TMK Multimedia Modul 2 Bahasa Melayu

961 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

TMK Multimedia Modul 2 Bahasa Melayu

 1. 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKurikulum Standard Sekolah RendahTEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASIMODUL EKSPLORASI MULTIMEDIA:2.0 Menggunakan Aplikasi Khususuntuk Membina Bahan MultimediaTAHUN 4TerbitanBahagian Pembangunan Kurikulum
 2. 2. 2013Cetakan Pertama 2013© Kementerian Pelajaran MalaysiaHak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagianartikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengancara apa-apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau caralain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, BahagianPembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9,Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
 3. 3. iiiRUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukungcita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebiherat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;memelihara satu cara hidup demokratik; menciptamasyarakat yang adil bagi kemakmuran negarayang akan dapat dinikmati bersama secara adildan saksama; menjamin satu cara yang liberalterhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kayadan berbagai-bagai corak; membina satumasyarakat progresif yang akan menggunakansains dan teknologi moden;MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akanmenumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untukmencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:• KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN• KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA• KELUHURAN PERLEMBAGAAN• KEDAULATAN UNDANG-UNDANG• KESOPANAN DAN KESUSILAAN
 4. 4. ivPendidikan di Malaysia adalah suatu usahaberterusan ke arah lebihmemperkembangkan potensi individusecara menyeluruh dan bersepadu untukmelahirkan insan yang seimbang danharmonis dari segi intelek, rohani, emosidan jasmani berdasarkan kepercayaan dankepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalahbertujuan untuk melahirkan warganegaraMalaysia yang berilmu pengetahuan,berketerampilan, berakhlak mulia,bertanggungjawab dan berkeupayaanmencapai kesejahteraan diri sertamemberikan sumbangan terhadapkeharmonian dan kemakmuran keluarga,masyarakat dan negara.
 5. 5. Draf2209121Standardkandungan:2.0 Menggunakan aplikasi khusus untuk membinabahan multimediaStandardpembelajaran:2.1 Menggunakan aplikasi penyunting grafik untukmenghasil dan menyunting imej dalam format*.jpeg.Masa: 60 minitMODUL EM3
 6. 6. Draf2209122NOTA RUJUKANAPLIKASI PENYUNTING GRAFIKAplikasi penyunting grafi ialah perisian aplikasi yang digunakanuntuk menghasilkan imej atau grafik. Aplikasi ini juga membolehkanseseorang memanipulasi grafik melalui komputer.1. Contoh-contoh aplikasi penyunting grafikRajah 2.1 menunjukkan contoh aplikasi perisian yang digunakanuntuk menyunting grafik.MS Paint Adobe Photoshop GIMP Paint.NETAdobe MacromediaFireworksPaint brush Adobe IllustratorMacromediaFreehandCoral Draw Corel Designer iGrafx Designer Deneba CanvasRAJAH 2.1
 7. 7. Draf22091232. Fitur-fiturpadaaplikasipenyuntinggrafik :2.1 Import dan eksport fail grafik.2.2 Mewarnakan imej2.3 Membesar dan mengecilkan imej2.4 Berus untuk mewarna2.5 Pensel untuk melukis2.6 Bentuk-bentuk geometri2.7 Pemadam2.8 Gunting, salin dan tampal imej2.9 Memutar(rotate), menukar orientasi imej (flip)2.10 Palet warna2.11 Lutsinar (transparent)KEPERLUAN PERKAKASANKomputerKEPERLUAN PERISIANMS Paint.
 8. 8. Draf2209124AKTIVITI 1Objektif: Mengenali aplikasi penyunting grafikArahan: Lengkapkan teka silang kata dengan merujuk huruf atauawalan nama aplikasi penyunting grafik dalam rajah 2.2.RAJAH 2.2S TP A TI H.R NU RADOBEADOBEMACROMEDIA
 9. 9. Draf2209125AKTIVITI 2Objektif: Menggunakan aplikasi penyunting grafik untuk menghasilimej dalam format *.jpeg.“Robot Multimax 2014”Langkah 1: Gunakan perisian MS Paint menghasilkan robot yangada sebuah segiempat tepat di tengah-tengah badanrobot tersebut seperti contoh di bawah. Murid-muridbebas untuk mereka bentuk robot tersebut.Langkah 2: Pilih imej latarbelakang yang sesuai dari folder yangdisediakan.Langkah 3: Simpankan imej robot seperti rajah 2.3 dalam fail yangberformat jpeg. (Contoh: robot.jpeg)Contoh:RAJAH 2.3
 10. 10. Draf2209126AKTIVITI 3Objektif: Menggabung dan menyunting dua imej menjadi satu imejdan menyimpan dalam format *.jpeg.“Helang-helang berterbangan”Langkah1: Gunakan perisian MS Paint salin (copy) gambar helangseperti rajah 2.4 dari fail helang.bmp yang disediakan.RAJAH 2.4Langkah 2: Buka fail pemandangan.jpg yang disediakan sepertirajah 2.5 di bawah.RAJAH 2.5Langkah 3: Salin dan tampal imej helang ke atas gambarpemandangan.
 11. 11. Draf2209127Langkah 4: Guna fitur-fitur perisian MS Paint sepertilutsinar(transparent), memutar(rotate), menukar orientasiimej(flip) dan mengecilkan imej untuk menambahkan 5ekor helang ke dalam imej pemandangan seperti rajah2.6 yang berikut.RAJAH 2.6Langkah 5: Simpankan hasil kerja anda sebagai ”helangterbang.jpg”.RAJAH 2.7Langkah 6: Gunakan kreativiti anda untuk menggantikan imejhelang dengan imej yang sesuai denganpemandangan yang sama.
 12. 12. Draf2209128PENILAIAN1. Nyatakan proses penggabungan 2 imej dalam format jpegberdasarkan carta alir di bawah.2. Senaraikan fitur-fitur yang biasa ada pada aplikasi penyuntinggrafik.1.2.3.4.
 13. 13. Draf2209129LAPORAN PENCAPAIAN MURIDNama Murid:Tahun:KelasModul: Eksplorasi MultimediaStandardKandungan:2.0 Menggunakan aplikasi khusus untukmembina bahan multimediaStandardPembelajaran:2.1 Menggunakan aplikasi penyunting grafikuntuk menghasilkan imej dalam format*.jpeg.Bil Perkara yang dinilai Pencapaian CatatanYa Tidak1 Menyatakan aplikasipenyunting grafik2 Menggunakan aplikasipenyunting grafik untukmenghasilkan imej dalamformat *.jpeg.KEPUTUSAN (CAPAI / TIDAK CAPAI)TARIKHNama Guru: Tandatangan&TarikhDisahkanoleh:Tandatangan&Tarikh
 14. 14. Draf22091210Standardkandungan:2.0 Menggunakan aplikasi khusus untukmembina bahan multimediaStandardpembelajaran:2.2 Menggunakan aplikasi penyunting audiountuk menghasil dan menyunting audiodalam formati- *.wav atauii- *. wma atauiii- *. midi atauiv- *. mp3Masa: 60 minitMODUL EM 4
 15. 15. Draf22091211NOTA RUJUKANAPLIKASI PENYUNTING AUDIOAplikasi penyunting audio adalah perisian yang boleh digunakanuntuk merekod dan menyunting suara atau bunyi. Ia akan disimpandi dalam beberapa format seperti *.wma, *.wav, *.midi atau *.mp3.1. Perisian Aplikasi Penyunting Audio1.1 Terdapat pelbagai variasi perisian yang boleh digunakanuntuk menyunting audio di pasaran.1.2 Bagi tujuan rakaman audio asas, perisian Sound Recorderyang didatangkan khas bersama sistem pengoperasianWindows boleh digunakan.1.3 Manakala untuk menghasilkan rakaman audio yang lebihbaik dengan kesan yang lebih menarik, perisianAudacity, Adobe Audition, Amadeus Pro, Sound Forgedan Macromedia SoundEdit boleh dijadikan pilihan.2. Kebaikan Aplikasi Penyunting Audio2.1 Mampu menghasilkan persembahan yang menarikperhatian serta mempertingkatkan pemahamanpengguna.2.2 Audio boleh diedit mengikut kesesuaian saiz sesebuahpersembahan2.3 Pengguna boleh mengolah sesebuah audio mengikut keperluan
 16. 16. Draf22091212PENYUNTINGAN AUDIOAnda boleh melihat cara penyuntingan audio menggunakanperisian Audacity dengan mengelik klip video seperti rajah 2.7 dibawah(RobotAjar.avi)RAJAH 2.7Fail audio boleh didapati dengan membuat carian di laman web,seperti http://soundjax.com. Taipkan ‘robots’ pada ruangan enjincarian Sound Search seperti Rajah 2.8 di bawah .RAJAH 2.8Klip audio untuk carian anda adalah seperti rajah 2.9 di bawah .RAJAH 2.9Robot.wavRobotAjar.avi
 17. 17. Draf220912133. Senarai Format DigitalMP3 - Nama penuh : MPEG (Motion Picture ExpertsGroup) Layer 3Nama sambungan : .mp3Keterangan : Saiz fail lebih kecil tapi kualitibunyi tetap baik.MIDI - Nama penuh : Musical Instrument DigitalInterfaceNama sambungan : .midPenerangan : Fail disimpan dalam bentuknota muzik.WAV- Nama penuh : Waveform Audio File FormatNama sambungan : .wavPenerangan : Audio dalam bentukgelombang.WMA- Nama penuh : Windows Media AudioNama sambungan : .wmaPenerangan : Format audio digital yangSelain daripada format dikeluarkan oleh Microsoft yangdisenaraikan di atas masih terdapat juga format audio yang lainseperti WavePack (*.wv), Monkey’s Audio (*.ape)
 18. 18. Draf22091214KEPERLUAN PERKAKASANMikrofonKomputerPembesarSuara (Speaker)KEPERLUAN PERISIANSound Recorder ( perisian sedia ada dalam‘Accessories’)AudacityWindows Media Player
 19. 19. Draf22091215AKTIVITI 1Langkah1: Anda dikehendaki membaca petikan di bawah yangbertajuk“ Robot Multimax2014”Langkah2: Gunakan intonasi yang sesuai.Langkah 3: Dengan menggunakan perisian Sound Recorder, rekodpetikan yang telahandabacatadi.Langkah 4: Kemudian, simpan hasil kerja anda menggunakannama yang sesuai. Contohnya ‘petikan’.Langkah 5: Kenalpasti format fail audio yang telah anda simpansama ada*.wav, *.wma, *.midi atau *.mp3.Langkah 6: Anda boleh memainkan semula petikan yang telahanda rekodkan.Cuba andafikir!!!Apakahkebaikanaplikasipenyunting audio?Hai kawan-kawan…Salam 1 Malaysia.Sayalah robot MultiMax2014. Kawan-kawan akanmendapat pelbagai informasi terkini dengan menekanbutang pelbagai fungsi dan melihat paparan di skrinpada badan saya.Selamatmencuba.
 20. 20. Draf22091216AKTIVITI 2Langkah 1: Pilih satu karakter. Contoh : pengacara televisyen,pembaca berita, juruhebah radio)Langkah2: Hasilkan petikan anda sendiri dan catatkan di ruanganyang disediakan di bawah.Langkah 3: Dengan menggunakan intonasi yang sesuai, rekodkansemula petikan tersebut seperti yang telah andalakukan dalam Aktiviti 1.Langkah 4: Simpan hasil kerja anda sebagai petikan2.………………………………………………………………………………….............…………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Cuba anda fikirkan!Apakah pekerjaan yang memerlukan rakamansuara.
 21. 21. Draf22091217AKTIVITI 3Sunting fail yang telah anda hasilkan di dalam Aktiviti 2Langkah 1: Buka fail audio yang telah anda simpan dalam aktiviti1.Langkah2: Berdasarkan nota rujukan Robotajar.avi. andadikehendaki membuat penyuntingan kepada petikanAktiviti 1. Cari perkataan yang sesuai untuk disuntingdengan menggunakan kreativiti anda.Langkah3 : Simpan hasil suntingan anda dengan satu nama failyang baru. Contoh ‘Petikan1.wav’.Langkah4 : Bukasemula fail audio tersebut untuk menyemak hasilkerja anda.
 22. 22. Draf22091218AKTIVITI 4Cari sebuah fail audio untuk dijadikan sebagai bunyi latar semasapersembahan anda nanti.Langkah 1: Cari sebuah fail audio untuk dijadikan bunyipembukaan.Langkah 2 : Buka fail audio yang telah anda cari tadi di dalamAudacity.Langkah 3 : Potong bahagian yang tidak dikehendaki dari failaudio yang telah anda buka dalam langkah dua.Langkah 4 : Simpan hasil kerja anda menggunakan nama yangsesuai. Contoh ’robots.wav’.Langkah 5 : Buka semula fail audio tersebut untuk menyemak hasilkerja anda.Langkah 6 : Dengan menggunakan perisian Audacity cubagabungkan audio dalam aktiviti 3 dengan aktiviti 4untuk menghasilkan sebuah bunyi latar yang menarik.Langkah 7 : Simpan hasil kerja anda menggunakan nama yangsesuai.Pastikan nama fail audio dariaktiviti ketiga dan aktivitikeempat mempunyai namayang berbeza.Kenapa?PERINGATAN
 23. 23. Draf22091219PENILAIAN 1Soalan1:Isi tempat kosong di bawah dengan jawapan yang sesuai.1. Aplikasi penyunting audio adalah alat / perkakasan yang bolehdigunakan untuk ___________________________.2. Audio boleh disimpan di dalam beberapa format seperti*.wma,_____, *.midi atau ___________________.3. ____________________ merupakan salah satu daripada perisianaplikasi penyunting audio yang digunakan untuk merekodaudio secara asas dan mudah.4. Dengan menggunakan _________________________,persembahan yang dihasilkan lebih mudah difahami dandapat menarik perhatian.Soalan 2 :Namakan ikon bagi perisian penyunting audio di bawah.
 24. 24. Draf22091220PENILAIAN 21. Berikut adalah antara aplikasi penyunting audio yang biasadigunakan. Anda perlu mencari perkataan tersebutberdasarkan perkataan yang diberi di bawah.r f s w r t y U i o s a s d fa d b e a w a s d f o g h j ku w b r m a s d f g u g h j kd q j t a r t y u I n d f g ha s d y d x c v b k d q w e rc d f y e b n m q w f s d f hi t s o u n d r e c o r d e rt y g u s a s d f g r m n b vy u h i p q w e r t g j h n gl i j o r k j h g f e e r t yk o k p o b v c c x p d f h ej p l z a s d f g h r k q e tn o i t i d u a e b o d a r y1. Sound Recorder 4. Adobe Audition2. Audacity 5. Sound Forge3. Amadeus Pro
 25. 25. Draf22091221PENILAIAN 31. Menggunakan aplikasiAudacity, bolehkah anda memendekkansebuah fail audio?Ya Tidak2. Fail audio dalam aktiviti manakah yang perlu dihasilkan sebelumdisunting?Aktiviti 1 Aktiviti 23. Padankan sambungan format audio berikut dengan namapenuhnya.* Tips menjawab : Carian bolehdilakukan menggunakan enjin cariandi internetCompact Disc AudioReal AudioAdaptive Multi RateAudio Interchange FileFormatVoxWare Dialogic*.cda*.ra*.aiff*.vox*.amr
 26. 26. Draf22091222PENILAIAN 41. Berikut adalah keratin langkah-langkah mengedit sebuah failaudio menggunakan perisian Audacity. Lengkapkan ruangkosong di sebelah menggunakan keratin tersebut mengikutsusunan yang betul.Simpan fail audio yangtelah disunting dalamdirektori yang dikehendaki.Letakkan kursor padaperkataan ‘Export’.Klik pada ikon fail audioyang dikehendaki.Klik pada perkataan‘Audio’.Serlah (highlight)padagelombang yangKlik pada ‘File’.Klik pada ikon gunting. Klik semula pada‘file’.
 27. 27. Draf22091223Letakkan kursor pada perkataan ‘Import’.Bawa kursor ke perkataan ‘Audio’.Bawa kursor kepada paparan gelombang audio.11 LANGKAH MENGEDIT FAIL AUDIO1234567891011
 28. 28. Draf22091224LAPORAN PENCAPAIAN MURIDNamaMurid:Tahun:KelasModul: Eksplorasi MultimediaStandardKandungan:2.0 Menggunakan aplikasi khusus untukmembina bahan multimediaStandardPembelajaran:2.2 Menggunakanaplikasipenyunting audiountukmenghasilkan audio dalam format*.wma, *.wav, *.midi atau *.mp3.Bil Perkara yang dinilai Pencapaian CatatanYa Tidak1 Murid dapat menggunakanaplikasi penyunting audio untukmenghasilkan audio dalamformat *.wma, *.wav, *.midiatau *.mp3.KEPUTUSAN (CAPAI / TIDAKCAPAI)TARIKHNama Guru: Tandatangan&TarikhDisahkanoleh: Tandatangan&Tarikh
 29. 29. Draf22091225Standardkandungan :2.0 Menggunakan aplikasi khusus untukmembina bahan multimediaStandardpembelajaran:2.3 Menggunakan aplikasi penyunting videountuk menghasil dan menyunting videodalam format *.avi, *.wmv atau *.mpeg.Masa : 90 minitMODUL EM6MODUL EM5
 30. 30. Draf22091226NOTA RUJUKANMENYUNTING VIDEO1. Tujuan Menyunting VideoAntara faktor utama mengapa proses penyuntingan videodilakukan ialah bagi:1. memotong bahagian videoyang tidak diperlukan2. memilih bahagian video yangdiperlukan3. membentuk aliran atau jalancerita4. menambah elemen-elemensokongan seperti kesan khas,kesan bunyi, teks, grafik dansebagainyaAPLIKASI PENYUNTING VIDEOWindowsMovie MakerStoryboardProSoftwareAvidemux Video SpinAplikasipercuma AplikasiberbayarAplikasipercumaAplikasiberbayar
 31. 31. Draf220912272. Kelebihan Menggunakan Aplikasi Penyuntingan VideoTahukah anda!1. Membentuk kesan khas animasi atau kesan khastransisi (transitions) seperti dissolves, wipes ,spinsdan sebagainya.2. Melakukan proses tindihan imej atauteks(superimpose) dan seterusnya membentukanimasi bagi elemen tersebut.3. Memasukkan unsur – unsur kesan khas (specialeffects) pada pelbagai imej seperti blur , rotate,grayscale.4. Melaraskan audio dengan video.Audio Video Interleave(avi) diperkenalkan padatahun 1992 bagi melancarkan PlayBack AudioVideo pada OS Windows. Antara codec videoyang boleh dimasukkan bersama AVI adalahMotion JPEG, Real Video, MPEG-4, DivX dan XviD.
 32. 32. Draf220912283. Pengenalan Butang Pilihan Windows Movie MakerRAJAH 2.10RAJAH 2.11Pilihan importvideoPilihan importgambarPilihan importbunyiPilihankesankhas videoPilihantransisivideoPilihantajuk
 33. 33. Draf22091229RAJAH 2.12RAJAH 2.13Pilihankesankhas videoPilihankesankhas videoPLAYHEAD
 34. 34. Draf22091230KEPERLUAN PERKAKASANKomputerLCDPembesar SuaraKEPERLUAN PERISIANMicrosoft Movie Maker (mengikut versi windows)Microsoft PowerPoint
 35. 35. Draf22091231AKTIVITI 1Binasebuah fail video denganmenggunakanaplikasi WindowsMovie Maker.Langkah 1: Klik pada folder em6 yang mengandungi grafik danaudio yang anda telah hasilkan sebelum ini. ( grafik =robot.jpg, audio = petikan1.wav dan robot.wav)Langkah 2: Murid akan menggunakan Windows Movie Makeruntuk menyunting video yang diberikan olehguru.(windows movie maker sample file sebagaitemplat)Langkah 3: Import semua audio dan video kedalam Movie Maker.RAJAH 2.14
 36. 36. Draf22091232RAJAH 2.15RAJAH 2.16Langkah 4: ‘Right click’ pada klip audio, pilih Add to timeline.Langkah 5:Klik butang Show Storyboard.RAJAH 2.17Langkah 6:Murid perlu pastikan Movie Maker dalam arahanShowTimeline (klik pada Show Storyboard untukmendapatkan Show Timeline) dan sisipkan video yangdiimport.RAJAH 2.18video video video video
 37. 37. Draf22091233Langkah 7: Murid akan menyisipkan transisi video‘circle’ untuktransisi pertama dan ‘diamond’ untuk transisi videokedua.RAJAH 2.19Langkah 8: Murid menyisipkan tajuk video pada video di permulaanShow Timeline.TransisivideoTransisivideo
 38. 38. Draf22091234RAJAH 2.20Berbasikal
 39. 39. Draf22091235Langkah 9:Murid perlu pastikan Movie Maker dalam arahan ShowStoryboard dan sisipkan audio.robot.wavsertapetikan1.wav.RAJAH 2.21Langkah 10: Simpan video anda dalam bentuk dua format:RAJAH 2.221. Save Movie File sebagai berbasikal2014.wmv(pastikan anda ingat lokasi file video anda)2. Save project sebagai berbasikal2014.mswmmLangkah 11: Buka file berbasikal2014.wmv semula dan pastikan iaberfungsi seperti sepatutnya.Mengapa perlu menyimpanfail dalam bentuk projekfail *.mswmm ?
 40. 40. Draf22091236AKTIVITI 2Bina slaid persembahan yang bertajuk ROBOT MULTIMAX2014menggunakan Microsoft Office PowerPoint.Langkah 1: Murid perlu menggunakan MS PowerPoint danmenyisipkan gambar robot yang telah dihasilkansebelum ini pada slaid powerpoint.Langkah 2 : Sisipkan video pada bahagian segiempat di badanrobot.RAJAH 2.23Langkah 3: Simpan file powerpoint anda dengan namaRobotMultimax2014Langkah 4: Buka file RobotMultimax2014.ppt semula dan pastikania berfungsi seperti sepatutnya.video
 41. 41. Draf22091237AKTIVITI 3Gunakan aplikasi Windows Movie Maker untuk menghasilkan videomengikut kreativiti murid dan seterusnya gunakan Microsoft OfficePowerPoint untuk menghasilkan slaid persembahan ROBOTMULTIMAX2014a.Langkah 1: Murid perlu menggunakan MS PowerPoint danmenyisipkan gambar robot yang telah dihasilkansebelum ini pada slaid powerpoint.Langkah 2: Sisipkan video yang telah dihasilkan mengikut kreativitimurid pada bahagian segiempat di badan robot..RAJAH 2.24Langkah 3: Simpan file powerpoint anda dengan namaRobotMultimax2014aLangkah 4: Buka file RobotMultimax2014a.ppt semula dan pastikania berfungsi seperti sepatutnya.video
 42. 42. Draf22091238PENILAIANSOALAN 1 :Jika aplikasi penyunting video TIDAK digunakan,apakah kesanpada video anda. Tandakan ( ⁄ ) atau salah ( × ).1. Kreativiti dan bakat tidak dapat dicungkil.2. Video menjadi lebih menarik.3. Video akan menjadi hambar/bosan.4. Video asal tidak boleh digabung bersama videoyanglain.5. Dapat membentuk kesan atau kesan khas transisi.6. Audio perlu dimainkan secara seiring semasarakaman video dijalankan.7. Menggabungkan beberapa rakaman video.8. Teknik Transisi Video tidak boleh digunakan.9. Penggunaan tulisan pada video tidak bolehdilakukan.10. Melaraskan audio dengan video.
 43. 43. Draf22091239SOALAN 2 :Padankan ikon bagi perisian penyunting video di bawah.1.2.3.4.Video SpinStoryboard ProSoftwareAvidemuxWindows MovieMaker
 44. 44. Draf22091240LAPORAN PENCAPAIAN MURIDNamaMurid:Tahun:KelasModul: Explorasi Multimedia 6StandardKandungan:2.0 Menggunakan aplikasi khusus untukmembina bahan multimediaStandardPembelajaran:2.4 Menggunakan aplikasi penyunting videountuk menghasilkan video dalam format *.aviatau *.mpeg atau *.wmvBil Perkara yang dinilai Pencapaian CatatanYa Tidak1 Menggunakan perisianWindows Movie Maker2 Menggunakan perisianMS PowerpointKEPUTUSAN(CAPAI / TIDAK CAPAI)TARIKHNama Guru: Tandatangan&TarikhDisahkanoleh: Tandatangan&Tarikh

×