Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

JavaScript sunumu

Temel ve İleri Seviye Javascript

 • Be the first to comment

JavaScript sunumu

 1. 1. JavaScript <ul><li>c+++
 2. 2. oak
 3. 3. hotjava
 4. 4. jscript
 5. 5. livescript
 6. 6. ECMAScript </li></ul>
 7. 7. JavaScript <ul>Dünyanın en çok kullanılan programlama dili 234 milyon web sitesi </ul>
 8. 8. JavaScript <ul>Dünyanın en çok ”kullanılamayan” programlama dili Gmail(AJAX) gelinceye kadar sadece görsel öğeler için kullanıyorduk </ul>
 9. 9. JavaScript <ul><li>ECMA-262
 10. 10. http://www.ecma-international.org/publications/standards/ecma-262.htm </li></ul>
 11. 11. ECMAScript <ul><li>Söz dizimi -> C
 12. 12. Regexp -> Perl
 13. 13. Fonksiyonel Programlama -> Scheme (gülüşmeler...)
 14. 14. Prototype temelli kalıtım -> Self </li></ul>
 15. 15. Kullanım alanları <ul><li>Web : Markup ile 'etkileşim'i sağlamak
 16. 16. Sunucu tarafında : mod_js, nodejs (spidermonkey, v8)
 17. 17. Herhangi bir uygulama : ScriptEngine </li></ul>
 18. 18. Markup içinde kullanım <ul><li>İnline kullanım
 19. 19. <script type=”text/javascript”> document.write('Yalan dünya!'); </script> … <a href=”#” onclick=”document.write('Yalan dünya!')”> Neşet Ertaş </a>
 20. 20. Harici kullanım
 21. 21. <script type=&quot;text/javascript&quot; src=&quot;dunya.js&quot;></script> </li></ul>
 22. 22. Veri tipleri <ul><li>Objeler
 23. 23. 'undefined' harici her şey bir obje, fonksiyonlar bile
 24. 24. key/value eşlerinden oluşur. Key'ler string, value'lar ise herhangi başka bir 'obje'
 25. 25. var x = obje.get; obje.set = ”value”; delete obje.property; </li></ul>
 26. 26. Veri tipleri <ul><li>Rakam
 27. 27. Tek bir rakam tipi var
 28. 28. 64 bit float (double)
 29. 29. var x = 0.1 + 0.2
 30. 30. 0.30000000000000004
 31. 31. http://www.w3schools.com/jsref/jsref_obj_number.asp </li></ul>
 32. 32. Veri tipleri <ul><li>Array (Listeler)
 33. 33. Aslında bir array değildir.
 34. 34. Bir objeden tek farkı, key olarak rakam almasıdır. Ya da aslında bu da bir fark değildir.
 35. 35. var x = new Array(); x[0] = ”neset”; x[0]; // neset x['foobar'] = ”ertas”; x['foobar']; // ertas
 36. 36. http://www.w3schools.com/jsref/jsref_obj_array.asp </li></ul>
 37. 37. Veri tipleri <ul><li>String (Metin işlemleri)
 38. 38. Karakter kodlaması : UTF-16
 39. 39. ” fooBar”.toUpperCase(); //FOOBAR
 40. 40. http://www.w3schools.com/jsref/jsref_obj_string.asp </li></ul>
 41. 41. Veri tipleri <ul><li>Boolean
 42. 42. var foobar = new Boolean(true);
 43. 43. foobar.toString();
 44. 44. false.toString();
 45. 45. http://www.w3schools.com/jsref/jsref_obj_boolean.asp </li></ul>
 46. 46. Veri tipleri <ul><li>Date (Tarih işlemleri)
 47. 47. var currentTimestamp = new Date().getTime(); //1279780366831
 48. 48. http://www.w3schools.com/jsref/jsref_obj_date.asp </li></ul>
 49. 49. Veri tipleri <ul><li>Math (Matematiksel işlemler)
 50. 50. var max = Math.max(3,1,7,10); //10
 51. 51. http://www.w3schools.com/jsref/jsref_obj_math.asp </li></ul>
 52. 52. Veri tipleri <ul><li>Regex (Düzenli ifadeler)
 53. 53. var isNeset = /neset/.test(&quot;Neset ertas&quot;); //false
 54. 54. var isNeset = /neset/i.test(&quot;Neset ertas&quot;); //true
 55. 55. &quot;Neset Ertas&quot;.replace(/s/g,&quot;ş&quot;); //Neşet Ertaş http://www.w3schools.com/jsref/jsref_obj_regexp.asp </li></ul>
 56. 56. Veri tipleri <ul><li>Browser objects ( Document Object Model)
 57. 57. - window - navigator - screen - history - location </li></ul>
 58. 58. Veri tipleri <ul><li>DOM (Document object model)
 59. 59. var allLinksOnPage = document.links; var titleOfPage = document.title; var allImagesOnPage = document.images; http://www.w3schools.com/jsref/dom_obj_document.asp </li></ul>
 60. 60. falsy <ul><li>false
 61. 61. null
 62. 62. undefined
 63. 63. &quot;&quot;
 64. 64. 0
 65. 65. NaN </li></ul><ul><li>”false”
 66. 66. ”0” </li></ul>
 67. 67. Koşul operatörleri <ul>switch( myValue) { case ”1” : <ul><ul><li>foo = ”hodo”; break; </li></ul></ul>} if ( foo == ”hodo” ) { myValue = ”bodo”; } else if ( foo == ”dodo” ) { myValue = ”nono”; } else { alert('Everything is something happened!'); } </ul>
 68. 68. Döngüler <ul>for (i = 0; i < max; i++ ) {}; while ( x != y ) {}; do { } while ( x!=y); for (key in object) { value = object[key); }; continue / break </ul>
 69. 69. Scope { var foo = ”bar”; } alert(foo); <ul><li>Block scope'ları yoktur, fonksiyon scope'ları vardır </li></ul>(function(){ var foo = ”bar”; }) alert(foo);
 70. 70. Exception'lar <ul>try { throw {name:&quot;FooError&quot;, message:&quot;What can I do, sometimes&quot;}; } catch(error) { alert(error.message); } </ul>
 71. 71. Fonksiyonlar <ul>function foo(){ <ul>alert('bar'); </ul>} var foo = function(){ <ul>alert('bar'); </ul>} foo(); // ikisi de aynı şekilde çağırılabilir </ul>
 72. 72. Fonksiyonlar <ul>function foo(){ <ul>return ”bir”; </ul>} alert( foo() ); // iki function foo(){ <ul>return ”iki”; </ul>} </ul><ul>var foo = function(){ <ul>return ”bir”; </ul>} alert( foo() ); // bir var foo = function(){ <ul>return ”iki”; </ul>} </ul>
 73. 73. lambda <ul><li>Parametre olarak fonksiyonlar
 74. 74. return değeri olarak fonksiyonlar
 75. 75. anonim fonksiyonlar </li></ul>
 76. 76. Sınıflar <ul>function ClassName(){ this.publicVar = &quot;foo&quot;; var privateVar = &quot;bar&quot;; this.publicFunction = function() { var valueOfPrivateVar = getPrivateVar(); alert(valueOfPrivateVar); }; var getPrivateVar = function() { return privateVar; }; } var myObj = new ClassName(); myObj.publicFunction(); </ul>
 77. 77. Sınıflar <ul>var myObj= { &quot;publicVar&quot; : &quot;foo&quot;, &quot;publicFunction&quot; : function() { alert(this.publicVar); } }; myObj.publicVar; myObj.publicFunction(); </ul>
 78. 78. Sınıflar <ul>var myObj = function() { var privateVar = &quot;foo&quot;; return { publicMethod : function() { alert(privateVar); } }; }(); myObj.privateVar; myObj.publicMethod(); </ul>
 79. 79. Sınıflar <ul>var MyClass = function(param1) { var privateVar = &quot;this is object for&quot;; this.publicVar = privateVar + &quot; > &quot; + param1; } myObj = new MyClass(&quot;first&quot;); myOtherObj = new MyClass(&quot;second&quot;); MyClass.prototype.alertPrivateVar = function() { alert(this.publicVar); } myOtherObj.alertPrivateVar = function() { alert('this is overridden'); } myObj.alertPrivateVar(); myOtherObj.alertPrivateVar(); </ul>
 80. 80. this <ul><li>foo.bar() için ”foo”
 81. 81. foobar() için global (browser için 'window') </li></ul>
 82. 82. arguments <ul><li>foobar(param1,param2,param2) { alert(”argc ” + arguments.length; // param1 = arguments[0]; } </li></ul>
 83. 83. arguments var foobar = function(name, surname, age) { this.name = name; this.surname = surname; this.age = age; } var foobar = function(obj) { this.name = obj.name || &quot;default name&quot;; this.surname = obj.surname; this.age = obj.age; }
 84. 84. Inheritence <ul>function BaseUser(name, surname) { var name = name; var surname = surname; this.getNameSurname = function() { alert( name + &quot; &quot; + surname); }; }; </ul><ul>function AdminUser(name, surname, rank){ BaseUser.apply(this,arguments); var rank = rank; this.getRank = function() { alert(rank); }; } </ul><ul>user = new BaseUser(&quot;Recep&quot;, &quot;Bülbülses&quot;); user.getNameSurname(); user.getRank(); // TypeError not a function admin = new AdminUser(&quot;Resul&quot;,&quot;Balay&quot;,&quot;cCc&quot;); admin.getNameSurname(); admin.getRank(); </ul>
 85. 85. Eventlar <ul><li>Kötü
 86. 86. <a href=&quot;#&quot; id=”link” onclick=&quot;alert('foo')&quot; style=&quot;background:#cCc&quot;> click </a> </li></ul>
 87. 87. Eventlar <ul><li>Biraz daha iyi
 88. 88. linkElement = document.getElementById('link');
 89. 89. function alertFoo() { alert('foo'); }
 90. 90. linkElement.onclick = alertFoo; </li></ul>
 91. 91. Event'lar <ul><li>Tavsiye edilen
 92. 92. linkElement = document.getElementById('link');
 93. 93. function alertFoo() { alert('foo'); }
 94. 94. if (linkElement.addEventListener){ linkElement.addEventListener('click', alertFoo, false); } else if (linkElement.attachEvent){ //explorer linkElement.attachEvent('onclick', alertFoo); } </li></ul>
 95. 95. XHR (XmlHttpRequest) <ul>var xmlHttp = null; try { xmlHttp = new XMLHttpRequest(); // Mozilla, Opera, Safari, IE >= 7 } catch(e) { try { // ie6 xmlHttp = new ActiveXObject(&quot;Microsoft.XMLHTTP&quot;); } catch(e) { try { //ie5 xmlHttp = new ActiveXObject(&quot;Msxml2.XMLHTTP&quot;); } catch(e) { xmlHttp = null; } } } if (xmlHttp) { xmlHttp.open('GET', 'something.xml', true); xmlHttp.onreadystatechange = function () { if (xmlHttp.readyState == 4) { alert(xmlHttp.responseText); } }; xmlHttp.send(null); } </ul>
 96. 96. JSONP (Json with padding) <ul><li>Farklı domainlere istek yapabilmek istediğinizde
 97. 97. <script type=&quot;text/javascript&quot;> </li><ul><li>function methodName(params) { console.log(params); } </li></ul><li></script>
 98. 98. <script src=&quot;http://api.eksigator.com/demo/demo/getList?&jsoncallback=methodName&quot; type=&quot;text/javascript&quot;>
 99. 99. </script> </li></ul>
 100. 100. Baksanız iyi olur <ul><li>http://www.w3schools.com/js/default.asp
 101. 101. http://azer.googlecode.com/files/ileri_seviye_javascript.pdf
 102. 102. http://ejohn.org/
 103. 103. Javascript : The Good Parts
 104. 104. http://www.amazon.com/JavaScript-Good-Parts-Douglas-Crockford/dp/0596517742
 105. 105. Pro Javascript Techniques
 106. 106. http://www.amazon.com/Pro-JavaScript-Techniques-John-Resig/dp/1590597273 </li></ul>
 107. 107. İletişim <ul>Osman Yüksel <li>yuxel |ET| sonsuzdongu {DAT} com
 108. 108. http://yuxel.net </li></ul>

×