πολυτεχνείο

394 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
394
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

πολυτεχνείο

 1. 1. Εδϊ Πολυτεχνείο
 2. 2. • Σον καιρό τθσ μεγάλθσ ςτζγνασ, πάνε τριάντα τόςα χρόνια • Οι άνκρωποί πζκαιναν και γεννιόταν φίδια • Φίδια που ζπιναν από το κορμό αυτισ τθσ χϊρασ και δθλθτθρίαηαν τουσ κατοίκουσ τθσ • Οι άνκρωποι περνοφςαν δφςκολεσ μζρεσ.
 3. 3. Η εξζγερςθ του Πολυτεχνείο
 4. 4. Αν κζλεισ να λζγεςαι άνκρωποσ Αν κζλεισ να λζγεςαι άνκρωποσ δεν κα πάψεισ οφτε ςτιγμι νϋαγωνίηεςαι για τθν ειρινθ και για το δίκαιο. Θα βγείσ ςτουσ δρόμουσ, κα φωνάξεισ, τα χείλια ςου κα ματϊςουν απϋτισ φωνζσ το πρόςωπό ςου κα ματϊςει από τισ ςφαίρεσ - μα οφτε βιμα πίςω.
 5. 5. Κάκε κραυγι ςου κα ‘ναι μια πετριά ςτα τηάμια των πολεμοκάπθλων Κάκε χειρονομία ςου κα ϋναι για να γκρεμίηει τθν αδικία. Δεν πρζπει οφτε ςτιγμι να υποχωριςεισ. Οφτε ςτιγμι να ξεχαςτείσ. Είναι ςκλθρζσ οι μζρεσ που ηοφμε. Μια ςτιγμι αν ξεχαςτείσ Εκατομμφρια άνκρωποι κα χάνονται ΢τθ δίνθ του πολζμου. Ζτςι και ςταματιςεισ για μια ςτιγμι να ονειρευτείσ Εκατομμφρια ανκρϊπινα όνειρα κα γίνουν ςτάχτθ και φωτιζσ.
 6. 6. Δεν ζχεισ καιρό, δεν ζχεισ καιρό για τον εαυτό ςου Αν κζλεισ να λζγεςαι άνκρωποσ. Αν κζλεισ να λζγεςαι άνκρωποσ Μπορεί να χρειαςτεί και να πεκάνεισ Για να ηιςουν οι άλλοι. Κα πρζπει να μπορείσ να κυςιάηεςαι Ζνα οποιοδιποτε πρωινό.
 7. 7. Αν κζλεισ να λζγεςαι άνκρωποσ Κα πρζπει να μπορείσ να ςτζκεςαι Μπροσ ςτα ντουφζκια.
 8. 8. 21θ Απριλίου 1967
 9. 9. Μεραρχίεσ αρμάτων μάχθσ καταλαμβάνουν καίρια ςθμεία τθσ πρωτεφουςασ
 10. 10. Παττακόσ – Παπαδόπουλοσ - Μακαρζηοσ
 11. 11. Μπικαν ςτθν πόλθ οι οχτροί
 12. 12. • • • • Κιρυξθ ςτρατιωτικοφ νόμου Κατάργθςθ νόμιμθσ κυβζρνθςθσ Αναςτολι βαςικϊν άρκρων του ςυντάγματοσ Λογοκριςία •Φόβοσ
 13. 13. Φοβάμαι Μανόλθσ Αναγνωςτάκθσ Φοβάμαι τουσ ανκρϊπουσ που εφτά χρόνια ζκαναν πωσ δεν είχαν πάρει χαμπάρι και μια ωραία πρωία –μεςοφντοσ κάποιου Λουλίου– βγικαν ςτισ πλατείεσ με ςθμαιάκια κραυγάηοντασ «Δϊςτε τθ χοφντα ςτο λαό». Φοβάμαι τουσ ανκρϊπουσ που με καταλερωμζνθ τθ φωλιά παςχίηουν τϊρα να βρουν λεκζδεσ ςτθ δικι ςου.
 14. 14. Φοβάμαι τουσ ανκρϊπουσ που ςου 'κλειναν τθν πόρτα μθν τυχόν και τουσ δϊςεισ κουπόνια και τϊρα τουσ βλζπεισ ςτο Πολυτεχνείο να κατακζτουν γαρίφαλα και να δακρφηουν. Φοβάμαι τουσ ανκρϊπουσ που γζμιηαν τισ ταβζρνεσ και τα 'ςπαηαν ςτα μπουηοφκια κάκε βράδυ και τϊρα τα ξαναςπάηουν όταν τουσ πιάνει το μεράκι τθσ Φαραντοφρθ και ζχουν και «απόψεισ».
 15. 15. Φοβάμαι τουσ ανκρϊπουσ που άλλαηαν πεηοδρόμιο όταν ςε ςυναντοφςαν και τϊρα ςε λοιδοροφν γιατί, λζει, δεν βαδίηεισ ςτον ίςιο δρόμο. Φοβάμαι, φοβάμαι πολλοφσ ανκρϊπουσ. Φζτοσ φοβικθκα ακόμα περιςςότερο.
 16. 16. ΢υλλιψεισ, βαςανιςτιρια, εξορία Γυάροσ
 17. 17. ΢φναξθ μυςτικι Εβγικανε καταμπροςτά ςτον ιλιο Και περάςανε ϊρεσ πολλζσ Μζςα ςε λίγθ ϊρα
 18. 18. Εκδθλϊςεισ κατά τθσ χοφντασ Εἶμαι ἕνασ ἄνκρωποσ χωρὶσ κανζνα ἀπολφτωσ πολιτικὸ δεςμὸ καί, μπορῶ νὰ τὸ πῶ, μιλῶ χωρὶσ φόβο καὶ χωρὶσ πάκοσ. Βλζπω μπροςτά μου τὸν γκρεμὸ ὅπου μᾶσ ὁδθγεῖ ἡ καταπίεςθ ποὺ κάλυψε τὸν τόπο. Αὐτὴ ἡ ἀνωμαλία πρζπει νὰ ςταματιςει. Εἶναι ἐκνικὴ ἐπιταγι. Σϊρα ξαναγυρίηω ςτὴ ςιωπι μου. Παρακαλῶ τὸ Θεὸ νὰ μὴ μὲ φζρει ἄλλθ φορὰ ςὲ παρόμοια ἀνάγκθ νὰ ξαναμιλιςω Γιώργοσ Σεφζρησ
 19. 19. Σο κζρδοσ Δθμιτρθσ Ραβάνθσ-Ρεντισ Ωσ τότε δεν γνωρίηαμε ο ζνασ τον άλλον και μεσ ςτο ςπίτι μασ ακόμθ. Ωσ εκείνθ τθ μζρα του Νοζβρθ, δεν ξζραμε ποιοσ κάκεται ςτο διπλανό διαμζριςμα.
 20. 20. Κθδεία Γεωργίου Παπανδρζου
 21. 21. Αλζκοσ Παναγοφλθσ ΢κοτϊκθκε ςε «τροχαίο» τθν 1θ Μαϊου 1976
 22. 22. Σο γελαςτό παιδί Ιταν πρωί του Αυγοφςτου κοντά ςτθ ροδαυγι βγικα να πάρω αζρα ςτθν ανκιςμζνθ γθ βλζπω μια κόρθ κλαίει ςπαραχτικά κρθνεί ςπάςε καρδιά μου εχάκθ το γελαςτό παιδί Είχεν αντρεία και κάρροσ και αιϊνια κα κρθνϊ το πθδθχτό του βιμα το γζλιο το γλυκό ανάκεμα τθν ϊρα κατάρα τθ ςτιγμι ςκοτϊςαν οι εχκροί μασ το γελαςτό παιδί
 23. 23. Μον' να 'ταν ςκοτωμζνο ςτου αρχθγοφ το πλάι και μόνον από βόλι Εγγλζηου να 'χε πάει κι από απεργία πείνασ μζςα ςτθ φυλακι κα 'ταν τιμι μου που 'χαςα το γελαςτό παιδί Βαςιλικιά μου αγάπθ μ' αγάπθ κα ςτο λζω για το ό,τι ζκανεσ αιϊνια κα ςε κλαίω γιατί όλουσ τουσ εχκροφσ μασ κα ξζκανεσ εςφ δόξα τιμι ςτ' αξζχαςτο γελαςτό παιδί
 24. 24. Κατάλθψθ τθσ Νομικισ ΢χολισ 21 Φεβρουαρίου 1973
 25. 25. Ωσ το πρωί Δθμιτρθσ Ραβάνθσ-Ρζντθσ • • • • • «Κρατιςτε ωσ το πρωί!» (Τα παιδιά περιμζνουν τον ιλιο... Ο ιλιοσ είναι ςφμμαχόσ τουσ, ο ιλιοσ είναι πάντα νζοσ). «Κρατιςτε ωσ το πρωί! Θ νφχτα κα περάςει».
 26. 26. Οι φοιτθτζσ ςυγκεντρϊνονται ςτο Πολυτεχνείο
 27. 27. • • • • • ΢υνκιματα Κάτω θ Χοφντα Ελεφκερεσ εκλογζσ ςτουσ ΢υλλόγουσ Ψωμί, Παιδεία, Ελευκερία
 28. 28. Ζνα παιδί αφθγείται Δθμιτρθσ Ραβάνθσ-Ρεντισ Ναι, ζρχομαι από ΕΚΕΛ. Τι μζρα είναι ςιμερα; Απ' τθν Τετάρτθ μπικα μζςα. Τι να ςασ πω; Κόςμοσ πολφσ ςτα κάγκελα, ςτο δρόμο, ςτθν αυλι, ςτα κάγκελα δεμζνα χζρια, χζρια, πλακάτ, κεφάλια, όπλα, τι να ςασ πω; Και βζβαια είχε αίμα.
 29. 29. Πολφγραφοσ
 30. 30. Σρόφθμα
 31. 31. Φαρμακείο
 32. 32. Όρκοσ των φοιτθτϊν Εμείσ οι φοιτθταί των Ανωτάτων Εκπαιδευτικϊν Λδρυμάτων ορκιηόμαςτε ςτ' όνομα τθσ ελευκερίασ να αγωνιςκοφμε μζχρι τζλουσ για τθν κατοχφρωςθ των ακαδθμαϊκϊν ελευκεριϊν, του πανεπιςτθμιακοφ αςφλου, τθσ ανακλιςεωσ όλων των καταπιεςτικϊν νόμων και διαταγμάτων. Ορκιηόμαςτε αλλθλεγγφθ ς' όλο το φοιτθτικό κόςμο τθσ Ελλάδασ που βαςανίηεται. Θ βία και θ τρομοκρατία δεν κα περάςουν. Ηιτω ο αδοφλωτοσ φοιτθτικόσ κόςμοσ τθσ Ελλάδασ.
 33. 33. Ραδιοφωνικόσ Πομπόσ, θχθτικό ντοκουμζντο
 34. 34. 1050 χιλιόκυκλοι Κωςτοφλα Μθτροποφλου
 35. 35. Εδϊ Πολυτεχνείο Βαςίλθσ Ρϊτασ
 36. 36. … και το άλλο ζλαβε κζςθ απζναντι από τθν κεντρικι πφλθ
 37. 37. Χαρμόςυνο γεγονόσ Βαςίλθσ Ρϊτασ «αυτι τθ ςτιγμι, Ζλλθνεσ, αυτι τθ ςτιγμι, ςτθν πόρτα μασ ςταμάτθςε ζνα τανκ! Ο λοχαγόσ ςικωςε το χζρι και μασ χαιρζτθςε! Αυτι τθ ςτιγμι, Ζλλθνεσ, αυτι τθ ςτιγμι, ο ςτρατόσ είναι δικόσ μασ, δε κα μασ χτυπιςουν!
 38. 38. Οι κρίςιμεσ ςτιγμζσ Περιοδικό «Επίκαιρα» • Γαντηωμζνοι ςτα κάγκελα οι φοιτθτζσ άρχιςαν να ψάλλουν τον Εκνικό Ύμνο. • Ο ΢τρατόσ με το Λαό • Είςαςτε αδζλφια μασ • ΢τρατόσ και λαόσ μαηί
 39. 39. 16 και 17 Νοζμβρθ Γιάννθσ Ρίτςοσ • Ωραία παιδιά, με τα μεγάλα μάτια ςαν εκκλθςίεσ χωρίσ ςταςίδια. Ωραία παιδιά, δικά μασ, με τθ μεγάλθ κλίψθ των αντρείων, Αψιφιςτοι, όρκιοι ςτα προπφλαια, ςτον πζτρινο αζρα, Ζτοιμο χζρι, ζτοιμο μάτι, - πωσ μεγαλϊνει το μπόι, το βιμα και θ παλάμθ του ανκρϊπου;
 40. 40. Σο πρωί τθσ 18θσ Νοζμβρθ θ επιχείρθςθ τελείωςε
 41. 41. Αποςτολι Δθμιτρθσ Ραβάνθσ-Ρεντισ Πρϊτα - πρϊτα, πλφςου καλά, να φφγουν τα αίματα, να μθν τρομάξουν όταν ςε δουν. Χτφπα τθν πόρτα και πεσ... Μα πλφνε, πρϊτα, τα αίματα.
 42. 42. • Επίςθμα οι νεκροί ιταν 18
 43. 43. ΢το Διομιδθ Κομνθνό Δθμιτρθσ Ραβάνθσ-Ρεντισ «Μεταξφ των φονευθζντων, είναι ο Διομήδησ Κομνηνόσ, ετών 17, με βεβαρυμζνον παρελθόν». Εφημερίδεσ - από επίςημη ανακοίνωςη. • • • • • • • • • • Βεβαίωσ,είχε βεβαρυμζνο παρελκόν ο Διομιδθσ. Πζντε χρονϊν, ςτουσ ϊμουσ του πατζρα του φϊναηε για λευτεριά ςτθν Κφπρο, δζκα χρονϊν, ξυπόλυτοσ, με μια φζτα ψωμί ςτθν τςζπθ, βάδιηε ςτθν πορεία τθσ ειρινθσ, ςτα δϊδεκα ηθτοφςε δθμοκρατία. ΢τα δεκαεπτά μ' ζνα πλακάτ ςτο χζρι: ψωμί - παιδεία - ελευκερία.
 44. 44. Διομιδθσ Κομνθνόσ • Είμαι ο Διομιδθσ, ο ζφθβοσ των Ακθνϊν • Που ζκαψα με τθσ καρδιάσ μου το αίμα • Σθν τρανι κραυγι τθσ λευτεριάσ.
 45. 45. • Πάμε κι εμείσ ςτθν αυλι του φκινοπϊρου πίςω απ' τα πετρωμζνα ςτάχυα του καλοκαιριοφ πάμε κι εμείσ ςτα παιδιά που κοιμικθκαν κάτω απ' τα ματωμζνα νφχια του περιςτεριοφ πάμε να δεισ ςτθν αυλι που μεγάλωςαν Δυο παιδιά ερωτευμζνα, δυο παιδιά του χαμοφ Προςκφνθμα Ορζςτθ απ' το Βόλο Μαρία απ' τθ Σπάρτθ γυρεφω το γιο μου Μαρία απ' τθ Σπάρτθ Ορζςτθ απ' το Βόλο τθν κόρθ μου κζλω
 46. 46. Ανάγνωςθ νεκρϊν
 47. 47. Ορόςθμα Δθμιτρθσ Ραβάνθσ-Ρεντισ • • • • • • • • • • ΢ταματιςαμε τθν πορεία να κάψουμε ζνα νεκρό. Βάλαμε κι ζνα ςταυρό. Ύςτερα κι άλλον. Και πιο πζρα. Και παρακάτω. Κι άλλο ςταυρό. Ζτςι, μασ είπαν, κα βροφνε το δρόμο εκείνοι που ζρχονται.
 48. 48. Δρόμοσ • Ο δρόμοσ είχε τθ δικι του ιςτορία κάποιοσ τθν ζγραψε ςτον τοίχο με μπογιά ιταν μια λζξθ μοναχά ελευκερία κι φςτερα είπαν πωσ τθν ζγραψαν παιδιά Κι φςτερα πζραςε ο καιρόσ κι θ ιςτορία πζραςε εφκολα απ' τθ μνιμθ ςτθν καρδιά ο τοίχοσ ζγραφε μοναδικι ευκαιρία εντόσ πωλοφνται πάςθσ φφςεωσ υλικά Σισ Κυριακζσ από νωρίσ ςτα καφενεία κι φςτερα γιπεδο ςτοιχιματα καυγάσ ο δρόμοσ είχε τθ δικι του ιςτορία είπανε όμωσ πωσ τθν ζγραψαν παιδιά
 49. 49. Ζνασ πολίτθσ ελεεινισ μορφισ Σάκθσ Χατηθαναγνϊςτου • • • • • • • • Καταγγζλλω Καταγγζλλω τον εαυτό μου, που δεν ξφπνθςα πιο μπροςτά, που δεν ξεςθκϊκθκα πιο μπροςτά, ν’ α ν τ ι ς τ α κ ϊ ς τ θ β ί α και ςτον τρόμο. Καταγγζλλω τον εαυτό μου, που υπιρξα ζνασ πολίτθσ ελεεινισ μορφισ
 50. 50. Σουσ τιμοφμε

×