Kpt6044 keberkesanan penyampaian kuliah menggunakan teknologi-

438 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
438
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kpt6044 keberkesanan penyampaian kuliah menggunakan teknologi-

 1. 1. Pertanika J. Soc. Sci. & Hum. 14(2): 165-174 (2006) ISSN: 0128-7702 © Universiti Putra Malaysia Press Keberkesanan Penyampaian Kuliah Menggunakan Teknologi Webcast dalam Mod yang Berbeza ZAKARIA RASA, AIDA SURAYA MD. YUNUS, AZIZAN ASMUNI, SUHAIMI NAPIS, BAHAMAN ABU SAMAH, MOHD ZUL MOHD YUSOFF, MOHD RIZAL KHANAFIE, HASMAH ABDUL WAHAB & TN. SAYID MOHAMMAD NAZARI SAYID ISMAIL Institut Multimedia dan Perisian, Universiti Putra Malaysia 43400 UPM, Serdang, Selangor, Malaysia Kata kunci: Teknologi webcast, penyampaian kuliah, mod, von ABSTRAK Aplikasi teknologi webcast semakin mendapat tempat terutama dalam sektor korporat dan penyiaran. Bagaimanapun, kesesuaian penggunaan teknologi webcast dalam pengajaran belum banyak diterokai, terutama di Malaysia. Justeru itu, kajian ini dijalankan untuk meninjau keberkesanan penggunaan teknologi ini dalam aspek pengajaran dan pembelajaran di sebuah institusi pengajian tinggi. Tiga mod penyampaian kuliah secara webcast telah didedahkan kepada subjek k;;yian yang terdiri daripada 104 pelajar dalam Fasa I yang mengikuti kursus berorientasikan Sains manakala seramai 106 pelajar dalam Fasa II yang mengikuti kursus berorientasikan Sains Sosial. Mod tersebut adalah teknologi live streaming, pre-recorded streaming dan videl>-on-demand (YOD). Sesi kuliah secara bersemuka juga telah dijalankan sebagai satu bentuk kawalan. Persepsi subjek terhadap penggunaan teknologi webcast telah dikenal pasti melalui soal selidik. Ujian pra dan pasca dijalankan sebelum dan selepas sesi kuliah untuk mengenal pasti sarna ada terdapat perbezaan pencapaian dan signifikan an tara pelajar yang mengikuti kuliah melalui mod .teknologi webcastyang berbeza. Hasil analisis data signifikan menunjukkan persepsi pelajar adalah sederhana positif terhadap mod teknologi webcast, kaedah penyampaian kuliah webcast, bahan pembelajaran yang digunakan dalam kuliah webcast dan kemudahan yang disediakan dalam kuliah webcast. Dari aspek pencapaian pula, tiada perbezaan yang signifikan diperoleh antara ujian pra dan pasca bagi kempat-empat mod penyampaian, kuliah bersemuka, live streaming, pre- recorded streaming dan YOn. Ini bermakna, kuliah melalui mod webcast mempunyai potensi untuk digunakan secara meluas sarna ada bagi pengajaran dalam kampus ataupun luar kampus. ABSTRACT The applications of webcast technology are expanding in both the corporate and broadcasting sectors. However, the use of webcast technology in teaching has not been widely explored, especially in Malaysia. Thus, a study was conducted to determine the effectiveness of the webcast technology in teaching and learning institutions of higher education. In this experimental study, three modes of webcast delivery were exposed to the subjects. The modes were live streaming, pre- recorded streaming and video-on-demand (YOn. Subjects in these three modes of delivery were considered as experimental groups, while subjects who followed face-to-face lecture were considered as control group. A set of questionnaires was distributed to subjects in order to obtain information on their perceptions towards the use of webcast technology. Pre-test was at first administered to gauge pre-experimental stage of subjects academic capabilities. Then after the study, a post-test were conducted to determine whether there were significant difference in academic achievement of students who attended the different modes of webcast delivery. The findings showed that perceptions of subjects were moderate and positive towards the delivery modes using webcast technology, lecture method, learning materials used, and the facilities provided in the webcast
 2. 2. Zakaria Kasa et aL modes of delivery. In terms of academic achievement, there was no significant difference between post-test and pr~-test for all four modes of delivery. This implies that webcast modes of delivery have the potential to be used on a larger scale to the teaching and learning of both on-eampus and off campus programmes. PENDAHULUAN Broadcasting System (BIBS) pada 1999 olehDalam proses pengajaran dan pembelajaran, Universiti Berkeley (Rowe et al. 2001). Kumpulanpelbagai mod atau kaedah boleh digunakan tersebut telah mengambil masa empat tahununtuk membantu pengajaran dan pembelajaran untuk membangunkan sistem tersebut yangberlaku dengan lebih berkesan. Dengan membolehkan penerimaan bah an secaraperkembangan teknologi komputer, pelbagai langsung darijarakjauh dan pengulangan semulakaedah diperkenalkan untuk membantu pengajar rakaman kuliah atas permintaan (on-demand)mengajar dengan lebih berkesan di samping dengan menggunakan streaming audio dan videomembantu pelajar belajar dengan lebih baik. melalui Internet. Kajian yang dijalankan padaTeknologi webcast adalah salah satu contoh tahun 2000 dan 2001 itu mendapati bahawaperkembangan teknologi pada masa kini. teknologi webcast boleh meningkatkanTeknologi ini membolehkan penghantaran pembelajaran pelajar. Pelajar yang terlibat dalammaklumat digital dibuat melalui internet secara kajian tersebut melaporkan antara sebab merekalebih efektif dan berkesan untuk diterirna, dilihat menggunakan teknologi webcast ialah tidakdan didengar oleh pengguna. memahami bahan kuliah yang disampaikan, tidak Webcast secara umumnya ditakrifkan sebagai dapat hadir untuk sesuatu kuliah dan/atau tidaksatu mod penghantaran maklumat digital melalui memahami bahasa yang digunakan olehinternet untuk dicapai, dilihat dan didengar pensyarah semasa kuliah. Majoriti (82%) pelajaroleh penguna. Ia melibatkan interaksi di antara menyatakan mereka lebih menyukai kuliah secarapenghantar dan penerima maklumat webcast ini bersemuka berbanding kuliah webcast. Walau(Sinclair and Cruikshank 2001). Selain itu, bagaimanapun, 54% menyatakan melalui kuliahterminologi webcast juga digunakan untuk webcast, mereka boleh memahami dengan lebihmenerangkan penggunaan web bagi menghantar baik dan dapat mengekalkan pemahaman keranabunyi dan tayangan video sarna ada secara mereka boleh mencapai (access) bahan secaralangsung ataupun tertunda (http:// berterusan. Sebanyak 60% pula menyatakanwww.pcmag.com/encyclopedia_teTm/O,2542). Siaran mereka tidak perlu menulis sesetengah notasecara webcast boleh dilihat dengan menggunakan kuliah memandangkan mereka boleh mencapaiaplikasi tertentu untuk memainkan rakaman semula dalam web.video seperti App!£ Qy.icktiTl1£, Real Audio, RealVideo, Poon et al. (2004) telah mengkaji Windows Media Player ataupun Kassena Media penggunaan pengajaran berasaskan web di lapanPlayer. Kesemua aplikasi ini biasanya boleh universiti di Malaysia. Kajian menunjukkan limadimuat turun daripada lam an web yang faktor utama yang mempengaruhi keberkesananmenawarkan kemudahan webcast. Dari aspek proses pembelajaran dalam web iaitu tingkahteknikal, webcast ialah kaedah untuk menerbit, laku pelajar, ciri-eiri pengajar, aplikasi interaktif,menghantar maklumat atau menyiarkan secara teknologi atau sistem dan institusi. Kajianlangsung maklumat daripada seorang penghantar tersebut mendapati gred yang diperolehkepada penerima dalam satu-satu masa. Dalam kumpulan kuliah berasaskan web tidak dapat konteks pengajaran dan pembelajaran, webcast menyaingi kumpulan tradisional. adalah salah satu cara penyampaian maklumat Nyata, dapatan tentang keberkesanan dan kepada lebih ramai pengguna dalam satu-satu kesesuaian penggunaan kuliah berasaskan web mas a dan dengan berkesan (http:// tidak selaras. Sehubungan itu, sekumpulanencyclopedia. thefreedictionary. com/webcasting). penyelidik daripada Institut Multimedia dan Aplikasi teknologi webcast dalam pendidikan Perisian, Universiti Putra Malaysia mengkajibelum banyak diterokai melalui kajian. Antara tentang keberkesanan penggunaan teknologikajian awal tentang kesesuaian penggunaan webcast dalam penyampaian kuliah kepada pelajarteknologi webcast dalam pengajaran adalah di Universiti Putra Malaysia. lni dapat memberipengujian terhadap sistern kuliah Berkeley Internet input terhadap kesesuaian teknologi ini bagi166 PertanikaJ. Soc. Sci. & Hum. Vol. 14 0.22006
 3. 3. Keberkesanan Penyampaian Kuliah Menggunakan Teknologi Webcast dalam Mod yang Berbezabudaya pelajar Malaysia khususnya di Universiti yang menggunakan teknologi live streaming iniPutra Malaysia, infrastrnktur internet semasa, dapat melihat rakaman yang dilakukan secaraaspek teknikal dan faktor lain yang perlu diambil langsung sebagaimana dilihat di televisyenkira dalam pelaksanaan kuliah webcast. Kajian melalui internet.ini melibatkan empat fasa. Setakat ini, dua fasa Pre-recorded streaming ialah suatu bentukkajian telah selesai dijalankan. Dalam makalah penyampaian yang hampir sarna dengan liveini, hanya metodologi dan dapatan kajian Fasa I streaming. Bagaimanapun, siaran yang dilakukandan II dibincangkan. adalah secara tertunda. Fail rakaman akan disimpan di dalarn streaming server dan apabila· OBJEKTIF KAJIAN tiba waktu yang telah ditetapkan, siaran tersebutSecara umumnya, kajian ini bertujuan untuk akan dimainkan semula daripada streaming servermengkaji keberkesanan penyampaian kuliah tersebut. Semua pengguna dapat melihat siaranmenggunakan teknologi webcast dalam mod yang yang dimainkan semula pada masa yang telahberbeza. Secara khususnya, kajian ini bertujuan ditetapkan sahaja.untuk: Video-an-demand (VOD) mem bole h kan penghantaran maklumat dilakukan pada bila-1. Mengenal pasti sarna ada terdapat perbezaan bila masa yang dikehendaki. lni bermaksud yang signifikan antara pencapaian dalam pengguna dapat melihat rakaman dari awal Ujian Pra dan Ujian Pasca bagi pelajar yang sehingga akhir siaran dengan bebas. VOD mengikuti pengajaran secara kuliah memainkan siaran tersebut secara terns apabila bersemuka dengan kuliah tiga mod permintaan dibuat. Fail tersebut pula tidak akan teknologi Webcast (live streaming, pre-"Tecorded disimpan di dalam cakera keras. Oleh itu, streaming dan video on demand); dan pengguna dapat mengawal media atau fail2. Meninjau persepsi pelajar terhadap ketiga- tersebut. tiga mod teknologi webcast, kaedah Push ialah mod yang biasanya digunakan penyampaian menggunakan ketiga-tiga mod bersama-sama pemain siaran webcast tertentu, teknologi webcast, bah an pembelajaran antaranya ialah Marimba Castnet, Pointcast dan menggunakan ketiga-tiga mod teknologi sebagainya. Pembekal siaran push akan webcast dan kemudahan yang disediakan menghantar maklumat tanpa menunggu dalarn pelaksanaan ketiga-tiga mod teknologi permintaan daripada pengguna. Maklumat yang webcast. ingin disampaikan dibahagikan kepada salman tertentu yang akan dipilih oleh pengguna apabila BENTUK PENGGUNAAN membuat pendaftaran langganan. (http:// www.darwinmagazine.com/leam/curve/column.htm) . TEKNOLOGI~BCAST Pull ialah mod yang digunakan untukTerdapat lima bentuk teknologi webcast yang menghantar maklumat yang diminta olehbiasa digunakan. Bentuk-bentuk tersebut ialah pengguna. Mod jenis ini hanya akan diterimalive streaming, pre-recorded streaming, video on apabila terdapat permintaan dilakukan sarna adademand, push dan pull. Dalam kajian ini, tiga melalui enjin carian seperti Lycos, Google, Yahoomod webcast diuji iaitu live streaming, pre-recorded dan sebagainya. Pelayan akan menghantarstreaming dan video on demand (VOD). maklumat yang diminta oleh pengguna itu Live Streamingialah siaran atau penyampaian kepada web browseruntuk dilihat. Bagaimanapun,maklumat secara langsung melalui kemudahan kebiasaannya mod ini digunakan bersama-samainternet. lni dilakukan dengan menukar fail dengan mod Push di dalam teknologi webcastaudio dan visual ke dalam bentuk bit 0 dan bit (http://webcanal.inria.fr/arch/push.html) .1 dengan menggunakan encoder tertentu. Bit-bitini kemudiannya dihantar ke streaming server dan TEKNIK YANG DIGUNAKAN DAlAMapabila pengguna meminta untuk mencapai live TEKNOLOGI WEBCASTstreaming ini, bit-bit terse but akan dihantar Teknologi webcastmempunyai dua bentuk teknikmelalui internet kepada mereka. Pengguna perlu penyarnpaian yang biasa digunakan iaitu multicastmempunyai decoderiaitu perisian-perisian tertentu dan unicast.untuk menukarkan bit tersebut kembali ke dalarnbentuk audio visual untuk dilihat. Pengguna PertanikaJ. Soc. Sci. & Hum. Vol. 14 No.2 2006 167
 4. 4. Zakaria Kasa el al.Multicast UnicastMulticast ialah teknik yang membolehkan data, Unicast bermaksud komunikasi di antara seorangtermasuk dalarn bentuk digit binari (packet) penghantar maklumat dengari seorang penerimadihantar dalarn satu masa ke destinasi yang telah maklumat di dalam satu rangkaian. Unicast dapatditetapkan (Milan Nikolic et al. 2001). Sesetengah ditakrifkan sebagai satu bentuk komunikasirangkaian seperti Ethernet menyokong multicast berbentuk titik-ke-titik (point-to-point). Teknikdengan membenarkan antara muka rangkaian multiple unicast pula bermaksud penyebaran(titik yang menggabungkan terminal pengguna) maklumat lebih daripada satu sumber, iaituserta rangkaian awam (public network) atau daripada alamat IP (IF address) yang berbezarangkaian tertutup (closed network). Selain itu, akan mencapai sumber daripada pelayan (server).multicast ialah suatu bentuk komunikasi bagi Di dalam teknik unicast, setiap pengguna akankebanyakan pengguna kepada sekumpulan mencapai streaming masing-masing yangpengguna yang telah ditentukan. Multicast seterusnya menghasilkan banyak streamingberbeza daripada penyiaran (broadcasting) yang berbentuk titik-ke-titik dalarn satu masa di antaramenghantar maklumat kepada sesiapa sahaja pengguna dengan pelayan. Kaedah ini adalahyang mempunyai kelengkapan atau sambungan suatu kaedah yang paling banyak digunakan diyang mencukupi untuk menerima maklumat dalam internet kerana tidak memerlukantersebut. rangkaian khas. Bagaimanapun, ia akan Di dalarn multicast, setiap pengguna akan meningkatkan kesesakan di dalarn rangkaian.menghala kepada satu stream yang sarna. Setiap Rajah 2 menunjukkan corak penggunaan teknikstream yang dilakukan akan ditujukan kepada unicast. (http://images.apple.com/quicktime/satu kumpulan rangkaian tertentu dan boleh streamingserver/QT_Streamin~ B.pdj) Tdicapai oleh kebanyakan komputer di dalarn Di dalam kajian yang dijalankan ini,rangkaian tersebut pada masa yang sarna. Ini teknologi webcast yang digunakan ialahakan mengurangkan kesesakan di dalam mengubahsuai teknik unicast kerana tiadarangkaian kerana ia menggunakan bilangan jalur keperluan khas diperlukan untuk membangunkanlebar (bandwidth) yang tetap sekalipun dicapai teknik ini berbanding penggunaan teknik multicast.oleh rarnai pengguna pada masa yang sarna.Rajah 1 menunjukkan corak penggunaan teknik METODOLOGImulticast. Reka bentuk eksperimen praujian pasca Pengguna multicast memerlukan beberapa kumpulan kawalan (pre-test and post-test controlkelengkapan rangkaian tertentu. Mod rangkaian group experimental design) digunakan dalarn kajianini perlu menyokong penghantaran multicast ini untuk mengkaji keberkesanan pelbagai moddilakukan bagi membolehkan penyebaran media teknologi webcast dalarn pengajaran. Rajah 3ataupun ia perlu mempunyai capaian ke tulang menggambarkan reka bentuk kajian yangbelakang multicast (multicast backbone - Mbone) dijalankan.untuk membolehkan media disebarkan melalui Teknik pensampelan yang digunakan pulainternet. ( http://images. apple. com/quicktime/ untuk menjalankan kajian ini adalah streamingserver/QT_Streamin~ TB.pdj) pensampelan rawak mudah iaitu dalam kajian ini melibatkan dua kumpulan kursus pelajar. t Rajah 1: Penggunaan teknik multicast168 PertanikaJ. Soc. Sci. & Hum. Vol. 14 No.2 2006
 5. 5. Keberkesanan Penyampaian Kuliah Menggunakan Teknologi Webcast dalam Mod yang Berbeza Rajah 2: Penggunaan teknik unicast R OJ ,I 02 R· plri!¥l£ibim fiJ aJ. kcpada kurnpulall R 01 02 0 1 • tijiOiil pm O~ - ujlll.n plisca 01 X~ O2 X I - I.--knologi pIe-rt-elJrtiryJ . _ - tc "lOlogi liw sf t iJl1Iillf,{ X3· tckn )kl:,;i L·jcJl:O 0/1 dL>/tlortd Rajah 3: Reka bentuk kajianDalam Fasa I kajian, sebanyak 104 orang pelajar (bersemuka), 27 orang (25.5%) berada dalamyang mengikuti sam kursus berorientasikan Sains kurnpulan live streaming, 25 orang (23.6%) beradamanakala dalam Fasa II pula, 106 orang pelajar dalam kumpulan pre-recarded dan 28 orangyang mengikuti sam kursus berorientasikan Sains (26.4%) berada dalam kumpulan VOD.Sosial. Dalam setiap fasa, pelajar setiap kursus Dalam Fasa I, ujian pra dan pasea diberidibahagikan kepada empat kumpulan. Bagi sebelum dan selepas sesi eksperimen dijalankan.memastikan bilangan pelajar dalam setiap Ujian yang diberi adalah sama, hanya rurutankumpulan kuliah melebihi 25 orang, kursus dan eara penyoalan dibezakan antara kedua-duadengan bilangan pelajar melebihi 100 orang versi ujian. Dalam Fasa II, beberapa perubahansahaja dipilih dan pengajar kursus merupakan dalam pentadbiran ujian telah dibuatsalah seorang daripada penyelidik. Dalam kajian berdasarkan pemerhatian dan maklumat yangini, kumpulan kawalan mengikuti pengajaran diperoleh daripada Fasa I kajian. Dalam Fasa I,seeara bersemuka, manakala tiga kumpulan pelajar didapati berkongsi maklumat dengan ahlieksperimen mengikuti pengajaran melalui kumpulan lain semasa dan selepas setiap sesiteknologi webcast yang berbeza. Kumpulan kuliah dapat juga meneapai bahan kuliah secaraeksperimen pertama menerima bahan pengajaran atas talian. Dengan im, maklumat yang diperolehmelalui teknologi pre-orecarded, kumpulan kedua setiap kumpulan kajian mungkin sarna dalammelalui teknologi live streaming, manakala yang jangka masa satu bulan antara pentadbiran ujianketiga melalui teknologi video-on-demand (VOD). pra dan pasea. Memandangkan kesan yangPengajaran dibahagikan kepada tiga sesi. Setiap mungkin berlaku terhadap peneapaian dalamsatu sesi dijalankan dalam masa duajam. Jangka ujian pasea, maka kuiz yang mengandungi hanyamasa bagi keseluruhan pengajaran adalah tiga lima soalan diberi sebelum kuliah bermula danminggu. ditadbir semula selepas sesi kuliah berakhir bagi Dalam Fasa I, 28 orang (26.9%) berada setiap sesi pengajaran mingguan. Inidalam kumpulan kawalan (bersemuka), 24 orang membolehkan pemahaman bagi sesuatu kuliah (23.1 %) berada dalam kumpulan live streaming, berdasarkan mod yang berbeza diukur dengan 26 orang (25%) berada dalam kumpulan pre- lebih tepat. recarded dan 26 orang (25%) berada dalam Selain im, sam set soal selidik diberi selepas kumpulan VOD. Dalam Fasa II pula, 26 orang sesi kajian untuk mengenal pasti persepsi pelajar (24.5%) berada dalam kumpulan kawalan berdasarkan kepada empat kategori iaitu PertanikaJ. Soc. Sci. & Hum. Vol. 14 No.2 2006 169
 6. 6. Zakaria Kasa et aLterhadap mod teknologi webcast, kaedah 0.38) masing-masing mempunyai persepsi yangpenyampaian, bahan pembelajaran, dan lebih rendah daripada kumpulan live streamingperkhidmatan dan kemudahan teknologi yang (min = 3.14, S.P = 0.81) (Jadual 2).digunakan. Kategori persepsi pelajar terhadap Bagaimanapun, tidak terdapat perbezaan yangmod teknologi webcast terdiri daripada 21 item, signifikan antara ketiga-tiga kumpulan pelajarkaedah penyampaian ialah 22 item, bahan terhadap teknologi webcast (F = 2.30, P > 0.05).pembelajaran ialah 10 item manakala kategoriperkhidmatan dan kemudahan teknologi pula Persepsi Pelajar Terhadap Kaedah Penyampaianadalah 5 item. Dalam kajian Fasa II yang Persepsi pelajar terhadap kaedah penyampaianmelibatkan seramai 106 pelajar menunjukkan dengan menggunakan tiga mod teknologi webcastindeks kebolehpercayaan keseluruhan soal selidik adalah sederhana positif (min = 3.14, S.D =adalah 0.88. Jadual 1 menunjukkan indeks 0.65). Jadual 3 menunjukkan persepsi pelajarkebolehpercayaan bagi tiga bahagian soal selidik. terhadap kaedah penyampaian menggunakan Data yang dikumpul dianalisis mengikutjenis teknologi webcast. Bagaimanapun, pelajar dalamdata dan menggunakan perisian SPSS (Statistical mod teknologi live streaming (min = 3.52, S.D =Package for Social Science). Data deskriptif yang 0.59) didapati mempunyai persepsi yang lebihdianalisis dengan menggunakan statistik positif terhadap kaedah penyampaiandeskriptif seperti peratusan, min, sisihan piawai berbanding pelajar dalam mod pre-recordeddan frekuensi. Statistik inferens seperti Ujian- streaming (min = 3.02, S.D = 0.53) dan VODt dan ANOVA digunakan untuk mengenal pasti (min = 2.81, S.D = 0.65). Ini menu~ukkansarna ada terdapat perbezaan yang signifikan bahawa pelajar yang mengikuti pembelajaranantara pemboleh ubah yang dikaji. melalui teknologi live streaming dapat dan/atau boleh menerima kaedah yang mereka gunakan DAPATAN ini secara positif berbanding pelajar yangPersepsi Pelajar Terhadap Mod Teknologi Webcast mengikuti pembelajaran mereka denganSecara keseluruhan, pelajar mempunyai persepsi menggunakan teknologi pre-recorded streaming.yang sederhana positif terhadap ketiga-tiga mod Apabila ditinjau sarna ada terdapatteknologi Webcast (min = 2.94, S.P = 0.64). Jika perbezaan yang signifikan bagi persepsi terhadapdilihat perbandingan antara ketiga-tiga mod kaedah penyampaian, hasil analisis menunjukkanteknologi, pelajar dalam kumpulan mod terdapat perbezaan yang signifikan antara ketiga-teknologi pre-recorded (min = 2.82, S.P = 0.59) tiga mod penyampaian (F = 10.94, P < 0.05).dan mod teknologi VOD (min = 2.82, S.P = Hasil ujian menunjukkan kumpulan mod live JADUAL 1 Indeks kebolehpercayaan bagi bahagian soal selidik Bahagian Soal Selidik Indeks Kebolehpercayaan Persepsi Terhadap Mod Teknologi Webcast 0.88 Persepsi Terhadap Kaedah Penyampaian 0.78 Persepsi Terhadap Bahan Pembelajaran 0.74 JADUAL 2 Persepsi pelajar terhadap mod teknologi webcast Mod Webcast Min Sisihan Piawai F Teknologi Pre-Recorded 2.82 0.59 Teknologi VOD 2.82 0.38 2.30* Teknologi Live streaming 3.14 0.18 Ketiga-tiga Mod 2.94 0.64 * p > 0.05170 PertanikaJ. Soc. Sci. & Hum. Vol. 14 No.2 2006
 7. 7. Keberkesanan Penyampaian Kuliah Menggunakan Teknologi Webcast dalam Mod yang Berbezastreaming mempunyai persepsi yang berbeza (min = 2.79, S.D = 0.73). Pelajar kumpulan modsecara signifikan dengan kumpulan pre~ecorded teknologi live streaming didapati mempunyaistreaming dan VOD. Manakala, persepsi persepsi yang lebih positif daripada pelajar dalamkumpulan pre~ecorded streaming tidak berbeza kumpulan mod teknologi prHecorded streamingsecara signifikan dengan kumpulan VOD. dan VOD (Jadual5). Dapatan juga menu~ukkan terdapat perbezaan yang signifikan an taraPersepsi Pelajar Terhadap Bahan Pembelajaran persepsi terhadap kemudahan bagi ketiga-tigaSecara keseluruhan, persepsi pelajar terhadap mod kuliah (F = 7.24, P < 0.05). Inibahan pembelajaran dalam ketiga-tiga mod menunjukkan kumpulan mod live streamingkuliah webcast adalah sederhana positif (min = mempunyai persepsi yang berbeza secara3.01, S.D = 0.61). Jadual4 menunjukkan persepsi signifikan dengan kumpulan prHecorded streamingsetiap kumpulan pelajar terhadap bahan dan VOD. Manakala, persepsi kumpulan pre-pembelajaran yang digunakan dalam kuliah recorded streaming tidak berbeza secara signifikanwebcast. Pelajar dalam mod live streaming (min = dengan kumpulan VOD.3.11, S.D = 0.55) didapati mempunyai persepsiyang lebih positif terhadap bahan pembelajaran Perbandingan Pencapaian dalam Ujian Pra danberbanding pelajar dalam mod pre-recorded Ujian Pasca bagi Semua Mod Kuliahstreaming (min = 3.04, S.D = 0.55) dan VOD Dari segi pencapaian pelajar yang mengikuti(min = 2.86, S.D = 0.58). Walaupun begitu, kursus berorientasikan Sains, secara puratahasil analisis lisan Post Hoc menunjukkan tidak mereka memperoleh 60.43 (S.P = 12.81) dalamterdapat perbezaan yang signifikan antara ujian pra dan 82.12 (S.P = 5.69) dalam ujianpersepsi pelajar terhadap bahan pembelajaran pasca. Pelajar yang mengikuti kursusbagi ketiga-tiga mod penyampaian (F = 1.15, P > berorientasikan Sains Sosial, secara purata0.05). memperoleh 62.14 (S.P = 13.48) dalam ujian pra dan 75.69 (S.P = 11.12) dalam ujian pasca.Persepsi Pelajar Terhadap Kemudahan yang Bagi kedua-dua kursus berorientasikan Sains danDisediakan dalam Kuliah Webcast Sains Sosial, terdapat peningkatan dalam ujianSecara keseluruhan, pelajar mempunyai persepsi pasca berbanding ujian pra (Jadual 6).yang sederhana positif terhadap kemudahan yang Dalam mengenal pasti sama ada terdapatdisediakan dalam ketiga-tiga mod kuliah webcast perbezaan yang signifikan antara ujian pra dan JADUAL 3 Persepsi pelajar terhadap kaedah penyampaian menggunakan teknologi webcast Mod Webcast Min Sisihan Piawai F Teknologi pre-recorded streaming 3.02 0.53 Teknologi VOD 2.81 0.65 10.94* Teknologi live streaming 3.52 0.59 Ketiga-tiga Mod 3.14 0.65 *p < 0.05 JADUAL 4 Persepsi pelajar terhadap bahan pembelajaran yang digunakan dalam kuliah webcast Mod Webcast Min Sisihan Piawai F Teknologi Pre-recorded streaming 3.04 0.55 Teknologi VOD 2.86 0.58 1.15* Teknologi Live streaming 3.11 0.55 Ketiga-tiga Mod 3.01 0.61 *p > 0.05 PertanikaJ. Soc. Sci. & Hum. Vol. 14 No.2 2006 171
 8. 8. Zakaria Kasa et aL JADUAL 5 Persepsi pelajar terhadap kemudahan yang disediakan dalam kuliah webcast Mod Webcast Min Sisihan Piawai F Teknologi Pre-recorded streaming 2.58 0.77 Teknologi VOD 2.56 0.70 7.24* Teknologi Live streaming 3.19 0.76 Ketiga-tiga Mod 2.79 0.73 * p < 0.05 JADUAL 6 Pencapaian pelajar dalam ujian pra dan ujian pasca mengikut kumpulan kuliahJenis Kuliah Jenis Ujian Sains Sains Sosial Min Sisihan Piawai Min Sisihan PiawaiBersemuka Pra 60.89 10.98 61.79 11.40 Pasca 83.75 4.00 77.95 8.80Live streaming Pra 62.71 13.19 61.23 14.68 Pasca 83.13 4.38 74.81 13.50Pre-recorded streaming Pra 60.77 13.24 62.67 12.62 Pasca 81.15 4.08 77.71 9.94VOD Pra 57.50 14.02 62.86 15.33 Pasca 80.38 8.59 72.62 11.23Keseluruhan Pra 60.43 12.81 62.14 13.48 Pasca 82.12 5.69 75.69 11.12ujian pasca, ujian-t bersandar digunakan. Hasil 20.38). bagi kursus berorientasikan sains sosialanalisis menunjukkan terdapat perbezaan yang pula, kumpulan bersemuka menunjukkansignifikan antara ujian pra dan pasca bagi pelajar perbezaan skor pasca-pra yang tinggi (min =yang mengikuti kursus berorientasikan sains (t = 16.15) manakala kumpulan VOD menu~ukkan-16.76, P < 0.05) dan kursus berorientasikan perbezaan skor yang terendah (min = 9.76)Sains Sosial (t = -9.63, P < 0.05). (Jadual 7). Ujian ANOVA dijalankan untuk melihatsarna ada terdapat perbezaan antara min bagi PERBINCANGANperbezaan skor pelajar dalam ujian pasca dan Merujuk kepada hasil analisis daripada borangpra dianalisis dan bukannya ujian pasca sahaja soal selidik yang telah diberikan didapati bahawamemandangkan pencapaian setiap kumpulan persepsi pelajar bagi teknologi webcast terutamapelajar adalah berbeza sedikit pada permulaan mod live streaming adalah rendah berbandingkajian. Perbezaan dalam ujian pra antara mod VOD. Ini menunjukkan bahawa pelajarkumpulan adalah sangat kecil kerana kurang berminat menggunakan mod teknologipembahagian kepada kumpulan telah dibuat live streaming dalam pembelajaran merekasecara rawak serah. berbanding mod teknologi VOD. Ini mungkin Walaupun tiada perbezaan yang signifikan disebabkan beberapa masalah teknikal yangdiperoleh antara kumpulan kuliah bagi kedua- berlaku semasa rakarnan. Masalah virus yangdua kursus berorientasikan sains dan sains sosial, tidak dijangkakan telah menyebabkan gangguankumpulan bersemuka dan VOD menunjukkan terhadap penyiaran secara live streamingsehinggaperbezaan skor pasca-pra yang lebih tinggi (min pelajar dalam kumpulan tersebut terpaksakumpulan bersemuka = 22.86, min kumpulan dikumpulkan semula pada keesokannya untukVOD = 22.88) berbanding kumpulan live melihat rakarnan pengajaran yang telah dibuat. streaming dan pre-recarded (min kurnpulan live Dengan demikian, tayangan semula itu akan streaming = 20.42, min kumpulan pre-recarded = sarna dengan teknologi pre-recarded sekiranya172 PertanikaJ. Soc. Sci. & Hum. Vol. 14 No.2 2006
 9. 9. Keberkesanan Penyampaian Kuliah Menggunakan Teknologi Webcast dalam Mod yang Berbeza JADUAL 7 Taburan min bagi perbezaan skor ujian pra dan pasca Jenis Kuliah Sains Sains Sosial Min Sisihan Piawai Min Sisihan Piawai Bersemuka 22.86 10.92 16.15 12.25 Live streaming 20.42 13.34 13.58 16.28 Pre-recorded 20.38 12.48 15.04 14.82 VOD 22.88 16.20 9.76 14.34pelajar melihat rakaman melalui komputer. Oleh kesan yang tertinggi ke atas pencapaian pelajar.itu, untuk membezakan tayangan semula Bagaimanapun, dalam kumpulan Sains,disebabkan masalah teknikal tersebut dengan kumpulan VOD menunjukkan perbezaan ujianmod teknologi webcast yang lain, maka tayangan pra dan pasca yang tertinggi. Berkemungkinansemula dibuat menggunakan skrin besar. peluang untuk melihat rakaman pengajaranSecara keseluruhan, beberapa masalah teknikal secara bebas pada bila-bila masa yangtelah dikenal pasti dalam kajian Fasa I ini. dikehendaki oleh pelajar memberi kesan yangMasalah yang telah dikenal pasti adalah seperti positif terhadap pencapaian pelajar.berikut: Bagaimanapun, dapatan ini tidak disokong oleh1. Gangguan penerimaan kuliah webcast kumpulan Sains Sosial kerana kumpulan VOD disebabkan ketidakstabilan rangkaian. menunjukkan perbezaan ujian pra dan pascaii. Kebanyakan responden bagi mod live yang terendah di antara keempat-empat streaming tidak dapat mencapai siaran kuliah kumpulan. Ini mungkin berlaku kerana terdapat disebabkan masalah peralatan di mana beberapa masalah teknikal yang berlaku semasa sebilangan komputer tidak dapat dipasang pengajaran seperti yang dilaporkan oleh dengan perisian Real Player. Jawatankuasa Teknikal kajian.iii. Teks yang terlalu kecil dalam slaid Jika dilihat secara keseluruhan, tiada menyukarkan untuk difokus oleh kamera perbezaan yang signifikan diperoleh antara video. kumpulan kuliah bagi kedua-dua kursusIV. Sudut rakaman video agak terhad berorientasikan Sains dan Sains Sosial. Ini disebabkan bilik kuliah yang sempit dan menunjukkan bahawa pelaksanaan kuliah susun atur yang tidak sesuai. dengan menggunakan mod teknologi webcastv. Serangan virus terhadap encoder untuk ketiga-tiga mod masih belum berkesan mengganggu peIjalanan sistem. dengan sepenuhnya tetapi hasil daripada analisis juga menunjukkan bahawa salah satu mod Dalam kajian ini, tiada perbezaan yang teknologi dapat diterima pakai oleh pelajar dalamsignifikan didapati di antara ujian pra dan pasca pembelajaran mereka iaitu mod VOD. Ini jugabagi keempat-empat mod penyampaian. Dalam didapati adalah berdasarkan kepada pencapaianFasa Pertama kajian, ini mungkin berlaku kerana pelajar yang setanding dengan kesan pengajaranpelajar dalam keempat-empat kumpulan telah secara bersemuka. yang mendapati pencapaianmendapat kandungan kursus daripada pelbagai pelajar dalam kelas yang berasaskan web adalahsumber terutamanya melalui bahan pembelajaran sarna baik dengan pencapaian pelajar dalamyang sedia ada dalam talian dan interaksi sesama kelas bersemuka. Dapatanyang serupa jugarakan daripada kumpulan lain. Ini ditambah diperoleh dalam kajian Hoey eta l. (1998) iaitupula dengan jarak masa di antara kedua-dua tiada perbezaan yang signifikan didapati dalamujian pra dan pasca iaitu selama satu bulan. gred akhir bagi kumpulan berasaskan-web dalam Bagaimanapun, perbezaan antara ujian pra kumpulan bersemuka.dan pasca didapati tertinggi bagi kedua-duakumpulan kuliah berorientasikan sains dan sains RUMUSANsosial bagi jenis kuliah bersemuka. Tidak dapat Kajian ini adalah kajian fasa pertama dan keduadinafikan bahawa kuliah bersemuka memberi daripada empat fasa. Dapatan kajian PertanikaJ. Soc. Sci. & Hum. Vol. 14 No.2 2006 173
 10. 10. Zakaria Kasa et aLmenunjukkan tidak terdapat perbezaan yang on the implementation of courses offered onsignifikan dalam pencapaian pelajar bagi ujian the internet. North Carolina State University,pra dan pasca antara keempat-empat kumpulan Raleigh, NC.yang dikaji. Perbezaan yang tidak signifikan ini KIM GUENTHER. 2000. Darwin Magazine. What is pushtidak mungkin disebabkan oleh masalah teknikal technology. http://www.darwinmagazine.com /kerana masalah teknikal yang dihadapi dalam l.eam/curve/column.htm. Dicapai pada 15 MacFasa I telah diatasi semasa Fasa II kajian 2004.dijalankan. Dapatan kajian inijuga menunjukkanbahawa penggunaan mod teknologi webcast dalam MILAN NIKOU, DAN HOFFMAN dan LJIL]ANA TRAJKOVI.pembelajaran boleh diterima pakai kerana 2001. Mbone webcast: Network setup and dataterdapat keberkesanan yang sarna dengan kuliah collection. http://www.ensc.sfu.ca/-ljilja/papers/ imsa2003.pdf Dicapai pada 17 Mac 2004.secara bersemuka. Persoalan seterusnya adalah,adakah bahan kuliah webcastyang telah disunting Poo , W. C., L. T. Low dan G. F. YONG. 2004. Adan dipertingkatkan cara penyampaiannya boleh study of web-based learning (WBL)meningkatkan kualiti dan keberkesanan kuliah environment in Malaysia. The Internationalwebcast berbanding kuliah secara bersemuka? Ini Journal ofEducation Management 18(6): 374-385.merupakan persoalan yang akan cuba dijawab ROWE, L. A., D. HARLEY, P. PLETSHER and S. LAWRENCE.dalam kajian Fasa Ketiga dan Keempat. 2001. BIBS: A lecture webcasting system. University California, Berkeley. http:// RUJUKAN www.bmrc.berkeley.edu. Dicapai pada 15 OgosANONYMOUS. 1997 . Push technology. http:// 2002. webcanaLinria.fr/arch/push.html. Dicapai pada 15 SECHREST,]. 1998. The internet is an educational Mac 2004. medium WWW courseware developmentANoNYMOUS. QuickTime streaming: End-to-end literature. http://www.dev@listserv.uiub.ca. solutions for live broadcasting and on-demand Dicapai pada 20 April 2004. streaming of digital media. http:// SINClAIR,]. A and P. CRUIKSHANK. 2001. Webcast - A images. apple. com/quick time/streamingserver/ concise history and analysis specific to radio QT_Streamin~TB.pdf Dicapai pada 15 April broadcasting. http://www.dcs.napier.ac.uk/-mm/ 2004. socbytes/feb2001/Feb2001_1 4. htm. Dicapai padaFARLEX. 1996. The free dictionary. http:// 13 Mac 2004. encyclopedia. thefreedictionary. com/webcasting. ZIFF DAVIS. 1996. PC Magazine: Encyclopedia. Ziff Dicapai pada 15 Mac 2004. Davis Publishing Holding Inc. http://HOEY,].]., ]. M. PETTITT dan C. E. BRAWNER. 1998. www.pcmag.com/encyclopedia_ term/0,2542. Project 25: First semester assessment: A Report Dicapai pada 13 Mac 2004. (Received: 20 September 2004)174 PertanikaJ. Soc. Sci. & Hum. Vol. 14 No.2 2006

×