Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN              BAB 1          PENDAHULUAN1.0  PENGENALAN KAJIAN     ...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKANkematian di seluruh dunia. Adalah dianggarkan bahawa lebih kurang100 juta orang mati disebabka...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN   berterusan dari semasa ke semasa. Kesimpulannya, masyarakat   haruslah mempunyai peng...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN1.2  LATAR BELAKANG KAWASAN KAJIAN       Penyelidikan  ini  telah  dijalankan  seca...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN    Pengasas yang bertanggungjawab dalam penubuhan IPTS iniialah Dr. Hamzaid Yahya iaitu Ke...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN   dengan bilik kuliah membolehkan semua pelajar sentiasa berinteraksi   bagi mendapatka...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN1.4  MATLAMAT KAJIAN       Matlamat kajian ini dijalankan adalah untuk mengenalpasti d...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN1.7  KERANGKAN TEORITIKAL   Tabiat merokok             Mempengaruhi kadar   ...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN1.8  HIPOTESIS    Ho = Tidak terdapat perbezaan tabiat merokok dalam mempengaruhi    ka...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN             BAB 2         ULASAN KARYA2.0  PENDAHULUAN       Di d...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKANseperti bawang, jering dan sebagainya. Dengan itu, hukum bagimerokok juga disandarkan kepada n...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN     Hadith Rasullullah s.a.w. : 1. “ Bezakan diri mu dari kaumMusyrikin ” ( Al-Bukhari & ...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN       Selain daripada itu, merokok juga boleh mendatangkan pelbagai    jenis penyaki...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN    secara jelas mengenai hasil penyelidikan mereka. Dalam kajian ini    pembolehubah be...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN bagi perokok tegar. Manusia yang pertama menghisap rokok di dunia adalah berbangsa India di A...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN   2.2.3 Pengaruh      Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2007), memberikan    mak...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN      Manusia   yang  masih  belum   ketagih.  Mereka   perlu      didedah...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN       Justeru, Kerugian ekonomi terjadi apabila perbelanjaan    terpaksa diperuntuk...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN bangunan tidak sihat (Sick Building Syndrome) yang dialami oleh para penghuni bangunan-bangun...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN              BAB 3        METODOLOGI KAJIAN3.0  PENGENALAN       K...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN3.1  SUMBER DATA   3.11  Unit Analisis       Kajian ini menggunakan unit asas indi...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN       3.1.2.2 Horizon Masa         Kajian ini turut dijalankan berdasarkan kepa...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN 3.2.1.2     Bahagian B      Di bahagian B pula mengandungi soalan-soalan berkenaan p...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN3.3  TEKNIK ANALISIS DATA   3.3.1 Analisis Deskriptif      Penyelidikan deskriptif i...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN             BAB 4          ANALISIS DATA4.0  PENGENALAN       Ba...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN        ialah untuk memudahkan penganalisan data dengan lebih mudah dan        m...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN  kajian mengenai tingkat pendapatan responden sebanyak 1.32 dan  diikuti oleh (A4) iaitu ka...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN   Berdasarkan analisis yang dibuat dalam Jadual 1 diatas menunjukkan jantina yang diwakili...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN  Jadual 2 menunjukkan peringkat umur responden yang mengisiborang soal selidik iaitu terdir...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN4.1.3 Jadual 3 : Bangsa                  A3           Frequenc   ...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN   Berdasarkan Jadual 3 di atas ia melibatkan perbezaan nilai berdasarkan kategori bangsa r...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN    Jadual 4 menunjukkan perbezaan nilai berdasarkan kepadastatus responden. Responden yang...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN4.1.5 Jadual 5 : Jenis Pekerjaan                  A5            F...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN    Jadual 5 menunjukkan latar belakang jenis pekerjaan responden di Kolej Teknologi Alpha...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN   Jadual 6 menunjukkan tingkat pendapatan para responden diKolej Teknologi Alpha dan sekit...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN4.1.7 Jadual 7 : Agama                   A7           Frequenc  ...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN    Jadual 7 menunjukkan perbezaan nilai berdasarkan kepada agama responden. Responden yan...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN   Jadual 8 menerangkan tentang sama ada responden merokokataupun tidak. Berdasarkan jadual ...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN   4.2    T-TEST                     Group Statistics        ...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKANUjian Terhadap Persamaan Varians :   Langkah 1 : Penyertaan Hipotesis   Ho = µmerokok = ...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN Ujian Terhadap Perbezaan Pembolehubah Tidak Bersandar :    Ujian ini dilakukan bagi meliha...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKANLangkah 5 : Kesimpulan   Data yang diperolehi signifikan 5% mengandungi cukup bukti untuk m...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN  4.3  CROSSTABS     4.3.1  Pengujian CHI-SQUARE         Jadual di bawah men...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN            Chi-Square Tests                           A...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN4.4  REALIBILITY      Case Processing Summary                 N    ...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN               Scale Statistics             Varianc     Std. ...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN 4.5   ANOVA                  DescriptivesA8               ...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN       Hipotesis :            Ho : µ1 = µ2 = µ3 = µ4 = µ5          ...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN  4.6  REGRESI                 Model Summaryb              R...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN                    Coefficientsa                     ...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN       Model regresi ini adalah model yang bagus kerana F ialah    19.271 dengan nil...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN52
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN4.6            Case Processing Summary                      ...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN        Skewness                1.426    .564        Kurtos...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKANTests of Normalityb            Kolmogorov-Smirnova    Shapiro-Wilk   D5   ...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKANSTEM-AND-LEAF PLOTSB5 Stem-and-Leaf Plot forA8= YaFrequency Stem & Leaf    7.00   1 . 00...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN   Graf di atas menunjukkan perbandingan di antara respondenseorang perokok ataupun tidak ( ...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN             BAB 5          KESIMPULAN5.0  PERBINCANGAN KEPADA ANALISIS...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN5.3  CADANGAN KEPADA KAJIAN YANG DIJALANKAN      Kajian lanjutan perlu dijalankan supaya...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN5.4  RUMUSAN KEPUTUSAN   Melalui analisis kajian yang dilakukan, dapatlah disimpulkanbahaw...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN5.2 PERBINCANGAN ANALISIS   Hasil kajian ini mendapati bahawa terdapat hubungan yangsignifik...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN            ALPHA COLLEGE OF TECHNOLOGY                DENGAN KERJA...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKANBAHAGIAN A : LATAR BELAKANG RESPONDENSila tandakan dan lengkapkan maklumat-maklumat berikut : ...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN6. Tingkat pendapatan   i.  Kurang dari RM1000   ii.  RM1000 – RM3000  iii.  Lebih R...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN          BAHAGIAN B : FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN          PENINGKATAN...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN        BAHAGIAN C : KESAN-KESAN MEROKOK        Berpandukan skala berikut, sila ...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN        BAHAGIAN D : LANGLAH-LANGKAH MENGATASI TABIAT        MEROKOK     ...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKANA1  A2  A3  A4     A5   A6  A7  A82.0  1.0  1.0  1.0    1.0   1.0  ...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN2.0  1.0  1.0  1.0    1.0   1.0  1.0  2.01.0  1.0  1.0  1.0    1.0   1.0 ...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN1.0  1.0  1.0  1.0    1.0   1.0  1.0  1.01.0  1.0  1.0  1.0    1.0   1.0 ...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKANB1  B2  B3  B4     B5   B6  B7  B83.0  2.0  4.0  4.0    4.0   4.0  ...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN3.0  3.0  4.0  5.0    4.0   4.0  4.0  3.05.0  5.0  4.0  4.0    3.0   3.0 ...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN3.0  4.0  4.0  3.0    2.0   2.0  5.0  5.04.0  3.0  4.0  5.0    3.0   4.0 ...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKANC1  C2  C3  C4     C5   C6  C7  C85.0  5.0  4.0  5.0    4.0   4.0  ...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN5.0  5.0  4.0  5.0    5.0   5.0  5.0  5.05.0  5.0  5.0  5.0    5.0   4.0 ...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN4.0  4.0  4.0  4.0    3.0   3.0  3.0  3.05.0  5.0  5.0  5.0    5.0   4.0 ...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAND1  D2  D3  D4     D5   D6  D7  D83.0  3.0  5.0  4.0    4.0   4.0  ...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN4.0  4.0  5.0  5.0    5.0   4.0  4.0  4.04.0  5.0  5.0  5.0    5.0   5.0 ...
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN4.0  4.0  4.0  3.0    3.0   4.0  3.0  3.05.0  5.0  5.0  5.0    5.0   5.0 ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kaedah penyelidikan

31,627 views

Published on

for knowledge sharing

Published in: Education
 • Be the first to comment

Kaedah penyelidikan

 1. 1. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN BAB 1 PENDAHULUAN1.0 PENGENALAN KAJIAN Merokok merupakan kelakuan yang biasa diamalkan dalam kalangan orang lelaki dewasa di dalam masyarakat Malaysia sejak zaman berzaman. Walaupun kemana kita pergi, pasti kita menjumpai orang yang merokok. Adalah satu pemandangan biasa apabila lelaki dewasa merokok. Masyarakat menjadikan kelakuan merokok sabagai satu cara hidup, iaitu menjadi ukuran status kedewasaan, keranggian, kematangan dan kesediaan memikul tanggungjawab (Sufean et al., 2004). Fenomena ini dapat memberikan satu persepsi kelekaan dan kealpaan masyarakat terhadap tanggungjawab dan kesedaran mendidik, mengasuh, membimbing generasi kita hari ini. Seandainya kes merokok ini masih bermaharajalela di negara kita, nescaya keadaan ini akan meranapkan impian Malaysia menggapai hasrat dan visi wawasan 2020. Tabiat merokok boleh membunuh 1 bilion orang dalam abad ini. Terdapat lebih kurang 1.15 bilion perokok di seluruh dunia. Lebih 80% daripada angka ini adalah dari negara-negara yang berpendapatan rendah dan sederhana. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia, tembakau menjadi satu daripada penyebab paling utama terhadap 1
 2. 2. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKANkematian di seluruh dunia. Adalah dianggarkan bahawa lebih kurang100 juta orang mati disebabkan oleh penggunaan tembakau di abadke-20. Dalam abad ke-21, adalah diramalkan bahawa 1 bilion orangakan mati sekiranya corak merokok sekarang ini berterusan. (UtusanMalaysia, 11 Februari 2004). Tembakau mengandungi sejenis bahan penyebab ketagihanyang dipanggil nikotin. World Health merupakan satu buletin yangditaja oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia, dalam edisi bulan Julai-Ogos 1995, telah melaporkan bahawa nikotin menghasilkan tindakbalas kimia dalam badan yang sama dengan yang dihasilkan olehheroin dan kokain. Kadar tindakbalas dependan yang cuba untukberhenti menggunakan nikotin, alkohol, kokain dan heroin secarakasarnya adalah sama, namun banyak yang melaporkan bahawaadalah sukar untuk berhenti menggunkan tembakau, berbandingdengan pelbagai dadah haram yang lain, menurut buletin tersebut. Dalam satu kajian yang dijalankan oleh Pusat mengenaiKetagihan dan Penyalahgunaan Substan di Universiti Columbia,Amerika Syarikat, nikotin dianggap sebagai satu ambang dadah yangdikaitkan dengan penggunaan bahan haram. Menurut satu kajian, bagiorang dewasa yang mula merokok sebelum berusia 15 tahun,kemungkinan beliau menjadi seorang penagih dadah adalah tiga kaiganda. Kajian ini juga menunjukkan bahawa kanak-kanak yangmerokok setip hari, kemungkinan dia menjadi penagih dadah, adalah13 kali ganda jika dibandingkan dengan kanak-kanak tidak kerapmerokok. Oleh yang demikian, masyarakt khususnya kepada pendudukdan pelajar di sekitar Seremban 2 haruslah memiliki pengetahuan dankesedaran akan bahayanya tabiat merokok secara berterusan di manaia dapat mempengaruhi kadar penyakit di Malaysia. Pengetahuan dankesedaran ini haruslah sentiasa diperbaharui dan digilap secara 2
 3. 3. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN berterusan dari semasa ke semasa. Kesimpulannya, masyarakat haruslah mempunyai pengetahuan dan kesedaran yang mendalam agar fenomena perokok tegar dapat dikurangkan dengan pelbagai langkah yang dilakukan oleh banyak pihak khususnya pihak kerajaan seterusnya menjadikan amalan hidup sihat tanpa rokok berleluasa dan dapat dikekalkan.1.1 TUJUAN KAJIAN Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengenalpasti sejauhmanakah tabiat merokok mempengaruhi kadar peningkatan penyakit di kalangan penduduk di sekitar Seremban. Terdapat golongan masyarakat yang belum mengenalpasti punca-punca serta kesan-kesan tabiat merokok. Oleh itu, kajian ini dijalankan bagi mengenalpasti faktor-faktor yang menyebabkan wujudnya golongan perokok tegar, kesan-kesan terhadap perokok, serta langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengatasi dan memberi kesedaran tentang bahayanya merokok. Selain itu, kajjian ini membolehkan kita melihat sejauhmanakah pengetahuan dan kesedaran masyarakat berkenaan tabiat merokok mempengaruhi kadar peningkatan penyakit. Dengan ini segala persoalan dan jawapan kepada kajian akan terjawab, di mana setiap butir perbincangan berkaitan fakta dan bukti yang diperolehi dapat diungkapkan dengan kenyataan yang lebih spesifik dan terperinci lagi. 3
 4. 4. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN1.2 LATAR BELAKANG KAWASAN KAJIAN Penyelidikan ini telah dijalankan secara umum bagi mendapatkan gambaran keseluruhan berkaitan masalah ketagihan merokok mempengeruhi kadar penyakit di Seremban. Kajian ini telah dijalankan ke atas penduduk di sekitar Seremban sama ada yang bekerja di sektor swasta, sektor kerajaan, bekerja sendiri serta termasuk pelajar-pelajar Kolej Teknologi Alpha. Seramai 50 orang respondan telah di pilih untuk menjawab persoalan dalan penyelidikan ini. Kolej Teknologi Alpha merupakan sebuah Institut Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) yang mana nama asalnyanya ialah Institut Pujangga yang telah ditubuhkan pada Mei 1997 di bawah Pujangga Sari (M) Sdn.Bhd yang telah diperbadankan pada 28 April 1997. Nama asalnya ialah institut Pujangga dan perubahan nama telah dilakukan sebanyak dua kali iaitu pada November 2000 dengan gelaran Institut Pengurusan Pujangga dan seterusnya pada tahun 2005 dengan gelaran Kolej Teknologi Alpha yang kekal sehingga hari ini. Kini Kolej Teknologi Alpha di bawah naungan yang Berbahagia Dr. Hamzaid bin Yahya merangkap Ketua Eksekutif dan Pengarah Syarikat Kolej Teknologi Alpha di tempatkan di Lot 162, 168-173 Jalan S2B2, Green Technology Park, Seremban 2 Negeri Sembilan. Kolej Teknologi Alpha telah menjalankan program kerjasama Ijazah Sarjana Muda sepenuhnya dengan Universiti Utara Malaysia (UUM) pda 13 Mei 1998. 4
 5. 5. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN Pengasas yang bertanggungjawab dalam penubuhan IPTS iniialah Dr. Hamzaid Yahya iaitu Ketua Eksekutif dan PengarahSyarikat. Beliau mendapat pendidikan tinggi di Universiti Malayadalam bidang ekonomi. Beliau seterusnya meneruskan pengajian diperingkat sarjana di East Anglia University, UK dan PhD diWashington State University, USA. Beliau berpengalaman luas dalambidang ekonomi dan sering menjadi sumber rujukan dan memberikanpandangan tentang sesuatu isu ekonomi. Berkhidmat di UniversitiKebangsaan Malaysia (UKM) sejak 1975 hingga 1996. Sepanjangperkhidmatan di UKM, beliau pernah dilantik bagi memegang jawatantermasuklah Ketua Jabatan Analisis Ekonomi dan Ahli Senat. Beliaujuga menjadi ketua Eksekutif di Kolej Yayasan Melaka bermula tahun1997 sehingga 2006 dan mengambil alih jawatan ketua EksekutifKolej Teknologi Alpha pada Januari 2007. Pernah juga menjadi AhliHakim Mahkamah Syariah Melaka pada tahun 2000 hingga 2001. Misi utama penubuhan Kolej Teknologi Alpha ialah untukterkenal sebagai pusat kecemerlangan yang memberi peluang kepadaindividu pelajar dan ahli masyarakat bagi memangkinkan produktivitidan kualiti yang tinggi melalui pendidikan pengurusan menerusipengajaran, pembelajaran, penyelidikan dan khidmat masyarakat. Pelbagai kemudahan yang telah disediakan oleh KolejTeknologi Alpha seperti makmal komputer, perpustakaan, kelasberhawa dingin, dewan, kemudahan „wireless‟, pensyarah yangberpengalaman dan berpengetahuan , surau dan sebagainya. Makmalkomputer merupakan keperluan yang penting untuk kemudahanmendapatkan maklumat, menyiapkan tugasan dan sebagainya.Perpustakaan pula menyediakan kemudahan bahan rujukan dan bukuuntuk keperluan pelajar. Selain itu, bilik pensyarah yang berdekatan 5
 6. 6. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN dengan bilik kuliah membolehkan semua pelajar sentiasa berinteraksi bagi mendapatkan panduan dan juga nasihat. Seterusnya responden yang terdiri daripada penduduk awam disekitar seremban 2 juga telah dikaji dimana seramai 50 penduduk atau responden yang dijadikan sebagai saampel dalam kajian ini. Responden tersebut terdiri daripada orang awam yang bekerja disektor awam dan swasta. Ini bertujuan untuk menilai tahap pengetahuan penduduk awam berkaitan dengan tabiat merokok mempengaruhi kadar peningkatan penyakit.1.3 PENDEFINISIAN MASALAH Tabiat merokok adalah impak yang negatif yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. Walaupun masyarakat sedar dengan kesan tabiat merokok ini, masyarakt mengambil ringan disebabkan ketagihan yang melampau. Hal ini telah menjadi isu dalam Pertubuhan Kesihatan Sedunia di mana kerajaan Malaysia memandang serius dalam permasalahan tabiat merokok ini serta menjalankan pelbagai strategi bagi menangani dan mencegah tabiat merokok kerana sedar akan kesan buruk menjadi perokok tegar. Malangnya pengetahuan yang terhad tentang masalah ketagihan merokok dalam kalangan masyarakat banyak memberi kesan buruk atau negatif dalam membina kesedaran tentang impak menjadi perokok tegar. Kajian ini dijalankan bagi memupuk kesedaran masyarakat bahawa pentingnya tidak menjadi perokok tegar bagi mengurangkan kadar penyakit di Malaysia. 6
 7. 7. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN1.4 MATLAMAT KAJIAN Matlamat kajian ini dijalankan adalah untuk mengenalpasti dan mengetahui sejauhmanakah masalah tabiat merokok mempengaruhi kadar penyakit. Kajian ini turut dijalankan bagi mengenalpasti sejauhmanakah pendedahan dan kesedaran yang telah dilaksanakan oleh kerajaan dalam pelbagai usaha untuk mengurangkan kadar perokok tegar di Malaysia. Selain itu, faktor-faktor lain turut dikaji bagi mengnalpasti permasalahan yang timbul bermula dengan punca- punca ketagihan merokok, kesannya terhadap kesihatan masyarkat sehingga langkah-langkah untuk mengatasi ketagihan merokok.1.5 OBJEKTIF KAJIAN Untuk mengenalpasti faktor-faktor yang menyebabkan tabiat merokok. Untuk mengenalpasti kesan-kesan merokok terhadap kesihatan. Untuk mengenalpasti langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah ketagihan merokok.1.6 PERSOALAN KAJIAN Apakah faktor-faktor yang menyebabkan tabiat merokok? Apakah kesan-kesan merokok terhadap kesihatan? Apakah langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengatasi tabiat merokok? 7
 8. 8. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN1.7 KERANGKAN TEORITIKAL Tabiat merokok Mempengaruhi kadar peningkatan penyakit Pembolehubah tidak bersandar (IV) Pembolehubah bersandar (DV) Pembolehubah tidak bersandar dalam kajian ini ialah tabiat merokok. Pembolehubah ini mempengaruhi pembolehubah bersandar di mana apabila tabiat merokok berlaku maka secara tidak langsung ia turut mempengaruhi kadar penigkatan penyakit. Manakala pembolehubah bersandar pula dikenali sebagai pembolehubah kriterion. Pembolehubah ini merupakan pembolehubah utama bagi penyelidik dalam memberi ramalan serta mentafsirkan secara jelas mengenai hasil penyelidikan mereka. Dalam kajian ini pembolehubah bersandar ialah mempengaruhi kadar peningkatan penyakit dalam masyarakat. 8
 9. 9. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN1.8 HIPOTESIS Ho = Tidak terdapat perbezaan tabiat merokok dalam mempengaruhi kadar peningkatan penyakit. H1 = Terdapat perbezaan tabiat merokok dalam mempengaruhi kadar peningkatan penyakit. 9
 10. 10. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN BAB 2 ULASAN KARYA2.0 PENDAHULUAN Di dalam isu hangat masa kini, banyak di dada-dada akhbar mengatakan tabiat merokok sememangnya tidak beretika dalam kehidupan manusia. Tidak dinafikan kebanyakan manusia bergantung kepada sebatang rokok untuk memenuhi keperluan dan kehendak dalam kehidupannya. Merokok merupakan tabiat yang buruk di mana ia memberikan impak yang besar dalam kesihatan manusia. Pada masa kini, tabiat merokok telah mempengaruhi kadar peningkatan penyakit di Malaysia. Keperihatinan banyak pihak tentang bahaya merokok menyebabkan pelbagai usaha dijalankan untuk membendung gejala negatif ini daripada terus mempengaruhi para remaja. Kebanyakan remaja terutamanya pelajar sekolah mengakui bahawa mereka merokok lantaran pengaruh daripada rakan sebaya. Sikap terikut-ikut dengan tabiat tidak sihat ini seterusnya akan menghanyutkan mereka sehingga merasakan bahawa merokok itu bukanlah sesuatu yang buruk atau menyalahi etika kehidupan. Pada 23 Mac 1995, Majlis Fatwa Kebangsaan melalui muzakarah yang ke-37 telah memutuskan fatwa bagi perbuatan merokok. Selama ini, orang menganggapkan merokok adalah makruh dan disamakan dengan memakan makanan yang berbau kurang enak 10
 11. 11. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKANseperti bawang, jering dan sebagainya. Dengan itu, hukum bagimerokok juga disandarkan kepada nas berikut: Hadith Rasullullah s.a.w. : “Barangsiapa makan bawang putihatau bawang merah maka janganlah mendekati masjid-masjid kita,kerana malaikat terganggu, ”Namun, persamaan antara rokok danbawang atau jering hanyalah terletak pada bau yang busuk, walhalterdapat perbezaan yang jauh lebih ketara antara bahan-bahan ini.Maklumat yang dipaparkan berikutnya insyaAllah dapat memperjelaskeunikan rokok yang boleh dijadikan asas bagi menentukankedudukan bahan ini dalam hukum syarak. Tembakau yang menjadibahan utama dalam rokok, telah diperkenalkan secara menyeluruh,termasuk ke dunia Islam, oleh penjajah Barat yang beragama Kristian,dan ianya belum pernah dikenali di zaman Nabi Muhammad s.a.w. Dikalangan masyarakat beratus tahun terdahulu, tembakau dihisap bukansahaja untuk bersukaria tetapi sebagai satu acara dalam upacarakebudayaan dan keagamaan. Pada umumnya umat Islam tidak merokok melainkan keranaterpenggaruh kepada orang Barat yang menjajah mereka. Hari ini,merokok adalah suatu kebiasaan yang diterima secara meluas dalammasyarakat kita, sehingga kadangkala ia dipandang sebagai satunorma yang membanggakan. Anggapan palsu ini terhasil apabilagolongan yang mudah terpedaya dengan budaya asing, terutamanyayang dipaparkan melalui media massa, ingin pula bergaya demimencapai status kecanggihan serta keunggulan yang kononnyadikaitkan dengan merokok. Malah tabiat suka meniru danmenyeleweng dari jalan yang benar adalah sesuatu yang kianmenguasai anak-anak kaum Muslimin di zaman ini. 11
 12. 12. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN Hadith Rasullullah s.a.w. : 1. “ Bezakan diri mu dari kaumMusyrikin ” ( Al-Bukhari & Muslim) 2. “Bukan dari golongan kita,siapa yang menyerupai orang yang bukan dari kita. Jangan mengikut-ikut kaum Yahudi dan Nashrani”(At-Termidzi) 3. “Barangsiapa yangmeyerupai sesuatu kaum, maka dia terkira dari golongan itu”(AbuDaud). „Abdullah al-Qari b. Hj. Salleh (1995, 40) menyatakanbahawa merokok juga boleh menjejaskan akal (mental) manusia danproses kematangannya. Dengan kata lain, ianya merosakkankecerdasan (kecerdikan) dan perkembangan akal menuju kematangandan kesempurnaannya (sebagai makhluk yang boleh berfikir) sertamelemahkan daya ingatan seseorang. Allah SWT juga melarang hambanya makan atau minumsesuatu yang tidak halal dan tidak memberi manfaat kepada diri.Begitulah juga dengan rokok yang mana ianya boleh mengancamagama Islam itu sendiri, keselamatan, moral, ekonomi dan lain-lainkerana ianya merupakan suatu ciri kesyaitanan yang bolehmenjauhkan diri kita daripada Allah SWT dan mengheret kita kelembah kebinasaan. Firman Allah SWT : Bermaksud : “ Wahai manusia, makanlah yang halal lagi baikdaripada apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikutlangkah-langkah syaitan; kerana sesungguhnya syaitan itu musuhkamu yang nyata‟‟. ( Surah al-Baqarah 2 : 168 ) 12
 13. 13. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN Selain daripada itu, merokok juga boleh mendatangkan pelbagai jenis penyakit yang membahayakan seperti sakit jantung, kanser paru- paru, barah dan sebagainya. Menurut kajian doktor, orang yang kuat merokok akan mati lebih cepat daripada orang yang tidak merokok. Di dalam buku Rokok dan Keharamannya, Terjemahan „Abdullah al- Qari b. Hj. Salleh (199,1), Doktor Hajar b. Ahmad ada menyatakan bahawa perokok itu umurnya akan hilang atau berkurang dari 8 hingga 12 tahun. Pengetahuan dalam bahayanya merokok di dalam kehidupan kita adalah sangat penting bagi menjalani kehidupan tanpa penyakit. Pengetahuan ini sangat penting agar seseorang itu dapat menilai samada beretika atau tidak dalam sesuatu perkara yang ingin dilakukan. Oleh yang demikian satu kajian telah dilakukan bagi mengkaji sejauhmanakah tabiat merokok dapat mempengaruhi kadar penigkatan penyakit di Malaysia.2.1 DEFINIS PEMBOLEHUBAH 2.11 Pembolehubah Tidak Bersandar Pembolehubah tidak bersandar (IV) dalam kajian ini ialah tabiat merokok. Pembolehubah ini mempengaruhi pembolehubah bersandar (DV) dimana apabila tabiat merokok berlaku secara tidak langsung ia turut mempengaruhi kadar peningkatan penyakit. 2.12 Pembolehubah Bersandar Pembolehubah bersandar (DV) pula dikenali sebagai pembolehubah kriterion. Pembolehubah ini merupakan pembolehubah utama bagi penyelidik dalam memberikan ramalan serta mentafsirkan 13
 14. 14. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN secara jelas mengenai hasil penyelidikan mereka. Dalam kajian ini pembolehubah bersandar ialah mempengaruhi kadar penyakit.2.2 DEFINISI ISTILAH 2.2.1 Merokok Menurut Kamus Dewan (2005), rokok bermaksud tembakau yang digulung di dalam daun nipah, kertas dan sebagainya. Tembakau mengandungi nikotin yang merangsang saraf dan meredakan ketegangan perasaan (Sufean et al., 2004). Definisi merokok pula dalam Kamus Dewan ini juga memberikan maksud menghisap rokok. Pertubuhan Kesihatan Sedunia mendefinisikan merokok sebagai satu aktiviti ketagihan. Merokok secara tidak langsung boleh menyebabkan seseorang itu terbabit dengan najis dadah kerana rokok bunga kepada dadah. Merokok adalah satu tabiat yang digemari sebahagian manusia pada zaman serba moden ini, malah ia menjadi keperluan kepada golongan muda yang beranggapan merokok kononnya melambangkan kedewasaan dan kematangan. Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dihancurkan. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihisap melalui mulut. Ada dua jenis rokok, rokok yang berfilter dan tidak berfilter. Filter pada rokok dibuat dari bahan serabut sintetis yang berfungsi menyaring nikotin. Rokok biasanya dijual dalam bungkusan berbentuk kotak atau kemasan kertas yang dapat dibawa kemana-mana sahaja. Sejak kebelakangan ini, bungkusan rokok tersebut diletakkan kata-kata amaran mengenai kesihatan manusia dimana ia dapat mengingatkan kepada perokok akan bahaya kesihatan sekiranya penggunaan rokok berleluasa dan berterusan, misalnya penyakit kanser paru-paru atau serangan jantung merupakan penyakit utama 14
 15. 15. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN bagi perokok tegar. Manusia yang pertama menghisap rokok di dunia adalah berbangsa India di Amerika Syarikat, difahamkan mereka menghisap bagi tujuan memenuhi keperluan ritual seperti memuja dewa atau roh. Pada abad 16, Ketika bangsa Eropah menerokai benua Amerika, sebagian dari para penjelajah Eropah itu telah mencuba-cuba menghisap rokok dan kemudian membawa tembakau ke Eropah. Kemudian itu, kebiasaan merokok telah menjadi tabiat dalam kalangan bangsawan Eropah. Akan tetapi, berbeza dengan bangsa India yang merokok untuk keperluan ritual, di Eropah manusia merokok hanya untuk kesenangan semata-mata. Pada abad 17 pula, para pedagang Sepanyol masuk ke Turki dan pada masa itu tabiat merokok mulai tersebar ke negara-negara Islam seterusnya ke pelusuk dunia.2.2.2 Penyakit Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2007), memberikan maksud penyakit sebagai sesuatu yang menyebabkan badan menjadi sakit ( atau yang mengganggu kesihatan ). Penyakit adalah keadaan tidak normal pada badan atau minda yang menyebabkan ketidakselesaan, tidak berfungsi, atau mengalami tekanan kepada orang yang terlibat atau persekitarannya. Kadang kala istilah ini digunakan secara umum untuk menerangkan kecederaan, kecacatan, sindrom, simptom, keburukan tingkah laku, dan variasi biasa sesuatu struktur atau fungsi, sementara dalam konteks lain boleh dianggap sebagai kategori yang boleh dibezakan. 15
 16. 16. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN 2.2.3 Pengaruh Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2007), memberikan maksud pengaruh sebagai sesuatu tindakan atau tingkahlaku yang memberikan kesan samada baik atau buruk kepada individu lain. Pengaruh ini mempengaruhi nilai-nilai murni atau sosial golongan yang berpengaruh. Di dalam buku Gelagat Organisasi pula tulisan Stephen P. Robbins telah mendefinisikan bahawa pengaruh sebagai kesan yang diperolehi oleh pihak lain dalam kehidupan. Definisi ini menjelaskan bahawa pengaruh telah lama wujud secara tunggal. Namun ia berlaku antara pihak iaitu pihak yang berpengaruh dan yang dipengaruhi.2.3 FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN MEROKOK Pakar Perubatan Promotif dan Perunding Kesihatan Perilaku, Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia, Prof. Madya Dr. Khalib Abdul Latiff berkata:`` Faktor berlakunya tabiat merokok banyak dipengaruhi oleh faktor persekitaran seperti rakan-rakan, adat dan budaya masyarakat setempat serta pengaruh iklan (rupa idola dan model yang merokok).``Ia bukan kerana tidak tahu bahaya merokok atau mendapat maklumat yang salah daripada rakan-rakan, katanya sambil menyifatkan merokok sebagai amalan ikut-ikutan. Apatah lagi, katanya, jika ia dipamerkan oleh model kepimpinan seperti ibu bapa, ketua, guru, profesional di bidang perubatan. Menurutnya, terdapat tiga kelas manusia yang perlu diberikan perhatian. Berikut adalah : Manusia yang sedia ketagih, lazimnya orang tua. Mereka ini memerlukan bimbingan serta kaunseling berhenti merokok menerusi klinik-klinik bebas merokok, kaunselor atau laman web yang menyediakan perkhidmatan seumpamanya. 16
 17. 17. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN Manusia yang masih belum ketagih. Mereka perlu didedahkan secara langsung atau tidak langsung dengan maklumat mengenai keburukan merokok. Hal ini bertujuan memberikan golongan ( responden )ini dua set maklumat yang membolehkan mereka berfikir sama ada untuk meneruskannya ataupun tidak. Manusia yang masih belum terpengaruh dengan amalan ini seperti kanak-kanak dan remaja yang masih bersekolah.2.3.1 Tembakau dan Ekonomi Perusahaan tembakau diperkenalkan di negara ini pada tahun 1959. Ia merupakan industri yang menghasilkan lebih kurang RM 150 juta setahun dalam bentuk jualan daun kering dan lebih RM 1,700 juta dari jualan rokok di Malaysia. Industri ini telah memberi sumbangan ekonomi yang penting di kawasan pertanian luarbandar khususnya di Kelantan dan Terengganu. Pulangan yang tinggi dari penanaman tembakau menarik ramai petani kini untuk beralih kepada tembakau sebagai tanaman kontan yang menjadi mata pencarian utama keluarga mereka.Tembakau juga memberi hasil pendapatan yang sungguh lumayan kepada kerajaan melalui cukai-cukai dan industri pengiklanan. Namun begitu, jika ia dilihat dari sudut jangkamasa yang panjang, pengeluaran tembakau sebaliknya boleh mendatangkan kerugian amat besar dari segi ekonomi dan juga alam sekitar. Kemudian itu, perdagangan dunia ke atas daun tembakau kini tidak lagi berkembang dengan pesatnya. Penurunan bilangan perokok di negara-negara maju telah mengakibatkan kekurangan ke atas permintaan tembakau oleh negara-negara tersebut, dan ini telah menyebabkan pengeluaran berlebihan dalam pasaran dunia. Kepesatan kemajuan dalam pasaran tembakau telah memberi impak yang sangat besar di mana fenomena itu telah mempengaruhi kadar penyakit terutamanya kanser. 17
 18. 18. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN Justeru, Kerugian ekonomi terjadi apabila perbelanjaan terpaksa diperuntukkan dengan banyaknya bagi menampung kos perubatan untuk pesakit-pesakit yang menderita akibat satu punca yang boleh dicegah sama sekali, iaitu tembakau. Setiap tahun bagi tujuan merawat penyakit kanser sahaja, kerajaan membelanjakan tidak kurang dari RM 1 bilion. Kesimpulannya, tidak hairanlah faktor tembakau sememangnya berkaitan dengan perniagaan hanya disebabkan untuk kepentingan individu untuk mengaut keuntungan dalam pasaran tembakau dan dalam secara tidak langsung telah memberi kesan yang sangat besar yang melibatkan kos perubatan yang besar.2.4 KESAN-KESAN MEROKOK 2.4.1 Tembakau dan Alam Sekitar Penggunaan tanah pertanian untuk penanaman tembakau boleh menjejaskan pengeluaran makanan. Contohnya, Malaysia mengimport kira-kira 40% dari keperluan beras negara, sedangkan sawah padi pula ditukarkan untuk ditanam dengan tembakau. Tanaman tembakau cepat menghapuskan kesuburan tanah dan memerlukan penggunaan racun serangga dan baja komersial yang mahal harganya dengan jumlah yang banyak sekali. Kerosakkan kepada alam persekitaran turut menjadikan kesan sampingan industri ini yang banyak menggunakan kayu sebagai bahan bakar dalam proses pengawitan daun tembakau. Adalah dianggarkan bahawa bagi setiap 300 batang rokok yang dihasilkan di negara membangun, iaitu 1 batang pokok akan ditebang. Racun asap rokok ialah punca utama pencemaran bagi tempat- tempat di mana pengudaraan adalah terhad. Ia kini dikenalpasti sebagai salah satu faktor penting yang menyumbang kepada sindrom 18
 19. 19. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN bangunan tidak sihat (Sick Building Syndrome) yang dialami oleh para penghuni bangunan-bangunan yang dilengkapkan dengan sistem pendingin udara pusat.2.4.2 Tembakau dan Kesan Sosial Merokok merupakan aktiviti penggalak bagi budaya lepak yang sedang melanda golongan muda dewasa ini. Penggunaan tembakau dengan mudah dapat menjuruskan kepada perkara-perkara mungkar dan keruntuhan moral umat manusia dan merupakan asas bagi mencuba najis dadah. Didapati bahawa ramai penagih dadah di negara ini adalah terdiri dari mereka yang mempunyai latarbelakang keluarga yang mengalami penagihan (termasuk penagihan nikotin), ataupun keluarga yang bermasaalah. Ibu bapa merupakan orang-orang yang amat penting dalam mendidik anak-anak. Tingkah laku ibu bapa yang ketagihkan rokok akan dijadikan teladan oleh anak-anak yang menganggapkan bahawa bahan itu perlu dan berupaya mengatasi kerunsingan. Di sebabkan terdapat banyak persamaan dalam ciri-ciri dadah nikotin dengan heroin, maka ada kemungkinan bagi seseorang yang mengambil dadah nikotin untuk kemudiannya bertukar untuk mengambil dadah heroin pula. Promosi rokok melalui pengiklanan dan juga penajaan aktiviti- aktiviti sosial seperti hiburan liar dan sukan lasak boleh mengasyikkan dan menjuruskan mereka yang terlibat ke arah perkara-perkara maksiat. Budaya berhibur yang sedang hebat dikempenkan oleh syarikat-syarikat tembakau adalah berunsurkan konsep kebebasan, keseronokkan serta keriangan, dan semua ini menjadi tarikan kuat bagi para remaja dan kanak-kanak. Aktiviti seperti ini mengenepikan nilai-nilai keislaman di mana kerap berlaku pendedahan aurat dan hilangnya batasan pergaulan lelaki dan perempuan. 19
 20. 20. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN BAB 3 METODOLOGI KAJIAN3.0 PENGENALAN Kaedah pengumpulan data atau metodologi kajian merupakan perkara asas yang utama dalam sesuatu penyelidikan. Tujuannya adalah untuk memastikan data-data atau maklumat penyelidikan yang bernilai dan diperolehi selaras dengan matlamat dan objektif kajian penyelidikan yang dijalankan. Metodologi juga sangat penting untuk mengenalpasti jenis data yang hendak dikumpulkan. Ia merangkumi pengumpulan data jenis primer atau sekunder bagi memperolehi keputusan. Manakala hasil kajian adalah menggunakan kaedah analisis data yang berbentuk kuantitatif dan kualitatif. Jenis kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah kajian kuantitatif yang menggunakan kaedah statistik untuk mengetahui sejauhmanakah tabiat merokok mempengaruhi kadar peningkatan penyakit di kawasan Seremban. Bab ini juga turut membincangkan dan menghuraikan tentang kaedah pengumpulan data dengan cara pemprosesan serta analisis yang dipraktikkan. 20
 21. 21. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN3.1 SUMBER DATA 3.11 Unit Analisis Kajian ini menggunakan unit asas individu iaitu para pelajar di Kolej Teknologi Alpha dan penduduk di sekitar Seremban 2, Negeri Sembilan. Bagi kaedah data dan maklumat 50 orang respondan akan dipilih secara rawak dan mengisi segala maklumat yang diperlukan dalam borang soal selidik. 3.1.2 Persampelan dan Teknik Persampelan Data kajian ini diperoleh melalui borang soal selidik bagi mendapatkan data primer. Selain itu, kajian juga menggunakan maklumat luaran seperti majalah, internet, artikel serta bahan-bahan bacaan ilmiah yang lain bagi mendapatkan data sekunder. 3.1.2.1 Kaedah Borang Soal Selidik Dalam kajian ini, borang soal selidik telah digunakan untuk mengkaji sejauhmanakah tabiat merokok mempengaruhi kadar peningkatan penyakit di Seremban 2. Melalui kaedah ini, saya telah mengedarkan borang soal selidik kepada para pelajar Kolej Teknologi Alpha dan penduduk di sekitar Seremban 2, Negeri Sembilan secara rawak. Tujuan borang selidik ini diedarkan adalah untuk menetukan anggaran sejauhmanakah tabiat merokok mempengaruhi kadar peningkatan penyakit di Seremban 2. Melalui pengedaran soal selidik ini akan memberikan maklumat yang boleh dipercayai, sah dan menepati objektif kajian yang dijalankan. 21
 22. 22. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN 3.1.2.2 Horizon Masa Kajian ini turut dijalankan berdasarkan kepada “ cross- sectional study” iaitu jangka masa kajian yang berbentuk waktu jangka pendek dan ia hanya dikumpul sekali sahaja. Selain melalui kaedah ini juga, masa yang diambil oleh responden untuk mengisi borang soal selidik juga begitu singkat iaitu tidak melebihi 30 minit untuk menjawab soalan-soalan yang dikemukakan.3.2 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 3.2.1 Instrumen Kajian Instrumen kajian merupakan satu alat yang digunakan oleh penyelidik ketika menjalankan sesuatu penyelidikan. Instrumen kajian digunakan sebagai asas bagi memperolehi data sepertimana yang dikehendaki oleh penyelidik untuk mencapai objektif kajian. Alat yang digunakan dalam menjalankan kajian ini adalah satu set borang selidik yang mengandungi empat (4) bahagian iaitu A, B, C, dan D. 3.2.1.1 Bahagian A Di bahagian A mengandungi soalan-soalan objektif yang menyatakan mengenai butiran-butiran peribadi responden seperti jantina, umur, bangsa, status, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, dan agama. Skala penggunaan yang digunakan adalah secara nominal. Skala Dishotomous juga digunakan bagi tujuan mendapatkan jawapan iaitu responden hanya diberikan dua (2) pilihan jawapan iaitu : 1. Ya 2. Tidak 22
 23. 23. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN 3.2.1.2 Bahagian B Di bahagian B pula mengandungi soalan-soalan berkenaan persepsi responden tentang faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya tabiat merokok. Soalan pada bahagian ini adalah menggunakan skala Likert 5 point yang perlu dibulatkan bagi membolehkan responden memilih sesuatu faktor mengikut keutamaannya. Skala tersebut mengadungi : 1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Sederhana 4. Setuju 5. Sangat setuju 3.2.1.3 Bahagian C Di bahagian C, responden akan menjawab soalan-soalan yang mengukur tentang kesan-kesan merokok terhadap penyakit. Kaedah pengukuran ini juga adalah berbentuk skala Likert 5 point yang perlu dibulatkan mengikut pilihan.3.2.1.4 Bahagian D Di bahagian D pula ialah langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi tabiat merokok. Kaedah pengukuran ini juga berbentuk skala Likert 5 point yang perlu dibulatkan mengikut pilihan. 23
 24. 24. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN3.3 TEKNIK ANALISIS DATA 3.3.1 Analisis Deskriptif Penyelidikan deskriptif ialah kaedah yang digunakan untuk memastikan dan menghuraikan ciri-ciri pembolehubah dalam sesuatu situasi. Kaedah ini telah digunakan melalui penganalisan borang soal selidik di mana kajian ini telah pun dijalankan oleh pengkaji-pengkaji terdahulu. Kami telah menggunakan kaedah statistik bagi mengukur lagi bukti ketepatan kawapan memalui bahagian A, B, C, dan D. 24
 25. 25. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN BAB 4 ANALISIS DATA4.0 PENGENALAN Bab ini menerangkan setiap maklumat yang telah dianalisis datanya daripada kajian soal selidik yang telah diedarkan sebelum ini kepada pelajar Institut Pangajian Tinggi Swasta iaitu Kolej Teknologi Alpha dan penduduk di kawasan Seremban 2, Negeri Sembilan. Soal selidik ini adalah bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang sejauhmanakah tabiat merokok mempengaruhi kadar penyakit kesihatan di kawasan Seremban 2. Borang soal selidik yang diedarkan tersebut mengandungi empat bahagian yang perlu dijawab oleh responden iaitu bahagian A, B, C,dan D. Bahagian A dalam borang soal selidik adalah berkaitan dengan maklumat asas responden iaitu jantina, umur, bangsa, taraf pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, dan agama serta soalan merokok atau tidak kepada respondan. Bahagian B pula menerangkan persepsi responden terhadap faktor-faktor yang menyebabkan tabiat merokok. Manakala bahagian C pula menerangkan berkenaan dengan kesan-kesan merokok terhadap penyakit. Bahagian yang terakhir sekali adalah bahagian D di mana ia mengkaji berkaitan langkah-langkah yang seharusnya diambil untuk mengatasi masalah tabiat merokok. Hasil soal selidik yang diperolehi dianalisis menggunakan kaedah SPSS di mana penggunaan kaedah ini 25
 26. 26. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN ialah untuk memudahkan penganalisan data dengan lebih mudah dan mengetahui peratus tertinggi atau terendah bagi setiap soalan yang dikemukakan kepada responden. 4.1 KEKERAPAN Statistics A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8N Valid 50 50 50 50 50 50 50 50 Missing 0 0 0 0 0 0 0 0Mean 1.38 1.44 1.14 1.30 1.50 1.32 1.06 1.68Median 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00Std. Deviation .490 .760 .606 .544 .735 .587 .240 .471Variance .240 .578 .368 .296 .541 .344 .058 .222Skewness .510 1.372 4.508 1.664 1.122 1.699 3.821 -.796Std. Error of Skewness .337 .337 .337 .337 .337 .337 .337 .337Kurtosis -1.814 .213 19.727 1.982 -.186 1.943 13.124 -1.425Std. Error of Kurtosis .662 .662 .662 .662 .662 .662 .662 .662 Berdasarkan kajian yang dijalankan, nilai min yang paling tinggi adalah soalan responden seorang perokok atau tidak (A8) dengan nilai sebanyak 1.68. nilai min kedua tertinggi adalah (A5) iaitu jenis pekerjaan responden sebanyak 1.50 dan diikuti dengan kajian tentang umur responden (A2) sebanyak 1.44. Seterusnya adalah (A1) iaitu jantina responden sebanyak 1.38. Manakala (A6) pula adalah 26
 27. 27. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN kajian mengenai tingkat pendapatan responden sebanyak 1.32 dan diikuti oleh (A4) iaitu kajian tentang status responden sebanyak 1.30. Seterusnya adalah kajian mengenai bangsa responden (A3) sebanyak 1.14. Dan kajian tentang nilai min yang paling rendah adalah (A7) iaitu berkenaan agama responden yang mencatat jumlah min sebanyak 1.06. 4.1.1 Jadual 1 : Jantina A1 Frequenc Valid Cumulative y Percent Percent PercentValid Lelaki 31 62.0 62.0 62.0 Perempua 19 38.0 38.0 100.0 n Total 50 100.0 100.0 27
 28. 28. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN Berdasarkan analisis yang dibuat dalam Jadual 1 diatas menunjukkan jantina yang diwakili oleh responden. Jumlah responden adalah seramai 50 orang. Di antara golongan lelaki dan perempuan. Golongan lelaki mencatatkan nilai peratusan yang paling tinggi iaitu seramai 31 orang dengan peratusan sebanyak 62%. Manakala golongan perempuan pula mencatatkan nilai purata yang sedikit iaitu sebanyak 19 orang dengan peratusan sebanyak 38% sahaja.4.1.2 Jadual 2 : Umur A2 Frequenc Valid Cumulative y Percent Percent PercentValid < 25 tahun 36 72.0 72.0 72.0 25 tahun - 30 6 12.0 12.0 84.0 tahun > 30 tahun 8 16.0 16.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 28
 29. 29. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN Jadual 2 menunjukkan peringkat umur responden yang mengisiborang soal selidik iaitu terdiri daripada pelajar Kolej TekonologiAlpha dan penduduk di sekitar Seremban 2. Bagi responden yang berumur kurang daripada 25 tahun adalahresponden yang tertinggi dimana 72% daripada keseluruhanresponden. Responden yang berumur lebih daripada 30 tahun adalahmerupakan responden yang kedua tertinggi iaitu mempunyai 19%manakala responden yang berumur diantara 25 tahun sehingga 30tahun mempunyai nilai paling sedikit adalah sebanyak 16% daripadajumlah keseluruhan responden. 29
 30. 30. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN4.1.3 Jadual 3 : Bangsa A3 Frequenc Valid Cumulative y Percent Percent Percent Valid Melayu 47 94.0 94.0 94.0 Cina 1 2.0 2.0 96.0 lain-lain 2 4.0 4.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 30
 31. 31. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN Berdasarkan Jadual 3 di atas ia melibatkan perbezaan nilai berdasarkan kategori bangsa responden. Responden yang mencatat nilai tertinggi adalah bangsa Melayu iaitu seramai 47 orang yang mewakili 94% daripada jumlah keseluruhan, diikuti oleh lain-lain bangsa iaitu seramai 2 orang dan sebanyak 4%. Manakala bangsa Cina mencatatkan nilai kedua terendah iaitu seramai 1 orang yang sebanyak 2%. Manakala bangsa India tidak mencatatkan jumlah terus menjadi jumlah yang paling sedikit responden.4.1.4 Jadual 4 : Status A4 Frequen Valid Cumulative cy Percent Percent PercentValid Bujang 37 74.0 74.0 74.0 Berkahwin 11 22.0 22.0 96.0 Janda/Duda 2 4.0 4.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 31
 32. 32. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN Jadual 4 menunjukkan perbezaan nilai berdasarkan kepadastatus responden. Responden yang mencatat status yang paling tinggiadalah Bujang iaitu seramai 37 orang mewakili 74% daripada nilaikeseluruhan. Status Berkahwin pula mencatat nilai kedua tertinggiiaitu seramai 11 orang dan mencatat jumlah peratusan sebanyak 22%dan diikuti status Janda/Duda mencatat 2 orang dan nilai peratusansebanyak 4% dimana status Janda/Duda merupakan nilai palingsedikit daripada keseluruhan responden. 32
 33. 33. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN4.1.5 Jadual 5 : Jenis Pekerjaan A5 Frequenc Valid Cumulative y Percent Percent Percent Valid Pelajar 32 64.0 64.0 64.0 Sektor 11 22.0 22.0 86.0 kerajaan Sektor swasta 7 14.0 14.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 33
 34. 34. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN Jadual 5 menunjukkan latar belakang jenis pekerjaan responden di Kolej Teknologi Alpha dan sekitar Seremban 2. Golongan responden terbesar adalah tertinggi daripada golongan pelajar iaitu seramai 32 orang dan jumlah peratusannya iaitu 64%. Diikuti oleh golongan pekerja di sektor kerajaan seramai 11 orang dan peratusannya adalah 22%. Seterusnya golongan pekerja di sektor swasta mencatat seramai 7 orang dan jumlah peratusannya 14% merupakan jumlah yang paling rendah.4.1.6 Jadual 6 : Tingkat Pendapatan A6 Frequenc Valid Cumulative y Percent Percent PercentValid < RM 1000 37 74.0 74.0 74.0 RM 1000 - RM 10 20.0 20.0 94.0 3000 > RM 3000 3 6.0 6.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 34
 35. 35. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN Jadual 6 menunjukkan tingkat pendapatan para responden diKolej Teknologi Alpha dan sekitar Seremban 2. Pada tingkatpendapatan yang kurang daripada RM 1000 adalah seramai 37 orangdan hanya mewakili 74%. Diikuti oleh tingkat pendapatan respondenyang melebihi RM 1000 sehingga RM 3000 yang hanya mewakili 10orang dan mencatat jumlah peratusan sebanyak 20%. Manakalatingkat pendapatan responden yang melebihi RM 3000 adalahsebanyak 3 orang yang hanya mewakili 6%. 35
 36. 36. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN4.1.7 Jadual 7 : Agama A7 Frequenc Valid Cumulative y Percent Percent Percent Valid Islam 47 94.0 94.0 94.0 Kristian 3 6.0 6.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 36
 37. 37. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN Jadual 7 menunjukkan perbezaan nilai berdasarkan kepada agama responden. Responden yang mencatat agama yang paling tinggi adalah Islam iaitu seramai 47 orang mewakili 94% daripada nilai keseluruhan. Agama Kristian pula mencatat nilai kedua tertinggi iaitu seramai 3 orang dan mencatat jumlah peratusan sebanyak 6% daripada keseluruhan responden iaitu 50 orang responden.4.1.8 Jadual 8 : Merokok A8 Frequenc Valid Cumulative y Percent Percent Percent Valid Ya 16 32.0 32.0 32.0 Tidak 34 68.0 68.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 37
 38. 38. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN Jadual 8 menerangkan tentang sama ada responden merokokataupun tidak. Berdasarkan jadual menunjukkan peratusan yangmerokok ialah 16 orang dan mewakili jumlah peratusan sebanyak32%, manakala baki responden menyatakan tidak merokok iaituseramai 34 orang dan mencatat jumlah peratusan yang tertinggisebanyak 86%. 38
 39. 39. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN 4.2 T-TEST Group Statistics Std. Std. Error A8 N Mean Deviation Mean C2 Ya 16 4.12 .806 .202 Tidak 34 4.82 .387 .066 Independent Samples Test Levenes Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 95% Confidence Interval of Mean the Sig. (2- Differe Std. Error Difference F Sig. T df tailed) nce Difference Lower UpperC2 Equal variances 14.164 .000 -4.165 48 .000 -.699 .168 -1.036 -.361 assumed Equal variances -3.292 18.330 .004 -.699 .212 -1.144 -.253 not assumed 39
 40. 40. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKANUjian Terhadap Persamaan Varians : Langkah 1 : Penyertaan Hipotesis Ho = µmerokok = µtidak merokok H1 = µmerokok ≠ µtidak merokok Langkah 2 : Penentuan Nilai T-Test Nilai-p / sig = 0.000 Langkah 3 : Penentuan Nilai Genting = 0.05 Langkah 4 : Keputusan Nilai-p ( 0.000) < = 0.05  Tolak Ho Langkah 5 : Kesimpulan Equal variances not assumed Tidak terdapat cukup bukti untuk menyokong dakwaan bahawa varians bagi kedua-dua populasi adalah sama. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa tidak terdapat perbezaan tabiat merokok mempengaruhi kadar penyakit di sekitar Seremban 2. 40
 41. 41. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN Ujian Terhadap Perbezaan Pembolehubah Tidak Bersandar : Ujian ini dilakukan bagi melihat hubungan antara soalan A8 (iaitu adakah anda merokok) dengan C2 (menyebabkan penyakit kanser). Berpandukan kepada analisis tersebut kajian dilakukan adalah signifikan menunjukkan bahawa orang yang merokok akan mendapat penyakit kanser dengan lebih mudah berbanding dengan orang tidak merokok.Langkah 1 : Penyertaan HipotesisHo = µmerokok = µ tidak merokokH1 = µmerokok ≠ µtidak merokok (claim)Langkah 2 : Penentuan Nilai T-TestNilai-p / sig = 0.004 / 2 = 0.002Langkah 3 : Penentuan Nilai Genting = 0.05Langkah 4 : KeputusanNilai-p ( 0.002 ) < ( 0.05 )  Tolak Ho 41
 42. 42. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKANLangkah 5 : Kesimpulan Data yang diperolehi signifikan 5% mengandungi cukup bukti untuk menolak Ho. Ini juga telah membukitkan bahawa orang yang merokok akan mudah mendapat penyakit kanser. 42
 43. 43. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN 4.3 CROSSTABS 4.3.1 Pengujian CHI-SQUARE Jadual di bawah menunjukkan hasil analisis chi-square yang berkaitan samada tabiat merokok mempengaruhi kadar penyakit di sekitar Seremban 2. Case Processing Summary Cases Valid Missing Total N Percent N Percent N Percent A8 * B3 50 100.0% 0 .0% 50 100.0% A8 * B3 Crosstabulation B3 Sangat Tidak Sangat tidak setuju setuju Sederhana Bersetuju bersetuju TotalA8 Ya Count 4 3 3 2 4 16 Expected 1.6 1.6 1.6 6.7 4.5 16.0 Count Tidak Count 1 2 2 19 10 34 Expected 3.4 3.4 3.4 14.3 9.5 34.0 CountTotal Count 5 5 5 21 14 50 Expected 5.0 5.0 5.0 21.0 14.0 50.0 Count 43
 44. 44. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN Chi-Square Tests Asymp. Sig. Value df (2-sided) Pearson Chi-Square 13.848a 4 .008 Likelihood Ratio 14.262 4 .007 Linear-by-Linear 8.058 1 .005 Association N of Valid Cases 50 a. 7 cells (70.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.60. Berdasarkan kajian ini, 50 orang responden yang telah dipilihsecara rawak dari Kolej Teknologi Alpha dan sekitar Seremban 2.Berdasarkan jadual diatas terdapat 5 hasil analisis yang dikaji iaitu 1) Sangat Tidak Setuju 2) Tidak Setuju 3) Sederhana 4) Bersetuju 5) Sangat Bersetuju Berdasarkan kepada keputusan analisis tersebut. Nilai pearsonchi-square ( 13.848 ) dan mempunyai nilai signifikan sebanyak(0.008). Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa tabiat merokokmempengaruhi kadar penyakit terus kepada kehidupan manusia. Olehyang demikian, ia mempunyai hubungan yang signifikan dan positif. 44
 45. 45. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN4.4 REALIBILITY Case Processing Summary N % Cases Valid 50 100.0 Excluded 0 .0 Total 50 100.0 a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbachs Alpha Based on Cronbachs Standardize N of Alpha d Items Items .824 .823 8 45
 46. 46. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN Scale Statistics Varianc Std. N of Mean e Deviation Items 34.20 25.959 5.095 8 Berdasarkan hasil kajian yang di analisis, hanya 50 orang responden yang dipilih. Dalam jadual diatas, reabiliti statistik bagi nilai Cronbach‟s Alpha iaitu sebanyak (0.824) berbanding dengan Cronbach‟s Alpha Based on standardized item iaitu sebanyak (0.823). Hal ini menunjukkan analisis ini mempunyai kekuatan hubungan kebolehpercayaan Cronbach‟s Alpha yang sangat baik kerana nilai tersebut melebihi α = 0.6. Inter-Item Correlation Matrix D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8D1 1.000 .854 .178 .262 .418 .480 .316 .166D2 .854 1.000 .176 .194 .423 .535 .335 .101D3 .178 .176 1.000 .157 .311 .279 .301 .427D4 .262 .194 .157 1.000 .506 .283 .307 .164D5 .418 .423 .311 .506 1.000 .608 .526 .275D6 .480 .535 .279 .283 .608 1.000 .749 .453D7 .316 .335 .301 .307 .526 .749 1.000 .488D8 .166 .101 .427 .164 .275 .453 .488 1.000 46
 47. 47. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN 4.5 ANOVA DescriptivesA8 95% Confidence Interval for Mean Std. Std. Lower Upper N Mean Deviation Error Bound Bound Minimum Maximum Sangat 5 1.20 .447 .200 .64 1.76 1 2tidak setujuTidak setuju 2 1.50 .707 .500 -4.85 7.85 1 2Sederhana 15 1.47 .516 .133 1.18 1.75 1 2 Bersetuju 14 1.86 .363 .097 1.65 2.07 1 2 Sangat 14 1.93 .267 .071 1.77 2.08 1 2 bersetuju Total 50 1.68 .471 .067 1.55 1.81 1 2 ANOVA A8 Sum of Mean Squares df Square F Sig. Between 3.204 4 .801 4.695 .003 Groups Within Groups 7.676 45 .171 Total 10.880 49 47
 48. 48. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN Hipotesis : Ho : µ1 = µ2 = µ3 = µ4 = µ5 H1 : Sekurang-kurangnya satu min adalah berbeza Berdasarkan jadual deskriptif diatas menunjukkan seramai 50 orang responden yang berkeyakinan. Bagi soalan A8 responden menjawab sangat setuju, setuju, sederhana, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Nilai min yang tinggi adalah bagi responden yang menyatakan sangat bersetuju sebanyak 1.93, diikuti bersetuju iaitu sebanyak 1.83, tidak setuju sebanyak 1.50, sederhana 1.47, manakala sangat tidak setuju sebanyak 1.20. Selain itu, data ini juga memaparkan sisihan piawai dan min square iaitu bagi nilai sisihan piawai antara kumpulan ialah sebanyak 3.204, manakala dalam kumpulan pula bernilai 7.676. bagi min square pula masing-masing mencatatkan nilai 0.801 dan 0.171 dengan nilai sig sebanyak 0.03. Melalui ujian tersebut dapat disimpulkan bahawa :Ho : Tidak terdapat perbezaan di antara sangat tidak setuju, tidak setuju, tidak pasti, setuju, dan sangat setuju.H1 : Terdapat perbezaan di antara sangat tidak setuju, tidak setuju, tidak pasti, setuju, dan sangat setuju. 48
 49. 49. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN 4.6 REGRESI Model Summaryb R Adjusted R Std. Error of Durbin- Model R Square Square the Estimate Watson 1 .671a .451 .427 .357 1.677 a. Predictors: (Constant), B5, C2 b. Dependent Variable: A8 ANOVAb Sum of MeanModel Squares df Square F Sig.1 Regression 4.902 2 2.451 19.271 .000a Residual 5.978 47 .127 Total 10.880 49a. Predictors: (Constant), B5,C2b. Dependent Variable: A8 49
 50. 50. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN Coefficientsa Standardize Unstandardized d Coefficients CoefficientsModel B Std. Error Beta t Sig.1 (Constant) .022 .371 .059 .954 C2 .237 .087 .321 2.708 .009 B5 .193 .049 .472 3.979 .000a. Dependent Variable: A8 Berdasarkan analisis yang dibuat diatas, pembolehubah bersandar adalah A8 iaitu tentang responden merokok ataupun tidak. Manakala pembolehubah tidak bersandar adalah C2 dan B5. Dalam model analisis yang dibuat diatas dapat disimpulkan bahawa soalan (A8) yang mempunyai R² sebanyak 0.451 boleh dikatakan mempunyai kekuatan hubungn iaitu sebanyak 45.1% ( 0.451 x 100 ). Nilai tetap ialah 0.022 mempunyai hubungan yang positif dengan (C2) iaitu sebanyak 0.237 dan signifikan iaitu sebanyak 0.009. Manakala nilai tetap 0.022 untuk B5 mempunyai hubungn positif iaitu sebanyak 0.193 dan ia merupakan signifikan sebanyak 0.000. Bagi model matematik bagi output pula dapat digambarkan seperti berikut : Y = ß0 + ß1 X 1 + ß1 X 2 Y = 0.022 + 0.237 XC2 + 0.193 XB5 50
 51. 51. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN Model regresi ini adalah model yang bagus kerana F ialah 19.271 dengan nilai signifikannya 0.000 ª kurang daripada nilai alpha iaitu 0.05 model ini juga menerangkan bahawa varians A8 iaitu 0.451 iaitu R-square.CARTARALAT BERTABURAN NORMAL 51
 52. 52. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN52
 53. 53. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN4.6 Case Processing Summary Cases Valid Missing Total A8 N Percent N Percent N Percent B5 Ya 16 100.0% 0 .0% 16 100.0% Tidak 34 100.0% 0 .0% 34 100.0% Descriptives Std. A8 Statistic Error B5 Ya Mean 1.94 .281 95% Confidence Lower 1.34 Interval for Mean Bound Upper 2.54 Bound 5% Trimmed Mean 1.82 Median 2.00 Variance 1.262 Std. Deviation 1.124 Minimum 1 Maximum 5 Range 4 Interquartile Range 2 53
 54. 54. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN Skewness 1.426 .564 Kurtosis 2.367 1.091 Tidak Mean 3.41 .141 95% Confidence Lower 3.13 Interval for Mean Bound Upper 3.70 Bound 5% Trimmed Mean 3.43 Median 3.00 Variance .674 Std. Deviation .821 Minimum 1 Maximum 5 Range 4 Interquartile Range 1 Skewness -.573 .403 Kurtosis 1.239 .788 Berdasarkan output di atas, ianya adalah perbandingan pendapatresponden samada responden merokok ataupun tidak ( A8 ) sertakesan faktor-faktor terhadap pengaruh keluarga sebagai peranan dalammenyumbang kepada rokok ( B5 ). Berdasarkan output di atas didapati bahawa skewness error bagipendapat meningkat ( 1.426 / 0.564 ) dengan nilai sebanyak 2.0 danini menunjukkan andaian taburan normal serta dapat diterima keranadi antara -2 dan +2. maka ujian parametrik dapat diteruskan. 54
 55. 55. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKANTests of Normalityb Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk D5 Statistic df Sig. Statistic df Sig.C3 Sederhana .256 7 .182 .833 7 .086a. Lilliefors Significance Correctionb. C3 is constant when D5 = Sangat tidak setuju. It has beenomitted. Berdasarkan kepada jadual (output) ianya adalah perbandingan didapati Shapiro-Wilk pendapat responden (C3) mengenai penyakit kepada masyarakat (perokok pasif) mempunyai nilai yang tinggi pada statistik pembolehubah peranan media massa mengiklankan keburukan merokok (D5) iaitu pada aras keertian 0.833 pada nilai signifikan 0.086. Berpandukan contoh, didapati nilai signifikan adalah lebih kecil dari 0.05 bagi setiap ujian normaliti. Tambahan pula, didapati terdapat lebih daripada 20 pengukuran. Maka dengan ini, adalah sesuai dikatakan bahawa taburan diandaikan tertabur secara normal dan ujian parametrik dapat dijalankan. 55
 56. 56. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKANSTEM-AND-LEAF PLOTSB5 Stem-and-Leaf Plot forA8= YaFrequency Stem & Leaf 7.00 1 . 0000000 .00 1. 5.00 2 . 00000 .00 2. 3.00 3 . 000 1.00 Extremes (>=5.0)Stem width: 1Each leaf: 1 case(s)B5 Stem-and-Leaf Plot forA8= TidakFrequency Stem & Leaf 1.00 Extremes (=<1.0) 2.00 2 . 00 .00 2. 15.00 3 . 000000000000000 .00 3. 14.00 4 . 00000000000000 .00 4. 2.00 5 . 00Stem width: 1Each leaf: 1 case(s) 56
 57. 57. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN Graf di atas menunjukkan perbandingan di antara respondenseorang perokok ataupun tidak ( A8 ) dengan faktor yangmempengaruhi tabiat merokok adalah pengaruh keluarga ( B5 ).Berdasarkan kepada graf di atas, didapati terdapat responden ke 50yang menyatakan „ya‟ manakala responden ke 48 menyatakan „tidak‟bahawa faktor pengaruh keluarga dapat mempengaruhi respondenmerokok atau tidak. 57
 58. 58. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN BAB 5 KESIMPULAN5.0 PERBINCANGAN KEPADA ANALISIS YANG DIJALANKAN Daripada kajian yang telah dijalankan, pelajar kolej Teknologi Alpha dan penduduk di sekitar Seremban 2 mendapati bahawa tabiat merokok mempengaruhi kadar penyakit dan memberi kesan langsung kepada mereka yang menghisap rokok. Keadaan ini wujud adalah kerana beberapa faktor dan langkah-langkah yang agresif perlu diambil dan harus diberi perhatian oleh pihak kerajaan dalam usaha menangani masalah ini.5.1 KEPUTUSAN DAN KESIMPULAN YANG DIPEROLEHI Secara keseluruhan daripada hasil kajian yang dijalankan adalah berdasarkan kepada individu-individu yang terdiri daripada golongan pelajar di IPTS Kolej Teknologi Alpha dan masyarakat di sekitar Seremban 2. Berdasarkan hasil kajian yang diperolehi mendapati bahawa kebanyakan dari mereka mengetahui dan mempunyai maklumat berkenaan akibat merokok dalam kesihatan. Oleh itu, kesan-kesan serta langkah-langkah yang sewajarnya harus diambil oleh masyarakat adalah releven dan perlu dalam usaha yang drastik menangani isu rokok ini. 58
 59. 59. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN5.3 CADANGAN KEPADA KAJIAN YANG DIJALANKAN Kajian lanjutan perlu dijalankan supaya dapatan yang lebih baik diperolehi. Berikut dinyatakan beberapa cadangan yang boleh diberikan perhatian untuk melaksanakan kajian pada masa akan datang. Kajian yang dijalankan ini hanyalah meliputi responden yang terdiri daripada pelajar Kolej Teknologi Alpha dan penduduk di sekitar Seremban 2. Keputusan dari kajian ini tidak menunjukkan keputusan yang sebenar bagi merokok mempengaruhi kadar penyakit di Seremban. Kajian boleh dimantapkan lagi pada masa akan datang dengan menggunakan sampel dari seluruh negeri agar maklum balas yang diterima lebih tepat dan menyeluruh. Kajian ini juga hanya merujuk kepada kajian berkenaan punca-punca. Kesan-kesan dan langkah- langkah mengatasi tabiat merokok. Oleh itu, dicadangkan aspek kajian bagi memperolehi keputusan yang lebih terperinci adalah dengan melihat pertumbuhan kependudukan supaya dapat menilai lebih lanjut tentang kesan tabiat merokok mempengaruhi kadar penyakit di Seremban 2. Dalam mengatasi tabiat merokok ini, semua pihak harus berganding bahu agar tabiat ini dapat dihapuskan dalam generasi yang akan datang. Kesedaran dalam masyarakat untuk membendung masalah ini berleluasa amat penting supaya generasi yang baru ini tidak ketagih disebabkan hanya sebatang rokok. Peranan kerajaan juga amat diperlukan dalam fenomena membendung tabiat merokok yang semakin berleluasa kini. Usaha meningkatkan lagi harga sekotak rokok dan sekatan dalam penyeludupan rokok secara haram harus dipertingkatkan lagi supaya masyarakat tidak mengalami ketagihan tabiat merokok. 59
 60. 60. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN5.4 RUMUSAN KEPUTUSAN Melalui analisis kajian yang dilakukan, dapatlah disimpulkanbahawa tabiat merokok dapat mempengaruhi kadar penyakit dikawasan Seremban 2. Kesan negatif yang ada pada sebatang rokokmampu memberikan impak negatif kepada tahap kesihatan manusia. Dalam kajian ini, 50 orang responden telah dipilih secara rawakbagi mendapatkan hasil analisis. Para responden ini terdiri daripadawarga Kolej Teknologi Alpha, penduduk Seremban 2, NegeriSembilan dan juga kawasan sekitarnya. Bahagian B adalah berkaitandengan faktor-faktor kepada merokok yang menjadi ketagihan dalamkehidupan seharian. Hasil kajian yang diperolehi, kebanyakkanresponden adalah bersetuju bahawa tabiat merokok mempengaruhikadar penyakit di kawasan Seremban 2. Kajian yang dilakukan adalah berbentuk deskriptif dangabungan. Bahagian D dalah berkaitan dengan kesan negatif kepadaperokok tegar. Daripada kajian yang dilakukan ke atas 50 orangresponden yang dipilih secara rawak, didapati bahawa kesan-kesantabiat merokok mempengaruhi kadar penyakit di mana telahdinyatakan dapat diterima oleh responden. Kebanyakkan maklumbalas yang diterima daripada para responden mengenai kesan-kesantabiat merokok mempengaruhi kadar penyakit juga mendapat responyang positif. 60
 61. 61. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN5.2 PERBINCANGAN ANALISIS Hasil kajian ini mendapati bahawa terdapat hubungan yangsignifikan di antara tabiat merokok dengan para responden. Daripadahasil kajian yang dilakukan, kebanyakkan daripada respondenberpendapat bahawa tabiat merokok mempengaruhi kadar penyakit dikawasan Seremban 2. 61
 62. 62. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN ALPHA COLLEGE OF TECHNOLOGY DENGAN KERJASAMA UNIVERSITI UTARA MALAYSIA BORANG SOAL SELIDIK TAJUK : SEJAUHMANAKAH TABIAT MEROKOK MEMPENGARUHI KADAR PENYAKIT DI SEREMBAN 2 DISEDIAKAN OLEH : MOHD ZAIDY BIN BUANG 880725-01-5559 194192 Arahan : sila jawab soalan-soalan yang dikemukakan mengikut arahan yang diberikan.Kesudian dan kerjasama anda menjawab borang soal selidik ini amatlah dihargai dan Terima kasih. 62
 63. 63. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKANBAHAGIAN A : LATAR BELAKANG RESPONDENSila tandakan dan lengkapkan maklumat-maklumat berikut : 1. Jantina i. Lelaki ii. Perempuan 2. Umur i. Kurang dari 25 tahun ii. 25 tahun – 30 tahun iii. Lebih 30 tahun 3. Bangsa i. Melayu ii. Cina iii. India iv. Lain-lain 4. Status i. Bujang ii. Berkahwin iii. Janda/duda 5. Jenis pekerjaan i. Pelajar ii. Sektor kerajaan iii. Sektor swasta iv. Persendirian 63
 64. 64. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN6. Tingkat pendapatan i. Kurang dari RM1000 ii. RM1000 – RM3000 iii. Lebih RM30007. Agama i. Islam ii. Kristian iii. Hindu iv. Buddha v. Lain-lain8. Adalah anda seorng perokok ? i. Ya ii. tidak 64
 65. 65. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN BAHAGIAN B : FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN PENINGKATAN TABIAT MEROKOK Berpandukan skala berikut, sila nyatakan tahap pengetahuan anda berkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan tabiat merokok. 1. Sangat tidak setuju 2. Tidak setuju 3. Sederhana 4. Bersetuju 5. Sangat bersetuju 1 2 3 4 51 Mengatasi stress/tekanan2 Pengaruh media massa/masyarkat sekeliling3 Sifat ingin mencuba sesuatu yang baru4 Ketagihan5 Pengaruh keluarga6 Membentuk imej diri agar dianggap berani/hebat/dewasa dan lain-lain.7 Langkah penguatkuasaan oleh pihak kerajaan terhadap larangan menjual rokok kepada remaja berumur 18 tahun ke bawah lemah/gagal.8 Kurangnya kesedaran dalam diri dan masyarakat 65
 66. 66. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN BAHAGIAN C : KESAN-KESAN MEROKOK Berpandukan skala berikut, sila nyatakan tahap pengetahuan anda berkaitan kesan-kesan merokok. 1. Sangat tidak setuju 2. Tidak setuju 3. Sederhana 4. Bersetuju 5. Sangat bersetuju 1 2 3 4 51 Perbelanjaan meningkat ( kewangan )2 Penyakit seperti kanser, batuk, strok dan lain- lain.3 Penyakit kepada masyarakat ( perokok pasif )4 Kurang stamina ( kemurungan )5 Ketagihan yang berterusan6 Lahir generasi yang kurang upaya ( OKU ) atau tidak sempurna.7 Risiko kematian adalah tinggi.8 Mempercepatkan kemerosotan mental. 66
 67. 67. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN BAHAGIAN D : LANGLAH-LANGKAH MENGATASI TABIAT MEROKOK Berpandukan skala berikut, sila nyatakan pendapat anda mengenai langkah-langkah yang seharusnya diambil untuk menangani masalah ketagihan merokok. 1. Sangat tidak setuju 2. Tidak setuju 3. Sederhana 4. Bersetuju 5. Sangat bersetuju 1 2 3 4 51 Kempen Anti-Rokok2 Seminar “ Budaya Sihat Tanpa Rokok “3 Pendidikan awal diterapkan ( kanak-kanak )4 Amaran kerajaan diperketatkan lagi.5 Peranan media massa mengiklankan keburukan merokok.6 Memberikan petua-petua mengatasi gian rokok.7 Merujuk ke “ Klinik Berhenti Merokok “8 Membimbing bagi menjalani kehidupan tanpa rokok. 67
 68. 68. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKANA1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A82.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.02.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.02.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.02.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.02.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.02.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.02.0 1.0 2.0 3.0 2.0 1.0 2.0 2.01.0 3.0 1.0 2.0 2.0 3.0 1.0 1.01.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.01.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.01.0 3.0 1.0 2.0 3.0 3.0 1.0 2.01.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.01.0 3.0 1.0 2.0 3.0 3.0 1.0 1.01.0 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 2.01.0 2.0 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 2.01.0 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 2.01.0 2.0 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 2.01.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.01.0 3.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.02.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.02.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 68
 69. 69. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.01.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.01.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.01.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.02.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.01.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.01.0 3.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.02.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.02.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.01.0 3.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.01.0 3.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.02.0 1.0 4.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.01.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.01.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.01.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.01.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.01.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.02.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.02.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.01.0 1.0 4.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.02.0 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 2.01.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 69
 70. 70. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.01.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.01.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.01.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.02.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.02.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.01.0 3.0 1.0 3.0 2.0 2.0 1.0 1.0 70
 71. 71. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKANB1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B83.0 2.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.03.0 4.0 4.0 5.0 4.0 5.0 5.0 4.03.0 2.0 5.0 5.0 4.0 4.0 2.0 5.03.0 2.0 3.0 3.0 4.0 5.0 5.0 5.04.0 3.0 4.0 4.0 4.0 3.0 5.0 4.05.0 2.0 2.0 5.0 2.0 3.0 4.0 5.03.0 3.0 4.0 2.0 5.0 3.0 1.0 3.05.0 2.0 2.0 5.0 1.0 1.0 3.0 3.04.0 4.0 3.0 5.0 3.0 2.0 4.0 3.05.0 3.0 1.0 5.0 3.0 3.0 3.0 3.02.0 4.0 4.0 4.0 3.0 2.0 3.0 3.03.0 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.01.0 1.0 1.0 5.0 1.0 1.0 5.0 1.03.0 4.0 4.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.04.0 4.0 5.0 5.0 3.0 5.0 5.0 5.02.0 2.0 4.0 4.0 4.0 4.0 2.0 2.04.0 5.0 4.0 3.0 3.0 4.0 5.0 3.03.0 3.0 1.0 3.0 1.0 1.0 5.0 4.02.0 3.0 3.0 4.0 2.0 3.0 3.0 5.03.0 5.0 4.0 4.0 2.0 2.0 2.0 5.03.0 3.0 4.0 5.0 3.0 4.0 5.0 5.0 71
 72. 72. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN3.0 3.0 4.0 5.0 4.0 4.0 4.0 3.05.0 5.0 4.0 4.0 3.0 3.0 4.0 5.05.0 4.0 5.0 4.0 1.0 5.0 5.0 3.05.0 4.0 5.0 5.0 1.0 5.0 5.0 5.01.0 4.0 5.0 5.0 4.0 4.0 4.0 5.01.0 1.0 3.0 3.0 1.0 1.0 1.0 3.04.0 3.0 2.0 4.0 2.0 2.0 3.0 3.04.0 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 2.0 5.03.0 4.0 5.0 5.0 4.0 2.0 3.0 3.03.0 5.0 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.03.0 2.0 2.0 3.0 2.0 1.0 3.0 3.03.0 5.0 5.0 4.0 3.0 1.0 4.0 5.04.0 3.0 4.0 4.0 3.0 2.0 4.0 5.03.0 1.0 1.0 4.0 1.0 1.0 5.0 4.03.0 4.0 5.0 3.0 3.0 3.0 5.0 5.04.0 4.0 5.0 1.0 2.0 1.0 5.0 5.01.0 1.0 2.0 5.0 4.0 4.0 5.0 5.04.0 5.0 4.0 5.0 3.0 3.0 5.0 5.01.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.0 3.0 5.04.0 4.0 3.0 5.0 4.0 3.0 5.0 5.02.0 4.0 1.0 3.0 4.0 1.0 3.0 3.05.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 72
 73. 73. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN3.0 4.0 4.0 3.0 2.0 2.0 5.0 5.04.0 3.0 4.0 5.0 3.0 4.0 5.0 5.03.0 2.0 4.0 3.0 3.0 1.0 2.0 2.01.0 5.0 5.0 5.0 3.0 5.0 5.0 5.01.0 4.0 4.0 5.0 1.0 1.0 2.0 5.03.0 5.0 5.0 5.0 4.0 3.0 5.0 5.05.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 73
 74. 74. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKANC1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C85.0 5.0 4.0 5.0 4.0 4.0 4.0 4.05.0 5.0 5.0 4.0 3.0 5.0 4.0 4.04.0 4.0 5.0 2.0 3.0 2.0 5.0 3.05.0 5.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 4.04.0 5.0 5.0 4.0 4.0 3.0 3.0 3.05.0 5.0 4.0 3.0 4.0 5.0 3.0 3.04.0 4.0 5.0 4.0 3.0 4.0 4.0 5.05.0 4.0 3.0 3.0 5.0 3.0 3.0 1.04.0 5.0 4.0 1.0 5.0 3.0 3.0 3.05.0 3.0 3.0 3.0 5.0 3.0 5.0 3.04.0 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.04.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.04.0 3.0 3.0 3.0 5.0 1.0 5.0 1.05.0 4.0 5.0 3.0 4.0 5.0 4.0 3.05.0 5.0 5.0 5.0 3.0 5.0 5.0 5.05.0 5.0 5.0 5.0 2.0 3.0 2.0 3.02.0 5.0 4.0 3.0 5.0 1.0 1.0 1.04.0 3.0 3.0 1.0 3.0 1.0 1.0 1.05.0 5.0 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.04.0 5.0 4.0 3.0 5.0 3.0 5.0 5.02.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 4.0 74
 75. 75. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.05.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.0 4.05.0 5.0 5.0 5.0 5.0 1.0 5.0 3.05.0 5.0 5.0 5.0 5.0 1.0 5.0 1.05.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.04.0 3.0 5.0 4.0 3.0 4.0 3.0 5.04.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 2.05.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.0 3.05.0 5.0 4.0 3.0 5.0 3.0 5.0 5.05.0 4.0 4.0 5.0 5.0 4.0 5.0 4.03.0 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 4.0 3.05.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.0 5.0 5.04.0 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 2.0 2.04.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 3.05.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.05.0 5.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.05.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.05.0 5.0 5.0 4.0 5.0 4.0 4.0 5.05.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.05.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.0 5.0 5.05.0 5.0 4.0 3.0 3.0 4.0 5.0 4.05.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 75
 76. 76. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.05.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.0 4.03.0 4.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.05.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.05.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.05.0 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 4.05.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 76
 77. 77. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAND1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D83.0 3.0 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.04.0 4.0 5.0 5.0 5.0 3.0 2.0 4.05.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.03.0 4.0 5.0 5.0 3.0 3.0 4.0 5.03.0 4.0 3.0 4.0 4.0 3.0 3.0 2.03.0 3.0 5.0 5.0 4.0 3.0 3.0 5.05.0 4.0 4.0 5.0 3.0 4.0 4.0 5.04.0 4.0 5.0 5.0 4.0 4.0 4.0 4.04.0 4.0 5.0 3.0 3.0 5.0 5.0 5.05.0 5.0 5.0 3.0 5.0 5.0 5.0 5.05.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.0 4.03.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 4.05.0 5.0 5.0 1.0 5.0 5.0 5.0 5.03.0 4.0 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.04.0 4.0 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 4.05.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 2.0 5.05.0 5.0 5.0 4.0 4.0 2.0 3.0 2.03.0 5.0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.04.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.03.0 3.0 4.0 5.0 4.0 3.0 4.0 5.05.0 5.0 5.0 4.0 3.0 3.0 3.0 5.0 77
 78. 78. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.0 4.04.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.05.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.01.0 1.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.05.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.05.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.02.0 2.0 5.0 5.0 5.0 3.0 5.0 5.04.0 4.0 5.0 3.0 4.0 5.0 5.0 4.05.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 2.0 3.04.0 4.0 5.0 5.0 4.0 4.0 4.0 4.04.0 3.0 5.0 5.0 5.0 3.0 4.0 4.05.0 5.0 3.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.03.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 3.02.0 4.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.05.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.05.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.03.0 3.0 4.0 5.0 3.0 4.0 4.0 3.05.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.05.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 5.05.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 5.03.0 4.0 5.0 3.0 4.0 4.0 3.0 4.01.0 1.0 5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 78
 79. 79. PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 4.0 3.0 3.05.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.03.0 3.0 2.0 3.0 4.0 3.0 3.0 4.05.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.05.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.05.0 5.0 5.0 3.0 4.0 5.0 5.0 5.05.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 79

×