Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pembelajaran masteri

 • Be the first to comment

Pembelajaran masteri

 1. 1. KANDUNGAN MODUL <ul><li>Langkah PM </li></ul>1 Konsep PM Pelaksanaan PM 2 3
 2. 2. <ul><li>Membimbing guru memahami dan melaksanakan Pembelajaran Masteri (PM) dalam proses pengajaran dan pembelajaran secara berkesan </li></ul><ul><li>  </li></ul>MATLAMAT
 3. 3. OBJEKTIF MODUL <ul><li>Menyatakan konsep PM </li></ul><ul><li>Menerangkan langkah PM dalam p&p </li></ul><ul><li>Melaksanakan PM dalam p&p </li></ul>
 4. 4. K ONSEP P EMBELAJARAN M ASTERI 1
 5. 5. DEFINISI <ul><li>PM suatu pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang memastikan semua murid menguasai hasil pembelajaran yang dihasratkan dalam suatu unit pembelajaran sebelum berpindah ke unit pembelajaran seterusnya. Pendekatan ini memerlukan peruntukan masa yang mencukupi dan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti. </li></ul>
 6. 6. MENGAPA PM ? <ul><li>Kebolehan dan keperluan berbeza </li></ul><ul><li>Pendekatan P&P sesuai dan berkesan </li></ul><ul><li>Menguasai ilmu, kemahiran dan sikap </li></ul>M u R i D
 7. 7. PRINSIP ASAS PM Murid Normal Masa Mencukupi Arahan Jelas Unit Pembelajaran
 8. 8. MODEL PM Unit Pembelajaran 1 Pengajaran & Pembelajaran Penilaian Sudahkah murid menguasai? Unit Pembelajaran 2 Teruskan Tindakan Susulan Aktiviti Pengayaan Ya Tidak Ya Penentuan Hasil Pembelajaran Tindakan Susulan Aktiviti Pemulihan
 9. 9. Refleksi Syabas! Apa PM ? Anda telah memahami konsep PM. Jom ke Bahagian 2 . Prinsip PM ? Model PM ? pembelajaran masteri ? teruskan . . . Ya Tidak Unit Pembelajaran 2
 10. 10. <ul><li>LANGKAH </li></ul><ul><li>PEMBELAJARAN MASTERI </li></ul>2
 11. 11. <ul><li>Menentukan Hasil Pembelajaran </li></ul>(HP)
 12. 12. MENGAPA MENENTUKAN HP <ul><li>Mengenal pasti apa yang perlu dikuasai </li></ul><ul><li>Memberi tumpuan dalam penguasaan HP </li></ul><ul><li>Merancang pelbagai kaedah dan bahan bantu mengajar </li></ul><ul><li>Membantu membina ujian formatif dan sumatif </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Menentukan Pengajaran dan Pembelajaran </li></ul>(P & P)
 14. 14. P&P MENGGUNAKAN PELBAGAI STRATEGI, PENDEKATAN DAN KAEDAH <ul><li>Inkuiri </li></ul><ul><li>Konstruktivisme </li></ul><ul><li>Pembelajaran konstektual </li></ul><ul><li>Pembelajaran interaktif </li></ul><ul><li>Pembelajaran koperatif </li></ul><ul><li>Eksperimen </li></ul><ul><li>Perbincangan </li></ul><ul><li>Simulasi </li></ul><ul><li>Projek </li></ul><ul><li>Kajian lapangan </li></ul>
 15. 15. 3. Penilaian
 16. 16. MENGAPA PERLU PENILAIAN DALAM PM <ul><li>Mengesan pencapaian murid </li></ul><ul><li>Mengenal pasti jenis murid </li></ul><ul><li>Mengesan sama ada HP telah dikuasai atau belum </li></ul><ul><li>Mengenal pasti sebab kelemahan murid dalam sesuatu unit pembelajaran </li></ul><ul><li>Menentukan aktiviti pengayaan atau pemulihan </li></ul><ul><li>Menentukan keberkesanan kaedah p&p </li></ul>
 17. 17. PENILAIAN Sedia laporan Sampai laporan Pelaporan Periksa respons Buat analisis terhadap respons Rekod pencapaian murid Pemprosesan ujian Tadbir ujian Pentadbiran ujian Tentukan HPM Bina/pilih item atau alat ujian Sediakan analisis Pembinaan ujian
 18. 18. <ul><li>Tindakan Susulan </li></ul>
 19. 19. TINDAKAN SUSULAN Pemulihan Pengayaan Pengukuhan Pengembangan
 20. 20. CONTOH AKTIVITI PEMULIHAN <ul><li>Mengajar semula dengan kaedah yang berbeza </li></ul><ul><li>Memperbetulkan perlakuan yang salah </li></ul><ul><li>Menggunakan bahan visual </li></ul><ul><li>Mempermudahkan dan mempelbagaikan latihan </li></ul><ul><li>Membimbing murid menyusun maklumat dalam bentuk ringkas </li></ul><ul><li>…………… </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Memberi latihan yang lebih mencabar </li></ul><ul><li>Memberi latihan dalam pelbagai bentuk </li></ul><ul><li>Membuat projek </li></ul><ul><li>Membuat kajian </li></ul><ul><li>………… .. </li></ul>CONTOH AKTIVITI PENGAYAAN
 22. 22. Refleksi YesS..... Anda telah memahami Langkah PM. Jom ke Bahagian 3. P&P PM ? Penilaian PM ? Tindak Susulan PM ? HP PM ? pembelajaran masteri ? teruskan . . .
 23. 23. Terima kasih

×