Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pembelanjawan modal 20122013

5,543 views

Published on

 • Be the first to comment

Pembelanjawan modal 20122013

 1. 1. 1
 2. 2.  Didefinisikan sebagai perancangan jangka panjang untuk memilih dan membiayai projek pelaburan.• Dilakukan dalam proses membuat keputusan pelaburan dalam aset tetap.• Contoh : pembelian mesin, kenderaan, kilang, perumahan dll projek pelaburan.• Penting kerana firma mempunyai banyak pilihan untuk membuat pelaburan modal tetapi mempunyai dana pelaburan yang terhad.• Oleh itu, firma terpaksa memilih alternatif pelaburan terbaik yang dapat mencapai objektif jangka panjang firma bagi memaksimumkan kekayaan pemilik 2
 3. 3. Kepentingan Pembelanjawan Modal: Membantu pengurus pelaburan membuat keputusan pelaburan dengan tepat Kekayaan pemegang saham dapat ditingkat apabila firma memdapat pulangan yang tinggi. Firma dapat mempelbagaikan strategi pelaburan sesuai dengan perubahan persekitaran 3
 4. 4. LANGKAH BELANJAWAN MODALi. Pembentukan perancangan strategikii. Menjana peluang-peluang pelaburaniii. Menganggar aliran tunai projekiv. Keputusan penerimaan atau penolakkan.v. Pasca audit projek 4
 5. 5. LANGKAH BELANJAWAN MODAL Pembentukan Perancangan Strategik Menjana Peluang- Pasca audit Projek peluang PelaburanKeputusan penerimaan Menganggar Aliran @ penolakan Tunai Projek 5
 6. 6. i. PEMBENTUKAN PERANCANGAN STRATEGIK: Belanjawan Modal merupakan langkah pertama di mana matlamat atau objektif pelaburan akan digubal. Melibatkan pembentukan objektif dalam konteks yang menyeluruh untuk membolehkan pemegang saham mendapat keuntungan hasil daripada pelaburan. 6
 7. 7. ii. Menjana peluang-peluang pelaburan• Pada tahap ini, pihak pengurusan firma perlu menjana peluang-peluang pelaburan yang berpotensi dengan mengenalpasti projek yang boleh dijalankan.• Cadangan atau idea pelaburan modal selalunya timbul daripada sesuatu masalah atau peluang yang dihadapi oleh firma. Melibatkan 3 aktiviti - membentuk peluang pelaburan - jumlah dana yang mampu diperuntukan - jumlah pulangan kepada pemegang saham 7
 8. 8. iii) MENGANGGAR ALIRAN TUNAI PROJEK• Setelah projek dikenalpasti, pihak pengurusan perlu menganggar aliran tunai yang relevan dalam belanjawan modal dengan mengambilkira aliran tunai masuk dan aliran tunai keluar.• Aliran tunai masuk merupakan jangkaan tunai yang diterima oleh firma, biasanya dalam bentuk pertambahan hasil, pengurangan kos, nilai jualan peralatan dan nilai sisaan.• Aliran tunai keluar termasuklah kos pelaburan permulaan, keperluan modal kerja, kos pembaikan dan kos kendalian. 8
 9. 9. iv) PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN• Keputusan belanjawan modal merupakan keputusan pelaburan firma yg terpenting kerana ia boleh menentukan kewujudan dan daya saing firma.• Pengurus syarikat boleh menggunakan kaedah aliran tunai terdiskaun atau aliran tunai tak terdiskaun untuk memilih projek-projek tertentu. 9
 10. 10. • Aliran Tunai Terdiskaun: Mengambilkira nilai masa wang. Cth: teknik Nilai Kini Bersih, penerimaan projek berdasarkan kepada nilai positif dan nilai lebih tinggi.• Aliran Tunai Tak Terdiskaun: Tidak mengambilkira nilai masa wang. Cth: Teknik Tempoh Bayar Balik, penerimaan projek berasaskan tempoh masa pulangan modal yang cepat.• Secara umumnya firma akan menerima projek yang melebihi ukuran firma. Projek yang tidak mencapai ukuran firma akan ditolak. 10
 11. 11. v) PASCA AUDIT PROJEK:• Mengkaji semula projek-projek yang telah siap dilaksanakan.• Untuk mengetahui sejauhmana kejayaan atau kegagalan sesuatu projek supaya dapat diperbaiki keputusan belanjawan modal pada masa hadapan. 11
 12. 12. Jenis Projek Modal Projek Baru ProjekPenggantian Projek Pengembangan 12
 13. 13. A. JENIS-JENIS PROJEK MODAL: Secara umumnya projek-projek modal dapat dikelaskan kepada kategori iaitu : Projek baru Projek pengembangan Projek penggantian 13
 14. 14. i. Projek Baru Baru hendak dimulakan Melibatkan penerokaan perniagaan baru, produk baru atau pembelian aset baru.• Bertujuan untuk menghadapi persaingan• Sekiranya pelaburan tidak dibuat, perniagaan mungkin menghadapi pasaran yang semakin sempit disebabkan persaingan yang meningkat.• Risiko tinggi• Tahap ketepatan ramalan rendah.• Contoh : Restoran dan kemudian membuka kedai dobi (projek baru ) 14
 15. 15. ii. Projek Pengembangan• Bertujuan utk mengembangkan lagi operasifirma ke tahap yang lebih tinggi.• Cth: menambah mesin utk meningkatkan lagikuantiti keluaran, membeli loji baru ataumembuka cawangan baru utk meluaskanpasaran. 15
 16. 16. iii. Projek Penggantian• Merujuk kepada pelaburan untuk mengganti aset2 firma yang telah rosak atau ketinggalan zaman.• Cth: pembelian kenderaan baru bagi menggantikan kenderaan yg telah rosak atau peralatan baru yang telah mengalami keusangan.• Risiko bagi projek ini lebih rendah berbanding dengan projek pengembangan. 16
 17. 17. Terbahagi kepada dua: Penggantian untuk penyenggaraan - penggantian peralatan yang haus atau rosak Penggantian untuk mengurangkan kos - penggantian peralatan yang usang untuk menjimatkan kos buruh, kos bahan mentah dan kos modal.Cth: MAS menukar DC-10 kepada 747-400 untuk penerbangan antarabangsa 17
 18. 18. c. JENIS-JENIS PROJEK MODAL Pengkelasan Projek i. Projek Bebas• Projek yang tidak berkaitan antara satu sama lain.• Penerimaan sesuatu projek tidak akan menghalang penerimaan projek lain.• Contoh : membuka perniagaan fotostat,pembelian mesin fotostat dan pembelian penghawa dingin saling tidak berkaitan. 18
 19. 19. ii. Projek Saling Menyingkiri•Penerimaan sesuatu projek akanmenyebabkan projek yang lain akanditolak.• Cth: samada hendak membuatpembelian mesin fotostat berjenamaXerox atau Toshiba. 19
 20. 20. TEKNIK PENILAIAN PROJEK MODAL1. Tempoh Bayar Balik (TBB) – Payback Period2. Tempoh Bayar Balik Terdiskaun- Discounted Payback Period3. Nilai Kini Bersih (NKB) – Net Present Value4. Indeks Keberuntungan (IK) – Profitable Index 20
 21. 21. i. Tempoh Bayaran Balik ( Payback Method)Menekankan kepada tempoh masa yang diambiloleh sesuatu projek untuk mendapat balik jumlahpelaburan asalnya.Semakin cepat kos pelaburan diperolehi semakinbaik sesuatu projek itu.Mengambilkira tempoh (tahun) yang diperlukan untukuntuk mendapatkan balik wang tunai yang telahdilaburkan di peringkat awal. 21
 22. 22. Aliran Tunai SeragamContoh: 1Syarikat Uway sedang menganalisa 3 cadanganpelaburan untuk tahun hadapan dengan menetapkantempoh bayaran balik maksimum adalah 3.5 tahun.Projek manakah yang akan dipilih? 22
 23. 23. PROJEK X PROJEK Y PROJEK ZPELABURAN 10,000 25,000 30,000AWAL (RM) TAHUN ALIRAN TUNAI MASUK (RM) 1 5,000 8,000 9,000 2 5,000 8,000 9,000 3 5,000 8,000 9,000 4 5,000 8,000 9,000 5 0 8,000 9,000 23
 24. 24. Formula untuk siri aliran tunai yang sama TBB = Pelaburan Awal (Permulaan) IO Nilai Satu Anuiti @ Aliran Tunai TahunanBagi siri aliran tidak sama, pengiraannya agaksukar kerana kita perlu mengira jumlah aliranterkumpul dahulu sebelum menentukantempoh yang sebenar. 24
 25. 25. Pengiraan: Projek x: TBB = 10,000/5000 tahun = 2 tahun Projek y: TBB = 25,000/8,000 = 3.125 tahun Projek z: TBB = 30,000/9,000 tahun = 3.33 tahun 25
 26. 26. Projek Yang Dipilih:Projek Bebas : Projek X,Y dan Z kerana tempoh bayaranbalik lebih rendah dibandingkan dengan tempoh maksimumyang ditetapkan ( 3.5 tahun)Projek Bersandar: Projek X kerana tempoh bayaran balikpaling cepat iaitu 2 tahun. 26
 27. 27. Contoh 2Projek Bakti dijangka akan menghasilkan alirantunai bersih tahunan RM30,000 untuk tempoh 5tahun akan datang. Kos projek ialah RM80,000.Apakah tempoh bayar balik Projek Bakti?TBB = RM80,000 RM30,000= 2.7 tahun 27
 28. 28. Huraian Dapatan :-• Projek bakti mengambil masa tahun 2 thn 8 bulan untuk mendapat balik modal projek. Adakah Projek bakti ini boleh diterima?• Projek Bakti boleh diterima kerana TBB projek 2 thn 8 bulan, kurang daripada hayat ekonomi projek , 5 tahun.• Sekiranya pihak pengurusan menetapkan syarat Tempoh Bayar balik 4 tahun, projek ini juga boleh diterima. 28
 29. 29. Keputusan Pemilihan Projek1. Tempoh Bayar Balik dibanding dengan hayat ekonomi projek.2. Tempoh Bayar Balik dibandingkan dengan tempoh yang ditetapkan oleh pihak pengurusan.3. Projek alternatif, banding tempoh yang mana pendek.4. Jika TBB kurang dari tempoh penerimaan maksimum, projek akan diterima.5. Jika TBB melebihi tempoh penerimaan maksimum, projek akan ditolak. 29
 30. 30. Contoh 3Tahun Projek Pengangkutan 0 (RM180,000) 1 8,000 2 8,000 3 8,000 4 8,000 5 8,000 30
 31. 31. Jika pihak syarikat menetapkan tempoh pulanganmodal ialah 4 tahun, bolehkah projek ini diterima?TBB = Pelaburan Awal Aliran Tunai tahunan= 180,000 80,000= 2.25 (2thn 3 bulan)Projek ini boleh diterima, kerana TBB 2 thn 3bulan kurang dari tempoh maksimum (tempohpulangan modal) yang ditetapkan oleh syarikat. 31
 32. 32. Aliran tunai masuk tidak seragamContoh 1 Pengurus Kewangan Syarikat Wira sedang mempertimbangkan untuk membeli sebuah mesin baru dengan kos RM50,000 dan mempunyai usia penggunaan 10 tahun. Aliran tunai bersih projek ini adalah seperti berikut: 32
 33. 33. Tahun Aliran Tunai Tahunan 1 10000 2 10000 3 8000 4 7000 5 7000 6 6000 7 5000 8 4000 9 3000 10 2000 33
 34. 34. Tahun Aliran Tunai Aliran Tunai Tahunan Terkumpul 1 10000 10000 2 10000 20000 3 8000 28000 4 7000 35000 5 7000 42000 6 6000 48000 7 5000 53000 8 4000 57000 9 3000 60000 10 2000 62000 34
 35. 35. Daripada aliran tunai terkumpul, tempoh untuk mendapat bayaran balik kos pelaburan RM50,000 berada antara tahun 6 dan 7. Untuk mendapat pengiraan yang tepat:TBB = Thn Sblm + Baki yang diperlukan dlm AT Terkumpul …….……………………………………………… AT Tahunan tahun selepasTBB = 6 thn + RM50,000 – RM48,000 ------------------------------ RM5,000= 6 thn + 0.4 thn= 6.4 thn atau (6 thn 5 bulan) 35
 36. 36. Contoh : 2Syarikat sedang membuat penganalisaan ke atas 3projek iaitu K,L dan M yang masing-masingmemerlukan pelaburan awal sebanyak RM 20,000,RM25,000 dan RM30,000. Kirakan tempoh bayaranbalik jika setiap pelaburan menjana aliran tunaimasuk seperti yang ditunjukkan di gambarajah dibawah 36
 37. 37. Projek Projek Projek K L MPelaburan 20,000 25,000 30,000 awal Tahun Tunai  Tunai  Tunai  masuk t/kumpul masuk t/kumpul masuk t/kumpul 1 4,000 4,000 5,000 5,000 6,000 6,000 2 5,000 9,000 8,000 13,000 7,000 13,000 3 6,500 15,500 11,000 24,000 8,000 21,000 4 8,000 23,500 12,000 36,000 9,000 30,000 5 0 23,500 0 36,000 10,000 40,000 37
 38. 38. Projek yang dipilih:Projek KTBB = 3 tahun + (4500/8000)tahun = 3 tahun + 0.56 tahun = 3.56 tahunProjek LTBB = 3 tahun + (1000/12000) tahun = 3 tahun + 0.08 tahun = 3.08 tahunProjek MTBB = 4 tahun 38
 39. 39. Huraian DapatanTBB untuk mesin baru ialah 6.4 tahun (6thn 5bulan).Bermakna pelaburan RM50,000 akan dapatdiperolehi semula dalam tempoh kurangdaripada usia penggunaan mesin ini iaitu 10tahun.Oleh itu pelaburan untuk membeli mesin iniboleh diterima. 39
 40. 40. Contoh 3 Syarikat Kaya Raya sedang menimbangkan tiga projek yang saling menyingkiri, iaitu projek perumahan, projek taman rekreasi dan projek membina kolam renang yang masing-masing memerlukan perbelanjaan awal sebanyak RM20,000,000. Aliran tunai bagi ketiga-tiga projek adalah seperti berikut: 40
 41. 41. Aliran tunai projekTahun Projek Projek P. Kolam Perumahan Tmn Renang (RM‘000) Rekreasi (RM‘000) (RM‘000) 0 -20,000 -20,000 -20,000 1 7,000 11,000 3,000 2 7,000 9,000 5,000 3 7,000 7,000 7,000 4 7,000 5,000 9,000 5 7,000 3,000 11,000 41
 42. 42. Projek PerumahanTBB = Pelaburan Awal -------------------------- Aliran Tunai Tahunan= 20,000,000 -------------------- 7,000,000= 2.86 tahun 42
 43. 43. Projek Taman RekreasiTahun Aliran Tunai Aliran Tunai Tahunan Terkumpul (RM ‘000) (RM ‘ 000) 1 11,000 11,000 2 9,000 20,000 3 7,000 27,000 4 5,000 32,000 5 3,000 35,000 43
 44. 44. Tempoh bayar balik bagi Projek TamanRekreasi adalah 2 tahun kerana dalamtempoh tersebut, jumlah aliran tunaiterkumpul adalah RM20,000,000menyamai kos yang dikeluarkan bagiprojek ini. 44
 45. 45. Projek Kolam RenangTahun Aliran Tunai Aliran Tunai Tahunan Terkumpul (RM ‘000) (RM ‘000) 1 4,000 3,000 2 4,000 8,000 3 7,000 15,000 4 9,000 24,000 5 11,000 35,000 45
 46. 46. TBB = 3 thn + RM5,000,000 RM9,000,000= 3 thn + 0.56= 3.56 thn 46
 47. 47. Projek mana harus dipilih ?Tempoh bayar balik projek Perumahan 2 thn 10 bulan, Projek Taman Rekreasi 2 tahun dan Projek Kolam Renang 3 thn 7 bulan.Berdasarkan kaedah Tempoh Bayar Balik, Projek Taman Rekreasi harus dipilih kerana dapat mengembalikan modal dengan lebih cepat. 47
 48. 48. TEMPOH BAYARAN BALIK TERDISKAUN1. Mudah difahami dan senang dikira.2. Mengambil kira nilai masa wang.Suatu kaedah mengira tempoh bayaran balikdengan mengambilkira aliran tunai terdiskaun padakadar diskaun (juga disebut kadar pulangan perluatau kos modal)Setelah mendapat nilai kini bagi setiap aliran tunaiterdiskaun barulah tempoh bayaran balik dikira 48
 49. 49. Berdasarkan maklumat di bawah kira TBB terdiskaun Projek LADA dan Projek AYAMPelaburan 50,000 40,000awal(RM)Aliran tunai PROJEK PROJEK PVIF 10% PV PROJEK PV PROJEK LADA AYAM LADA AYAM Tahun 1 18,000 10,000 0.9091 16 363 9 091 Tahun 2 18,000 10,000 0.8264 14 875 8 264 Tahun 3 14,000 20,000 0.7513 10 518 15 026 Tahun 4 12,000 24,000 0.6830 8 196 16 392 Tahun 5 10,000 25,000 0.6209 6 209 15 523 49
 50. 50. Berdasarkan contoh di atas: TBB projek LADA = 4 tahun + (48/6209) tahun = 4 tahun + 0.007 tahun = 4.007 tahun TBB projek AYAM = 3 tahun + (7619/16392) tahun = 3 + 0.46 tahun = 3.46 tahunTBB adalah sama iaitu 3 tahun tetapiTBB terdiskaun berbeza. Projek ayam adalah lebih baik 50
 51. 51. II. Nilai Kini Bersih (Net Present Value). NKB = Jumlah nilai kini semua aliran tunai masuk ditolak pelaburan awalMengambilkira konsep nilai masa wang dalam pengiraan NKB.Firma akan dapat mengetahui sama ada semua aliran tunaimasuk (cash inflows) melebihi ,menyamai atau kurang darijumlah pelaburan yang akan dibuat oleh firma.Teknik ini menentukan keputusan pembelanjawan modaldengan cara mendiskaunkan jangkaan aliran tunai pada masadepan kepada nilai kini aliran tunai pada kadar diskauntertentu.Teknik ini membandingkan nilai kini aliran tunai masukdengan nilai kini aliran tunai keluar.Perbezaan di antara kedua-dua nilai kini disebut Nilai KiniBersih. 51
 52. 52. Penilaian menggunakan kaedah ini memerlukan 3 maklumat penting iaitu: pelaburan awal ( jumlah pelaburan/IO) tempoh masa (n) kos modal atau kadar pulangan perlu (i) 52
 53. 53. Syarat penerimaan/penolakanprojek:Penerimaan:Jika NKB  0 ( atau NPV adalah positif)Penolakkan:Jika NKB  0 ( atau NPV adalah negatif ) 53
 54. 54. Formula : n FCFtNKB =  1  k  t 1 - IO atauNKB = [FV( PVIF i,n ) – IO (Pelaburan awal)FCFt = aliran tunai untuk tempoh tk = kadar diskaun, kos modal atau kadar pulangan diperlukan.IO = pelaburan awaln = tempoh projek 54
 55. 55. Nilai Kini Bersihdengan Aliran Tunai SeragamSyarikat Wira sedang mempertimbangkanuntuk membeli sebuah mesin baru dengankos RM50,000 dan mempunyai usiapenggunaan sepuluh tahun. Mesin baru iniakan mengurangkan kos kendalian sebanyakRM10,000 setahun. Sekiranya syarikatinginkan kadar pulangan minimum sebanyak16%, adakah pembelian mesin baru iniwajar? Gunakan Teknik Nilai Kini Bersih. 55
 56. 56. NPV = ∑[FV (PVIFA i , n)] - IOPMT - Aliran tunai pada masa depanIO - Pelaburan awal projeki - Kadar Diskaunn - Jangkamasa projek 56
 57. 57. NPV = ∑[FV(PVIFA i , n) - IO= 10,000 (PVIFA 16%,10) - 50,000= 10,000(4.8332) - 50,000= 48,332 - 50,000= -1668ATAU 57
 58. 58. Teknik Nilai Kini Bersih Aliran Tunai Seragam Tahun Aliran Tunai Faktor Nilai Kini Nilai Kini (16%) 0 (50,000) 1 10,000 0.8621 8621 2 10,000 0.7432 7432 3 10,000 0.6407 6407 4 10,000 0.5523 5523 5 10,000 0.4761 4761 6 10,000 0.4104 4104 7 10,000 0.3538 3538 8 10,000 0.3050 3050 9 10,000 0.2630 2630 10 10,000 0.2267 2267 ∑NKB 48333 NKB 48333 - 50000 = -1667 58
 59. 59. Keputusan Pemilihan Projek1. Nilai Kini Bersih positif menunjukkan nilai kini aliran tunai masuk melebihi nilai kini aliran tunai keluar dan projek pelaburan boleh diterima kerana nilai positif ini dapat menambah kekayaan pemegang saham.2. Nilai Kini Bersih negatif menunjukkan nilai kini aliran tunai masuk kurang daripada nilai kini aliran tunai keluar dan projek pelaburan harus ditolak. 59
 60. 60. 1. Jika Nilai Kini Bersih sifar, nilai kini aliran tunai masuk bersamaan dengan nilai kini aliran tunai keluar. Projek pelaburan boleh diterima kerana projek ini mampu untuk memenuhi kadar pulangan yang dikehendaki oleh pembiaya modal.2. Nilai Kini Bersih negatif (-1668). Pihak pengurusan seharusnya menolak pembelian mesin baru kerana aliran tunai masuk RM48,330 tidak dapat menampung aliran tunai keluar, RM50,000. 60
 61. 61. Nilai Kini Bersih dengan Aliran Tunai Tidak SeragamContoh: Pengurus Kewangan Syarikat Bahagiaselalu Sdn. Bhd. sedang menimbangkan duaprojek yang saling menyingkiri, iaitu Projek Birudan Projek Kuning. Dengan menggunakan TeknikNilai Kini Bersih Projek manakah yang harusdipilih? Aliran Tunai bagi kedua-dua projek adalahseperti berikut: 61
 62. 62. Tahun Projek Projek Biru Kuning 0 (10,000) (10,000) 1 6,000 2,000 2 5,000 3,000 3 4,000 4,000 4 3,000 5,000 5 2,000 6,000Andaikan kos modal syarikat adalah 12%. 62
 63. 63. Tahun Projek Faktor Nilai Nilai Kini Projek Biru Kini 12% Biru (RM) (RM) 0 (10,000) 1 6,000 0.8929 5,357 2 5,000 0.7972 3,986 3 4,000 0.7118 2,847 4 3,000 0.6355 1,907 5 2,000 0.5674 1,135 ∑NK – IO 15,232 - 10,000 NKB 5,232 63
 64. 64. Tahun Projek Faktor Nilai Nilai Kini Kuning Kini 12% Projek Kuning (RM) (RM) 0 (10,000) 1.0000 (10,000) 1 2,000 0.8929 1,786 2 3,000 0.7972 2,392 3 4,000 0.7118 2,847 4 5,000 0.6355 3,178 5 6,000 0.5674 3,404 ∑NK - IO 13,607 - 10,000 NKB RM 3,607 64
 65. 65. HURAIAN DAPATAN :-Projek Biru akan dipilih kerana Nilai Kini BersihRM5,232 lebih tinggi daripada Projek KuningRM3,606. 65
 66. 66. Contoh: 2Syarikat Musa bercadang untuk melabur $ 10,000 ke atas projekA dan B dalam perniagaan antarabangsa yang menjanjikanpulangan seperti berikut pada kadar faedah 10%. Jangkaan aliran tunai masuk Tahun Pelaburan A Pelaburan B 1 $5,000 $ 1,500 2 $5,000 $2,000 3 $2,000 $2,500 4 - $5,000 5 - $5,000 66
 67. 67. Pelaburan A = [ RM5,000 + RM5,000 + RM2,000] -RM 10,000 (1+0.1)1 (1+0.1)2 (1+0.1)3 = ( RM4545.45 + RM4132.23 + RM1502.62) - RM 10,000 = RM 10,180.30 - RM 10,000 = RM180.30 67
 68. 68. Pelaburan B = RM1,500 + RM2000 + RM2,500 + RM5,000 (1+0.1)1 (1+0.1)2 (1+0.1)3 (1+0.1)4 + RM5,000 - RM10 000 (1+0.1)5 = RM ( 1363.64 + 1652.90 + 1878.29 +3415.07 + 3104.61 ) - RM 10,000 = RM 11,414.51 - RM 10,000 = RM 1,414.51 68
 69. 69. Keputusan:Kedua-dua projek akan dipilih ( jika projek bebas )kerana NKB lebih daripada 0Projek B akan dipilih jika kedua-dua projek inisaling menyingkiri kerana NKB projek B lebih besardibandingkan dengan projek A. 69
 70. 70. Kaedah Jadual: NPV = [FV( PVIF i,n )] - IO (Pelaburan awal ) Pelaburan A Pelaburan BTahun PVIF k=10% A/tunai Nilai Kini A/tunai Nilai Kini 0 1.000 -10,000 -10,000 -10,000 -10,000 1 0.9091 5,000 4,545.50 1500 1363.65 2 0.82640 5,000 4,132.00 2000 1652.80 3 0.7513 2,000 1,502.60 2500 1878.25 4 0.6830 5000 3415.00 5 0.6209 5000 3104.50 NK 10,180.10 11414.20 NK - IO 180.10 1414.20 70
 71. 71. Kelebihan dan kelemahan:Kelebihan menekankan penggunaan konsep nilai masa wang - lebih realistik mengambilkira aliran tunai sebenar dan bukannya keuntungan perakaunan.Kelemahan: kaedah ini memerlukan ramalan terperinci tentang aliran tunai tambahan kaedah ini tidak menunjukkan kadar pulangan sebenar yang dapat diperolehi daripada sesuatu pelaburan. 71
 72. 72. INDEKS KEBERUNTUNGAN ( Profitability Index) IK adalah merupakan nisbah yang membandingkan jumlah nilai kini anggaran aliran tunai bersih dengan pelaburan awal sesuatu projek Syarat penerimaan dan penolakan: Terima jika IK > 1 Tolak jika IK < 0 72
 73. 73. Formula: n FCFtIK =  1  k  t 1 atau ∑NK / IO IOFCFt = aliran tunai untuk tempoh tk = kadar diskaun, kos modal atau kadar pulangan diperlukan.IO = pelaburan awaln = jangka hayat projek 73
 74. 74. Kaedah Jadual: NPV = [FV( PVIFk,n ) - Pelaburan awal Pelaburan A Pelaburan BTahun PVIF k=10% A/tunai Nilai Kini A/tunai Nilai Kini 0 1.000 -10,000 -10,000 -10,000 10000 1 0.9091 5,000 4,545.50 1500 1363.65 2 0.82640 5,000 4,132.00 2000 1652.80 3 0.7513 2,000 1,502.60 2500 1878.25 4 0.6830 5000 3415.00 5 0.6209 5000 3104.50 n FCFt 10,180.10 11414.20  1  k  t 1 74
 75. 75. Pengiraan:Formula : ∑NK / IOIK projek A = RM 10,180.10 RM 10,000.00 = 1.02IK projek B = RM 11,414.20 RM 10,000.00 = 1.14 75
 76. 76. Pemilihan Projek:i) Jika IK melebihi 1, projek boleh diterima.ii) Jika IK kurang drp 1, projek ditolak.iii) Projek saling menyingkiri, projek yang IK tertinggi akan dipilih dgn syarat melebihi 1.iv) Projek bebas, semua projek yang IK melebihi 1 boleh diterima, tetapi IK tertinggi diutamakan. 76
 77. 77. Keputusan: projek bebas - kedua-dua projek akan dipilih kerana nilai IK adalah lebih besar atau sama dengan sifar. projek bersandar - hanya projek B akan dipilih kerana ia memberi indeks keberuntungan yang lebih tinggi.Berdasarkan keputusan yang dibuat didapatikeputusan ke atas Kaedah Indeks Keberuntungan danNKB adalah sama. Apabika NPV adalah positif IK jugaakan > 1 dan sebaliknya jika NPV negatif IK juga akan< 1. 77
 78. 78. Kelebihan dan kelemahan kaedah IKKelebihan dan kelemahan IK adalah sama dengan KaedahNilai Kini BersihKelebihan:• Mengambilkira aliran tunai dan pemasaan aliran tunai.• Konsisten dengan matlamat memaksimumkan kekayaan pemegang saham.Kelemahan:• Terpaksa menganggar aliran tunai tambahan dengan terperinci. 78
 79. 79. Sekian Terima Kasih 79

×