Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tiltaksplan med målsettinger

962 views

Published on

Tiltaksplan for den Regionale Engeri og Klimaplanen for Hallingdal og Valdres

Published in: Entertainment & Humor
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tiltaksplan med målsettinger

  1. 1. Tiltaksområde: Haldningsskapande arbeid Kostnad - Ansvar/ Delmål Aktivitet Frist Status Kommentar budsjett pådrivar Minst ei kommunale verksemd i kvar Kommunen si verksemd gjennomgår 30-40000 kr pr Kan en framvise innsparings - potensiale som motpol til kostnadssida. Sjå eige kommune skal miljøfyrtårnsertifiserast kvart år prosess og gjennomfører tiltak for verksemd + søknadsskjema festivalstretegi (VNK) sjå pkt H2. Les om Miljøfyrtårn i Ta initiativ for at fire private verksemder i sertifisering eigeninnsats. "Forklaring ord og uttrykk" kommunen skal bli miljøfyrtårnsertifisert samt 10000 kr pr alle energi og renovasjonsannlegg. Minst 6 av kommune. 10000H1 Kommunane Initiativ i 2009 festivalar og arrangement i regionen skal kvart kr/festival år ha miljøprofil Halvparten av barne-og ungdomskular skal bli Kommunane tek initiativ. Rektorane Lettare så snakke miljøarbeidet i barnehagane enn i skuleverket. Ynskje om at Regnmakerskole i 2011. Alle i 2012. Det skal fylgjer opp. VNK og Reg.råd Kommunane, barnehage skal inn på planenH2 Initiativ i 2009. også gjevast eit tilbod til barnehagane i Hallingdal lagar forslag til felles skuleverket regionen. opplegg for barnehagane Kommunane skal i fellesskap tilsetje ein (evt Regionråd og VNK vurderer behov, 1 Mkr/år/person Viktig med ein dedikert person som kan arbeide med dette. Ein pådrivar der to) felles person (energi-og klimarådgjevar) for oppgåver, økonomi osv . (energi og kommunane slit med ressursar. Oppfølging miljøfyrtårn, aktivitetar som H+V oppfølging av klimaplanen, informasjonstelefon osv. Evt 2 personar . Kan også Kommunane/ Initiativ 2010. vere ansvarleg for evt felles planforum / byggesaksforum i H+V. Bør ogsåH3 private Iverksetting vurdere samarbeid med renovasjonsselskap som også kan ha behov mot verksemder 2011 kundane, som rette personane kan dekkje. Vedlegg 1 – Målsetjingar og tiltak Styringsgruppa sitt høyringsutkast 15.9.2009 1
  2. 2. Tiltaksområde: Energieffektivisering Kostnad - Delmål Aktivitet Ansvar Frist Status Kommentar budsjett Energibruk (elektrisitet og fossil olje) pr m2 i Analysere bygg, gjere vedtak om Initiere 15% er realistisk med ei ned.bet. tid på 7-8 år kommunal bygningsmasse skal reduserast med gjennomføring av tiltak /analysere iE1 15% i høve til 2006 Kommunen 2010. Iverksetting 2011 Konvertere 75% av alle fossilolje-og elkjelar i Skaffe oversikt, prioritere, Initiere Klimagassar kjenner ingen kommune- eller landegrenser. Difor er det like viktig kommunale bygg i kvar kommune over på bio- gjennomføre /analysere i å konvertere elkjelar som fossile oljekjelar. Sjå også kap 4.1eksport eller somE2 /varmepumpeløysingar innan 2013 Kommunen 2010. redusert import. Konsekvensen bli lågare utslepp globalt sett. Meir i "Forklaring Iverksetting ord og uttrykk" 2011 Setje i gang minst 4 pilotprosjekt med Ved all ny kommunal utbygging Innan 2012 4 pilotprosjekt med bruk av massivt tre. Kommunane bør legge opp massivtrehus innan 2012. Arbeide for auka skal ein arbeide for auka bruk av til større informasjonsarbeidd rundt dette . Kan det etablerast ein regional bruk av tre i nybygg. tre. Kommunane gjer nødvendige 2011: eitt trepris i denne samanheng med eks Viken Skog, ref Hedemark kommune vedtak i eigen bygningsmasse. prosjekt sett i trefokus. Meir om massiv trehus i "Forkl ord og uttrykk"E3 Kommunane Motivere andre utbyggarar . gang - 2012: 4 Regionen vurderer oppretting av prosjekt Trepris eller liknande. Kommunane skal vedta retningsliner som Kommunane gjer nødvendige Lov om offentlege innkjøp har med seg miljøaspektet ref bil /buss innkjøp sjølv sikrar at det blir stilt klimakrav (krav til utslepp vedtak. Opplæring av eigne folk og om prisen kan være høgare sjå www.mijloinnkjop.noE4 av klimagassar) ved alle innkjøp. gjennomføring Sjekk at tiltak er Kommunane 2010 oppgradert hjå innkjøpskoordinatorar Alle kommunar skal opprette eit energi-og Vedtak, lage retningslinjer, 100 kr/innb*år Bevisstgjer lokale tiltak , kan laga felles kriterium. Ål Hol og snart Hemsedal klimatiltaksfond. gjennomføre 2010: Vurdere har fond pt.E5 Kommunane og vedta. 2011: iverksetje Vedlegg 1 – Målsetjingar og tiltak Styringsgruppa sitt høyringsutkast 15.9.2009 2
  3. 3. Tiltaksområde: Fornybar energibruk og biovarmeproduksjon Kostnad - Delmål Aktivitet Ansvar Frist Status Kommentar budsjett Kommunane skal vedta retningsliner for eigen Kommunenane gjer nødvendige bygningsmasse som sikrar at det blir brukt vedtak 2010: Vedtak Kommunane.NEB1 vassboren oppvarming i alle nye bygg og ved og alle rehab.prosjekt over 300 m2 bruksareal Kommunestyret. gjennomføring 4 prosjekt utbygd med felles varmeforsyning Lage oversikt over aktuelle området 1 halvår 2010 - basert på bioenergi eller varmepumpe. for felles nær-/fjernvarmeanlegg i oversikt. I løpet løpet av 2009. I løpet av 2010 skal av 2010:NEB2 kommunen ta initiativ til at det blir tekn/øk laga tekn/øk analyse av alle områda analyser og i og bidra til gjennomføring 2012: 4 gj.f prosjekt 4 kommunar skal finne aktuelle bustad- Ta initiativ, leggje til rette , regulere 2010: Sjå "forklaring ord og uttrykk" for passivhus og lågenergihus /næringsbygg som kan byggjast som områder. Redusert tomtekostnad for bestemme lågenergihus eller passivhus. desse felta områda - 2012:NEB3 Kommunane vere i gang med utb av 4 d tb område Etablere eitt større hytteprosjekt i "Hytte- Ta initiativ, leggje til rette , regulere VNK og 2010: taNEB4 regionen med spesielt fokus på områder Regionråd initiativ miljø/lågenergi/passiv-standard Vedlegg 1 – Målsetjingar og tiltak Styringsgruppa sitt høyringsutkast 15.9.2009 3
  4. 4. Tiltaksområde: AvfallAlt avfall som blir produsert (oppstår) i regionen skal handterast og handsamast i regionen - kortreist avfall. Delmål Aktivitet Kostnad - Frist Kommentar budsjett Ansvar Status Auke del frå 60% til 75 % som blir sortert- ■ Kommunale avfallsplanar, ■ Betre Legge til rette for å sortere hytteavfallet. - Setja i verk ein lik og felles mengde og fleire fraksjoner, til Innsamlings- og håndteringsrutiner, næringsavfalls-kontroll i dei to dalføra. - Utarbeide felles avfallsforskrifter f.eks materialgjenvinning. Nasjonalt mål 75% i ■ Ny teknologi, ■ Følgje utviklinga strengare krav til avfallsplanar ift PBL og brenning. 2010 material og energigjenvinng andre stader ■ Skapa større HR/VKR/kommu A1 2010 fleksibilitet for kundane/abonnentane nene Auke mengde avfall til lokal (kortreist avfall) ■ Brennbart avfall skal brennast ved energigjenvinning og samtidig søke å flytte forbrenningsanlegg i regionen ■ avtakarar av energien til forbrenningsanlegget. Vurdere om industribedrifter kan A2 flytte til forbrennings - anlegget i HR 2012 Kleivi, for å utnytte ein auka energimengde best mogeleg. ■ Få inn nye avtakarar. Bidra Bid til å betre haldningane i forhold til b t h ld i f h ld ■ Akti og regelmessig Aktiv l i avfallsreduksjon og avfallslevering. informasjon til barn og unge ■ Handlemønster, gjenbruk og liknande. Generell informasjon, påverke sentrale styresmakter ift produsent A3 ansvar og liknande. HR/VKR 2012 ■Avfallsminimering - Forbrukarstyrt avfallsemballering som fører til avfall Auke mengde innsamla farlig avfall frå 70 til ■Innsamlingsrutinar 90% (fiskebilopplegg) ruter for innsamling ■ Aktiv informasjon retta mot kundar og forbrukarar ■ Bygge A4 gode haldningar hjå forbrukar ■ HR/ VKR 2011 Bygge opp god kunnskap hjå behandlar og forbrukar, om Farlig avfall Vedlegg 1 – Målsetjingar og tiltak Styringsgruppa sitt høyringsutkast 15.9.2009 4
  5. 5. Ta i bruk best mogeleg teknologi ved ■Utvikle sluttbehandlingsanlegga forbrenningsanlegg og deponi - BAT. Betre slik at best mogeleg teknologi ift utnytting av metangass frå deponi, også gamle utslepp og drift blir teke i bruk.A5 fyllingar i kommunane. Nytte ny teknologi, ta i bruk denne HR/VKR 2014 for å nytte metangassen frå deponi i regionen på ein god måte. Sikre kortreist avfall - sikre at avfall produsert i ■ Vurdere om renovasjonsselskapa i regionen blir handsama i regionen. endå større grad skal samarbeide, vurdere felles eigarskap generelt.■ ! Vurdere felles eigarskap Val Hall i nytt forbrenningsanlegg ■ Invitere Nore og uvdal og Sigdal kommuner!A6 ■ Ha komplett avfallshåndtering i HR/VKR 2012 regionane gjennom forbrenning / derponi og behandlingsanlegg - legge til rette for kortreist avfall. Nytte slammet som oppstår i regionen på en Sjå L3 ■ Vurdere ny teknologi ift til å omsette energien i slammet og maten og finne betre måte. nye måtar å nytte slammet på ■ Bygge energiforbrenningsanlegg (Utrotningsanlegg) ved VKR som nyttar slam - og matavfall i dei to regionane.!A7 HR/VKR 2011 Ta i bruk best mulig motorteknologi - Stille miljøkrav i kontraktar og ta iA8 miljøvennlige motorar på alle kjøretøy knytt til bruk miljøvenlegare kjøretøy i eigen HR/VKR 2010 renovasjon. kjøretøypark. Vedlegg 1 – Målsetjingar og tiltak Styringsgruppa sitt høyringsutkast 15.9.2009 5
  6. 6. Tiltaksområde Areal-og transportplanlegging Delmål Aktivitet Kostnad - Ansvar Frist Kommentar budsjett Status Overføre 70 - 80% meir gods til Bergensbanen Overføring av 300 trailerlass frå vegAT1 ved å byggje 5 nye krysningspor til bane, pr døgn. Staten 2012 Utnytte ny plan og bygningslov, krav til å setje Alle kommunar er samde om felles VNK/Reg.råd tek 2010 - felles Sentral person kan koordinere dette energi og miljøkrav i byggesakshandsaminga sjekkliste og krav. Gjennomføre initiativ, krav/sjekkliste.AT2 opplæring og lage sjekklister. Kommunane 2011 - gjennomfører Gjennomføring Prioritere konsentrert utbygging i Arealplanlegging skal leggje til rette reiselivssamanheng. for og stimulere konsentrert Kommune/AT3 utbygging, gjerne tilrettelagt for næringsliv mindre bilbruk Få til enklare og meir fleksible løysingar enn Kvar kommune lagar oversikt over tradisjonell gang- og sykkelvegutbygging. stigar og reksler, vurderer kvar Prioritere byggjing/utbetring av gangveg, stig effekten er størst og gjennomførte 2010: Kommune/stat/ RegistrereAT4 eller reksle rundt kvar skole. Konkret etter prioritet. vurdering i kvar kommune om alternativ til fylkeskommune status. - 2012 - tradisjonell skoleskyss. (Eksempel Gjennomført Gåbussopplegg) Kommunane skal arbeide for at turistbedrifter Kommunen tek initiativ. BedrifterAT5 nyttar kollektive transportløysingar gjennomfører i samarbeid med Bedriftene kommunen Kommunane skal i samarbeide med Kommunen tek initiativ mot 2010: Transnova har støtteordning for etablering frå sept 09. Meir om Transnova i energiselskapa legge til rette for ladestasjonar nettselskap for å få til prosjektet Kommune/Nettsel planlegging. "Forklaring ord og uttrykk"AT6 for plug-in bilar. Målsetjing 1 ladestasjon skap 2011 - pr.2000 innbyggjar gjennomføring Etablere felles planforum og byggesaksforum Reg.råd og VNK handsamar og tek Meir aktuellt no, med nytt lovverkAT7 Hallingdal-Valdres i løpet av 2010 initiativ Kommune 2010 - Etablert Vedlegg 1 – Målsetjingar og tiltak Styringsgruppa sitt høyringsutkast 15.9.2009 6
  7. 7. Tiltaksområde: Landbruk Delmål Aktivitet Kostnad - Ansvar Frist Kommentar budsjett Status Sørgje for at sluttavverka areal vert forynga Kommunane vurderar tilskott til med optimalt treantal. Auke plantetalet i planting i sine NMSK (nærings- ogL1 regionen til 1,2 mill planter årleg (20-25%) miljøtilskott i skogbruket)- budsjett, Kommunane 2011 og følgjer opp juridiske verkemiddel. Klimaoptimal gjødsling Klimaoptimal gjødsling Nedjustere gjødselsplanar med langtL2 mindre gjødselvolum , meir eng Kommunane 2011 mindre korn Ta i bruk biogass frå husdyrgjødsel til Gjennomføre eit forprosjekt for å 1,2 mill. Dersom slam, våtorganisk (matavfall) og husdyrgjødsel blir samla i biogass energiproduksjon vurdere utbygging av eit eller fleire Renovasjons- anlegg (store eller små) gir det best effekt. Biogass anlegg (reaktor) gir i einL3 biogassanlegg for husdyrgjødsel, selskapa og 2012 kontrollert anaerob gjæringsprosess spillvarme, biogass og biorest (konsentrert slam og matavfall i Hallingdal og kommunane gjødsel). Finnes i dag teknologi både for små og store anlegg. Valdres. Nytte ny teknologi og metodar for spreiing avL4 Kommunane husdyrgjødsel og biorestar. Betre forhold for bønder med stor spreiing av Leigejordskifte dyrka mark Køyremønster / struktur leigejord -L5 Kommunane 2011 mindre transport. juridiske verkemiddel. Eit flisfyringsanlegg (gardsanlegg) pr 1000 Fyring i landbruket Støtteordningar innbyggarar i kvar kommune 2011 Flisfyringsanlegg Vedfyringsanlegg EnovaL6 Kommunane Ventilasjonsluftjuridiske verkemiddel. Vedlegg 1 – Målsetjingar og tiltak Styringsgruppa sitt høyringsutkast 15.9.2009 7

×