Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bab 8 Kewangan

13,723 views

Published on

pelan strategik

 • Be the first to comment

Bab 8 Kewangan

 1. 1. Pelan Strategik Pengurusan Sekolah 2008- 2010 Bab 8- Kewangan 1. Pra- perancangan 1.1. Pendahuluan Satu pelan perancangan strategik telah disediakan untuk memperkasakan Pengurusan Kewangan Sekolah Menengah Kebangsaan Landas bagi tempoh tiga tahun (2009 – 2011). Ini bersesuaian dengan slogan visi sekolah ini iaitu untuk menjadi sekolah yang terbilang di Daerah Hulu Terengganu menjelang tahun 2011. Perancangan strategik ini bertujuan untuk menilai situasi semasa pengurusan kewangan sekolah ini dari segi kekuatan dan kelemahan serta peluang dan cabaran yang ada untuk masa depan yang bakal dihadapinya. Maklumat-maklumat yang diperolehi telah dianalisis dengan menggunakan beberapa matrik portfolio untuk melahirkan beberapa strategi ke arah penambahbaikan pengurusan kewangan sekolah ini untuk mencapai visi dan misi sekolah. 1.2. Ahli Jawatankuasa Unit Kewangan Sekolah Pengerusi : Tuan Pengetua (En. Awang b. Ibrahim) Tim. Pengerusi : GPK Pentadbiran (Pn. Hjh. Fatimah bt. Yusoff) GPK HEM (Pn. Kamriah bt. Abdullah) GPK KOKO (En. Manan b. Mat Min) Setiausaha : Ketua Pembantu Tadbir (Hj. Mohd Bakeri b. Awang) Penyelia Projek : Guru Kanan MP Teknik & Vokasional AJK : 1. Semua Guru Kanan MP 2. Pembantu Tadbir- Puan Siti Zaharan bt. Mat. Zain (8) 1
 2. 2. Pelan Strategik Pengurusan Sekolah 2008- 2010 Bab 8- Kewangan 2. Hala Tuju Organisasi: Mandat/ Dasar, Misi, Visi Bidang Kewangan 2.1. Mandat 2.1.1. Seksyen 4 akta prosedur kewangan 1957 – Tatacara kewangan & perakaunan kumpulan wang sekolah. 2.1.2. SP Kew Bil 8 Tahun 2000 – Garis panduan penggunaan wang lebihan daripada pemberian bantuan makanan asrama. 2.1.3. SPI Bil 1/2004 – Pelaksanaan skim baucer tuisyen (SBT) bagi murid tahun 4,5 dan 6 sekolah rendah kerajaan & sek rendah bantuan kerajaan.. 2.1.4. SP Kew Bil 1 Tahun 2003 – Penyelenggaraan Buku Tunai Sekolah Tahun 2003 selaras dengan surat pekeliling kew Bil 5 Tahun 2002 2.1.5. SPP Bil 1 Tahun 2002 – Pindaan ke atas arahan perbendaharaan (AP103)mengenai : bil-bil hendaklah dibayar dengan segera. 2.1.6. SPI Bil 3/1997 – Program dan aktiviti sekolah yang melibatkan dasar dan/ atau pungutan wang 2.1.7. Peraturan-peraturan pendidikan ( Akaun & Audit ) 2002 2.2. Visi Unit Kewangan Pengurusan Kewangan yang Cekap, Akauntabiliti dan Integriti Menjelang 2011 2.3. Misi Unit Kewangan Menjana dan membentuk sistem pengurusan kewangan yang berkesan dikalangan kakitangan sokongan, guru- guru dan kumpulan pengurusan sekolah (8) 2
 3. 3. Pelan Strategik Pengurusan Sekolah 2008- 2010 Bab 8- Kewangan 2.4. Piagam Pelanggan Unit Kewangan Kami warga Sekolah Menengah Kebangsaan Landas, Hulu Terengganu, Terengganu, dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh usaha dan tenaga kami untuk:- 2.4.1 Menyediakan Perkhidmatan pengurusan kewangan yang cemerlang melalui pengurusan yang cekap dan berkesan serta memberi khidmat dengan muhibah dan kemesraan. 2.4.2 Memastikan setiap pelanggan menerima khidmat kewangan yang berkualiti. 2.4.3 Memastikan segala urusan kewangan mengikut tatacara dan prosedur kewangan tanpa teguran. 2.4.4 Menjamin setiap pembayaran dilakukan dalam tempoh 14 hari 2.4.5 Menjalinkan perhubungan dan berkomunikasi serta bekerjasama antara warga sekolah dengan komuniti setempat. 2.4.6 Memberi layanan dan perkhidmatan kaunter yang mesra pelanggan 2.4.7 Melaksanakan perkhidmatan pentadbiran berkaitan surat menyurat, aduan rayuan, pembayaran dan sebagainya dalam tempoh seminggu. 2.4.8 Kami sentiasa menerima saranan, pandangan, cadangan, syor dan teguran yang membina demi mempertingkatkan prestasi serta kualiti perkhidmatan kewangan sekolah. (8) 3
 4. 4. Pelan Strategik Pengurusan Sekolah 2008- 2010 Bab 8- Kewangan 3. Analisis Persekitaran Kekuatan (S) Kelemahan (W) S1. Mempunyai pelbagai tabung untuk menampung sumber W1 Kutipan tidak dapat dibuat mengikut masa yang kewangan sekolah ditetapkan S2. Kerjasama daripada semua pihak W2 Jumlah kutipan tidak mencukupi untuk menampung S3. Komitmen guru untuk memberi sumbangan kepada pelbagai program sekolah W3 Kutipan wang tidak mencapai sasaran S4. Pentadbir telah memberi pendedahan awal kepada guru W4 Sikap pelajar yang sengaja melengah-lengahkan dan kakitangan bayaran yuran S5. Sekolah mempunyai pelbagai rakan strategik (good W5 Program yang diadakan di luar sekolah memerlukan partnership) yang baik kos yang tinggi W6 Pengurusan stok dan inventori yang lemah Peluang (O) Ancaman (T) O1. Sumbangan daripada individu dan ahli politik T1. Latar belakang sosio-ekonomi pelajar yang berbeza O2. Hubungan yang baik dengan pihak luar dan PIBG, T2. Ibubapa kurang kesedaran untuk memberi sumbangan FELDA, KETENGAH, KILANG SAWIT dan Syarikat kepada sekolah Swasta. T3. Sikap melengahkan bayaran yuran oleh ibubapa (8) 4
 5. 5. Pelan Strategik Pengurusan Sekolah 2008- 2010 Bab 8- Kewangan 4. ISU, MATLAMAT DAN STRATEGI – Kewangan Sekolah Isu Matlamat Objektif Indikator(KPI) Sasaran TOV 2009 2010 2011 (8) 5
 6. 6. Pelan Strategik Pengurusan Sekolah 2008- 2010 Bab 8- Kewangan Pengurusan 1. Memastikan 100% 100% guru dan kakitangan 100% 100% 100% 100% Kewangan gaji dan emolumen menerima bayaran gaji dan Sekolah dibayar mengikut emolumen setiap bulan. Belum tarikh yang ditetapkan Efisyen 2. Memastikan guru 100% guru dan kakitangan 100% 100% 100% 100% 1. Pengurusan dan kakitangan yang menerima HKG dan Kewangan PTJ mendapat HKG dibayar tunggakan kenaikan gaji. yang berkesan tunggakan dan kenaikan gaji 3. Memastikan tuntutan 100% tuntutan TNT 70% 80% 90% 100% TNT dihantar sebelum dihantar sebelum 5 hari 5 haribulan pada setiap bulan bulan berikutnya. 1. Memastikan Semua unit membuat 80% 90% 95% 100% perbelanjaan dibuat perbelanjaan mengikut mengikut peruntukan peruntukan yang disediakan 2. Memastikan LO Semua LO diterima dalam 70% 80% 90% 100% diterima dalam tempoh tempoh yang ditetapkan yang ditetapkan 2. Pengurusan 3. Memastikan semua Semua pembelian dibuat 80% 80% 95% 100% Akaun Wang pembelian mendapat setelah mendapat Kerajaan yang kebenaran. kebenaran berkesan 4. Memastikan guru- 100% guru dan kakitangan 80% 90% 95% 100% guru dan kakitangan mahir dalam menyediakan mahir dalam anggaran belanjawan menyediakan anggaran belanjawan 5. Memastikan semua 80% 90% 95% 100% bil dijelaskan dalam masa 14 hari dari tarikh bil diterima. 1. Memastikan pelajar 100% pelajar membayar 70% 80% 90% 100% membayar yuran dalam yuran dalam masa yang (8) 6
 7. 7. Pelan Strategik Pengurusan Sekolah 2008- 2010 Bab 8- Kewangan 2. Memastikan 100% peruntukan 95% 95% 95% 95% peruntukan tahun dibelanjakan pada tahun semasa dibelanjakan semasa untuk tahun semasa Pengurusan 1.Meningkatkan 100% kakitangan an guru 70% 80% 90% 100% Aset Dan pengetahuan dalam tahu pengurusan aset dan Inventori pengurusan aset dan inventori kurang iventori berkesan 2. Memastikan rekod Rekod aset dan inventori 60% 75% 85% 100% aset dan inventori dikemaskini 100% dikemaskini 3. Memastikan yang 100% barang- barang yang 60% 75% 85% 100% tidak digunakan dibuat lama dan rosak dibuat pelupusan dan hapus pelupusan dan hapuskira kira Pengurusan Aset 4. Memastikan sistem 100% aset direkodkan 60% 75% 85% 100% dan Inventori yang ”masuk dahulu keluar sebelum digunakan. berkesan kemudian” tidak diamalkan 5. memastikan lokasi 100% aset berada dilokasi 60% 75% 85% 100% semasa aset sama yang tercatat dalam buku seperti yang tercatat stok dalam buku stok 6. Memastikan ada 100% aset dibawah 70% 80% 90% 100% pihak yang tanggung jawab kakitangan bertanggungjawab dan guru yang ditentukan diatas kerosakan dan kehilangan aset (8) 7
 8. 8. Pelan Strategik Pengurusan Sekolah 2008- 2010 Bab 8- Kewangan 5. Strategi & Taktik (Belanjawan dan Operasi) 5.1. TOWS Matrik. Kekuatan (S) Kelemahan (W) S1. Mempunyai pelbagai tabung untuk W1. Kutipan tidak dapat dibuat mengikut menampung sumber kewangan masa yang ditetapkan sekolah W2. Jumlah kutipan tidak mencukupi S2. Kerjasama daripada semua pihak untuk menampung pelbagai program S3. Komitmen guru untuk memberi W3. Kutipan wang tidak mencapai sumbangan kepada sekolah sasaran S4. Pentadbir telah memberi pendedahan W4. Sikap pelajar yang sengaja awal kepada guru dan kakitangan melengah-lengahkan bayaran yuran S5. Sekolah mempunyai pelbagai rakan W5. Program yang diadakan di luar strategik (good partnership) yang baik sekolah memerlukan kos yang tinggi W6. Pengurusan stok dan inventori yang lemah Peluang (O) SO WO O1. Sumbangan daripada individu dan Meningkatkan Pengurusan Kewangan Meningkatkan Pengurusan Stok dan ahli politik Sekolah Inventori O2. Hubungan yang baik dengan pihak luar dan PIBG, FELDA, KETENGAH, KILANG SAWIT dan Syarikat Swasta. (8) 8
 9. 9. Pelan Strategik Pengurusan Sekolah 2008- 2010 Bab 8- Kewangan Ancaman (T) ST T1. Latar belakang sosio-ekonomi Meningkatkan Kesedaran tentang pelajar yang berbeza Kepentingan Pengurusan Kewangan T2. Ibubapa kurang kesedaran untuk Sekolah memberi sumbangan kepada sekolah T3. Sikap melengahkan bayaran yuran oleh ibubapa 5.2. Pelan Taktikal Strategi Program T/ Jawab Tempoh/ Kos Sumber Out- put KPI Pelan Masa Kotegensi (8) 9
 10. 10. Pelan Strategik Pengurusan Sekolah 2008- 2010 Bab 8- Kewangan Kursus Pengetua & 1 hari RM4 satu Peningkatan kemahiran Pihak Pengurusan PK Pentd. Mac kepala dan pengetahuan Pengurusan, ketua Kewangan tentang prosedur panitia dan Sekolah PTJ kewangan sekolah PTJ pembantu tadbir mahir dalam pengurusan kewangan sekolah PTJ Meningkatkan Taklimat Pengetua & 1 hari Semua guru dan Guru dan Pengurusan Prosedur PK Pentd. Feb kakitangan mahir kakitangan Kewangan Pembelian dalam prosedur membuat Sekolah pembelian barangan pembelian mengikut prosedur Taklimat Pengetua & 1 hari Ketua panitia dan Pembantu tadbir Pembayaran PK Pentd. Apr pembantu tadbir mahir membuat Pembelian dalam prosedur pembayaran Barangan pembayaran pembelian pembelian barangan mengikut prosedur Ceramah Pengetua 1 hari Guru, pelajar dan ibu Guru, pelajar dan Kesedaran Pembantu Mei bapa mengetahui ibu bapa dapat Tadbir kepentingan menyelesaikan Meningkatkan pengurusan kewangan masalah Kesedaran di sekolah kewangan dengan tentang baik Kepentingan Edaran Pengetua Jan/ Pelajar dan ibu bapa Pelajar dan ibu Pengurusan Maklumat Mac/ mengetahui jumlah bapa dapat Kewangan Mei wang yang perlu menyelesaikan Sekolah dibayar untuk aktiviti masalah pelajar kewangan mengikut tempoh yang ditetapkan (8) 1 0
 11. 11. Pelan Strategik Pengurusan Sekolah 2008- 2010 Bab 8- Kewangan Kursus Pentadbir 1 hari RM4 satu Meningkatkan Guru dan Pengurusan (GPK) Mac kepala kemahiran dalam kakitangan dapat Stok dan pengurusan stok dan menguruskan stok Inventori inventori dan inventori Meningkatkan dengan berkesan Pengurusan Stok Program GPK, Stok dan Inventori Semua aset dan dan Inventori Pemeriksaan Pegawai 2 kali berada dalam keadaan inventori berada Mengejut Stok Stok dan setahun terkawal dilokasi dan dan Inventori Pengawal Apr & dalam keadaan Stok Okt terkawal 5.3. Carta Gant Bulan/ Minggu Strategi/ Program Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 (8) 1 1
 12. 12. Pelan Strategik Pengurusan Sekolah 2008- 2010 Bab 8- Kewangan Strategi 1 Kursus Pengurusan x Kewangan Sekolah PTJ Taklimat Prosedur x Pembelian Taklimat x Pembayaran Pembelian Barangan Strategi 2 Ceramah Kesedaran x Edaran Maklumat x x x Strategi 3 Kursus Pengurusan x Stok dan Inventori Program x x Pemeriksaan Mengejut Stok dan Inventori 6. Implementasi Strategi Langkah- langkah Pelaksanaan:- 1.1. Mesyuarat untuk menjelaskan kaedah pelaksanaan pengurusan strategik (8) 1 2
 13. 13. Pelan Strategik Pengurusan Sekolah 2008- 2010 Bab 8- Kewangan 1.2. Taklimat kepada semua warga sekolah 1.3. Promosikan kepada ibu bapa melalui kempen atau majlis yang khusus 1.4. Menjemput stake holder ke sekolah untuk menerangkan program yang dirancangan 1.5. Kunjungan ke PPD memberi taklimat tentang program yang telah dirancangkan 7. Penilaian Prestasi BORANG PENGUKURAN PRESTASI DAN MAKLUM BALAS (Keseluruhan/ Tahunan) (8) 1 3
 14. 14. Pelan Strategik Pengurusan Sekolah 2008- 2010 Bab 8- Kewangan SEKOLAH/ INDIVIDU PERINGKAT PANITIA/ UNIT ORGANISASI (Nama Staf) (Tandakan _/ di ruangan) Menjana dan membentuk sistem pengurusan VISI Pengurusan Kewangan yang Cekap, Akauntabiliti kewangan yang berkesan dikalangan kakitangan MISI dan Integriti Menjelang 2011 sokongan, guru- guru dan kumpulan pengurusan sekolah BIDANG (Tandakan _/ di Pengurusan Kewangan ruangan) TARIKH DISEDIAKAN OLEH (Nama Staf) KEY PERFORMANCE INISIATIF/ MATLAMAT/ SASARAN PRESTASI PRESTASI SEBENAR INDICATOR (KPI) TINDAKAN OBJEKTIF LAG LEAD 08 09 10 08 09 10 ULASAN : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… (8) 1 4

×