Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bahan intership

426 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bahan intership

 1. 1. LAMPIRAN 12
 2. 2. LAMPIRAN 1 13 LAPORAN PELAKSANAAN INTERNSHIP (Laporan antara 8 – 10 muka surat) NAMA PELAJAR :……………………………………………………………………… NO.KAD PENGENALAN :……………………………………………………………………… PROGRAM :……………………………………………………………………… NAMA SEKOLAH :……………………………………………………………………… NAMA PROJEK :……………………………………………………………………… TEMPOH PELAKSANAAN :……………………………………………………………………… 1. OBJEKTIF ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………... …...……………………………………………………………………………………………… 2. STRATEGI PELAKSANAAN ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… 3. REFLEKSI a) Kekuatan Projek: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… b) Kelemahan Projek: ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………….. 4. CADANGAN PENAMBAHBAIKAN ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… 5. KESIMPULAN ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………
 3. 3. 14 LAMPIRAN2 CATATAN REFLEKSI PENGAJARAN&PEMBELAJARAN (Perlu disediakan bagi setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar) 1. Isu/Perkara yang difokus: 2. Analisis isu/perkara yang difokus: 2.1 Kekuatan: 2.2 Kelemahan: 3.Cadangan penambahbaikan: (sila simpan dokumen ini didalam portfolio anda)
 4. 4. 15 LAMPIRAN 2a PENULISAN REFLEKSI 1. DefinisiRefleksi • Proses merenung,menganalisis,mencari alasan,cadangan dan tindakan untuk Membaiki diri yang dilakukan secara berterusan.(Hanipah,1999) • Amalanrefleksimerupakanperlakuanmemikirkansemulapengalamanpelajar. Iamemerlukanpenerokaanunsur-unsuryang ketaradantersirat. Proses inimembuatandaiansebabmusababberasaskanfakta– pemerhatian,temubualdansoalselidik. • RefleksidalamInternship membolehkanpelajardibimbinguntukmenaakul, memilihstrategipelaksanaantugasandanseterusnyamembuatpenilaiankendiri. Amalanrefleksiinimembolehkanpelajarmenghayatidanmeningkatkanprofesionalis mekeguruansecaraefektif. 2. TujuanRefleksi: • Pelajardapatmengesankeberkesananpelaksanaansetiaptugasanyang dilaksanakan. Pelajardapatmenjadikanrefleksisebagaiasasuntukmenambahbaikdanmeningkatk ankualitisetiaptugasansecaraberterusan. • Memperkembangkankeupayaancelikakalpelajarbagimelahirkankreativitidaninova sidalamsetiaptugasyangdijalankan. • Meningkatkankualitiinsanguruyangmempunyaiilmuprofesionalkeguruan. 3. Ciri-CiriRefleksi • Bermuladenganmengingatkembali • Melibatkanperasaan(domainafektif)terhadapsesuatu • Menentukanusahasecarasedar(consciouseffort) • Bersediamengubahsikap,kesedarandiri,amalandantingkahlakupositif 4. AmalanRefleksi/PenilaianKendiriDalamInternship a) SatuprosesmengkajisemulakeberkesananpelaksanaanInternship olehpelajarsendirimelaluirefleksiuntukmempertingkatkankemahirankeguruan. b) Antarapanduanyangbolehdiikutiialah:- i). HendaklahdibuatselepasprojekinovasidalamPdPyangdijalankanolehPPPBS selesaidilaksanakan.Antaraperkara-perkarayang dicadangkanadalahsepertiberikut: • Sejauhmanakahobjektifprojekyangdirancangdandilaksanakantercapai? • Apakahkekuatandankelemahanyangdapatdikenalpasti? • Jelaskanlangkah-langkahyang bolehdifikirkanuntukmembaikipelaksanaanaktivititersebut? • Apakahfaktor- faktoryangdapatmembantudalammeningkatkanataumenambahbaikka npelaksanaanprojektersebut? ii) Melaksanakanprosesrefleksiberpandukanformat refleksisepertidi Lampiran2dan2a.
 5. 5. 16 LAMPIRAN3 INSTITUTPENDIDIKANGURUKAMPUS______________________________ SENARAISEM AKKANDUNGANPORTFOLIOINTERNSHIPPPG Bahagian No. Perkara Tandakan (!) A Maklumat Diri A01 BiodataPelajar A02 SuratPengenalanDiri A03 SalinanBorangKehadiranInternship B Maklumat ProjekIno vasi B01 KertasCadanganProjekInovasiDalamPdP B02 RancanganPengajaranHarian(RPH) B03 MenyediakanLaporanProjekInovasi B04 CadanganPenambahbaikan C Amalan Refleksi C01 CatatanRefleksiMingguan D Lain-lain D01 MaklumatTambahanProjekInovasiPdP D02 Rakamanvideoyangdisimpandalamcakerapadat (CD) D03
 6. 6. 17 LAMPIRAN4 BORANGPR5 INSTITUTPENDIDIKANGURU:KAMPUS BORANGPENILAIANINTERNSHIP Perhatian: BoranginidigunakanuntukpenilaianInternshipyangperludilengkapkanolehmentor/pensyarahd anpengurussekolah. NamaPelajar:No.K.P.: Kursus: Ambilan: Major: Elektif: NamaSekolah: RUMUSANUNTUKINTERNSHIP PetunjukTahap Tahap 1 : Terdapatbanyakkelemahan Tahap 2 : Terdapatbeberapakelemahan Tahap 3 : Pencapaiansederhana Tahap 4 : Baikdalambanyakaspek Tahap 5 : Amatbaik,cemerlangdalambanyakaspek KRITERIAPEMARKAHANMENGIKUTTAHAP TAHAP 10% 20% 30% 1 2 3 4 5 0.0 -1.9 2.0 - 3.9 4.0 - 6.4 6.5 - 7.9 8.0 - 10.0 0.0 - 3.9 4.0 - 7.9 8.0 - 12.9 13.0 - 15.9 16.0 - 20.0 0.0 - 5.9 6.0 - 11.9 12.0 - 19.4 19.5 - 23.9 24.0 - 30.0
 7. 7. 18 BORANGPENILAIANINTERNSHIP(PR5) Arahan:Silabulatkanangkayangberkenaan Aspek Tahap Ulasan A. PERANCANGANPROJEKINOVASIPdP(20 MARKAH) - Objektifjelasdansesuai - Pelantindakandisediakan - Sasaranpelajardinyatakan - Inovasisesuaidengansasaran 1 2 3 4 5 MarkahA= B. PELAKSANAANPROJEKINOVASI DALAM PdP (30MARKAH) - Mengikutkesesuaianjadualperancangan - Penglibatanaktifmurid - Impakkepadamurid 1 2 3 4 5 MarkahB= C. PENILAIANPROJEKINOVASIDALAMPdP (rujukportfolio) (30MARKAH) - Menyediakanlaporanprojekinovasi - Cadanganpenambahbaikan - Laporanakhirpelaksanaanprojekinovasi 1 2 3 4 5 MarkahC= D. CATATANREFLEKSI(rujukportfolio) (20MARKAH) - Isu/perkaradifokus - Analisiskekuatan/kelemahan - Cadanganpenambahbaikan - Rumusan 1 2 3 4 5 MarkahD = JumlahKeseluruhanMarkah= (A+B+C+D) = % RUMUSANKESELURUHAN TandatanganMentor/PensyarahTandatanganPengurusSekolah/Ketua Jabatan (Nama: ) (Nama: ) Tarikh: Tarikh:_
 8. 8. 19 LAMPIRAN5a PANDUANPENGGUNAANBORANGPENILAIANINTERNSHIP(PR5) 1. BorangPR5digunakanuntukmembuatpenilaianInternship. 2. Pengurussekolahdanmentor perlumembuatperbincangansebelummembuatrumusandanpenilaianpadaborangPR5. 3. Empatkomponenyangmengandungiaspek-aspektertentudisediakansebagaifokusmembuatrumusan. Setiapaspekdisediakantahapyangdigunakansebagaipetunjukpencapaianpelajar. 4. BORANGRUM USAN PR5INITIDAKBOLEHDIBERIKANKEPADAPELAJAR. A. PERANCANGANINOVASIDALAMPdP Tahap1 Tahap2 Tahap3 Tahap4 Tahap5 Perancangantidakjelas, tidakteratur,strategitidak sesuai,tidakadasumberr ujukan, persembahansangatlem ah Perancanganprojekino vasikurangjelas, kurangteratur,strategik urangsesuai,sumberruj ukansangatterhad, persembahanlemah Perancanganprojekinov asijelas,tetapikurangter atur,strategisesuai,sum berrujukanterhad,perse mbahanmengikutformat Perancanganprojekinov asijelasdanteratur, strategisesuai,sumberruj ukansesuaidengantajuk, persembahanmengikutf ormat Perancanganprojekinova sisangatjelasdanteratur,s trategisesuai, sumberrujukanpelbagaid ansesuaidengantajuk, persembahankreatifdan mengikutformat B. PELAKSANAANINOVASIDALAMPdP Tahap1 Tahap2 Tahap3 Tahap4 Tahap5 Penglibatanmurid tidakjelas,tidakteraturd antidakmengikut jadualperancangan. Projekinovasitidakmem beriImpakkepadamurid Penglibatanmuridku rangjelas,kurangter aturdankurangmeng ikutjadualperancang an. Projekinovasikurangme mberiImpakkepadamuri d Penglibatanmuridj elas,tetapikurangte raturdankurangme ngikutjadualperanc angan. Projekinovasikurangme mberiImpakkepadamuri d Penglibatanmuridj elas,teraturdanme ngikutjadualperan cangan. Projekinovasijelasmem beriImpakkepadamurid Penglibatanmuridsa ngatjelas,sangattera turdanmengikutjadu alperancangan. Projekinovasisangatj elasmemberiImpakke padamurid C. PENILAIANPROJEKINOVASIDALAMPdP Tahap1 Tahap2 Tahap3 Tahap4 Tahap5 Tidakjelasdantidakter aturdalammenyediak anlaporanprojekinova si Tidakjelasdantidakterat urdalammenyediakanca danganpenambahbaika ndanlaporanakhirpelaks anaanprojekinovasi Kurangjelasdankurangte raturdalammenyediakan laporanprojekinovasi Kurangjelasdankurangte raturdalammenyediakan cadanganpenambahbai kandanlaporanakhirpela ksanaanprojekinovasi Jelastetapikurangtera turdalammenyediaka nlaporanprojekinovas i Jelastetapikurangteratu rdalammenyediakancad anganpenambahbaikan danlaporanakhirpelaksa naanprojekinovasi Jelasdanteraturdalamm enyediakanlaporanproj ekinovasi Jelasdanteraturdalamm enyediakancadanganpe nambahbaikandanlapor anakhirpelaksanaanproj ekinovasi Sangatjelasdansangatte raturdalammenyediakan laporanprojekinovasi Sangatjelasdansangatte raturdalammenyediakan cadanganpenambahbai kandanlaporanakhirpela ksanaanprojekinovasi
 9. 9. D. CATATANREFLEKSI Tahap1 Tahap2 Tahap3 Tahap4 Tahap5 Kurangberusahauntuk menilaidiri Tidakdapatmenghubung kaitkansebabdanakibatte ntangtindakanyangtelahd iambil. Tidakmenunjukkanusah auntukmenghubungkait dalammerancangdanm embuattindakansusulan . Adausahauntukmenilaike kuatandankelemahandiri. Kurangdapatmenghubun gkaitkansebabdanakibatt entangtindakanyangtelah diambil. Kurangmengaitkansituas idanpengalamanuntukm embuatinferens. Sentiasaberusahame nilaikekuatandankele mahandiri. Dapatmenghubungkait kansebabdanakibatya ng telahdiambil. Dapatmengaitkansituasid anpengalamanuntukmem buatinferens. Berjayamenilaikekuatand ankelemahandiri. Berjaya menghubungkaitkanseba bdanakibattentangtindak anyangdiambil Berjayamengaitkanseb abdanakibatuntukmem buatinferens. Berjayameramalkesans esuatutindakandanberti ndakberlandaskanbukti, seterusnyamerancangl angkahsusulan. Sangatberjayamenilaikek uatandankelemahandiri. Sangatberjayamenghubu ngkaitkansebabdanakiba ttentangtindakanyangdia mbil Sangatberjayamengait kansebabdanakibatunt ukmembuatinferens. Sangatberjayameramalk esansesuatutindakandan bertindakberlandaskanb ukti, seterusnyamerancanglan gkahsusulan. 20
 10. 10. AHLI PANEL PENGGUBAL: Dr. Mohd. Nordin bin Abu BakarPusat Pembangunan AkademikInstitutPendidikan Guru Malaysia En. Muhammad bin Ibrahim Pusat Pembangunan AkademikInstitutPendidikan Guru Malaysia Tn. Hj. Aleas bin Hj. Md. Isa InstitutPendidikan Guru KampusIlmuKhas Tn. Syed Hamid bin Syed AlwiInstitutPendidikan Guru KampusPendidikan Islam En. Ahmad Tarmizi bin Salleh Ketua Unit PraktikumInstitutPendidik an Guru KampusPendidikan Islam Tn. Hj. Azhar bin HashimKetua Unit PraktikumInstitutPendidika n Guru KampusPendidikanTeknik En.Johari bin JonedKetua Unit PraktikumInstitutPendidi kan Guru KampusBahasaMelayu Pn. Hjh. Hasnahbt.RazaliKetua Unit PraktikumInstitutPendidika n Guru KampusBahasaAntarabang
 11. 11. Shufianah/pus/PISMP ____________________________________________________________________________ “1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN” Ruj.Kami : IPGKTI.JB.600/13 Jld 7 ( 34 ) Tarikh : 4 MAC 2015 Guru Besar ________________________ ________________________ Tuan/puan, PENEMPATAN PROGRAM INTERNSHIP, PISMP (PPG) AMBILAN JUN 2011, IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM, JOHOR. Saya dengan segala hormatnya merujuk perkara di atas. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa pelajar PISMP (PPG) Ambilan Jun 2011 dari institut ini akan menjalani Program Internship PPG selama empat minggu bermula pada 28/29 Mac – 23/24 April 2015 3. Sehubungan itu pihak institut memohon kebenaran tuan/puan untuk menempatkan guru pelatih tersebut di sekolah di bawah pentadbiran tuan/puan dan maklumat mengenai guru pelatih yang terlibat disertakan. 4. Untuk makluman tuan/puan, objektif utama program ini ialah untuk mendedahkan guru pelatih dengan persekitaran dan aspek pengurusan di sekolah. Oleh itu adalah diharapkan guru pelatih ini tidak dilibatkan dalam aktiviti pengajaran di bilik darjah. 5. Kerjasama pihak tuan/puan bagi menjayakan program ini amat dihargai dan diucapkan terima kasih. Sekian. “BERKHIDMAT UNTUKNEGARA” Saya yang menurut perintah, ( RUBIAH BINTI AHMAD ) Pengarah IPG Kampus Temenggong Ibrahim Johor. s.k. : 1. Pengarah,JPN
 12. 12. Shufianah/pus/PISMP 2. Fail rujukan “1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN” Ruj.Kami : IPGKTI.JB.600/13 Jld 7 ( 34 ) Tarikh : 4 MAC 2015 Guru besar, …………………………….. …………………………….. …………………………….. …………………………….. Tuan / Puan, PENGENALAN DIRI GURU PELATIH, PROGRAM INTERNSHIP, PISMP (PPG) AMBILAN JUN 2011, IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM, JOHOR. Saya dengan segala hormatnya menarik perhatian tuan berhubung dengan perkara di atas. 2. Dengan itu disahkan bahawa pembawa surat ini ialah pelajar IPG Kampus Temenggong Ibrahim Johor Bahru yang akan menjalani program Internship PPG selama empat minggu bermula pada 28/29 Mac – 23/24 April 2015 3. Maklumat pelatih berkenaan adalah seperti berikut: Nama : ………………………………………………… Opysen : ………………………………………………… 4. Semoga berada dalam makluman tuan/puan. Sekian, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUKNEGARA” Saya yang menurut perintah, ( PN RUBIAH BINTI AHMAD ) Pengarah, IPG Kampus Temenggong Ibrahim, Johor Bahru.
 13. 13. Shufianah/pus/PISMP “1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN” Ruj.Kami : IPGKTI.JB.600/13 Jld 7 ( 34 ) Tarikh : 4 MAC 2015 Saudara / Saudari, ........................................................ IPG Kampus Temenggong Ibrahim, Jalan Datin Halimah, 80350 Johor Bahru. Saudara / Saudari, ARAHAN MENJALANI INTERNSHIP, PISMP (PPG) AMBILAN JUN 2011, IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM, JOHOR. Saya dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuki. 2. Sehubungan itu saudara/saudari diminta hadir ke sekolah yang telah ditetapkan selama empat minggu bermula pada 28/29 Mac – 23/24 April 2015 3. Sepanjang menjalani sesi tersebut diharapkan saudara/saudari akan menunjukkan kesungguhan dan sentiasa menjaga nama baik diri dan institut dengan mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan. 4. Semoga berada dalam makluman dan tindakan saudara/saudari. Sekian, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah, ( PN RUBIAH BINTI AHMAD ) Pengarah, IPG Kampus Temenggong Ibrahim, Johor Bahru.

×