JavaScript sunumu

3,010 views

Published on

Temel ve İleri Seviye Javascript

Published in: Technology
 • www.ucuzcu.com daki gibi bir yazılım arıyorum nereden bulabilirim
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

JavaScript sunumu

 1. 1. JavaScript <ul><li>c+++
 2. 2. oak
 3. 3. hotjava
 4. 4. jscript
 5. 5. livescript
 6. 6. ECMAScript </li></ul>
 7. 7. JavaScript <ul>Dünyanın en çok kullanılan programlama dili 234 milyon web sitesi </ul>
 8. 8. JavaScript <ul>Dünyanın en çok ”kullanılamayan” programlama dili Gmail(AJAX) gelinceye kadar sadece görsel öğeler için kullanıyorduk </ul>
 9. 9. JavaScript <ul><li>ECMA-262
 10. 10. http://www.ecma-international.org/publications/standards/ecma-262.htm </li></ul>
 11. 11. ECMAScript <ul><li>Söz dizimi -> C
 12. 12. Regexp -> Perl
 13. 13. Fonksiyonel Programlama -> Scheme (gülüşmeler...)
 14. 14. Prototype temelli kalıtım -> Self </li></ul>
 15. 15. Kullanım alanları <ul><li>Web : Markup ile 'etkileşim'i sağlamak
 16. 16. Sunucu tarafında : mod_js, nodejs (spidermonkey, v8)
 17. 17. Herhangi bir uygulama : ScriptEngine </li></ul>
 18. 18. Markup içinde kullanım <ul><li>İnline kullanım
 19. 19. <script type=”text/javascript”> document.write('Yalan dünya!'); </script> … <a href=”#” onclick=”document.write('Yalan dünya!')”> Neşet Ertaş </a>
 20. 20. Harici kullanım
 21. 21. <script type=&quot;text/javascript&quot; src=&quot;dunya.js&quot;></script> </li></ul>
 22. 22. Veri tipleri <ul><li>Objeler
 23. 23. 'undefined' harici her şey bir obje, fonksiyonlar bile
 24. 24. key/value eşlerinden oluşur. Key'ler string, value'lar ise herhangi başka bir 'obje'
 25. 25. var x = obje.get; obje.set = ”value”; delete obje.property; </li></ul>
 26. 26. Veri tipleri <ul><li>Rakam
 27. 27. Tek bir rakam tipi var
 28. 28. 64 bit float (double)
 29. 29. var x = 0.1 + 0.2
 30. 30. 0.30000000000000004
 31. 31. http://www.w3schools.com/jsref/jsref_obj_number.asp </li></ul>
 32. 32. Veri tipleri <ul><li>Array (Listeler)
 33. 33. Aslında bir array değildir.
 34. 34. Bir objeden tek farkı, key olarak rakam almasıdır. Ya da aslında bu da bir fark değildir.
 35. 35. var x = new Array(); x[0] = ”neset”; x[0]; // neset x['foobar'] = ”ertas”; x['foobar']; // ertas
 36. 36. http://www.w3schools.com/jsref/jsref_obj_array.asp </li></ul>
 37. 37. Veri tipleri <ul><li>String (Metin işlemleri)
 38. 38. Karakter kodlaması : UTF-16
 39. 39. ” fooBar”.toUpperCase(); //FOOBAR
 40. 40. http://www.w3schools.com/jsref/jsref_obj_string.asp </li></ul>
 41. 41. Veri tipleri <ul><li>Boolean
 42. 42. var foobar = new Boolean(true);
 43. 43. foobar.toString();
 44. 44. false.toString();
 45. 45. http://www.w3schools.com/jsref/jsref_obj_boolean.asp </li></ul>
 46. 46. Veri tipleri <ul><li>Date (Tarih işlemleri)
 47. 47. var currentTimestamp = new Date().getTime(); //1279780366831
 48. 48. http://www.w3schools.com/jsref/jsref_obj_date.asp </li></ul>
 49. 49. Veri tipleri <ul><li>Math (Matematiksel işlemler)
 50. 50. var max = Math.max(3,1,7,10); //10
 51. 51. http://www.w3schools.com/jsref/jsref_obj_math.asp </li></ul>
 52. 52. Veri tipleri <ul><li>Regex (Düzenli ifadeler)
 53. 53. var isNeset = /neset/.test(&quot;Neset ertas&quot;); //false
 54. 54. var isNeset = /neset/i.test(&quot;Neset ertas&quot;); //true
 55. 55. &quot;Neset Ertas&quot;.replace(/s/g,&quot;ş&quot;); //Neşet Ertaş http://www.w3schools.com/jsref/jsref_obj_regexp.asp </li></ul>
 56. 56. Veri tipleri <ul><li>Browser objects ( Document Object Model)
 57. 57. - window - navigator - screen - history - location </li></ul>
 58. 58. Veri tipleri <ul><li>DOM (Document object model)
 59. 59. var allLinksOnPage = document.links; var titleOfPage = document.title; var allImagesOnPage = document.images; http://www.w3schools.com/jsref/dom_obj_document.asp </li></ul>
 60. 60. falsy <ul><li>false
 61. 61. null
 62. 62. undefined
 63. 63. &quot;&quot;
 64. 64. 0
 65. 65. NaN </li></ul><ul><li>”false”
 66. 66. ”0” </li></ul>
 67. 67. Koşul operatörleri <ul>switch( myValue) { case ”1” : <ul><ul><li>foo = ”hodo”; break; </li></ul></ul>} if ( foo == ”hodo” ) { myValue = ”bodo”; } else if ( foo == ”dodo” ) { myValue = ”nono”; } else { alert('Everything is something happened!'); } </ul>
 68. 68. Döngüler <ul>for (i = 0; i < max; i++ ) {}; while ( x != y ) {}; do { } while ( x!=y); for (key in object) { value = object[key); }; continue / break </ul>
 69. 69. Scope { var foo = ”bar”; } alert(foo); <ul><li>Block scope'ları yoktur, fonksiyon scope'ları vardır </li></ul>(function(){ var foo = ”bar”; }) alert(foo);
 70. 70. Exception'lar <ul>try { throw {name:&quot;FooError&quot;, message:&quot;What can I do, sometimes&quot;}; } catch(error) { alert(error.message); } </ul>
 71. 71. Fonksiyonlar <ul>function foo(){ <ul>alert('bar'); </ul>} var foo = function(){ <ul>alert('bar'); </ul>} foo(); // ikisi de aynı şekilde çağırılabilir </ul>
 72. 72. Fonksiyonlar <ul>function foo(){ <ul>return ”bir”; </ul>} alert( foo() ); // iki function foo(){ <ul>return ”iki”; </ul>} </ul><ul>var foo = function(){ <ul>return ”bir”; </ul>} alert( foo() ); // bir var foo = function(){ <ul>return ”iki”; </ul>} </ul>
 73. 73. lambda <ul><li>Parametre olarak fonksiyonlar
 74. 74. return değeri olarak fonksiyonlar
 75. 75. anonim fonksiyonlar </li></ul>
 76. 76. Sınıflar <ul>function ClassName(){ this.publicVar = &quot;foo&quot;; var privateVar = &quot;bar&quot;; this.publicFunction = function() { var valueOfPrivateVar = getPrivateVar(); alert(valueOfPrivateVar); }; var getPrivateVar = function() { return privateVar; }; } var myObj = new ClassName(); myObj.publicFunction(); </ul>
 77. 77. Sınıflar <ul>var myObj= { &quot;publicVar&quot; : &quot;foo&quot;, &quot;publicFunction&quot; : function() { alert(this.publicVar); } }; myObj.publicVar; myObj.publicFunction(); </ul>
 78. 78. Sınıflar <ul>var myObj = function() { var privateVar = &quot;foo&quot;; return { publicMethod : function() { alert(privateVar); } }; }(); myObj.privateVar; myObj.publicMethod(); </ul>
 79. 79. Sınıflar <ul>var MyClass = function(param1) { var privateVar = &quot;this is object for&quot;; this.publicVar = privateVar + &quot; > &quot; + param1; } myObj = new MyClass(&quot;first&quot;); myOtherObj = new MyClass(&quot;second&quot;); MyClass.prototype.alertPrivateVar = function() { alert(this.publicVar); } myOtherObj.alertPrivateVar = function() { alert('this is overridden'); } myObj.alertPrivateVar(); myOtherObj.alertPrivateVar(); </ul>
 80. 80. this <ul><li>foo.bar() için ”foo”
 81. 81. foobar() için global (browser için 'window') </li></ul>
 82. 82. arguments <ul><li>foobar(param1,param2,param2) { alert(”argc ” + arguments.length; // param1 = arguments[0]; } </li></ul>
 83. 83. arguments var foobar = function(name, surname, age) { this.name = name; this.surname = surname; this.age = age; } var foobar = function(obj) { this.name = obj.name || &quot;default name&quot;; this.surname = obj.surname; this.age = obj.age; }
 84. 84. Inheritence <ul>function BaseUser(name, surname) { var name = name; var surname = surname; this.getNameSurname = function() { alert( name + &quot; &quot; + surname); }; }; </ul><ul>function AdminUser(name, surname, rank){ BaseUser.apply(this,arguments); var rank = rank; this.getRank = function() { alert(rank); }; } </ul><ul>user = new BaseUser(&quot;Recep&quot;, &quot;Bülbülses&quot;); user.getNameSurname(); user.getRank(); // TypeError not a function admin = new AdminUser(&quot;Resul&quot;,&quot;Balay&quot;,&quot;cCc&quot;); admin.getNameSurname(); admin.getRank(); </ul>
 85. 85. Eventlar <ul><li>Kötü
 86. 86. <a href=&quot;#&quot; id=”link” onclick=&quot;alert('foo')&quot; style=&quot;background:#cCc&quot;> click </a> </li></ul>
 87. 87. Eventlar <ul><li>Biraz daha iyi
 88. 88. linkElement = document.getElementById('link');
 89. 89. function alertFoo() { alert('foo'); }
 90. 90. linkElement.onclick = alertFoo; </li></ul>
 91. 91. Event'lar <ul><li>Tavsiye edilen
 92. 92. linkElement = document.getElementById('link');
 93. 93. function alertFoo() { alert('foo'); }
 94. 94. if (linkElement.addEventListener){ linkElement.addEventListener('click', alertFoo, false); } else if (linkElement.attachEvent){ //explorer linkElement.attachEvent('onclick', alertFoo); } </li></ul>
 95. 95. XHR (XmlHttpRequest) <ul>var xmlHttp = null; try { xmlHttp = new XMLHttpRequest(); // Mozilla, Opera, Safari, IE >= 7 } catch(e) { try { // ie6 xmlHttp = new ActiveXObject(&quot;Microsoft.XMLHTTP&quot;); } catch(e) { try { //ie5 xmlHttp = new ActiveXObject(&quot;Msxml2.XMLHTTP&quot;); } catch(e) { xmlHttp = null; } } } if (xmlHttp) { xmlHttp.open('GET', 'something.xml', true); xmlHttp.onreadystatechange = function () { if (xmlHttp.readyState == 4) { alert(xmlHttp.responseText); } }; xmlHttp.send(null); } </ul>
 96. 96. JSONP (Json with padding) <ul><li>Farklı domainlere istek yapabilmek istediğinizde
 97. 97. <script type=&quot;text/javascript&quot;> </li><ul><li>function methodName(params) { console.log(params); } </li></ul><li></script>
 98. 98. <script src=&quot;http://api.eksigator.com/demo/demo/getList?&jsoncallback=methodName&quot; type=&quot;text/javascript&quot;>
 99. 99. </script> </li></ul>
 100. 100. Baksanız iyi olur <ul><li>http://www.w3schools.com/js/default.asp
 101. 101. http://azer.googlecode.com/files/ileri_seviye_javascript.pdf
 102. 102. http://ejohn.org/
 103. 103. Javascript : The Good Parts
 104. 104. http://www.amazon.com/JavaScript-Good-Parts-Douglas-Crockford/dp/0596517742
 105. 105. Pro Javascript Techniques
 106. 106. http://www.amazon.com/Pro-JavaScript-Techniques-John-Resig/dp/1590597273 </li></ul>
 107. 107. İletişim <ul>Osman Yüksel <li>yuxel |ET| sonsuzdongu {DAT} com
 108. 108. http://yuxel.net </li></ul>

×