Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TUGASAN 1Menganalisis satu jurnal yang berasaskan kajian     mengenai e-pembelajaran.Membentangkan persoalan, kaedah ...
TUJUAN KAJIAN• Tujuan utama kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap kesedaran, penilaian dan dan penerimaan e-pembe...
PERSOALAN KAJIAN• Tahap kesedaran, penilaian dan penerimaan e- pembelajaran dalam kalangan ahli akademik yang dapat memb...
PERSOALAN KAJIAN• Tahap penerimaan bagi penggunaan e- pembelajaran dalam membantu proses  pembelajaran dan pengajaran di...
TEORI• Teori Resapan Inovasi oleh Rogers’ telah dijadikan asas untuk mengenal pasti tahap penerimaan e-pembelajaran dala...
• Penerimaan e-pembelajaran dapat menukar modul tradisional, kos program dan bilik darjah dalam versi atas talian, bahka...
KAEDAH KAJIAN• Reka bentuk tinjauan.• . Kaedah kajian ini turut menggunakan kaedah non-probability kerana tujuan kajian b...
• 165 borang soal selidik telah diedarkan• 119 borang soal selidik telah berjaya dikumpulkan mengikut Pusat Pengajian. A...
DAPATAN KAJIAN• Dapatan kajian menunjukkan penerimaan responden terhadap penggunaan e- pembelajaran adalah baik kerana m...
SEKIAN, TERIMA KASIH
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Powerpoint tugasn 1 kpt 6044 analisis jurnal

539 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Powerpoint tugasn 1 kpt 6044 analisis jurnal

 1. 1. TUGASAN 1Menganalisis satu jurnal yang berasaskan kajian mengenai e-pembelajaran.Membentangkan persoalan, kaedah dan dapatan kajian Kesedaran, penilaian dan penerimaan e-pembelajaran dalam kalangan ahli akademik.
 2. 2. TUJUAN KAJIAN• Tujuan utama kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap kesedaran, penilaian dan dan penerimaan e-pembelajaran dalam kalangan ahli akademik terutamanya dalam proses pembelajaran dan pengajaran
 3. 3. PERSOALAN KAJIAN• Tahap kesedaran, penilaian dan penerimaan e- pembelajaran dalam kalangan ahli akademik yang dapat membantu proses pengajaran dan pembelajaran di IPT.• Penilaian terhadap hubungan yang signifikan antara kefahaman terhadap e-pembelajaran dengan kesediaan pembelajaran arahan kendiri dalam kalangan ahli akademik.
 4. 4. PERSOALAN KAJIAN• Tahap penerimaan bagi penggunaan e- pembelajaran dalam membantu proses pembelajaran dan pengajaran di IPT.
 5. 5. TEORI• Teori Resapan Inovasi oleh Rogers’ telah dijadikan asas untuk mengenal pasti tahap penerimaan e-pembelajaran dalam pengajaran. Ini penting kerana penerimaan e-pembelajaran berupaya mempercepatkan pengajaran dan proses pembelajaran dengan lebih efektif.
 6. 6. • Penerimaan e-pembelajaran dapat menukar modul tradisional, kos program dan bilik darjah dalam versi atas talian, bahkan penggunaan teknologi e-pembelajaran dapat menyumbang kepada persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang fleksibel.
 7. 7. KAEDAH KAJIAN• Reka bentuk tinjauan.• . Kaedah kajian ini turut menggunakan kaedah non-probability kerana tujuan kajian bukan untuk digeneralisasikan kepada keseluruhan populasi.• Kajian yang telah dijalankan berbentuk kajian deskriptif yang bertujuan memberi gambaran awal tentang kesediaan penerimaan e- pembelajaran dalam kalangan ahli akademik.
 8. 8. • 165 borang soal selidik telah diedarkan• 119 borang soal selidik telah berjaya dikumpulkan mengikut Pusat Pengajian. Analisis kuantitatif menggunakan program SPSS.• Data yang diperolehi seterusnya ditukar kepada kod-kod tertentu yang akan mewakili pemboleh ubah yang terdapat dalam soal selidik.• Seterusnya, data dianalisis menggunakan kaedah analisis deskriptif seperti frekuensi, peratusan, min, sisihan piawaian dan kaedah analisis inferensi seperti Ujian-t dan Anova.
 9. 9. DAPATAN KAJIAN• Dapatan kajian menunjukkan penerimaan responden terhadap penggunaan e- pembelajaran adalah baik kerana majoriti responden memahami keseluruhan konsep dan tanggungjawab yang harus diambil dalam melaksanakan e-pembelajaran dengan baik dan berkesan.
 10. 10. SEKIAN, TERIMA KASIH

×