Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kajian tindakan ladap

 • Login to see the comments

Kajian tindakan ladap

 1. 1. KAJIAN TINDAKAN NG KIM CHOY – KETUA JABATAN ACTION JABATAN ILMU PENDIDIKAN MPSS RESEARCH HANIZA MAHMOOD – JU KAJIAN TINDAKAN BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENYELIDIKAN1 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 2. 2. PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (PIPP) DALAM KONTEKS KAJIAN TINDAKAN Pelan Induk mempunyai 6 teras strategik bagi memperkukuhkan sistem pendidikan negara iaitu: Teras 1 – Membina Negara Bangsa Teras 2 – Membangun Modal Insan Teras 3 – Memperkasa Sekolah Kebangsaan Teras 4 – Merapatkan Jurang Pendidikan Teras 5 – Memartabatkan Profesion Guru Teras 6 – Melonjakkan Kecemerlangan Insitusi Pendidikan2
 3. 3. PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (PIPP) DALAM KONTEKS KAJIAN TINDAKAN Teras 5 – Memartabatkan Profesion Guru ada kaitan dengan kajian tindakan:  Menghasilkan guru yang berkualiti kekal dalam sistem pendidikan negara dan kekal berkualiti di sepanjang tempoh perkhidmatan, dengan memenuhi sebahagian besar keperluan intelektual, rohani, fizikal dan emosional para guru3
 4. 4. PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (PIPP) DALAM KONTEKS KAJIAN TINDAKAN PIPP menyarankan “…guru perlu memahami, memberi komitmen dan mempunyai iltizam yang tinggi dalam melaksanakan inisiatif dan pendekatan baru ke arah usaha untuk meningkatkan kualiti pendidikan” h.1064
 5. 5. PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (PIPP) DALAM KONTEKS KAJIAN TINDAKAN  Dahulunya peranan guru adalah sebagai “penyampai pengetahuan” (provider of knowledge); kini guru adalah sebagai “pemudah cara pengetahuan” (facilitator of knowledge)  Pendekatan konstruktivisme (constructivism)5
 6. 6. PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (PIPP) DALAM KONTEKS KAJIAN TINDAKAN  Guru perlu kreatif dan efektif dalam penyampaian mereka  Guru boleh menjadi efektif dalam penyampaiannya dengan membuat adaptasi terhadap situasi setempat  Guru perlu sentiasa memikirkan pendekatan baru dan menyesuaikan amalan mereka kepada kehendak murid6
 7. 7. PENGERTIAN KAJIAN TINDAKAN  Satu langkah berterusan oleh guru untuk menilai dan mengesan amalan sendiri dengan menggunakan data yang dikumpul untuk dijadikan panduan untuk mengubahsuai amalan lalu supaya keberkesanan amalan mengajar seterusnya dapat dipertingkatkan7
 8. 8. PENGERTIAN KAJIAN TINDAKAN  Menyarankan supaya guru mengubah amalan mengajar dari segi mengubahsuai amalan secara berperingkat berasaskan data yang telah dikutip  Guru memainkan peranan sebagai penyelidik yang mengumpul dan menganalisis data, mencadangkan aktiviti P & P serta melaksanakan sendiri aktiviti tersebut8
 9. 9. PENGERTIAN KAJIAN TINDAKAN  Berbentuk kualitatif yang menggunakan data dalam bentuk fakta asal seperti dilihat, didengar atau dibaca  Data boleh berbentuk statistik atau bukan statistik9
 10. 10. PENGERTIAN KAJIAN TINDAKAN  Merangkumi empat langkah asas yang dilakukan secara berurutan dalam bentuk gelungan iaitu : ~ mereflek (reflect) ~ merancang (plan) ~ bertindak (action) ~ memerhati (observe)10
 11. 11. KITARAN KAJIAN TINDAKAN MODEL KEMMIS & MCTAGGART (1988) Rancangan Ulangkaji Rancangan 1 Tindakan 2 Tindakan Refleksi Refleksi Pemerhatian Pemerhatian11
 12. 12. TUJUAN MENJALANKAN KAJIAN TINDAKAN a. Pembangunan profesionalisme guru b. Meningkatkan keberkesanan amalan mengajar c. Meningkatkan pencapaian murid12
 13. 13. KELEBIHAN KAJIAN TINDAKAN  Mewujudkan satu rangka kajian yang sistematik dan progresif  Semua fenomena yang berlaku dalam konteks P & P dalam bilik darjah boleh ditinjau dan dibuat penambah-baikan  Guru berwibawa (teacher empowerment)13
 14. 14. KELEMAHAN KAJIAN TINDAKAN  Bagi kelas yang lemah, gelungan berulang-ulang (issue of finality)  Model seolah-olah menunjukkan hanya guru yang menentukan semua perkara yang berlaku dalam bilik darjah14
 15. 15. KERTAS CADANGAN (PROPOSAL) KAJIAN TINDAKAN Maksudnya:  penjelasan ringkas tentang beberapa perkara yang ingin dimaklumkan atau pelan tindakan penyelidik tentang projek kajian tindakan yang akan dilaksanakan  disediakan sebelum sesuatu kajian tindakan dijanakan  boleh disediakan untuk sepanjang tahun15
 16. 16. KERTAS CADANGAN (PROPOSAL) KAJIAN TINDAKAN Menjawab persoalan seperti:  Apakah tajuk kajian yang akan dilaksanakan?  Apakah isu yang dikenal pasti?  Apakah objektifnya?  Bagaimanakah saya akan melaksanakan kajian?  Berapa lamakah tempoh pelaksanaannya?  Berapakah kos yang diperlukan?16
 17. 17. FUNGSI KERTAS CADANGAN (PROPOSAL) KAJIAN TINDAKAN  Merupakan satu panduan yang menyatakan objektif kajian, langkah-langkah menjalankan kajian, peralatan yang akan digunakan dan tempoh pelaksanaan kajian semasa menjalankan kajian tindakan  Membantu penyelidik menjalankan kajian dengan lebih terancang17
 18. 18. KANDUNGAN DALAM KERTAS CADANGAN (PROPOSAL) KAJIAN TINDAKAN 1. Tajuk kajian 2. Ahli kumpulan penyelidik 3. Nama Sekolah / Jabatan / Bahagian 4. Latar belakang kajian / Refleksi P & P 5. Isu keprihatinan / Fokus kajian 6. Objektif kajian / Tujuan kajian 7. Kumpulan sasaran 8. Strategi tindakan yang dicadangkan 9. Jadual pelaksanaan kajian18 10. Anggaran kos kajian
 19. 19. SYARAT UNTUK MENDAPATKAN PEMBIAYAAN KERTAS CADANGAN Bergantung kepada penilaian terhadap perkara-perkara berikut:  Bilangan pelajar yang terlibat dalam kajian  Objektif kajian  Bilangan aktiviti yang akan dilaksanakan  Bahan yang akan digunakan  Kos yang terperinci dari segi: ~ jumlah bahan yang diperlukan ~ harga untuk satu unit bahan ~ jumlah kos secara keseluruhan untuk setiap jenis19 bahan
 20. 20. PANDUAN ASAS MENYEDIAKAN KERTAS CADANGAN 1. TAJUK KAJIAN ~ Menggambarkan fokus isu / masalah yang akan diuji ~ Dinyatakan dalam bentuk orientasi tindakan ~ Ringkas, tepat dan padat20
 21. 21. PANDUAN ASAS MENYEDIAKAN KERTAS CADANGAN 1. TAJUK KAJIAN Contoh: ~ Menangani masalah salah laku murid melalui kaunseling kelompok ~ Meningkatkan dan memantapkan kemahiran mengira tempoh masa dengan menggunakan “Time Ruler” ~ Meningkatkan kemahiran membina ayat mudah dalam penulisan Bahasa Inggeris dengan menggunakan “Little Book”21
 22. 22. PANDUAN ASAS MENYEDIAKAN KERTAS CADANGAN 2. AHLI KUMPULAN PENYELIDIK ~ Catatkan nama penuh penyelidik atau kumpulan Contoh: Nama Penyelidik : Pn Zalinawati bt Othman22
 23. 23. PANDUAN ASAS MENYEDIAKAN KERTAS CADANGAN 3. NAMA SEKOLAH / JABATAN / BAHAGIAN Contoh: SEKOLAH KEBANGSAAN KAYAN, 32030 LEKIT, SITIAWAN, PERAK.23
 24. 24. PANDUAN ASAS MENYEDIAKAN KERTAS CADANGAN 4. LATAR BELAKANG KAJIAN / REFLEKSI P & P ~ Dapat menerangkan konteks kajian secara umum (sekolah, pengalaman, situasi dan lain-lain) ~ Perasaan secara umum berkaitan perkara / topik pengajaran / masalah yang ingin diperbaiki ~ Tindakan / sikap pelajar yang membawa kepada masalah tersebut ~ Reflek tentang diri sendiri ~ Reflek amalan P & P yang lepas24
 25. 25. PANDUAN ASAS MENYEDIAKAN KERTAS CADANGAN 4. LATAR BELAKANG KAJIAN / REFLEKSI P & P ~ Nyatakan secara umum dulu: > Apa yang berlaku dalam kelas? > Apa yang anda rasa sebagai seorang guru? > Apa yang perlu diperbaiki / diubah?25
 26. 26. PANDUAN ASAS MENYEDIAKAN KERTAS CADANGAN 4. LATAR BELAKANG KAJIAN / REFLEKSI P & P Contoh: Sewaktu mengajar Bahasa Inggeris di Kelas 2 Cendekiawan, saya dapati murid kurang berminat. Apabila diajukan soalan, mereka sering menjawab tidak faham malah menjawab sambil lewa. Saya dapati kebanyakan mereka tidak menyiapkan kerja yang diberi walaupun diminta untuk menulis satu ayat mudah seperti “This is a pencil …”26
 27. 27. PANDUAN ASAS MENYEDIAKAN KERTAS CADANGAN 4. LATAR BELAKANG KAJIAN / REFLEKSI P & P Contoh: Apabila melihat situasi seperti ini, saya merasa bersalah dan saya perlu memperbaiki kelemahan yang ada pada diri sendiri. Sehubungan itu, saya telah membuat keputusan untuk memperbaiki kelemahan diri serta mempertingkatkan pembelajaran murid-murid27 saya …
 28. 28. PANDUAN ASAS MENYEDIAKAN KERTAS CADANGAN 5. ISU KEPRIHATINAN / FOKUS KAJIAN ~ Kenyataan atau keterangan yang menjelaskan keadaan sebenar isu / masalah ~ Fokus kepada satu isu / tajuk kecil ~ Apa? Kenapa? ~ Jika isu / masalah tidak diatasi, apakah perkara-perkara yang dijangka akan berlaku?28
 29. 29. PANDUAN ASAS MENYEDIAKAN KERTAS CADANGAN 5. ISU KEPRIHATINAN / FOKUS KAJIAN Contoh: Walaupun saya mengesan banyak masalah yang dihadapi oleh murid, saya akan fokuskan kajian ini kepada masalah dalam membina ayat mudah. Murid saya tidak menunjukkan minat dalam Bahasa Inggeris tidak boleh mengeja dengan betul serta meniru rakan untuk mendapat jawapan. Apabila amalan meniru menjadi kemestian, ini menyebabkan mereka tidak dapat menyelesaikan masalah. Kajian ini adalah penting untuk murid-murid 2 Cendiakawan dalam membina ayat dengan struktur yang betul kerana mereka memerlukan kemahiran berfikir, menulis serta berkeyakinan.29
 30. 30. PANDUAN ASAS MENYEDIAKAN KERTAS CADANGAN 6. OBJEKTIF KAJIAN / TUJUAN KAJIAN ~ Objektif umum dan khusus ~ Sesuai dengan isu / masalah yang dikaji ~ Berkaitan dengan aktiviti / tindakan ~ Hendaklah boleh diukur ~ Semua objektif khas hendaklah diukur / dinilai semasa menjalankan tindakan / aktiviti30
 31. 31. PANDUAN ASAS MENYEDIAKAN KERTAS CADANGAN 6. OBJEKTIF UMUM Contoh: Tujuan kajian ini adalah untuk mempertingkatkan kemahiran menulis dalam Bahasa Inggeris serta mempertingkatkan keyakinan diri supaya menguasai Bahasa Inggeris untuk murid-murid Tahap 1.31
 32. 32. PANDUAN ASAS MENYEDIAKAN KERTAS CADANGAN 6. OBJEKTIF KHUSUS Contoh: 1. Membantu murid membina ayat mudah dalam penulisan Bahasa Inggeris. 2. Membantu murid supaya menghasilkan buku mengikut kreativiti mereka sendiri. 3. Membantu meningkatkan pencapaian murid dalam Bahasa Inggeris. 4. Mengubah sikap persepsi murid dengan mengatakan Bahasa Inggeris adalah mata pelajaran yang mudah difahami.32
 33. 33. PANDUAN ASAS MENYEDIAKAN KERTAS CADANGAN 7. KUMPULAN SASARAN ~ Bilangan murid yang hendak dikaji ~ Murid yang diajar oleh penyelidik ~ Nyatakan kelas murid tersebut Contoh: Kajian ini melibatkan 36 orang murid Tahun 2 Cendikiawan yang terdiri daripada 20 orang murid lelaki dan 16 orang murid perempuan.33
 34. 34. PANDUAN ASAS MENYEDIAKAN KERTAS CADANGAN 8. STRATEGI TINDAKAN YANG DICADANGKAN ~ Intervensi (jenis dan cara melaksanakannya) ~ Instrumen (soal selidik, pemerhatian, temu bual, ujian, dokumen dan lain-lain) ~ Pengumpulan maklumat ~ Analisis data34
 35. 35. PANDUAN ASAS MENYEDIAKAN KERTAS CADANGAN 8. STRATEGI TINDAKAN YANG DICADANGKAN ~ Nyatakan aktiviti-aktiviti yang akan dilaksanakan ~ Nyatakan tindakan yang dicadangkan35
 36. 36. PANDUAN ASAS MENYEDIAKAN KERTAS CADANGAN 8. STRATEGI TINDAKAN YANG DICADANGKAN Contoh: Aktiviti 1 : Memotong kertas A4 untuk menjadikan sebuah buku kecil yang dinamakan “Little Book” Aktiviti 2 : Membina 4 atau 6 ayat. Aktiviti 3 : Melukis atau menampal gambar-gambar berdasarkan ayat serta mewarna mengikut kreativiti. Aktiviti 4 : Tulis muka surat di setiap helaian. Aktiviti 5 : Membaca “Little Book” bersama kawan-kawan.36
 37. 37. PANDUAN ASAS MENYEDIAKAN KERTAS CADANGAN 9. JADUAL PELAKSANAAN KAJIAN ~ Boleh dibuat dalam bentuk jadual atau Carta Gantt ~ Masukkan aktiviti yang terkandung dalam pelan tindakan ~ Masukkan tempoh pelaksanaan kajian yang akan dijalankan Contoh: Jadual Pelaksanaan Kajian37
 38. 38. PANDUAN ASAS MENYEDIAKAN KERTAS CADANGAN 10. ANGGARAN KOS KAJIAN Jelaskan dengan terperinci segala bahan yang akan digunakan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti seperti: ~ Apa bahan-bahannya ~ Bilangan ~ Harga setiap bahan ~ Harga keseluruhan38
 39. 39. RUMUSAN  Kajian tindakan dikenal pasti sebagai satu langkah yang boleh memartabatkan profesion perguruan dan seterusnya melonjatkan sistem pendidikan ke tahap kecemerlangan  Kejayaan kajian tindakan memerlukan kerjasama daripada semua pihak yang berkaitan dengan “bisnes” pendidikan bukan sahaja di sekolah tetapi di KPM, JPN dan PPD – guru, pentadbir, murid, komuniti – semua ini seharusnya bersama-sama mencari penyelesaian terhadap isu P & P39
 40. 40. GARIS PANDUAN DAN SKEMA PEMARKAHAN KAJIAN TINDAKAN KRITERIA:- 1. Muka Hadapan 2. Isi Kandungan 3. Penghargaan 4. Abstrak 5. Refleksi P & P yang lalu 6. Fokus Kajian 7. Tinjauan Awal40
 41. 41. GARIS PANDUAN DAN SKEMA PEMARKAHAN KAJIAN TINDAKAN 8. Objektif Umum 9. Objektif Khusus 10. Pelaksanaan Kajian 11. Kreativiti / Ciri-ciri Inovasi Intervensi 12. Impak Kajian 13. Pencapaian Objektif Kajian 14. Gaya Bahasa dan Struktur ayat 15. Format yang betul 16. Pembentangan secara keseluruhan41
 42. 42. KRITERIA GRED PEMILIHAN PROPOSAL & LAPORAN KAJIAN TINDAKAN KRITERIA:- 1. Format Penulisan 2. Refleksi P & P 3. Fokus Kajian 4. Objektif Kajian 5. Kumpulan Sasaran 6. Tindakan yang dicadangkan / Pelaksanaan Kajian 7. Kos & Senarai Bahan 8. Cadangan Kajian Akan Datang 9. Bibliografi / Lampiran42
 43. 43. KRITERIA GRED PEMILIHAN PROPOSAL & LAPORAN KAJIAN TINDAKAN ~ tahun 2009 ~ oleh Panel Pemilihan Kajian Tindakan JPN Selangor (semua kriteria gred pemilihan boleh berubah dari masa ke semasa mengikut tahap kualiti) ~ disediakan oleh Madznah Bachok ~ Jurulatih Utama Kajian Tindakan 200943
 44. 44. CONTOH-CONTOH PROPOSAL & LAPORAN KAJIAN TINDAKAN 1. Communicative Activities In Language Teaching Facilitate The Acquisition Of The English Language: A Case Study 1 2 3 444
 45. 45. CONTOH-CONTOH PROPOSAL & LAPORAN KAJIAN TINDAKAN 2. Interaction In The Language Classroom (A Form Four Class) 1 2 3 445
 46. 46. SEKIAN TERIMA KASIH SELAMAT MENYEDIAKAN KERTAS CADANGAN & LAPORAN46

×