Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1010 Medlemsmøte Øystre Slidre Næringsforening

641 views

Published on

Published in: Business, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

1010 Medlemsmøte Øystre Slidre Næringsforening

 1. 1. Kjell Arne Berntsen Valdres Natur og Kulturpark www.valdres.no Valdres Natur og Kulturpark Modell for regional utvikling Hva må gjøres for å få arbeidsplasser til Valdres Onstadtunet 19.10.10
 2. 2. KJØREREGLER I STYRET FOR VNK <ul><li>Styremedlemmene skal lojalt forholde seg til følgende : </li></ul><ul><li>Snakke med hverandre – ikke om hverandre </li></ul><ul><li>Ha respekt for tid og rom – gjennomføre hver sak 100% </li></ul><ul><li>Involver alle medlemmer i hver enkelt sak </li></ul><ul><li>Bidra til trygghet og god takhøyde . </li></ul><ul><li>Alltid diskutere sak – ikke person </li></ul><ul><li>Vær lojal – særlig når vedtak er fattet </li></ul><ul><li>Det er lov å være uenig , men gå for valgt løsning </li></ul><ul><li>Det er lov å rose en kollega </li></ul><ul><li>Ha fokus på mål </li></ul><ul><li>Synliggjøre suksess </li></ul>
 3. 3. 69 norske regioner Benevnelsen regionråd brukes i Norge om interkommunale politiske samarbeidsorganer mellom nabokommuner i et distrikt eller avgrenset geografisk område, som er formalisert og i operativ funksjon, med egne vedtekter eller samarbeidsavtaler om et bredt arbeidsfelt .
 4. 6. Valdres Natur og Kulturpark er en bygdeutviklingsregion som gjennom langsiktig merkevarebygging knyttet til natur- og kulturverdier – og lokal styring – skal gi økt verdiskapning og livskraft i lokalsamfunnene . Samtidig tar Valdres vare på og utvikler viktige verdier av lokal, nasjonal og internasjonal betydning for framtidige generasjoner. Ideen har vi fått fra Frankrike med sine 45 regionale Natur og Kulturparker .
 5. 7. Ideen bak Valdres Natur og Kulturparken er koblingen mellom ulike næringer – reiseliv, handel, landbruk , hytter m.v. og ta ut tilleggsverdier gjennom denne samhandlingen alt tuftet på merkevarebygging VNK’s oppgave er å være et nav i dette arbeidet
 6. 8. Avtale / charter Avtalen/charteret er ei 10- årig plan for bygdeutvikling i Valdres
 7. 10. Dagens samarbeide omfattar: <ul><ul><li>Merkevarebygging </li></ul></ul><ul><ul><li>Utviklingsoppgåver </li></ul></ul><ul><ul><li>Kulturminne </li></ul></ul><ul><ul><li>Bu – ordninga </li></ul></ul><ul><ul><li>Partnarskap Fylkeskommune </li></ul></ul><ul><ul><li>Flyplass </li></ul></ul><ul><ul><li>Samferdsel </li></ul></ul><ul><ul><li>Frisk Valdres </li></ul></ul><ul><ul><li>Kultur </li></ul></ul><ul><ul><li>Kompetanse/Vertskapsrolle </li></ul></ul><ul><li>Kommuner </li></ul><ul><li>Legevakt </li></ul><ul><li>Vaktsentral </li></ul><ul><li>Distr. Med. Senter </li></ul><ul><li>Pp teneste </li></ul><ul><li>Revisjon </li></ul><ul><li>IKT </li></ul><ul><li>Renovasjon </li></ul><ul><li>Valdres museet </li></ul><ul><li>GIS </li></ul><ul><li>Flyktning </li></ul><ul><li>Barnevern </li></ul><ul><li>Brannførebyggjande arbeide </li></ul><ul><li>Felles innkjøp </li></ul>Valdres Natur- og Kulturpark
 8. 11. Innsatsområder 2011 <ul><li>Redskap og virkemiddel </li></ul><ul><li>Valdresportalen </li></ul><ul><li>Kompetanse </li></ul><ul><li>Samferdsel </li></ul><ul><li>Tilflytting </li></ul><ul><li>Hytter </li></ul><ul><li>Regionale utviklingsaktører </li></ul><ul><li>Regional merkevarebygging </li></ul><ul><li>Næringsliv - generelt </li></ul><ul><li>Landbruk </li></ul><ul><li>Reiseliv </li></ul><ul><li>Frisk i Valdres </li></ul><ul><li>Natur og arealbruk </li></ul><ul><li>- Stier, løyper og skilting </li></ul><ul><li>- Tilrettelegging for aktivitet </li></ul><ul><li>- Valdres sett fra vegen </li></ul><ul><li>- Stedsutviklingsprosjekt </li></ul><ul><li>- Klima/miljø </li></ul><ul><li>7. Kulturminner - VSKP ut 2010 </li></ul><ul><li>Kultur </li></ul><ul><li>Valdres Vert </li></ul><ul><li>Valdres Destinasjon </li></ul><ul><li>Valdres Næringshage </li></ul><ul><li>Valdres Musea </li></ul>Bolyst
 9. 12. VISJON - VALDRES –- landets sterkeste regionale merkevare- Valdres skal ha et lønnsomt og variert og framtidsrettet næringsliv basert på høg kompetanse
 10. 13. I MERKEVAREBYGGINGEN SKAL VALDRES HA ET SÆRLIG FOKUS PÅ 3 OMRÅDER : VERDIGRUNNLAGET 1. MILJØ 2. KULTUR 3. DET GODE OG MODERNE LIV I VALDRES
 11. 14. 20.10.10
 12. 15. Region styret 6 ordf . Utviklingsstyret 3 næringsliv 3 regionstyret 1 merkevarestyret Valdresrådet 12 fra politikarar - 10 fra næringsliv- 2 fra OFK Vang V Slidre Ø Slidre N Aurdal Etnedal S Aurdal Næring Merkevarestyret X merke org. 1 park adm . Merkevare Organisasjoner Valdres Destinasjon Valdres Kvalitet Valdres Matforum evt nye Samarbeids partnere Valdres Næringshage Valdres Musea OPUS Valdres Val Viderg. Skole Reg Landbruksrådgiver Valdres Natur og Kulturpark Administrasjon Koordinering regionalt samarbeid Valdres Næringsforum 10 styremedlemmer Oppland Fylke 2 reprs Forvaltning Interkommunalt Samarbeide Ordfører rådmenn Rådmannsutvalg
 13. 16. Navnet ”BRAND” tar utgangspunkt i et norrønt begrep , &quot;branðr&quot;, som betyr bumerke /svimerke/, - det å profilere sin identitet  før brukt om utskjæringer i takgavler , skipsstavner ,våpenskjold mm Eksempel på dette finner en fortsatt som utsmykning på  låvegavlene  i Valdres som er hjemvendt fra norske utvandrere i USA. Det engelske uttrykkene &quot;brand&quot; og &quot;branding&quot; er en avledning fra norrønt ”branðr”.
 14. 18. Et varemerke gjelder bare produktet, og er rettet mot de potensielle kjøperne av det produktet . Et produktmerke kan være forholdsvis kortsiktig, det vil vare så lenge produktet selger. I og med at vi lever i en tid der moter og teknologi utvikles og endres raskt, kan en anta at produktenes levetid blir kortere.. Produktbranding
 15. 19. Alle må ta del i merkevareprosessen i kraft av sitt ve og virke. Regionens egenidentitet (hvem er vi?) og verdier (hva gjør vi, hvordan) blir avgjørende En regional merkevare et omfattende prosjekt. Det vil vare så lenge den eksisterer, derfor er det viktig å lykkes Mens produktmarkedsføring er av taktisk viktighet, er regional merkevarebygging strategisk avgjørende. Corporate Branding ( regional merkevarebygging ) er prosessen hvor det skapes og utvikles et (tillits)forhold mellom produkt- og tjenesteleverandører og brukerne av disse tjenestene og produktene. Viktig spørsmål alle bør stille seg er derfor: • Hvem er vi? • Hva står vi for? (verdier) • Hva leverer vi? • Hvordan er vi forskjellige fra våre konkurrenter og hvordan uttrykker vi vår egenart? • Hvordan bruker ledere og medarbeidere våre verdier? Valdres – en av landets 69 regioner Corporate Branding
 16. 20. Merkevarebyggjing av Valdres eit begeistringstiltak ???
 17. 21. 6436 - 4170 3176 - 3344 2217 -2423 1582 -1568 3176 -3230 1388 -2120 Valdres 17000 hytter (2011) 17.975 16.855 + 500 leiligheter + 1400 campingvogner
 18. 22. 125 hytteutviklere ++…. Hvor mange ansatte fra Valdres ??
 19. 23. Hvor viktig er hyttekunden 16.855 enheter = 45 besøksdøgn x 3,5 pax 2.600.0000 gjestedøgn = 6.300 innbyggere= 35% av befolkning 40% av detaljomsetningen min. 600.000.000 pr år + Hyttebyggingen 3000 hytter fra 2000 – 2010 Ca . 500.000.000.- pr år
 20. 24. Fritidsbygg / Befolkning /Gjestedøgn 2000 - 2010 Lokalbefolkning 6.000’ gjestedøgn
 21. 25. Kultur -Festivalar <ul><li>Kultur er merkevarebygging </li></ul><ul><li>Intern stoltheit og begeistring </li></ul><ul><li>Reiselivsprodukt </li></ul><ul><li>Kvalitetsstempel (miljøsertifisering) </li></ul>
 22. 26. kr. 65.000 ’ Festivaler= 3%
 23. 27. Tilflyttingsprosjekt 2007 - 2009
 24. 28. Bolystprogrammet KRD
 25. 29. Tilflyttingsvennlige kommuner Holdningsskapende arbeid Sikre og legge til rette nye arbeidsplasser Sikre kompetanse i arbeidslivet Sikre variert og godt botilbud Gi ungdom økt kunnskap og stolthet om egen region God markedskommunikasjon Bolystprogrammet….
 26. 30. Valdres FK – et bidrag -
 27. 31. Velkommen til Valdres! Bilde fra KRUK!: Fotograf Sigmund Krøvel-Velle
 28. 32. Det offentlige Valdres Tabellen er basert på anslag 30% ansatte over 55 år Kjøp og salg av timer
 29. 34. + 65 øker med 1380 pax
 30. 35. Næringsrettet kurs Kompetanse
 31. 37. LAGOPPSTILLING 2011 ??
 32. 39. Hva kan VNK gjøre for meg Hva kan jeg gjøre for Valdres
 33. 40. Skape og foredle .
 34. 41. Førerhund Takk for meg ! 

×