Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De Toekomst tot nu toe - aanbevelingen van opdrachtgevers

1,357 views

Published on

Aanbevelingen van opdrachtgevers over de inzet van Allrounders en de opbrengst hiervan

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De Toekomst tot nu toe - aanbevelingen van opdrachtgevers

 1. 1. VOORWOORD ANNELIES HESP-VAN OEFFELEN Het is al weer 12.5 jaar geleden dat Allround van start ging. Eerst aarzelend. Vanaf de bekende zolderkamer. Hier begon ik met het verwerken van teksten voor kennissen. En het geven van spoedcursus- sen Word in de avonduren. Maar al snel veranderde de vrijblijvendheid in professionele, secretariële ondersteuning. Ik had m’n draai gevonden. Nieuwe relaties bij zowel overheid, het bedrijfsleven als zorg- en welzijnsinstellingen wisten ons voortaan te vinden. Vanaf dat moment begon een gestage groei en momenteel verzorgen zo’n 30 hooggekwalifi- ceerde Allrounders niet alleen office management voor een selecte groep van veeleisende relaties, maar adviseren hen ook. En voeren verbetertrajecten uit voor secretariaten, waarbij bovendien de werving en selectie wordt gedaan. Ik ben altijd gefascineerd geweest door het span- Van te voren wordt bij een aanvraag gekeken of ningsveld tussen werkgever en werknemer en vooral onze man of vrouw met de wensen van de opdracht- ook wat het verschil maakt tussen die twee. Hoe kon gever matcht en vragen wij de Allrounders of ze er- ik van beide het beste combineren om tot een soort voor voelen. Waarna deze, al dan niet, als tijdelijke van werknemer-ondernemerschap te komen? Uit- werknemers worden gedetacheerd, om vanuit hun eindelijk ontstond er een uniek concept, waardoor eigen verantwoordelijkheid als ondernemers op Allrounders de drive en ambitie van ondernemers projectbasis aan het werk te gaan. Ze kiezen zelf combineren met de toewijding en doelgerichtheid en worden niet geplaatst. Kortom, het werven op van werknemers. Met vrijheid als basis. Allrounders maat en het kiezen in vrijheid is een garantie voor zijn flexprofessionals met een hoog probleemoplos- optimale betrokkenheid en motivatie, waardoor op- send vermogen en met Allround als enige opdracht- drachtgevers soms liever wachten tot een Allrounder gever. Toch zijn ze niet bij ons in dienst, maar wel beschikbaar is, dan nog verder te zoeken. faciliteren wij hen vanuit hun zelfstandigheid en verzorgen hun pay-rolling. Als continue opdracht- We gaan voor het hoogste en alleen het beste is goed gever spannen wij ons ervoor in hen vrijwillig aan genoeg. Zo hebben we zelfs olympische ambities en ons bedrijf te binden, als onderdeel van het vaste maken ons sterk voor het office management bij de team. Hierdoor blijft specifieke kennis en expertise, promotie van Nederland voor de Olympische Spelen die normaal bij vertrek van een flexwerker verloren van 2028! Allround zorgt dat het werkt, we gaan gaat, als toegevoegde waarde binnen ons bedrijf en voor goud! wordt steeds opnieuw weer uitgedragen. Graag wil ik iedereen, opdrachtgevers en Allrounders, bedanken voor hun vertrouwen en alle goede er- varingen. Ik hoop nog lange tijd op dezelfde voet met hen door te gaan.
 2. 2. ‘ANdrEA IS EcHT ALL- rOUNd IN ALLE OPZIcHTEN. IK VINd OOK dAT jULLIE dIE NAAM NIET VOOr NETS HEbbEN GEKOZEN’ ARthuR VeRDellen PrOGrAMMAMANAGEr PrOGrAMMAbUrEAU OLyMPIScHE AMbITIE “GELUKKIG HEb IK HIEr ANdrEA” ZEGT ArTHUr Arthurs activiteiten bestaan vooral uit het VErdELLEN, PrOGrAMMAMANAGEr VAN HET geven van presentaties, het opbouwen van PrOGrAMMAbUrEAU OLyMPIScHE AMbITIE, een netwerk, nationaal en internationaal en het dAT ZIcH NAMENS dE GEMEENTE AMSTErdAM bEZIGHOUdT MET HET NAAr NEdErLANd HALEN onderhouden van goede contacten met allerlei VAN dE OLyMPIScHE SPELEN. HIj dOELT OP ZIjN organisaties zoals het NOc*NSF. daarnaast rEcHTErHANd EN ALLrOUNd SEcrETArESSE is hij opdrachtgever voor het ontwikkelen van ANdrEA, dIE HEM OOK AL bIj dE EUrOPESE TOP de Olympische sport-as en laat hij onderzoek IN 1996 IN AMSTErdAM ASSISTEErdE. plegen naar uitbreidingsmogelijkheden van stadions en locaties. Sinds een jaar of twaalf doet hij dit soort projecten; zo is hij onder meer stadsregisseur geweest, maar ook regisseur woningbouw en regisseur sociale cohesie. ‘Mijn samenwerking met Andrea is erg goed. Ze is bovenal vriendelijk. Niet alleen intern, maar ook naar buiten toe. Ik heb liever iemand die goedgehumeurd is en wat minder efficiënt, dan een super georganiseerde secretaresse die altijd chagrijnig is. Wat ik daarnaast belangrijk vind, is dat ze een goede indruk maakt. En dat werkt natuurlijk. Andrea is echt allround in alle opzichten. Ik vind ook dat jullie die naam niet voor niets hebben gekozen.”
 3. 3. ‘ALS LIZE Er NIET ZOU ZIjN….’ FRAnK MeelKeR AdjUNcT dIrEcTEUr VAN dE dIENST MILIEU & bOUWTOEZIcHT. FrANK MEELKEr IS VOOrMALIG INTErIM MAN- Op de vraag of tijdens deze bestuursperiode Over zijn Allrounder zegt hij dat haar rol bin- AGEr, STAdSdEELWETHOUdEr EN WELZIjNS- nog klimaatdoelstellingen of targets op het ge- nen de dienst buitengewoon is. ‘Als Lize er niet WErKEr. VAN OPLEIdING PEdAGOOG. dMb bied van duurzame energie worden gehaald zou zijn….of het nou bij de bestuursdienst of IS GEVESTIGd IN EEN PrAcHTIG PANd, dE VrOEGErE dIAMANTbEUrS, IN dE AMSTEr- antwoordt Frank dat dit een kwestie is van bij de dMb is, zij doet het op een wel heel dAMSE bINNENSTAd. lange adem. “Energie transitie is iets dat zich erg goede en efficiënte manier. Ze is snel en over 15 of 20 jaar voltrekt. Wel zijn er aller- punctueel en verzorgt het sectorhoofden-, het ALLrOUNdEr LIZE ONdErSTEUNT AL jArEN dE lei plannen in de stad, er is veel discussie en milieucoördinatoren- en het portefeuillehouders- dIVErSE OVErLEGGEN. HIErdOOr KrIjGT ZE sommige dingen zijn ook in uitvoering. Maar overleg. dan heb je de drie gremia bij elkaar. EEN OPTIMALE AFSTEMMING bIj HET AGEN- dErEN VAN STUKKEN, WAArdOOr ZE ZÓ KAN voordat de omslag gemaakt is ben je jaren ver- Omdat je dan meteen alle dwarsverbanden PLANNEN, dAT ALLE STUKKEN OP TIjd WOrdEN der.’ Amsterdam is wel één van de koplopers hebt, is het een stuk gemakkelijker wanneer bESPrOKEN EN dOOr KUNNEN NAAr HET in Nederland op dit gebied. de huidige wet- één iemand dat organiseert.” VOLGENdE EcHELON. VAAK bETrEFT HET houder en dit college zien dit als één van de STAdSdEELOVErSTIjGENdE ONdErWErPEN. grote speerpunten. OF ISSUES WAAr MEErdErE STAdSdELEN bIj ZIjN bETrOKKEN.
 4. 4. ‘GOEdE MARcO VAn WOeRKOM bEdrIjFSLEIdEr VbK GrOEP VOOrbE- dE VbK GrOEP IN HOOrN STAAT VOOr ‘SAMEN bOUWEN.’ GOEdE VOOrbErEIdING EN HEL- rEIdING EN dErE cOMMUNIcATIE VOrMEN dE bASIS VOOr EEN SUccESVOL bOUWPrOjEcT. dAAr WEET HELdErE cOM- MArcO VAN WOErKOM, bEdrIjFSLEIdEr bIj dIT 350 MAN TELLENdE bEdrIjF, ALLES VAN. HIj VINdT dAT dE ALLrOUNd NOTULEN EEN GOEdE MUNIcATIE AANVULLING VOrMEN OP dE VErGAdErINGEN. VOrMEN dE FOTO: VbK groep “Heel prettig. Op het moment dat jullie binnen- kwamen was het een verademing. Voorheen bASIS VOOr deed de opdrachtgever het zelf, en die dele- geerde weer naar de directievoerder. je hebt EEN SUccES- dan een opzichter die op de bouw zit en die ook nog eens een vergadering moet zitten no- VOL bOUW- tuleren. dat werkt niet. bovendien is bij bouw- vergaderingen met één op één overleg tussen PrOjEcT’ opdrachtgever en directie onpartijdigheid een issue. Een objectief notulist is dus van groot be- lang. Het geeft een opdrachtgever vertrouwen dat dan niet iemand van VbK notuleert. Ge- woon opschrijven wat er wordt gezegd. En dat doen de mensen van Allround.”
 5. 5. JAn WIlleM PIJPeRS ALGEMEEN dIrEcTEUr GGZ INGEEST, OUdErENcIrcUIT AMSTErdAM MAX SteK dIrEcTEUr bEHANdELZAKEN dE bETEKENIS VAN OUdErENPSycHIATrIE IN Het valt beide op dat Allrounders ergens in durven rELATIE TOT dE OMGEVING WOrdT STEEdS bE- stappen. Weinig tijd nodig hebben om te wennen LANGrIjKEr. MINdEr INTErN EN MEEr NAAr of katten uit bomen te kijken. Ze staan er gelijk en bUITEN GErIcHT. OP EEN GEGEVEN MOMENT KWAM MEN bIj HET OUdErENcIrcUIT VAN verdiepen zich meteen in het bedrijfsproces en de GGZ INGEEST TOT dE cONcLUSIE dAT Er MEEr omstandigheden die van belang zijn. KLANTGErIcHT GEWErKT MOEST WOrdEN EN Er EEN PrOFESSIONALITEITSSLAG NAAr EEN jan Willem: “Wij vinden dat de omslag uit- SErVIcEGErIcHTErE OrGANISATIE dIENdE TE stekend is gelukt en er nu een basis ligt om de KOMEN. dIT OM dE ScHAKEL TUSSEN bINNEN- EN bUITENWErELd bETEr IN TE rIcHTEN. dE rAAd nieuwe doelstellingen goed uit te kunnen voeren. VAN bESTUUr HAd ZEEr GOEdE ErVArINGEN Langzaam zagen we een verandering komen. MET ALLrOUNd EN VIA HAAr KWAM OOK dE Waarbij het uiteraard van het grootste belang dIrEcTIE VAN HET OUdErENcIrcUIT VAN GGZ blijft, dat je mensen hebt die de intenties kunnen INGEEST Er TErEcHT. omzetten naar adequaat gedrag. Het aardige is dat je dan vanzelf de medewerkers krijgt die je wilt. Met de nieuwe situatie kunnen we uitste- kend uit de voeten en deze kan nu verder worden uitgebouwd. En bij problemen? Allround was er.” Ook Max vult aan zeer tevreden te zijn met de dienstverlening en commitment van Allround en het serviceniveau alleen maar te hebben zien toenemen.
 6. 6. ‘ALLrOUNdErS ‘jA, Er IS OrdE KIttY BAARS SEcrETArESSE VAN jAN WILLEM PIjPErS VAN dUrVEN GEScHAPEN, HET OUdErENcIrcUIT GGZ INGEEST, AMSTErdAM. ErGENS IK VOEL ME ZIj MAAKTE HET HELE VErbETErTrAjEcT VAN HET SEcrETArIAAT VAN bIjNA EEN jAAr MEE. VAN ONdErZOEK TOT IMPLEMENTATIE MET UITEIN- IN TE STErKEr EN dELIjK dE WErVING EN SELEcTIE. Kitty: “Ik stond open voor een onderzoek, maar STAPPEN’ bEN ErdOOr het blijft natuurlijk altijd spannend om op je vingers gekeken te worden. Zo’n externe club. GEGrOEId’ Maar uiteindelijk pakte het heel positief uit en kreeg ik het gevoel dat ze achter me stonden. Ik heb er alleen maar steun aan gehad. Het goede was ook dat uiteindelijk alle bevinding- en zwart op wit stonden. We konden er iets mee en dingen werden hierdoor in gang gezet. Vroeger had ik het gevoel dat het secretariaat onzichtbaar was…het was er eigenlijk niet. Maar nu is het zelfs groter geworden, meer een echt secretariaat. Het heeft ook een dui- delijker plaats gekregen en is nu niet meer weg te denken. ja, er is orde geschapen, ik voel me sterker en ben erdoor gegroeid. Voorheen was ik afwachtender, maar word nu ook meer gewaardeerd. Uiteindelijk heeft het alleen maar positief uitgepakt. de processen zijn helder terwijl er onderling beter wordt gecom- municeerd en er duidelijk meer samenspel is.”
 7. 7. Over Allround weet Ans verder weinig. Alleen dat het vaak om secretaresses gaat en “dat het hele goede zijn.” Ze werkt regelmatig met uitzendbureaus, maar wanneer het om sec- retariële ondersteuning gaat komt “vreemd genoeg vaak de naam Allround voorbij. Als leidinggevende zoek ik altijd talent” gaat ze verder. “Het is handig wanneer je dat om je heen organiseert. Ik vind het heel bijzonder dat mensen op afdelingen, waarvan ik vond dat ze talent hadden, altijd bij Allround vandaan kwamen. Terwijl het voor een bureau lang niet gemakkelijk is om zulke toppers te vinden. Hoe kan dat? Ik denk dat jullie een neus hebben voor talent. dat geldt voor Margreeth, yvonne en nu ook weer voor Esther. dat komt binnen. Zo’n bepaald type. dat straalt een energie uit. Opvallend, zo opmerkelijk als die kwaliteit is. En dat ze hun werk ook zo graag doen. dat heeft niet alleen te maken met kwaliteit, maar ook hoe je daarin je verantwoording pakt. Hoe je je opstelt. Heel bijzonder…. En ik heb toch aardig wat vergelijkingsmateriaal.” ‘HET VIEL MIj OP dAT MENSEN AnS nIJMAn WAArVAN IK MANAGEr AFdELING SPOrT VONd dAT ZE ANS NIjMAN HEEFT ALS INTErIM AFdELINGS- MANAGEr dE LEIdING OVEr dE AFdELING SPOrT IN AMSTErdAM NOOrd. dIT ZOWEL TALENT HAddEN, UITVOErENd ALS ONdErSTEUNENd, MET ALS MIddELPUNT HET FLOrAPArKbAd WAAr ALLES ALTIjd bIj IS GEcENTrALISEErd. EEN drUKbEZET ZWEM- bAd MET VErMOEdELIjK HET HOOGST AANTAL ZWEMVErENIGINGEN VAN AMSTErdAM. SPOrT ALLrOUNd ZIET ZIj VOOrAL ALS EEN SOOrT SMEErMIddEL, WAArIN NOOrd OP bELEIdSMATIG NIVEAU VANdAAN PArTIcIPEErT. KWAMEN’
 8. 8. MARJOn SutheRlAnD ZOrGcOOrdINATOr jEUGdNETWErK 12+, ANALySETEAM EN PrObLEEMGEZINNEN MArjON SUTHErLANd HEEFT SOcIOLOGIE AAN dE UVA EN HbO-SPH GEdAAN. ZE WErKT ALS jEUGdNETWErKcOÖrdINATOr bIj STAdSdEEL ZEEbUrG EN OOK ALS cOÖrdINATOr rISI- cOGEZINNEN. HET jEUGdNETWErK EN HET LOKAAL GEZINSOVErLEG ZIjN bEdOELd VOOr jONGErEN EN GEZINNEN MET MEErVOUdIGE PrObLEMEN WAAr STUrING OP MOET KOMEN. dIT bIjVOOrbEELd dOOr dE MULTI PLAN GEZINS- AANPAK, MAAr OOK dOOr dE SPEcIALE GrOEPSAANPAK bIj OVErLAST. HET GAAT OM dE LEEFTIjd VAN 0-23 jAAr; ZOWEL bINNEN HET STAdSdEEL ALS MET EXTErNE PArTIjEN WOrdT VEEL INFOrMATIE UITGEWISSELd. OMdAT ALL- rOUNd HET jEUdNETWErK AL GErUIME TIjd IN STAdSdEEL NOOrd ONdErSTEUNT EN dAAr- bINNEN EEN bEHOOrLIjKE EXPErTISE HEEFT OPGEbOUWd, WAS HET EEN LOGIScHE KEUZE OM ALLrOUNd OOK IN TE ScHAKELEN VOOr SUPPOrT IN STAdSdEEL ZEEbUrG. Marjon is meer dan tevreden over de samen- werking met Allrounder Mireille, met name over haar flexibilteit en inzet. “Wanneer ze eens een dag extra moet komen is het geen probleem en evenmin wanneer dingen uitlopen. Maar ook hoe ze zaken uitdraagt en zich pro-actief opstelt. Ze denkt mee en komt met oplossingen. Het klikt gewoon. Ik vind het begrip dapper wel op haar van toepassing.” ‘ZE dENKT MEE EN KOMT MET OPLOSSINGEN. HET KLIKT GEWOON. IK VINd HET bEGrIP dAPPEr WEL OP HAAr VAN TOEPAS- SING’
 9. 9. ‘dOOrdAT ALL- rOUNd ErbIj IS bETrOKKEN, HOEFT HET bESTUUr ZIcH NIET MEEr ZO drUK TE MAKEN OVEr OPErA- TIONELE ZAKEN’ JAn WIlleM KAAIJK bESTUUrSLId METALEKTrO jAN WILLEM KAAIjK IS MEdE-OPrIcHTEr EN jan Willem: “Notulen zijn belangrijk. je moet bESTUUrSLId VAN METALEKTrO, VErENIGING dat niet zelf willen doen, vanwege de onafhan- VAN METAAL- EN ELEKTrObEdrIjVEN IN dE kelijkheid. bovendien is het moeilijk je tijdens ZAANSTrEEK. jAN WILLEM VErTELT dAT dE VErENIGING dESTIjdS WErd OPGErIcHT OM- het vergaderen op twee dingen tegelijkertijd dAT Er rEGIONAAL NOG TE WEINIG WErd te concentreren. Tenslotte ben je als bestuur SAMENGEWErKT. OP EEN ZEKEr MOMENT ook nog eens aansprakelijk. Marijke van rEALISEErdEN bEdrIjVEN UIT dE ZAANSTrEEK Allround bereidt alles altijd goed voor. Ze ZIcH dAT ZAKEN AAN dE ANdErE KANT VAN kijkt zelfs de notulen van drie, vier keer terug NEdErLANd WErdEN UITbESTEEd, TErWIjL PrO- dUcTIE OP dE HOEK PLAATSVONd. EEN VAN nog even na, zodat ze weet wat er speelt. dE bELANGrIjKErE dOELSTELLINGEN IS dAN Ook bewaakt ze de deadlines. dan stuurt OOK ELKAAr bETEr LErEN KENNEN, WAAr- ze uit zichzelf nog even een mailtje na, om dOOr jE MEEr GAAT SAMENWErKEN. Er ZIjN iemand nog evens ergens aan te herinneren. rEGELMATIG KENNISbIjEENKOMSTEN, WAAr dat werkt heel prettig. Ook de opmaak en bOEIENdE THEMA’S WOrdEN bEHANdELd. dAArNAAST WOrdT OOK HET TEcHNIScH het verspreiden van de nieuwsbrief gaat ONdErWIjS IN dE rEGIO ONdErSTEUNd, prima. behalve de organisatie van de thema TErWIjL bOVENdIEN GEWErKT WOrdT AAN avonden, doet ze achteraf ook nog wel eens IMAGOVErbETErING VAN dE brANcHE. een nabelronde; dingen die het bestuur alle- maal niet kan doen. doordat Allround erbij ALLrOUNd ONdErSTEUNT METALEKTrO dOOr HET MAANdELIjKS OrGANISErEN VAN is betrokken, hoeft het bestuur zich niet meer dE LEdENVErGAdErINGEN EN dE THEMA- zo druk te maken over operationele zaken.” AVONdEN. MAAr OOK dOOr TE NOTULErEN EN dE VErZENdING VAN dE NIEUWSbrIEF TE cOÖrdINErEN.
 10. 10. eStheR heeSBeen EX ALLrOUNdEr ESTHEr HEESbEEN, EX ALLrOUNdEr, HEEFT ANS NIjMAN, AFdELINGSMANAGEr VAN dE AFdE- nelleKe VeRVelDe LING SPOrT IN AMSTErdAM NOOrd TIjdELIjK AFdELINGSHOOFd FAcILITAIrE ZAKEN SEcrETArIEEL ONdErSTEUNd. ZE VONd HET ‘WAANZINNIG LEUK’ EN WAArdEErdE dE KANS NELLEKE VErVELdE. AFdELINGSHOOFd FAcI- dIE ALLrOUNd HAAr GAF OM HIEr TE WErKEN. LITAIrE ZAKEN STAdSdEEL bOS & LOMMEr HEEFT ALS cOrE bUSINESS AGENdA bEHEEr, Ook was zij kandidaat in een werving- en selec- AFSPrAKEN MAKEN, cOrrESPONdENTIE EN tieprocedure, waarbij zij uiteindelijk niet werd E-MAIL VErKEEr VOOr bESTUUr EN MANAGE- gekozen. Toch denkt ze niet met ongenoegen MENT. MAAr HET cLUSTEr FAcILITAIrE ZAKEN terug aan die afwijzing. “de wervingsprocedure IS brEdEr dAN dAT. ZIj VINdT HET bELANGrIjK dAT MENSEN EEN ZO GOEd MOGELIjKE PLEK verliep hartelijk, begeleidend en in een ont- bINNEN EEN OrGANISATIE KrIjGEN. spannen sfeer. de gesprekken zelf waren diep- Haar ervaring met Allrounders is dat ze gaand en goed en ik werd steeds op de hoogte kwalitatief hoogwaardig zijn. “Vooral de gehouden over de stand van zaken. Helemaal notulisten sluiten snel en naadloos aan op de volgens afspraak werd ik op een gegeven mo- diverse overleggen.” Verder heeft ze gemerkt ment gebeld, maar ik heb nog nooit zo’n leuke dat één telefoontje voldoende is om direct afwijzing gehad. Annelies legde uit dat de an- een mail terug te krijgen dat er op die of die dere kandidaat meer ervaring had, maar dat dag iemand komt. ondanks dit gegeven één van de directeuren het toch een lastige keuze vond. dat vond ik erg vleiend om te horen. Annelies kon de uiteindelijke ‘VOOrAL dE keuze goed motiveren. Na deze afwijzing ben ik als Allrouder aan de slag gegaan en kwam NOTULISTEN SLUITEN SNEL EN ik bij het Floraparkbad terecht. NAAdLOOS AAN de samenwerking met Ans Nijman vond ik bij- zonden prettig. Zij is bovendien psychosociaal therapeut en dat beroep spreekt mij erg aan. door met haar samen te werken en door haar enthousiasme heb ik een duidelijker beeld OP dE dIVErSE gekregen van wat ik zelf wil gaan doen. Ik ga nu in een sport- en burnout centrum werken ‘dOOr MET OVErLEGGEN’ HAAr SAMEN en kan daar een baan krijgen als spin in het web. de administratie opzetten en bijhouden. daarnaast ga ik sportbegeleiding geven. En de opleiding volgen voor psychosociaal therapeut. TE WErKEN EN Zo zie je maar….alles komt samen!” dOOr HAAr ENTHOUSIASME HEb IK EEN dUIdELIjKEr bEELd GEKrEGEN VAN WAT IK ZELF WIL GAAN dOEN’
 11. 11. ‘TOEN cONNy dAAr KUN jE KWAM LEVErdE HET WOOrd dIE PrEcIES STIMULErENd WAT Er VAN OPPLAKKEN. HAAr WErd EEN SOOrT VErWAcHT. VAN bASIS PrO- FESSIONALITEIT, GEKOPPELd AAN rUST’ henK SchOBBen dIrEcTEUr PrOGrAMMAbUrEAU HOOGHEEM- rAAdScHAP HOLLANdS NOOrdErKWArTIEr. HET HOOGHEEMrAAdScHAP HOLLANdS Met standaard uitzendbureaus heeft Henk min- NOOrdErKWArTIEr IS GEVESTIGd IN EEN der goede ervaringen. “Ik word er niet goed STATIG PANd IN EdAM. ALLrOUNd IS HIEr AL van als een uitzendbureau tien kandidaten jArEN EEN VAST GEZIcHT EN HEEFT EEN VASTE bAcK-UP FUNcTIE bIj VErVANGING VAN dE stuurt. dan heb je allerlei gesprekken en moet SEcrETArESSE VAN dE dIjKGrAAF. dAArdOOr je nog maar zien wat je krijgt. dat is me niet IS dEZE ALTIjd VErZEKErd VAN PrOFESSIONELE altijd even goed bevallen. Wat ik zoek is zeker- ONdErSTEUNING TIjdENS ZIEKTE, ZWANGEr- heid en professionaliteit. En daar mag dan een ScHAP OF VErLOF. HENK ScHObbEN IS HIEr andere tariefstelling aan hangen, dat betaalt dIrEcTEUr VAN HET PrOGrAMMAbUrEAU IN HOOrN. zichzelf terug. Toen conny kwam leverde die precies wat er van haar werd verwacht. daar HENK VErTELT GEPASSIONEErd HOE HIj ALTIjd kun je het woord stimulerend op plakken. Een dE cOMbINATIE HEEFT GEZOcHT TUSSEN bIO- soort van basis professionaliteit, gekoppeld LOGIE, AArdrIjKSKUNdE EN EcOLOGIE EN HOE aan rust. En dat is nu precies het verschil tussen dE NOOrdZEE MET AL ZIjN PLANTEN EN dIErEN HEM FAScINEErT. HIj IS VANUIT TNO AdVISEUr Allround en een gemiddeld uitzendbureau. VAN dE OLIE- EN GASINdUSTrIE GEWEEST EN Absoluut, uitzendbureaus vervullen een prima HEEFT ZIcH ALTIjd STErK GEMAAKT VOOr HET functie, daar zullen opdrachtgevers ook zeker KWANTIFIcEErbAAr MAKEN VAN dE EFFEcTEN naar toe blijven gaan. Maar als bedrijven ècht VAN OLIE- EN GASWINNING OP HET MILIEU. in de problemen komen, dan moeten ze een dAArNAAST bOEIT PrOcESMANAGEMENT HEM MATELOOS EN dE VrAAG HOE jE PrOcESSEN kracht hebben die weet hoe het werkt. En komt EN SAMENWErKINGSVErbANdEN OPTIMAAL er dankzij jullie scherpe voorselectie iemand STUUrT EN HIErAAN VOrM KUNT GEVEN. bIj- als conny. Het is frappant zoals Allround altijd VOOrbEELd MET HET rIjK, PrOVINcIE EN MET weer met de juiste persoon op de juiste plek PrOjEcTONTWIKKELAArS. MAAr OOK MET komt. Ik vind het ook prettig om met Annelies NATUUrbEScHErMINGS- EN bOErENOrGANI- SATIES OF MET GEMEENTES, dIE TENSLOTTE dE zèlf onze afspraken door te nemen, te evalu- rIOLErING bEHErEN VAN dOOr HET ScHAP GE- eren en bij te stellen. Want voor mij speelt ook ZUIVErd WATEr. ZIjN WErK HEEFT EEN EXTrA dI- de omvang van Allround: geen anonieme or- MENSIE dOOr dE cOMbINATIE VAN INNOVATIEVE ganisatie, maar de menselijke maat en nog TEcHNIEKEN EN VErNIEUWENd MANAGEMENT aanspreekbaar.” MET dIE VAN GEScHIEdENIS EN TrAdITIES, ZOALS HET jAArLIjKSE ScHOUWdINEr.
 12. 12. BRIgItte VAn teeFFelen MANAGEr OUdEr KINd cENTrUM brigitte vertelt dat toen alles in het begin nog helemaal nieuw voor haar was, Ans wel eens ‘MAAr ANS dIE ALLrOUNdEr ANS IS AL jArEN dE VASTE NOTU- zei dat ze met die of die moest praten. collega’s van andere instellingen zijn soms jaloers dat KrIjGEN ZE NIET. LISTE VAN brIGITTE VAN TEEFFELEN, MANAGEr OUdEr EN KINd cENTrUM STAdSdEEL AMSTEr- ze haar vergaderingen laat notuleren. Maar goede verslaglegging is belangrijk. Het gaat er dIE bEVALT ZO GOEd. dAM NOOrd EN VOOrHEEN dIrEcTEUr VAN niet om dat ze het niet wìl doen maar brigitte EEN KINdErOPVANG-OrGANISATIE. ZE HEEFT OOK EEN TIjd STAF-OVErLEGGEN GEdAAN EN zit voor, en het lukt dan niet om òòk nog te VINdT HET LEUKE VAN HAAr WErK dAT jE ZIET HOE EEN STAd WOrdT bESTUUrd. ANS EN ZIj notuleren. Ze was destijds een van de eerste die ermee begon en nu doen veel meer col- ZE IS ONdErdEEL VAN dE cLUb ZIjN bEHOOrLIjK OP ELKAAr INGESPEELd EN lega’s het. “Maar Ans die krijgen ze niet. die ANS VErSLAAT MEErdErE OVErLEGGEN, dIE bevalt zo goed. Ze is onderdeel van de club ALLEMAAL ZIjdE-LINGS MET ELKAAr TE MAKEN HEbbEN. ANS HEEFT WELISWAAr EEN VASTE bAcK-UP, MAAr dIE HOEFdE dE AFGELOPEN waarvoor ze notuleert. ze heeft meteen door waar het over gaat. En als een van mijn over- WAAr VOOr ZE jArEN ZELdEN OF NOOIT TE WOrdEN IN- GEZET. EN àLS HET AL GEbEUrdE LEVErdE dIT leggen wordt verplaatst, houd ik rekening met Ans haar agenda.” NOTULEErT. EN ZE HEEFT GEEN MINdErE KWALITEIT OP. NAAST brIGITTE VAN TEEFFELEN, WOrdT OOK VOOr ANdErE bELEIdSMEdEWErKErS IN HET SOcIALE dOMEIN VOOr STAdSdEEL NOOrd GENOTULEErd. METEEN dOOr WAAr HET OVEr GAAT’
 13. 13. ROn DAVIO dIrEcTEUr OPErATIONELE ZAKEN cOFELy OIL & GAS, IjMUIdEN. rUIM 425 MEdEWErKErS EN NOG STEEdS GrOEIENd. PrOMINENT AANWEZIG IN dE HELE ENErGIEKETEN VAN OLIE- EN GASWINNING OP dE NOOrdZEE. dAArNAAST VEEL cONSTrUc- TIEWErKZAAMHEdEN, ZOALS HET MAKEN VAN ONdErdELEN VAN PLATFOrMS EN HET SAMENVOEGEN dAArVAN, TErWIjL EEN AN- dErE TAK ZIcH bEZIGHOUdT MET ONdEr- HOUd. ANNELIES VErZOrGT VOOr HEN HET AMbTELIjK SEcrETArIAAT VAN dE ONdErNE- MINGSrAAd. ‘OOK ZIE IK ron davio, directeur operationele zaken, maar ook bestuurder voor de ondernemingsraad, rAAKVLAKKEN geeft aan dat hij het in begin wat vreemd vond, dat Annelies als externe partij de ondernem- TUSSEN cOFELy ings-raad ondersteunde. Maar al snel kwam hij erachter dat die op deze manier alleen maar OIL & GAS EN beter functioneerde, vanwege de professionele ondersteuning. “Vooral omdat je vaak ziet dat ondernemingsraden moeite hebben met het vinden van hun rol en wat de voorwaarden ALLrOUNd. zijn waarbinnen ze mogen opereren. Annelies heeft die kennis en geeft daardoor een prima WIj LEVErEN EEN ondersteuning.” Zelf zegt Annelies daarover: “Als ambtelijk secretaris ben je volledig onaf- TOTAALPAKKET hankelijk en kun je een belangrijke spilfunctie vervullen in de samenwerking tussen directie, AAN ONdEr- ondernemingsraad en achterban. Een goed functionerende ondernemingsraad betekent STEUNING OP tenslotte een ‘gratis adviesorgaan’ voor de directie, terwijl het voor de medewerkers be- LOcATIE bIj dE langrijk is dat hun ideeën en suggesties gehoor krijgen. Ik zie een ondernemingsraad enigszins KLANT, OP KAN- als een eigen onderneming binnen de organisatie en vind daarom dit werk heel uitdagend. je TOOr EN dAT hebt tenslotte te maken met alle facetten van uitvoering. daarnaast zie ik raakvlakken tussen dOET cOFELy OP cofely Oil & Gas en Allround. Wij leveren een totaalpakket aan ondersteuning op locatie bij dE PLATFOrMS de klant, op kantoor en dat doet cofely op de platforms en in de fabriek ook.” EN IN dE FAbrIEK’
 14. 14. ReMcO heMKeS TEAMLEIdEr PLANMATIG ONdErHOUd dAT ALLrOUNd WErKT IS bEKENd. OOK dAT dE SOM VAN 1 + 1 Er 3 IS. MAAr NIET IE- “ALLrOUNdErS “Allrounders zijn zeker geen last maar een lust voor de opdrachtgever” zegt remco. Hij kan ZIjN ZEKEr GEEN dErEEN WEET dAT dE FAMEUZE ‘ALLrOUNd het weten want sinds 2004 zijn hij en Mireille KLIK’ OOK KAN VErANdErEN IN EEN OVEr- SLAANdE VONK. ZOALS TUSSEN MIrEILLE een paar, Ze zagen elkaar voor het eerst in TOOL, EX ALLrOUNdEr VAN HET EErSTE UUr, EN rEMcO HEMKES, NU TEAMLEIdEr PLAN- LAST MAAr EEN 2001 toen zij bij hem werd gedetacheerd voor managementondersteuning. “Ik vond haar een MATIG ONdErHOUd, STAdSdEEL NOOrd. MAAr ONdEr MEEr OOK TUSSEN ZIjN LUST VOOr dE typische Allrounder. Ze beginnen eerst, gaan aan de slag en vragen daarna pas hoe het OPdrAcHTGEVEr” LEIdINGGEVENdE EN EEN ANdErE EX ALL- rOUNdEr dIE EVENEENS AL WEEr jArEN moet” aldus remco. “Het zijn echte doeners. SAMEN ZIjN. Ik heb er gelukkig dagelijks mee te maken. ZEGT rEMcO. Past ook goed bij mijn ambitie om de komende tijd te werken aan zelfregulerende afdelingen, HIj KAN HET welke o.a. verantwoordelijk zijn voor brug- gen, wallenkanten en sculpturen. Vooral bij WETEN WANT het faciliteren zie ik raakvlakken met Allround. SINdS 2004 ZIjN Meteen zaken organiseren en later terugkomen op de details. de klant uit de brand helpen. die HIj EN MIrEILLE ervaring heb ik met bijna Allrounders gehad, ze passen feilloos in de groep. Zowel binnen EEN PAAr. kantoor als in de uitvoering. Echte Allrounders herken je meteen, die hebben uitstraling. En als het eens wat minder uitpakt, dan wordt dat altijd heel plezierig opgelost.” remco geeft leiding aan de afdeling Amsterdam beheer, woonwerk, de afdeling vaarten en wallen Noord en aan de afdeling voor onder- houd van bruggen en sculpturen. Hieronder vallen ook de huismeesters en het toezicht we- genbeheer. Hij licht toe dat er een reorganisatie is geweest en het een nieuwe functie betrof, waarbij hij meerdere mensen mee heeft kun- nen nemen naar de nieuwe afdeling. Zijn doelstelling is om deze zo snel mogelijk zelf- regulerend te maken op basis van eigen ver- antwoordelijkheid en ook andere afdelingen zo goed mogelijk te faciliteren.
 15. 15. FOTO: LINdA VAN AALTEN JAcquelIne VAn BentheM KeeS ROzeMeIJeR ALGEMEEN dIrEcTEUr IT’S FESTIVAL VOOrZITTEr SEcTOrHOOFdEN dIENSTVErLENING EN LOcOSEcrETArIS jacqueline van benthem (IT’s): “Allround is be- trouwbaar en vertrouwd. Ik kom Allround veel KEES rOZEMEIjEr IS SEcTOrMANAGEr VAN tegen bij vergaderingen waar ik aan deelneem. STAdSdEEL ZEEbUrG, VOOrZITTEr VAN dE SEc- Het is fijn een bureau te hebben dat neutraal is TOrHOOFdEN dIENSTVErLENING EN LOcOSEc- rETArIS. VOOrHEEN WAS HIj ENKELE jArEN in het op schrift stellen van de vergadering.” VOOrZITTEr VAN HET SEcTOrHOOFdENOVEr- ‘ALLrOUNd IS LEG STAdSdEELWErKEN. LIZE IS ZIjN ALLrOUN- dEr EN ZIj VErZOrGT dE OrGANISATOrIScHE KANT VAN dE dIVErSE SEcTOrHOOFdEN- EN bETrOUWbAAr ONdErLIGGENdE OVErLEGGEN. HIErdOOr IS ZIj ALTIjd ErG GOEd GEïNFOrMEErd OVEr dE EN VErTrOUWd’ VErScHILLENdE bESLUITVOrMINGSPrOcESSEN. ZIj bErEIdT AGENdA’S VOOr, ONdErHOUdT cONTAcT MET MENSEN dIE STUKKEN AAN- LEVErEN, ZOrGT VOOr VErSPrEIdING ErVAN, NOTULEErT VErGAdErINGEN EN ZET AcTIES UIT. dIT AL GEdUrENdE ZEVEN jAAr. dAArVOOr VErZOrGdE ANNELIES ZELF dE ONdErSTEUNING. WAT bEGONNEN IS MET dE ONdErSTEUNING VAN EEN ENKEL SEcTOrHOOFdENOVErLEG IS UITGEbOUWd TOT EEN VOLLEdIG ONdEr- STEUNINGSPAKKET. MET ALS rESULTAAT dAT dE STUKKEN PUNcTUEEL EN AANSLUITENd OP dE dIVErSE NIVEAUS WOrdEN bEHANdELd EN dAT HIErdOOr dE bESLUITVOrMING VAN bELEIdS- MEdEWErKErS VIA SEcTOrHOOFdEN NAAr POrTEFEUILLEHOUdErS VLOT VErLOOPT. ‘VOOr HEM IS ZIj Kees vertelt dat ruimtelijke ordening en leiding- geven, vooral binnen overheidsorganisaties, dE STILLE KrAcHT de twee draden zijn die door zijn werkzame leven lopen. Voor zijn indiensttreding bij de dIE VEEL MEEr IS gemeente Amsterdam was hij jaren werkzaam bij de provincie Noord-Holland. Voor hem is Lize de stille kracht die veel meer is dAN EEN SEcrETArESSE. dan een secretaresse. En toch prettig informeel. Onderdeel van een goed geolied team met een EN TOcH PrETTIG vaste werkwijze. Snel en concreet. “En dat is lekker werken” zegt hij. “Als dat soepel loopt, dat helpt zo’n overleg, dat merk je. dan heb je ook tijd voor de inhoud, dat stimuleert. Een van INFOrMEEL’ de grote waarden van Lize is, dat ze aan zoveel tafels zit. En dat ze daardoor ook steeds meer ziet, wat super is voor een voorzitter. Heerlijk, zo’n spin in het web, die altijd haar werk af heeft en dat adequaat doet. Met Lize is het ook leuk samenwerken. bij haar hoef je nooit te checken of iets al is gebeurd. We hebben ook die klik, dat gevoel van gelijk optrekken.”
 16. 16. MAuDIe De gOeDe ‘AFGELOPEN Via een van haar directeuren had ze al vaker over Allround gehoord. Maar inmiddels is ze WEKEN HEEFT HET GrOEPSMANAGEr bESTUUrSSEcrETArIAAT ook zelf, uit eigen ervaring tevreden met All- rounds ondersteuning op secretarieel gebied. ZIcH WEEr EENS MAUdIE IS GrOEPSMANAGEr VAN HET bESTUUrSSEcrETArIAAT VAN dE GEMEENTE “Afgelopen weken heeft het zich weer eens bEWEZEN dAT jULLIE PUrMErENd EN HEEFT dE dAGELIjKSE LEIdING bewezen dat jullie je tarief dubbel en dwars OVEr 11 SEcrETArESSES, MErENdEELS PArT- waard zijn. En dat we enorm besparen op jE TArIEF dUbbEL EN TIMErS. dEZE ONdErSTEUNEN HET cOLLEGE, VAN bUrGEMEESTEr EN WETHOUdErS, dE dIrEc- inwerktijd. Niet afwachten. Gewoon, hup, doen. Na een uur al de telefoon oppakken. die dWArS WAArd ZIjN. TIE EN dE STAF GEMEENTESEcrETArIS. dE PLAN- NING MOET ALTIjd KLOPPEN EN ALS Er VrAGEN meiden geven zich voor de volle 100% en het ZIjN KOMEN dIE OP Háár bOrdjE. EN dAT WE ENOrM verschil is zó goed te merken. Toen Gretha hier kwam, was het een gekkenhuis. Het handboek bESPArEN OP was zelfs niet eens up to date. ‘Oh’ zei ze, ‘dat zal ik wel even doen.’ En in no-time was het INWErKTIjd. weer bijgewerkt. Maar ook de organisatie van NIET AFWAcHTEN. een voorbereidingscongres voor het European New Town Platform deed ze er in een handom- GEWOON, HUP, draai bij. En alles tot in de puntjes verzorgd! Of de b(asis) A(dministratie) G(emeente) over- dOEN. eenkomst, die nu door alle Waterlandse burge- meesters wordt ondertekend. daar was ze ook NA EEN UUr AL dE betrokken bij de organisatie. Ze wacht niet af, TELEFOON ze denkt vooruit. Aan een half woord genoeg hebben. Heel voortvarend, heel gedreven. En OPPAKKEN.’ dat is nu ook weer zo met Annet.”
 17. 17. huIB KneePKenS ADA VAn DeR lInDen PLAATSVErVANGENd VOOrZITTEr cENTrALE AdMINISTrATIEF MEdEWErKSTEr ONdErNEMINGSrAAd HUIb KNEEPKENS WErKT bIj HET HAVENbEdIjF cONFErENTIES EN SEMINArS? OOK dIE AMSTErdAM EN HOUdT ZIcH VOOrAL bEZIG WOrdEN dOOr ALLrOUNd GEOrGANISEErd. MET ALLErLEI STrATEGIScHE ONTWIKKELINGEN ZOALS IN 2008 EN 2009 VOOr dE cOr VAN dE rONd dE HAVEN. ZOALS dE ONTWIKKELING GEMEENTE AMSTErdAM. dIT VANUIT dE bETrOK- VAN dE NIEUWE SLUIS, MAAr OOK dE LOOdSTA- KENdHEId VAN ALLrOUNd bIj dE OPrIcHTING rIEVEN IN NEdErLANd EN EEN ELEKTrONIScH VAN HET AMbTELIjK SEcrETArIAAT EN LATErE AANGIFTESySTEEM VOOr HAVENGEbrUI- (INTErIM) ONdErSTEUNING ErVAN. TIjdENS dE KErS. dAArNAAST IS HIj VOOrZITTEr VAN dE cOrFErENTIE WErdEN OOK GASTVrOUWEN ONdErNEMINGSrAAd EN PLAATSVErVANGENd GELEVErd EN WErd ZOWEL dE rEGISTrATIE ALS VOOrZITTEr VAN dE cENTrALE ONdErNEMINGS- bAdGE-UITGFTE VErZOrGd. rAAd AMSTErdAM. HEEL VErScHILLENdE dINGEN “Elk stadsdeel heeft zijn eigen ondernemings- dUS EN EIGENLIjK EEN bEETjE ALS EEN ALLrOUNd TrOUbLE SHOOTEr. raad, maar in 2007 is de cOr opgericht. Elke ondernemingsraad levert één afvaardiging Huib denkt dat de centrale ondernemingsraad voor de cOr die op dit moment zo’n 40 leden een bijdrage kan leveren aan allerlei denk- en telt. binnen de cOr zijn veel commissies actief realisatieprocessen zoals aan Grootstedelijke die de onderwerpen inhoudelijk voorberei- Ontwikkeling. Hij vindt dat ondernemingsraden den” vertelt Ada van der Linden, administratief opmerkelijk snel in staat zijn om gemeentelij- medewerkster bij de cOr. Ze vindt het soms ke ontwikkelingen te signaleren. Soms zelfs moeilijk om zaken uit te besteden, omdat ze voordat degenen die ermee bezig zijn zich het zelf leuk vindt. Maar ze mòet wel omdat de realiseren onderdeel te zijn van iets dat ze in dagelijkse zaken ook doorgaan. Over de sec- gang hebben gezet. door alert te zijn kan de retariële ondersteuning van Allrounders zegt centrale ondernemingsraad ook gemakkelijk ze: “je kunt iets aan hen overlaten. Ze pakken dingen bespreekbaar maken en structuur aan- dingen snel op, zijn flexibel en integer. En als brengen. bijna als een soort onbezoldigde ad- het nodig is werken ze ’s middags wat langer viesdienst. Wanneer er goed naar wordt geluis- of gaan ’s avonds thuis door. Ze zeggen geen terd kan men een zee van ideeën opdoen. Het ‘nee’ als er eens iets extra’s wordt gevraagd en is boeiend te zien, hoe je door deze bijdrage er is commitment.” in staat bent ontwikkelingen, sneller, beter en efficiëntere vanaf de zijlijn te laten verlopen. Allround kent hij al langere tijd en het is voor hem duidelijk dat Allrounders hun meerwaarde ‘WAT IK OOK STEEdS WEEr ontlenen aan hun praktische doelgerichtheid. “Ze leven zich in, in de situatie bij de klant en ZIE, IS HET EN- doen vervolgens zo goed mogelijk hun werk. Wat ik ook steeds weer zie, is het enthousi- asme waarmee Allrounders zich identificeren met hun klus. daarnaast is het me opgevallen dat Allround haar mensen als het ware laat in- THOUSIASME groeien in hun specialisme.” WAArMEE ALLrOUNdErS ZIcH IdENTIFI- cErEN MET HUN KLUS’
 18. 18. MOnIeK RAVOO HOOFd bESTUUrLIjKE- EN jUrIdIScHE ZAKEN. MONIEK rAVOO IS HOOFd bESTUUrLIjKE- EN Moniek vertelt dat er op dit moment een jUrIdIScHE ZAKEN, STAdSdEEL AMSTErdAM medewerker van Allround een secretariële func- NOOrd. jUrISTE EN EcONOME VAN bErOEP. ZE tie vervult bij bestuurlijke besluitvorming en dat HEEFT IN HET VErLEdEN dIVErSE MANAGEMENT- FUNcTIES GEHAd ONdEr MEEr bIj dE KLM, dE die, naast haar zelf, de hele afdeling onder- NEdErLANdSE MEdEdINGINGSAUTOrITEIT EN steunt. Ze denkt dat het bestaansrecht van All- bIj dE NEdErLANdSE bANK. bELANGrIjK VOOr round binnen haar afdeling voor een deel is HAAr ZIjN dE MOGELIjKHEdEN jEZELF TE VEr- te vatten in een van Allrounds kernwaarden: WEZENLIjKEN EN KEUZES TE KUNNEN MAKEN. doelgerichtheid. ALLrOUNd HEEFT VOOr HAAr AFdELING VEr- ScHILLENdE OPdrAcHTEN UITGEVOErd EN “Interimmers hebben toch vaak een meer- ONdEr ANdErE HET PrOjEcTSEcrETArIAAT VAN waarde, naast vaste medewerkers. Opdracht- HET MELdPUNT ZOrG EN OVErLAST VErZOrGd. gevers zijn blij wanneer een Allround interimmer dAArNAAST WOrdT rEGELMATIG ONdErSTEU- haar tanden ergens inzet. Het gaat uiteindelijk NING VOOr HET bESTUUrLIjKE bESLUITVOr- MINGSPrOcES GELEVErd, WAT TIjdENS dE toch om de motivatie. jullie medewerkers leveren LAATSTE INZET dOOr ALLrOUNdEr yVONNE IN kwaliteit. Alsof ze weten dat ze niet alleen op EEN FLOW-cHArT WErd GEZET. eigen prestaties, maar ook op die van het bedrijf worden beoordeeld. Wanneer er ergens iets moet ‘MONIEK veranderen, of iets op poten wordt gezet, heeft een extern bedrijf van het niveau van Allround dENKT dAT zeker een meerwaarde. je kunt daardoor bin- nen een volstrekt onbekende organisatie heel HET bESTAANS- effectief zijn. Vreemde ogen dwingen tenslotte. Ook het trackrecord van Allround speelt, naast rEcHT VAN kwaliteit, een rol. Tenslotte is het effect van repu- tatie een belangrijk keuze criterium. daarnaast ALLrOUNd zie ik het feit dat je de andere stadsdelen en diensten goed kent als een enorm voordeel.” bINNEN HAAr AFdELING VOOr EEN dEEL IS TE VATTEN IN EEN VAN ALLrOUNdS KErNWAArdEN: dOELGErIcHT- HEId’
 19. 19. ‘dIrEcTEUr jOS ADRI KOOt WIjKMANAGEr AdrI KOOT IS WIjKMANAGEr VAN dE GEMEEN- TE ZAANSTAd EN cONTAcTPErSOON TUSSEN “Wijkmanagers” zo vertelt hij, “hebben een hoog afbrandingsgehalte en staan bloot aan LAMbrEGTS VAN INTErMArIS GEMEENTE EN OrGANISATIES EN INSTELLINGEN. veel stress. Na zo’n 4 à 5 jaar moet je wat an- OOIT, IN EEN VEr VErLEdEN, bEGONNEN ALS TIMMErMAN, TrAd HIj ZO’N KLEINE 20 jAAr ders gaan doen. Vooral de laatste jaren lijken GELEdEN bIj ZAANSTAd IN dIENST bIj dE AFdE- LING HANdHAVING MILIEU. dAAr KWAM IN dIE verhoudingen steeds meer te verruwen. Om een “wipkip” te laten plaatsen moet je soms HOEKSTEEN PErIOdE NET HET MILIEU IN ZWANG, WErdEN Er cHEMIScHE dEPOTS OPGEZET EN MOEST wel erg sterk in je schoenen staan. Laat staan een zitbankje, daar komen alleen hangjongeren VINdT dAT rENÉE ‘LOyALITEIT’ OOK HANdHAVING WOrdEN OPGESTArT. op af.” de verslaglegging van zijn vergaderingen door Allround ervaart hij niet alleen als prettig en UITSTrAALT, EEN professioneel, maar vooral als ontlastend voor hemzelf. “Wanneer je een vergadering leidt VAN dE is het moeilijk om daarnaast ook nog andere dingen te doen.” KErNWAArdEN VAN ALLrOUNd’ ‘dE VErSLAGLEG- GING VAN ZIjN VErGAdErINGEN dOOr ALLrOUNd ErVAArT HIj NIET Renée KORthOut SEcrETArESSE ALLEEN ALS PrETTIG INTErMArIS HOEKSTEEN IS EEN OrGANISATIE UIT directeur jos Lambregts van IntermarisHoek- EN PrOFESSIONEEL, HOOrN, dIE VASTGOEd bOUWT, EXPLOITEErT, steen vindt dat renée ‘loyaliteit’ uitstraalt, een bEHEErT EN VErKOOPT. EEN dyNAMIScH bEdrIjF van de kernwaarden van Allround. Zelf zegt MAAr VOOrAL MET bIjNA 200 MEdEWErKErS EN MAAr LIEFST 12.500 WONINGEN IN dE VErHUUr. zij hierover: “ja, het is zeker een functie voor Ex Allrounder renée was graag bij Allround iemand die zelfstandig kan werken. je moet ALS ONTLASTENd gebleven om haar projectperiode bij Intermaris snel kunnen schakelen, maar ook proactief handelen. Ik vind het prettig om op de inhoud VOOr HEMZELF’ voort te zetten. Maar Intermaris dacht hier an- ders over, wilde haar graag in dienst nemen en te zitten, om mee te denken. En daar krijg ik Allround gaf haar hiervoor alle mogelijkheden. alle ruimte voor. Het leuke is dat ik overzicht Sinds augustus 2009 heeft ze er de overstap heb over bepaalde zaken en ook steeds het naar vaste werknemer gemaakt, waarbij ze vervolg meemaak. Vanaf het sectoroverleg tot zowel voor de algemeen directeur als voor de en met de raad van bestuur waar uiteindelijke bestuurssecretaris werkt. Maar ook voor de de definitieve beslissingen vallen. Ik vind het raad van commissarissen en voor de sectordi- een uitdaging om te laten zien dat het me lukt.” recteur bedrijfsvoering. Tamelijk hectisch soms, Een pakkende quote van renée? “Alles stroomt! maar na er eerst gedurende anderhalf jaar als Is dat niet een mooi, oud Grieks gezegde?” interim secretaresse te hebben gewerkt, ben ik dat wel gewend. bij haar vorige opdrachten zat ze bij de gemeen- te Zaanstad als managementassistent, maar ook bij de stadsdelen Noord en Zuid.
 20. 20. PIen hARMS AdjUNcT dIrEcTEUr ZUIdErZEEMUSEUM IN HET ZUIdErZEEMUSEUM IN ENKHUIZEN Pien vertelt dat het buitengebeuren, zoals het WOrdT SINdS 1948 NEdErLANdSE KUNST, Museumpark, maar ook personeelszaken onder cULTUUr EN ErFGOEd GEPrESENTEErd OP dE haar verantwoordelijkheid valt. Zo heeft ze te GrENS VAN LANd EN WATEr. HET jAArLIjKSE bE- ZOEKErSAANTAL LIGT rONd dE 240.000 MAAr maken met de medewerkers die de oude am- HET STrEVEN IS 300.000. HOOFd OPErATIONELE bachten laten zien, de schippers en matrozen. ZAKEN EN AdjUNcT dIrEcTEUr IS PIEN HArMS. Maar ook met de mensen van de beveiliging ALLrOUNd, jArEN GELEdEN OOIT bEGONNEN en achter de kassa. En om vooral ook niet te MET NOTULEErWErKZAAMHEdEN, cOAcHT EN vergeten: de 140 vrijwilligers. “Als iedereen AdVISEErT NU dE ONdErNEMINGSrAAd. plezier in z’n werk heeft, dan gaat de bezoeker blij weg, want mensen stralen dat dan uit. dat proberen we vast te houden.” Uiteraard vallen ook de medewerkers die zitting hebben in de Or onder haar. “Een Or die goed wordt gecoacht, door iemand die weet waar je op moet letten is het halve werk” aldus Pien, die benadrukt dat de Or het uiteindelijk natuurlijk zelf moet doen. Ook wanneer allerlei zaken worden aangegeven. “Een goede Or is voor ons museum een must, waarbij een ondernemingsraad niet tegenover de directie, maar er juist naast moet staan.” Ze vindt het heerlijk om er met Allround over te sparren en te kijken hoe ze de Or samen op een hoger plan kunnen krijgen. ‘ALS IEdErEEN PLEZIEr IN Z’N WErK HEEFT, dAN GAAT dE bEZOEKEr bLIj WEG, WANT MENSEN STrALEN dAT UIT. dAT PrObErEN WE VAST TE HOUdEN’
 21. 21. IneKe BAKKeR AFdELINGSMANAGEr VOOr dE UNIT bEHErEN EN HANdHAVEN VAN STAdSdEEL NOOrd HEEFT ALLrOUNd jArEN- LANG HET INTErIM SEcrETArIAAT VErZOrGd EN GESTrUcTUrEErd, MAAr OOK VASTE SEcrE- TArESSES GEcOAcHT. INEKE bAKKEr IS Er dE AFdELINGS MANArGEr VAN WIjKbEHEEr OOST Ineke: “Annelies Hesp, directeur van Allround ken ik al jaren. Via de GG&Gd in Amsterdam, ‘VOOr MIj IS Op dit moment zitten we midden in een organi- satieontwikkelingsproces. Ik heb flink moeten WErKEN OOK waar we samen werkten. Na de privatisering knokken om mijn Allrounder, Marjoleine te be- van de Arbodienst zijn we ieder houden, maar uiteindelijk is dat toch gelukt. Ik GENIETEN; onze weg gegaan. die van haar was een ei- had echt behoefte aan iemand die was in- gen bedrijf, de mijne lag bij stadsdeel Noord. gewerkt. En zij vindt het heerlijk dat het zo druk Ik heb allerlei functies vervuld zoals project-, is, dat merk je aan alles. de chaos is groot lijn-, programmamanagement, bedrijfsvoering en uitvoering en vind het heer- jE MOET ALTIjd op dit moment, we moeten er allebei hard aan trekken en samen proberen we er weer een lijk om concreet, met de producten en de klant bezig te zijn. dit is ieder moment tastbaar. Het ZOEKEN NAAr beetje structuur in te krijgen. je moet bestuurlijke doelen verbinden aan de inspanningen die is uitdagend om samen met de teamleden aan hogere kwaliteit van de producten en de ontwik- VErNIEUWING. daarvoor nodig zijn. Actieve mensen zijn in een ambtenarenorganisatie redelijk schaars en keling van de mensen te bouwen. Zonder Allround was het in de afgelopen 12.5 jaar dAT MOET bovendien gaat het hier om meer dan alleen secretarieel werk. Het zijn spin-in-het-web func- niet gelukt om al deze kwaliteitsimpulsen te geven. Ik heb wel eens een ander bureau inge- jE ZELF WILLEN ties met veel neveneffecten. Zo is er net een nieuw plan gemaakt om Nieuwendam-Noord EN dOOr M’N schakeld, maar kwam altijd weer bij Allround schoner te maken. En vervolgens zegt mijn terug. Goede kwaliteit, kennis van de organi- baas: ‘Ik wil dat project ook in drie andere ENTHOUSIASME satie en continuiteit, daar gaat het bij Allround wijken, kun jij dat er even bijdoen?’ Voor mij om. Annelies zorgt hiervoor en staat garant is werken ook genieten; je moet altijd zoeken voor een goede en persoonlijke match. KAN IK MENSEN naar vernieuwing. dat moet je zelf willen en door m’n enthousiasme kan ik mensen meekrijgen. ” MEEKrIjGEN’
 22. 22. WIlleM VAn KRAnenBuRg AnnehuuS VAn RIJ bEHEErdEr AFVAL MANAGEr “ALLrOUNd? HEEL SIMPEL” ANNEHUUS VAN rIj, MANAGEr AFdELING Allround levert voor ‘Zuid’ niet alleen al jaren- MErKT WILLEM VAN KrANENbUrG MET NOOrd- bESTUUrS- EN MANAGEMENTONdErSTEUNING lang secretariële ondersteuning, maar ook sup- HOLLANdSE NUcHTErHEId OP, “ALS jULLIE STAdSdEEL ZUId EN jUrISTE VAN HUIS UIT, LIcHT port bij procesoptimalisatie. Onlangs werkten HET NIET WAAr ZOUdEN MAKEN, WAS jE Er TOE dAT Er bINNEN HAAr AFdELING TWEE AL LANG NIET MEEr GEWEEST.” WILLEM IS GrOEPEN MEdEWErKErS ZIjN. dE ENE GrOEP er maar liefst drie Allrounders tegelijk. Ellen, WErKZAAM bIj dE GEMEENTE PUrMErENd ALS HOUdT ZIcH bEZIG MET dE STUKKENSTrOOM jenneke en Alona terwijl Ex Allrounder Ma- bEHEErdEr AFVAL VAN HET TEAM INTEGrAAL EN bESLUITVOrMINGSPrOcEdUrES. dE ANdErE ria Garcia er inmiddels als vaste kracht haar bEHEEr. dAAr VALT EIGENLIjK ALLES ONdEr OP GrOEP VOrMT HET db-SEcrETArIAAT EN dAT draai heeft gevonden. Annehuus merkt op dat HET GEbIEd VAN VErVUILING VAN dE OPENbArE VAN dE STAdSdEELSEcrETArIS. dAArNAAST het niet alleen om organisatie en proceskennis rUIMTE. “VAN HET INZAMELEN VAN AFVAL TOT FUNGEErT HAAr AFdELING ALS dOOrGEEFLUIK HET VErWIjdErEN VAN ZWErFVUIL, ONKrUId, NAAr dE GrIFFIEr, dIE IN FEITE ALS bESTUUrS- gaat, maar ook dat ervaring met het werken HONdENPOEP EN GrAFFITI. dAT MOET bEHEErd ONdErSTEUNING VOOr dE rAAd FUNGEErT. binnen een politieke context een enorme pré is. WOrdEN, dAAr MOETEN OPdrAcHTEN VOOr Zoals bij Allround. WOrdEN GEGEVEN OM ScHOON TE MAKEN.” ZIjN dOELSTELLING IS OM AL dEZE PrOcESSEN IN ÉÉN SySTEEM TE KrIjGEN, bIj VOOrKEUr IN bESTEKVOrM, ALLE OPdrAcHTEN IN dE MArKT TE ZETTEN OF bIj dE UITVOErENdE dIENST VAN dE GEMEENTE ONdEr TE brENGEN’ Allround werkt al een jaar of tien voor Willem die de samenwerking als uitgesproken positief ervaart. “Wij hebben intern ook wel mogelijk- heden tot verslaglegging, maar dat moet dan heel structureel worden ingepland. En wanneer je plotseling te maken krijgt met ziekte of verlof kun je in de problemen komen. Met jullie weet ik waar ik aan toen ben.” Hij ervaart het ook als voordeel dat Allrounders kennis hebben van gemeentelijke processen en hoopt op een blijvend contact met Allround op dezelfde manier zoals die in het verleden vorm heeft gekregen. ‘WILLEM HOOPT OP EEN bLIjVENd cONTAcT MET ALLrOUNd OP dEZELFdE bIj ALLrOUNd GAAT ‘Wanneer je als opdrachtgever op zoek bent MANIEr ZOALS naar iemand, moet je je eisen zo duidelijk dIE IN HET GEïNVESTEErdE mogelijk formuleren. Als een tijdelijke kracht, die via een uitzendbureau is aangenomen weer VErLEdEN TIjd EN OPGEdANE vertrekt, gaat de geïnvesteerde tijd en opge- dane kennis meestal verloren. Maar dat is bij VOrM HEEFT KENNIS NIET VErLO- Allround niet zo, daar blijft dat zitten en wordt bij het volgende project opnieuw ingezet. dat GEKrEGEN’ rEN. dAT MErK jE. merk je.”
 23. 23. JOhAn BOOMgAARDt VOOrZITTEr STAdSdEEL SEcrETArISSEN “de cultuur die Ellen meeneemt zit hem met ‘ALLrOUNd PrOGrAMMAdIrEcTEUr VErbETErING bESTUUr- LIjK STELSEL, STAdSdEELSEcrETArIS VAN OUd- name in de Allround aanpak. dat heeft met ZUId EN VOOrZITTEr VAN HET STAdSdEEL SEcrE- GAAT Er VANUIT een bepaalde gestructureerdheid te maken en TArISSEN OVErLEG jOHAN bOOMGAArdT ONdErKENT ALS GEEN ANdEr HET bELANG een dosis flexibiliteit. Ook met sfeer creëren. dAT EEN KANdI- VAN PrOFESSIONELE, SEcrETArIëLE ONdEr- jullie gaan er vanuit dat een kandidaat in het STEUNING. ALLrOUNdEr ELLEN VOELT ZIcH IN bedrijfsprofiel moet passen. dat is een hele an- OUd-ZUId ALS EEN VIS IN HET WATEr. dere benadering. Een kwaliteitstoets die veel te johan heeft een rol gespeeld binnen het kader van de bestuurlijke vernieuwing. Uiteindelijk weinig plaatsvindt. Ik vind ook jullie voor- en nazorg heel goed, vergeleken met wat ik bij dAAT IN HET zijn hier de besluitvorming en implementatie uit voortgekomen van het fusietraject, waarbij andere bureaus heb meegemaakt. Ze plaatsen iemand en die zegt dan ‘Nou, laat ik het maar bEdrIjFSPrOFIEL 14 stadsdelen worden teruggebracht tot 7. Een enorm project met duaal opdrachtgeverschap doen.’ En dat komt in de motivatie tot uiting: dat slaat dood.” MOET PASSEN. van zowel de stadsdelen als de centrale stad, die tot een betere balans en complementaire dAT IS EEN HELE ondersteuning van beide zal leiden. johan is van mening dat het college van b&W zich, na ANdErE bENAdErING. de fusie, meer zal kunnen gaan richten op de grotere vraagstukken en dat stadsdeelbestuur- EEN KWALITEITS- ders erdoor in sterkere mate het gezicht van het college zullen gaan bepalen. Hij ziet de stads- delen als de oren en ogen van de burgers en hij wil die burgers zo goed mogelijk bedienen door het vinden van de juiste vorm. Plezier in TOETS dIE VEEL zijn werk vindt hij het allerbelangrijkst. “Een feest heeft een gastheer. die kan dingen dood- TE WEINIG plannen, maar ook juist leuk maken. En dat is nou de kunst van het besturen. Het een beetje PLAATSVINdT’ leuk houden, zodat er ook plaats is voor vrolijk- heid. daar krijg ik energie van.”
 24. 24. YVOnne VAn DeR VelDt AccOUNTMANAGEr ‘IK KAN MIj bOb VErTELT ALLESdOENEr EN SPIN-IN-HET-WEb yVONNE ENOrM GOEd dAT dE rEGIO rEGELT ALS AccOUNTMANAGEr VEEL VAN ALL- rOUNdS LOPENdE ZAKEN. HET bOEIENdE AAN VINdEN IN dE HET GrOOTSTE KErNWAArdEN OPENbAAr VEr- HET bEdrIjF VINdT ZE dAT àLLES ALS EEN KANS WOrdT GEZIEN EN Er rUIMTE IS VOOr EIGEN INbrENG. ALS ALLrOUNdEr WErKTE ZE VOOr- VAN ALLrOUNd HEEN ENIGE TIjd OP dE AFdELING bESTUUrLIjKE EN jUrIdIScHE ZAKEN, AMSTErdAM NOOrd, VOErSGEbIEd WAAr HET HAAr FAScINEErdE OM VAN dIcHTbIj TE ZIEN HOE EEN STAd WOrdT bE- EN HOEWEL VAN NEdErLANd EErST ONbE- STUUrd. OOK WAS ZE VOOrHEEN WErKZAAM IN dE IcT, VOErdE bEdrIjFSANALySES UIT bIj KLANTEN, ScHrEEF IMPLEMENTATIEPLANNEN IS, WAAr ZO’N EN GAF cUrSUSSEN EN TrAININGEN OVEr SOFTWArE. dAArNAAST WErKTE ZE bIj AbN WUST, ZIjN dEZE 300 MILjOEN AMrO, rONddE EEN STUdIE ALS POST-HbO LOOPbAANAdVISEUr AF, STArTTE EEN EIGEN WAArdEN ALTIjd EUrO IN OM VAN bELANG bEdrIjFjE EN bOUWdE EEN WEbSITE. ALS ZZP- GAAT. dAAr Er WErKTE ZE ONdEr MEEr ALS SEcrETArESSE bIj dE rAAd VAN bESTUUr VAN POrTAAL, EEN WONINGcOrPOrATIE IN bAArN EN dEEd dAArNAAST -ALS rASEcHTE jObHOPPEr- NOG GEWEEST VOOr KOMT NOGAL “Ik kan mij enorm goed vinden in de kern- MIj ALS PErSOON’ TIENTALLEN ANdErE dINGEN. waarden van Allround en hoewel eerst on- WAT bIj KIjKEN’ bewust, zijn deze waarden altijd van belang BOB VAn DeR Meulen geweest voor mij als persoon. Met name de SEcrETArIS VAN dE rEIZIGErS AdVIES rAAd vrijheid die ik mij in het verleden permitteerde komt in het Allrounderschap goed tot uiting bOb VAN dEr MEULEN IS SEcrETArIS VAN en draagt bij aan een prettig leven. Zo is ook dE r(EIZIGErS) A(dVIES) r(AAd), STAdSrEGIO AMSTErdAM. EEN cONSUMENTENOrGANI- toewijding me op het lijf geschreven. Ik wil laten SATIE. UIT dE WET PErSONENVErVOEr 2000 zien waar Allround voor staat en dat uitdragen. EEN WETTELIjK NOOdZAKELIjKE AdVIESrAAd, Ik voel me ook echt het visitekaartje van het dIE dE bELANGEN VAN dE rEIZIGErS IN HET bedrijf en waar komt dat beter tot z’n recht dan OPENbAAr VErVOEr bEHArTIGT. ALLErLEI Or- op de werkvloer?” GANISATIES ZIjN ErIN VErTEGENWOOrdIGd. ZOALS dE VErENIGING rOVEr, MAAr OOK STAdSVErVOErbELANG, dE SAMENWErKENdE bONd VAN OUdErEN, KAMEr VAN KOOPHAN- dEL, FIETSErSbONd ET cETErA. ALLrOUNd VEr- ZOrGT dE VErSLAGLEGGING. bob vertelt dat de regio Amsterdam het groot- ste openbaar vervoersgebied van Nederland is, waar zo’n 300 miljoen Euro in om gaat. “daar komt nogal wat bij kijken. Of het nou om advies bij de aanschaf van nieuwe trams gaat, de dienst- regeling, prijzen maar ook sociale veiligheid, noem maar op. Met de leden van de rAr is gauw een zaal te vullen en de adviezen zijn zeker niet vrijblijvend. belangrijk is dat er goed genotuleerd wordt en dat besluiten duidelijk staan vermeld.”
 25. 25. OPDRAchtgeVeRS MeDeWeRKeRS Aannemersbedrijf de Vries, Architectuur Ontwikkeling bV, AdjE jOHAN Afval Energie bedrijf, Ajax, Amsterdam Topstad, ANdrEA jOHANNA bedrijvenvereniging Wormerland, beleidsontwikkeling ANITA jOLANdE de Vries & Eyck, bestuursdienst, boon beheer, bureau ANKIE KArIN Monumenten & Archeologie, centrale dorpenraad ransdorp, ANNEKE LIZE cofely Oil & Gas, cOr Amsterdam, derksen &Zn, dienst ANS MAdELON Advies & beheer, dienst IVV, dienst Milieu en bouwtoez- ALONA MArGA icht, dienst ruimtelijke Ontwikkeling, dMO, Aquity Trust ANNET MArGrEETH NV, Fabricom Olie & Gas, Fabricom Utiliteit, Gemeente ArdA MArjOLEINE Enkhuizen, Gemeente Haarlemmermeer, Gemeente bErT MArIA Hoorn, Gemeente Medemblik, Gemeente Nieuwkoop, bETTy MArIAN Gemeente Purmerend, Gemeente Wervershoof, Gemeente Zaanstad, GGd Hollands Noorden, GGZ buitenamstel, cHArMAINE MArIEKE GGZinGeest, Governance & Integrity Works, Groenbe- cONNy MArIjE heer Noord, GTI, Heezick Totaal Kosmetiek, Hema, Hiwat cONNy MArION Vastgoed, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, cOrINA MArjA IbG groep, Impulce, Insights, Intermaris Hoeksteen, EArTHA MArjA Klusheeren, Koers Nieuw West, Leegwater bemiddeling, EdITH MArjAN Maketingtel, Materiaaldienst, Metalektro, Nexus IcT, ELISA MArLOUS N-Factor, OGA, Olie Makelaars, Opbouwwerk Noord, ELLEN MArIjKE Payroll Services bV, Podium Mozaïk, Prinsenstichting, ELLEN MELISSA Programmabureau Fusie Stadsdelen, Programmabureau ELLEN MIA Olympische Ambitie, Project Management bureau, PWN ELLEN MIEKE Andijk, PWN Heemskerk, rabobank, recreatieschap ELLy MIrANdA Noord Holland Noord, regio Politie Amsterdam-Amstelland, ELMA MIrEILLE reiz & coenraad, rIAGG, rOA, Schaeffer Management, ELS MIrEILLE SPEL, St. It’s Festival, St. Management H&P, Stadgenoot, ErIKA MONIqUE Stadsdeel Amsterdam- Noord, Stadsdeel bos & Lommer, ESTHEr NELLEKE Stadsdeel centrum, Stadsdeel de baarsjes, Stadsdeel ESTHEr NINA Geuzenveld-Slotermeer, Stadsdeel Oost- Watergraafsmeer, EUGENIE PAULIENE Stadsdeel Westerpark, Stadsdeel Zeeburg, Stadsdeel EVELIEN rIA ZuiiderAmstel, Support Personeelsdiensten, Van der Leij FAbIANE rIcKy bouwbedrijven, Van Oostrum Architecten bV, VbK Hoorn, FANcy rINA VIcINO, WbV Harmonisch Wonen, WEA Accountants, FIEKE rOSITA West Fries Gasthuis, Westpoort beheer, Wiersma Arbo & FrANçOISE SANNE Veiligheid, Willemsen service, Woningcorporatie Het Oosten, GErArd SASKIA Woondienst Enkhuizen, ymere, Zakenkern, Zorgkantoor Noord Holland Noord, Zuiderzeemuseum. GErdIEN SIETSKE GrETHA SIMONE GWENdELINE SjANET AKtIVIteIten AllROunD HAN TENNy HANNIE WENdy AdVISErING EN cONSULTANcy IMMy WILLEMIjN PrOjEcT- EN INTErIMSEcrETArIATEN INGrId WILMA bESTUUrS- EN MANAGEMENTSUPPOrT jEANINE yVONNE AMbTELIjKE- EN Or- SEcrETArIATEN jENNEKE yVONNE NOTULErEN EN cONGrESOrGANISATIE jENNIFEr yVONNE cOlOFOn GrAFIScH ONTWErP: MAcHINE www.ourmachine.com TEKST: jOHAN dIjKSTrA Hoofdkantoor: Kingsfordweg 151 Tel: 020-2050991 FOTOGrAFIE: Dijk 12 1043 GR Amsterdam Fax: 020-2050992 1601 GJ Enkhuizen (Regus Business Centre, Sloterdijk) Mail: info@allround-bv.nl bErT HESP Web: www.allround-bv.nl drUK: SSP AMSTErdAM

×