTM dan IKM Edisi 3 | 27
 31. 31. 13.2 Kedudukan Akademik Pelajar akan diberi taraf kedudukan akademik di atas keputusan penilaiannya mengikut kategori seperti JADUAL 9. JADUAL 9 KEDUDUKAN AKADEMIK CGPA Kedudukan Baik CGPA  2.00 (KB) Kedudukan Bersyarat 1.70  CGPA < 2.00 (KS) CGPA < 1.70 ATAU GPA < 1.0 (Tidak termasuk semester akhir) Kedudukan Gagal ATAU (KG) Kedudukan Bersyarat (KS) 2 kali berturutturut bagi Program sijil ATAU Kedudukan Bersyarat (KS) 3 kali berturutturut bagi Program diploma 13.3 Status Kedudukan 13.3.1 Pelajar yang mendapat Kedudukan Baik (KB), layak untuk meneruskan pengajian ke semester berikutnya. MARA | Peraturan Akademik KKTM dan IKM Edisi 3 | 28
 32. 32. 13.3.2 Pelajar yang mendapat keputusan Kedudukan Baik (KB) tetapi gagal manamana kursus layak meneruskan pengajian ke semester berikutnya dengan syarat wajib mengulangi kursus berkenaan sehingga lulus untuk melayakkannya dianugerahkan sijil/diploma tertakluk kepada had maksimum dua (2) tahun selepas tempoh pengajian. 13.3.3 Pelajar yang mendapat Kedudukan Bersyarat (KS) dua keputusan (2) kali berturut-turut Program Sijil ATAU Kedudukan Bersyarat (KS) tiga (3) kali berturut-turut Program Diploma ATAU Kedudukan Gagal (KG) akan ditamatkan pengajian. 13.3.4 Keputusan kedudukan akademik dan status penganugerahan bagi pelajar semester akhir adalah seperti di JADUAL 10. MARA | Peraturan Akademik KKTM dan IKM Edisi 3 | 29
 33. 33. JADUAL 10 KEDUDUKAN AKADEMIK Kedudukan Baik Graduat (KBG) KETERANGAN CGPA ≥ 2.00 DAN Memenuhi syarat penganugerahan. STATUS STATUS GRADUAT PENGANUGERAHAN Tamat Pengajian dan Layak Bergraduat Kedudukan Baik CGPA ≥ 2.00 Tidak Graduat Tidak Graduat Gagal mana-mana (Mengulang (KBTG) kursus. kursus gagal) Kedudukan Bersyarat Tidak Layak Tidak Graduat 1.70 ≤ CGPA < 2.00 (KS) (Memperbaiki Tidak Layak gred) CGPA < 1.70 ATAU Kedudukan Bersyarat Kedudukan (KS) dua (2) kali berturut- Gagal turut bagi program sijil ATAU (KG) Tidak Graduat Ditamatkan Pengajian Kedudukan Bersyarat (KS) tiga (3) kali berturutturut bagi program diploma MARA | Peraturan Akademik KKTM dan IKM Edisi 3 | 30
 34. 34. 14.0 SYARAT PENGANUGERAHAN Syarat-syarat penganugerahan adalah seperti berikut :a) Memperolehi CGPA 2.00 atau lebih pada semester akhir pengajian. DAN b) LULUS dalam semua kursus yang diwajibkan bagi sesuatu program. DAN c) LULUS Kokurikulum (sekurang-kurangnya dua (2) semester) DAN d) LULUS Latihan Industri (berdasarkan syarat bagi sesuatu program) DAN e) LULUS Bahasa Melayu di peringkat SPM/SPM(V) bagi peringkat program sijil. ATAU f) KREDIT Bahasa Melayu di peringkat SPM/SPM(V) bagi peringkat program diploma. MARA | Peraturan Akademik KKTM dan IKM Edisi 3 | 31
 35. 35. 15.0 KECEMERLANGAN AKADEMIK 15.1 Anugerah Platinum (Platinum Award) 15.1.1 Anugerah ini diberikan kepada pelajar semester akhir sahaja yang mendapat GPA 3.50 atau lebih pada setiap semester. 15.1.2 Catatan Anugerah Platinum akan dipamerkan pada skrol dan transkrip. 15.2 Anugerah Emas (Gold Award) 15.2.1 Anugerah ini diberikan kepada pelajar semester akhir sahaja yang mendapat CGPA 3.50 atau lebih . 15.2.2 Catatan Anugerah Emas akan dipamerkan pada skrol dan transkrip. 15.3 Anugerah Dekan (Dean’s Award) 15.3.1 Anugerah Dekan diberikan pada setiap semester kepada pelajar yang berjaya memperolehi GPA 3.50 atau pada lebih semester pengajian berkenaan dengan syarat mengambil 12 kredit minimum. 15.3.2 Catatan Anugerah Dekan akan dipamerkan pada penyata pencapaian. MARA | Peraturan Akademik KKTM dan IKM Edisi 3 | 32
 36. 36. 16.0 PENGELUARAN SKROL 16.1 Penyata pencapaian dan transkrip akan dikeluarkan oleh UPP KKTM/IKM 16.2 Skrol sijil dan diploma akan dikeluarkan oleh SPP BKT. 17.0 GANTIAN DOKUMEN PERSIJILAN 17.1 Permohonan skrol gantian boleh dibuat oleh pelajar kepada BKT melalui Pengarah KKTM /IKM di mana pelajar mengikuti pengajian atau pelajar boleh terus berurusan dengan SPP BKT. 17.2 Permohonan transkrip dan penyata pencapaian gantian boleh dibuat oleh pelajar kepada Pengarah KKTM/IKM di mana pelajar berkenaan mengikuti pengajian. 17.3 Permohonan pada para 17.1 dan 17.2 disertakan bersama-sama hendaklah dokumen-dokumen sokongan seperti: i. Skrol dan penyata pencapaian yang rosak ii. Laporan polis (kes hilang sahaja) iii. Salinan resit bayaran iv. Kadar bayaran seperti Jadual 12. MARA | Peraturan Akademik KKTM dan IKM Edisi 3 | 33
 37. 37. 17.4 Dokumen-dokumen persijilan boleh diperoleh dengan berurusan di jabatan seperti di JADUAL 11. JADUAL 11 DOKUMEN URUSAN Salinan Skrol SPP BKT Salinan Skrol Seterusnya SPP BKT Transkrip UPP KKTM/ IKM Penyata Pencapaian UPP KKTM/ IKM Transkrip Seterusnya UPP KKTM/ IKM Penyata Pencapaian Seterusnya UPP KKTM/ IKM 18.0 PERUNTUKAN AM 18.1 Setiap pindaan terhadap mana-mana klausa di dalam Buku Peraturan Akademik ini tidak boleh dibatalkan atau dipinda melainkan diluluskan oleh Jawatankuasa Senat BKT. Semua kaedah perlaksanaan yang dibuat mestilah dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat. MARA | Peraturan Akademik KKTM dan IKM Edisi 3 | 34
 38. 38. Lampiran 1 JADUAL 12: SENARAI KADAR BAYARAN STATUS Pendaftaran Lewat Kursus Pendaftaran Lewat Program KADAR BAYARAN RM 30/ kursus Minggu Pertama – RM 50 Minggu Kedua – RM 100 Minggu Seterusnya – Tertakluk kepada Peraturan Tatatertib Pelajar Pertukaran Latihan Industri (tanpa kebenaran) RM 100 Mengulang Latihan Industri (Tindakan tatatertib) RM 200 Mengulang kursus dan WA RM 30 per kursus Mengulang kursus WX RM 50 per kursus Mengulang kursus gagal disebabkan kes meniru (CX). RM 100 per kursus Mengulang Kokurikulum RM 50 Penyemakan Semula Keputusan RM 50 Peperiksaan khas untuk mengulang kursus gagal, WA dan memperbaiki gred Skrol Gantian Tersalah Cetak RM 30 per kursus RM 50 MARA | Peraturan Akademik KKTM dan IKM Edisi 3 | 35
 39. 39. Salinan Skrol RM 50 Salinan Skrol Seterusnya RM100 Transkrip RM 30 Penyata Pencapaian RM 30 Transkrip Seterusnya RM 50 Penyata Pencapaian Seterusnya RM 50 Nota: Tertakluk kepada pindaan dari semasa ke semasa. MARA | Peraturan Akademik KKTM dan IKM Edisi 3 | 36
 40. 40. Lampiran 2 SPA 1 BORANG PENDAFTARAN KURSUS PROGRAM : _____________________________________________________________ NAMA : ___________________________________________________________ NO.MATRIK: _____________ SESI : ______________ SEMESTER : _______________ No Kod Kursus Kredit Catatan Kursus Kredit Catatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUMLAH KREDIT Kursus Mengulang : No Kod 1 2 3 4 5 JUMLAH KREDIT __________________ Tandatangan pelajar Tarikh : ________________________ Tandatangan Ketua Program Tarikh : PENGESAHAN OLEH UPP Saya mengesahkan kursus di atas telah dikemas kini di dalam sistem dan jumlah beban kredit bagi pelajar di atas ialah ___________ kredit. ____________________________ Nama : Tarikh : MARA | Peraturan Akademik KKTM dan IKM Edisi 3 | 37
 41. 41. Lampiran 3 SPA 2 BORANG PENGGUGURAN KURSUS PROGRAM : _____________________________________________________________ NAMA : ___________________________________________________________ NO.MATRIK: _____________ SESI : ______________ SEMESTER : _______________ No Kod Kursus Kredit Catatan 1 2 3 4 5 6 7 8 JUMLAH KREDIT Alamat surat Menyurat :____________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ No. Telefon : ____________________ Disokong oleh: ____________________ Tandatangan pelajar ____________________ Penasihat Akademik Tarikh Tarikh: : PENGESAHAN JAWATANKUASA AKADEMIK Permohonan di atas DILULUSKAN / TIDAK DILULUSKAN Sebab tidak diluluskan : ___________________________________________ _____ ________________________________ Tandatangan Pengerusi Jawatankuasa Akademik KKTM/IKM Tarikh : MARA | Peraturan Akademik KKTM dan IKM Edisi 3 | 38
 42. 42. Lampiran 4 SPA 3 BORANG MENGULANG KURSUS BAHAGIAN A : MAKLUMAT PELAJAR NAMA : _______________________________________________________ NO. K/P : _____________________ NO. MATRIK KOD/KURSUS : _______________________________________________________ SEMESTER : _____________________ SESI : BIL KOD KURSUS KREDIT GRED : ___________________ ________________________ NOTA SESI BAYARAN (RM) JUMLAH JUMLAH BAYARAN Nota : Kadar Bayaran WX : Menarik Diri Tanpa Kebenaran AX : Tidak hadir Peperiksaan Akhir (RM50/kursus) BX : Disekat menduduki Peperiksaan Akhir (kurang kehadiran) (RM50/kursus) CX : Meniru (RM100/kursus) WA : Tidak hantar Tugasan (RM30/kursus) Gagal Kokurikulum (RM50) Gagal Latihan Industri (RM200) Gagal Kursus (RM30/kursus) Saya ingin m engulang kursus-kursus yang tersebut di atas dan bersama-sama ini disertakan bayaran secara * tunai / kiriman wang / wang pos sebanyak RM_________________________________________________ _____________________ (Tandatangan Pelajar) ______________ Tarikh _______________________ Tandatangan dan Cop Ketua Program/Ketua Jabatan * Potong yang tidak b erkenaan Potong Di Sini BAHAGIAN B : UNTUK DIISI OLEH PEMBANTU TADBIR KEWANGAN. Disahkan bahawa saya telah menerima bayaran sebanyak RM__________ untuk tujuan penilaian semula. NO. RESIT : ________________________ PEMBAYAR : ______________________ NO. K/P : ________________________ PROGRAM : _____________________ _______________________________ Tandatangan & Cop Penerima __________________ Tarikh MARA | Peraturan Akademik KKTM dan IKM Edisi 3 | 39
 43. 43. Lampiran 5 SPA 4 BORANG SEMAKAN SEMULA BAHAGIAN A : MAKLUMAT PELAJAR NAMA : ______________________________________________________ NO. K/P : _______________________ NO. PELAJAR : ________________ PROGRAM : ______________________________________________________ SEMESTER : _______________________ SESI : ________________________ BIL KOD KURSUS KREDIT JUMLAH GRED NOTA BAYARAN (RM) SESI JUMLAH BAYARAN PENGESAHAN OLEH KETUA JABATAN/KETUA PROGRAM Rayuan Penyemakan Semula Kertas *DILULUSKAN / TIDAK DILULUSKAN. Jawapan Peperiksaan Akhir adalah Tandatangan Ketua Jabatan/ Ketua Program : ____________ Tarikh: ______________ Cop Jawatan : Saya ingin membuat rayuan penyemakan semula kertas jawapan peperiksaan akhir bagi *kursus tersebut di atas dan bersama-sama ini disertakan bayaran secara * tunai / kiriman wang / wang pos sebanyak RM _____________________________ _________________________ (Tandatangan Pelajar) _______________ Tarikh * Potong yang tidak b erkenaan. Potong Di Sini BAHAGIAN B : UNTUK DIISI OLEH PEMBANTU TADBIR KEWANGAN. Disahkan bahawa saya telah menerima bayaran sebanyak RM__________________ untuk tujuan Rayuan Penyemakan Semula Kertas Jawapan Peperiksaan Akhir. NO. RESIT : ____________________ PEMBAYAR : _____________________ NO. K/P PROGRAM : ______________________ : _____________________ _______________ Tandatangan & Cop Penerima _______________________ Tarikh MARA | Peraturan Akademik KKTM dan IKM Edisi 3 | 40
 44. 44. Lampiran 6 SPA 5 CONTOH SURAT PENGESAHAN PERSIJILAN Ruj. Kami : Tarikh : Nama No. Kad Pengenalan : : SURAT PENGESAHAN PERSIJILAN Mesyuarat Senat yang bersidang pada _________________ mengesahkan bahawa anda telah LULUS dengan jayanya dalam program _____________. Maka dengan ini anda layak dianugerahkan__________________ . Maklumat majlis konvokesyen akan dimaklumkan kemudian. Pihak Kolej Kemahiran Tinggi MARA/ Institut Kemahiran MARA mengucapkan tahniah dan 'Selamat Maju Jaya'. Sekian, terima kasih. "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" "1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN,PENCAPAIAN DIUTAMAKAN" ……………………………….. ( ) Pengarah KKTM / IKM "Keusahawanan dan Pendidikan Global" ‘Amanah rakyat’ MARA | Peraturan Akademik KKTM dan IKM Edisi 3 | 41
 45. 45. Lampiran 7 SPA 6 CONTOH SURAT PERINGATAN AKADEMIK Ruj. Kami : Tarikh : Nama : No. Kad Pengenalan : SURAT PERINGATAN AKADEMIK Adalah dimaklumkan bahawa anda telah mendapat keputusan KB (Kedudukan Baik), dengan GPA :______ / CGPA:______ bagi sesi _____________________________ Walaupun anda telah dapat memenuhi syarat kedudukan pencapaian yang ditetapkan tetapi anda dinasihatkan untuk lebih berusaha dengan gigih supaya boleh mencapai GPA/CGPA yang lebih tinggi. Anda juga diminta untuk mendapatkan bantuan dari bimbingan, tunjuk ajar dan nasihat daripada pensyarah. segi Sekian, terima kasih. "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" "1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN,PENCAPAIAN DIUTAMAKAN" ……………………………….. ( ) Pengarah KKTM / IKM s.k. : i) ii) iii) Ibubapa / Penjaga. Ketua Program. Hal Ehwal Pelajar. "Keusahawanan dan Pendidikan Global" ‘Amanah rakyat’ MARA | Peraturan Akademik KKTM dan IKM Edisi 3 | 42
 46. 46. Lampiran 8 SPA 7 CONTOH SURAT AKUAN LATIHAN Ruj. Kami : Tarikh : Kepada : Sesiapa Yang Berkenaan SURAT AKUAN LATIHAN Adalah disahkan bahawa pelajar yang berkenaan : Nama : No. Kad Pengenalan : Program : Telah tamat / tidak tamat* mengikuti program di : Dari : Hingga : Sekian dimaklumkan. Terima kasih. "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" "1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN,PENCAPAIAN DIUTAMAKAN" ……………………………….. ( ) Pengarah KKTM / IKM "Keusahawanan dan Pendidikan Global" ‘Amanah rakyat’ MARA | Peraturan Akademik KKTM dan IKM Edisi 3 | 43
 47. 47. Lampiran 9 SPA 8 BORANG PERMOHONAN PENANGGUHAN PENGAJIAN KKTM / IKM ___________________________ BAHAGIAN A (Bahagian ini hendaklah diisi oleh ibubapa atau penjaga pelajar) 1. MAKLUMAT PELAJAR Nama Pelajar : _______________________________________ No. Kad Pengenalan : _______________ No. Pelajar : _____________ Program yang ditawarkan: _______________ Semester : _____________ Tarikh Masuk :_______________Tarik h Mohon Tangguh : ____________ 2. KETERANGAN IBUBAPA / PENJAGA a) b) c) d) e) f) Nama Ibu/bapa/penjaga : _____________________________________ Pekerjaan : ____________________________________ _ Alamat : _____________________________________ No. Untuk dihubungi : H/P: ____________ Rumah : __________ Pejabat :__________ Sebab-sebab hendak tangguh (Sila lampirkan surat pengesahan yang berkaitan) : ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Pengakuan : Saya mengaku bahawa semua maklumat yang dinyatakan di atas adalah benar dan bersetuju menerima sebarang keputusan yang dibuat oleh pihak MARA. Tandatangan Ibu/bapa/penjaga : ________________ Tarikh : __________ No. Kad Pengenalan : _________________________________ MARA | Peraturan Akademik KKTM dan IKM Edisi 3 | 44
 48. 48. BAHAGIAN B : UNTUK KEGUNAAN PENTADBIRAN KKTM / IKM 1. LAPORAN KETUA JABATAN a) Pencapaian Akademik (semester terkini) : _________ Semester : _____ b) Ulasan (Sahsiah dan akademik) : ____________________________________________ _____________ ____________________________________________ _____________ Tarikh : _________________ 2. ULASAN KAUNSELOR ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Tarikh : _____________________ 3. Pengesahan : ____________________ (nama & cop jabatan) Pengesahan : ____________________ (nama & cop jabatan) HAL EHWAL PELAJAR Sila kepilkan bersama dokumen dibawah untuk tindakan BKT seterusnya : a) Fail Pelajar yang lengkap mengandungi (surat tawaran, dokumen perjanjian, laporan penjamin, alamat peminjam dan penjamin) b) 4. Borang pertukaran elaun pelajar LPP 5D (jika terima elaun) SOKONGAN PENGARAH / TIMBALAN PENGARAH (HEA / KPHP) Saya menyokong / tidak menyokong permohonan ini di atas sebab-sebab berikut : _____________________________________________________ _____ ______________________________________________ ____________ Tarikh : _____________________ Pengesahan : ___________________ (nama & cop jabatan) BAHAGIAN C : KELULUSAN PERINGKAT IBU PEJABAT Adalah dengan ini berkenaan : diputuskan bahawa permohonan tangguh pelajar 1. Diluluskan penangguhan mulai ___________ dan mengulang semula pada___________ 2. Tidak diluluskan Tarikh : ___________________ Pengesahan : ____________________ (nama & cop jabatan) MARA | Peraturan Akademik KKTM dan IKM Edisi 3 | 45
 49. 49. Lampiran 10 SPA 9 BORANG PERMOHONAN PERTUKARAN TEMPAT / PROGRAM KKTM / IKM ___________________________ BAHAGIAN A (Bahagian ini hendaklah diisi oleh ibubapa atau penjaga pelajar) 1. MAKLUMAT PELAJAR a) Nama Pelajar : ___________________________________________ b) No. Kad Pengenalan : __________________ No. Pelajar : ______________ c) Program yang ditawarkan : _______________S emester : _____________ d) Tarikh Masuk :________________Tarikh Mohon Bertukar : _____________ e) Permohonan pertukaran (sila nyatakan) : Tempat dipilih : i) _______________________ Kursus : i) _______________________ 2. ii) ____________________ ii) ___________________ _ KETERANGAN IBUBAPA / PENJAGA a) Nama Ibu/bapa/penjaga : ________________________________________ b) Pekerjaan : ________________________________________ c) Alamat : ________________________________________ d) No. untuk dihubungi H/P: ________ Rumah : ________ Pejabat :_______ e) Sebab-sebab hendak bertukar (Sila lampirkan surat pengesahan yang berkaitan) : ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ f) Pengakuan : Saya mengaku bahawa semua maklumat yang dinyatakan di atas adalah benar dan bersetuju menerima sebarang keputusan yang dibuat oleh pihak MARA. Tandatangan Ibu/bapa/penjaga : ___________ Tarikh : ______________ No. Kad Pengenalan : _________________________________ MARA | Peraturan Akademik KKTM dan IKM Edisi 3 | 46
 50. 50. BAHAGIAN B : UNTUK KEGUNAAN PENTADBIRAN KKTM / IKM 3. LAPORAN KETUA JABATAN/ KETUA PROGRAM a) Pencapaian Akademik (semester terkini) : ________ Semester : ______ b) Ulasan (sahsiah dan akademik) : _________________________________________________________ _________________________________________________________ 4. Tarikh : ___________________ Pengesahan : ____________________ (nama & cop jabatan) ULASAN KAUNSELOR ____________________________________________________________ ______________________________________________ ______________ Tarikh : ____________________ 3. Pengesahan : ____________________ (nama & cop jabatan) HAL EHWAL PELAJAR Sila kepilkan bersama dokumen dibawah untuk tindakan BKT seterusnya : a) Fail Pelajar yang lengkap mengandungi (surat tawaran, dokumen perjanjian, laporan penjamin, alamat peminjam dan penjamin) b) Borang pertukaran elaun pelajar LPP 10 (jika terima elaun) 4. SOKONGAN PENGARAH / TIMBALAN PENGARAH (HEA / HEP) Saya menyokong / tidak menyokong permohonan ini di atas sebab-sebab berikut : ____________________________________________________________ ______________________________________________ ______________ Tarikh : ___________________ Pengesahan : ____________________ (nama & cop jabatan) BAHAGIAN C : KELULUSAN PERINGKAT IBU PEJABAT Adalah dengan ini diputuskan bahawa permohonan tukar atau tangguh pelajar berkenaan : Diluluskan bertukar a) Tempat _____________ mulai _____________ b) Kursus _____________ mulai _____________ Tarikh : __________________ Pengesahan : ____________________ (nama & cop jabatan) MARA | Peraturan Akademik KKTM dan IKM Edisi 3 | 47
 51. 51. Lampiran 11 (Diisi 3 Salinan) SPA 10 CONTOH BORANG PERMOHONAN BERHENTI PELAJAR KKTM / IKM _____________________ BAHAGIAN A (Bahagian ini hendaklah diisi oleh pelajar) 1. MAKLUMAT PELAJAR a) b) c) d) e) Nama Pelajar : __________________________________________ _ No. Kad Pengenalan : __________________ No. Pelajar : ______________ Kursus yang ditawarkan : _______________ Semester : ______________ Tarikh Masuk :_______________ Elaun Sara Diri (Jika Ada) : RM ________ Penginapan (Sila Tanda) : Asrama Luar Asrama Lain-lain _______________ f) Sebab-sebab hendak berhenti ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ (SILA LAMPIRKAN SALINAN SURAT-SURAT YANG BERKAITAN SERTA MENYOKONG PERMOHONAN) g) Keterangan Ibu / Bapa / Penjaga : Nama ibu / bapa / penjaga : _____________________________________ Alamat ibu / bapa / penjaga : _____________________________________ ________________________________________ No. Untuk dihubungi : H/P : _____________ Rumah : ____________ h) Keterangan penjamin Nama, alamat dan no. tel penjamin 1 : ______________________________ ________________________________ Nama, alamat dan no. tel penjamin 2 : _____________________________ _ ______________________________ i) Pengakuan : Saya mengaku bahawa semua maklumat yang dinyatakan di atas adalah benar dan bersetuju menerima sebarang keputusan yang dibuat oleh pihak MARA. Saya juga berjanji akan mengembalikan segala harta benda KKTM / IKM yang dipinjamkan kepada saya dan menyelesaikan segala hutang dengan pihak-pihak berkenaan. Saya juga bersedia akan bertanggungjawab di atas apa juga keputusan Bahagian Kemahiran dan Teknikal MARA dan sanggup membayar balik elaun pengajian, sebagaimana yang dinyatakan didalam Surat Perjanjian Kemahiran MARA jika seseorang pelajar berhenti dari pengajian. Tandatangan pelajar : _____________ Tarikh : ______________________ MARA | Peraturan Akademik KKTM dan IKM Edisi 3 | 48
 52. 52. BAHAGIAN B : UNTUK KEGUNAAN PENTADBIRAN KKTM / IKM Kami yang bertandatangan di bawah ini mengesahkan bahawa pelajar di atas telah mengembalikan semua barang atau alat yang dipinjam dalam keadaan yang baik dan bebas dari segala urusan dengan pihak kami. Bil JABATAN / BAHAGIAN PENGESAHAN (NAMA & COP JABATAN) TARIKH CATATAN / KOMEN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. ULASAN KAUNSELOR ____________________________________________________________ ____________________________________________ ________________ Tarikh : ____________________ 2. 3. Pengesahan : ____________________ (nama & cop jabatan) Dengan ini adalah disahkan bahawa pelajar di atas telah menerima elaun pelajar sepanjang tempoh pengajiannya di KKTM / IKM seperti butiran di bawah : Tarikh mula terima : __________ Tarikh akhir terima : _________________ Jumlah keseluruhan elaun diterima RM _____________________ . Sila kepilkan bersama dokumen dibawah untuk tindakan BKT seterusnya : a) Fail Pelajar yang lengkap mengandungi (surat tawaran, dokumen perjanjian, Laporan penjamin, alamat peminjam dan penjamin) b) Borang pemberhentian elaun pelajar LPP 08 (jika terima elaun) BAHAGIAN C : KELULUSAN PERINGKAT IBU PEJABAT Setelah diteliti permohonan berhenti pelajar di atas, pihak KKTM / IKM dengan ini menyokong seperti berikut : Diluluskan berhenti tanpa syarat Tarikh : ________________ Diluluskan berhenti dengan syarat pelajar membayar balik jumlah wang yang telah dikeluarkan oleh pihak MARA sepanjang pengajiannya. Pengesahan : ____________________ (nama & cop jabatan) MARA | Peraturan Akademik KKTM dan IKM Edisi 3 | 49
 53. 53. BAHAGIAN D : TINDAKAN IBU PEJABAT : Nama Pelajar : _______________________ dari KKTM / IKM : _____________ Program :________________________Semester : __________________ Jumlah Elaun yang telah diterima : RM _______________ Sebab permohonan berhenti : Pelajar gagal (Incomplete) Langgar perjanjian Masalah kesihatan (disertakan / tidak disertakan surat pengesahan) Mendapat tawaran belajar _________ (lebih baik / rendah / sama taraf dengan MARA) Lain-lain : _________________________________________________________ Sokongan pemberhentian : a) Sokongan tanpa syarat b) Diluluskan dengan syarat membayar balik kepada MARA sekaligus Sebanyak RM ____________ dijelaskan dalam tempoh 30 (tiga puluh) hari dari tarikh surat pemberhentian Bahagian Kemahiran dan Teknikal MARA diedarkan Tarikh : ________________ _______________________________ Tandatangan Pegawai Berkenaan BAHAGIAN E : KEPUTUSAN PENGARAH BAHAGIAN KEMAHIRAN DAN TEKNIKAL MARA Adalah dengan ini diputuskan bawaha permohonan berhenti pelajar berkenaan : 1. Diluluskan tanpa syarat 2. Diluluskan dengan syarat pelajar membayar balik elaun Tarikh : ___________________ ______________________________ s.k.:. Pengarah Bahagian Kemahiran dan Teknikal MARA 1. 2. 3. Pengarah BKT Pengarah KKTM / IKM _____________________ Pelajar MARA | Peraturan Akademik KKTM dan IKM Edisi 3 | 50
 54. 54. Lampiran 12 SPA 11 Ruj. Kami : Tarikh : Kepada : Sesiapa Yang Berkenaan Tuan/puan, PENGESAHAN PELAJAR KKTM / IKM Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Sukacita kami mengesahkan bahawa pelajar berikut adalah pelajar KKTM/IKM_______________________________________. Butir-butir pelajar adalah seperti berikut : a. Nama Pelajar : ____________________________ b. No. KP : ____________________________ c. Kursus : ____________________________ d. Program yang diikuti : ____________________________ e. Tempoh pengajian : ____________________________ f. Sesi : ____________________________ 3. Kerjasama daripada pihak tuan amat kami hargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih. Sekian. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” “1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN” ________________________ b/p : Pengarah KKTM / IKM "Keusahawanan dan Pendidikan Global" ‘Amanah rakyat’ MARA | Peraturan Akademik KKTM dan IKM Edisi 3 | 51
 55. 55. Lampiran 13 SPA 12 BORANG PERMOHONAN SKROL / TRANSKRIP GANTIAN MAKLUMAT PELAJAR Nama pelajar Alamat : ______________________________________________________ Program No Kad Pengenalan : ______________________________________________________ : ______________________ No Telefon : ________________ KKTM/ IKM : _____________________ : ______________________________________________________ ______________________________________________________ Sesi Tamat Saya memohon gantian dokumen berikut : (Tandakan (√) pada kotak yang berkenaan) : ________________ Skrol (RM50) Transkrip (RM30) Sebab permohonan dokumen gantian dibuat: Salah cetak Tarikh permohonan Hilang : ________ Tandatangan Pemohon Lain-lain Nyatakan :_________ Rosak : ______________________ PENGESAHAN BKT / KKTM / IKM Dokumen sokongan yang diterima. Skrol / Transkrip rosak No Skrol : ________ Laporan Polis Resit /MO/PO No Resit : ______ Berdasarkan bukti yang dirujuk adalah disahkan bahawa pelajar di atas merupakan pelajar lepasan KKTM/IKM yang telah menamatkan pengajian dengan jayanya. Tarikh : ______________ Tandatangan dan cop : ____________________ KELULUSAN BKT Permohonan di atas DILULUSKAN / TIDAK DILULUSKAN Sebab tidak diluluskan : ___________________________________________ No Siri Skrol baharu : _____________ Kaedah serahan : ____________ Tarikh kelulusan : _____________ Tandatangan & Cop : ____________ MARA | Peraturan Akademik KKTM dan IKM Edisi 3 | 52

×