Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Шингэний нэвт цохилтын бохирдлогын онол

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Шингэний нэвт цохилтын бохирдлогын онол

  1. 1. H.EL218: Öàõèëãààí òåõíèêèéí ìàòåðèàë õèчээëèéí ëåêц 5 Шингэний нэвт цохилтын бохирдлогын онолТехникт хэрэглэгддэг шингэнүүдэд янз бүрийн бохирдлого хольцууд зайлшгүй агуулагдаж байдаг.Бохирдлогыг хийн төлөв (хөөс), шингэн байдалтай (ус, чийг), хатуу төлөв байдалтай (металлынүртэс, хөө, тоос, шороо, цаасны ширхэг, хэлтэрхий гэх мэт) гэж хуваан авч үздэг. Шингэнийдоторх хийн төлөв байдалтай бохирдлогын нөлөөг үүний өмнө тайлбарласан тул бусадбохирдлогуудын нөлөөг авч үзье. Бохирдлогын улмаас шингэнд ниргэлэг явагдахад дараахзүйлүүд нь ниргэлэг явагдах эхлэл нь болж өгдөг. 1. Бохирдлогын улмаас цахилгаан орны гажуудах үзэгдэлШингэний дотор орсон механик хольцууд нь тухайн хэсгийн цахилгаан орны хүчлэгийг ихэсгэжниргэлэг явагдахад таатай нөхцөлийг бүрдүүлдэг. Цахилгаан орны энэ гажуудал нь зөвхөндамжуулагч шинж чанартай металлын үртэс, хөө, тортог зэрэг хольцуудаас гадна цаас, даавуузэрэг диэлектрикийн нэвтрэлт өндөртэй хольцуудад мөн ажиглагддаг. Цахилгаан орны гажуудлынхэмжээ нь доорхи хүчин зүйлүүдээс хамаарна. Үүнд:  бохирдлогын хэмжээ (хэлбэр дүрс)  бохирдлогын концентраци  механик хольцын цахилгаан дамжууламж (диэлектрик нэвтрэлтээс)  хольцын гадаргуу дээрх чөлөөт цэнэгийн хэмжээнээс тус тус хамаарна.Шингэний дотор бөөрөнхий хольц орсон гэж үзвэл түүний орчимд байх Цахилгаан орныгажуудлын ХИУ нь гадны цахилгаан орны дундаж хүчилэг -оос 3 дахин их байна. Харинцэнэглэгдсэн бөөрөнхий хольцуудад гажуудлын улмаас үүсэх хамгийн их хүчлэг -ын утгыгдоорх томъёогоор илэрхийлнэ. -хольцын чөлөөт цэнэгийн хэмжээ -шингэний диэлектрик нэвтрэлт -бөөрөнхий хольцын радиусЦахилгаан дамжуулах шинж чанартай гонзгой элпис хэлбэрийн хольцуудад үүсэх гажуудлынхамгийн их хүчилэг нь тухайн хольцын их ба бага тэнхлэгүүдийн харьцаанаас хамаардаг. Emax E0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 BИнгэж цахилгаан орны гажуудал бий болж хольцуудын гадаргуу дээрх хүчлэг хэвийнхэмжээнээсээ олон дахин ихэссэний улмаас хольцуудын хооронд хольц электродуудын хооронд
  2. 2. шингэний ниргэлэг бий болно. Энэ нь шингэнийг задалж хийн хөөсөнцөрүүдийг үүсгэх цаашидбүрэн ниргэлэг явагдах голомт тухайн хольцноос эхэлнэ. 2. Бохирдлого нь цахилгаан орны зүгээс хүч үйлчилж бохирдлогыг бөөгнөрүүлэх үзэгдэлбайдаг. Шингэний дотор хөдөлж байгаа цэнэгтэй хольцуудад хольцын цэнэг-Q ба цахилгаан орныхүчлэг хэмжээнээс шууд хамаарсан кулоны хүч үйлчилдэг. E0 Eq Хольцууд нь цахилгаан орны нөлөөгөөр цэнэглэгдэх ч нөхцөл байдаг. 3. Шингэний доторхи чөлөөт ионууд хольцын гадагуу дээр давтагдан наалдсанаас хольцуудэлектродтой шүргэж харьцсанаас тус тус цэнэглэгддэг. Хольцын гадаргуу дээрхи ионууддавтагдсаны улмаас үүссэн цэнэгийн хэмжээ дараах томъёогоор тодорхойлогоно.

×